Система соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку icon

Система соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
НазваСистема соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Дата07.06.2013
Розмір59.9 Kb.
ТипДокументи


УДК 364.075.2 (477).


Система соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Н. Г. Єфіменко


Анотація В дослідженні охарактеризовані основні елементи системи соціального забезпечення в Україні. Охарактеризовано право громадян Україні на соціальне забезпечення, розкриття змісту окремих його видів. А також запропоновано деякі шляхи вдосконалення політики держави в сфері соціального забезпечення.

Ключові слова: соціальне забезпечення, соціально-забезпечувальні правовідносини, соціальний захист, пенсії, допомоги.

Соціальна сутність сучасних держав виражається у їх загальнонаціональних функціях щодо освіти, культури, охорони здоров'я, пенсійного забезпечення та інших форм соціального захисту своїх громадян. Держава набуває соціальних ознак, якщо реалізація цих функцій відбувається на основі панування права, створення гарантій прав людини, дотримання демократичних принципів здійснення соціально-економічної політики.

Основний Закон нашої держави у ст. 1 проголошує Україну суверенною і незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою. При цьому наголошується, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. А права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Вона відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком нашої держави. Отже, основною метою соціальної держави є максимальне задоволення постійно зростаючих матеріальних і духовних потреб громадян, послідовне підвищення рівня життя усього населення та зниження соціальної нерівності, створення максимальних можливостей для доступу до основних соціальних благ — якісної освіти, медичного і соціального обслуговування тощо.

Соціальне забезпечення слід розглядати як економічну та правову категорію. Воно є засобом перерозподілу доходів і по­долання соціальної нерівності, зокрема, за допомогою соціаль­ного забезпечення, коли частина національного доходу спря­мовується на потреби вразливих груп населення. Такий пере­розподіл можливий тільки через правове регулювання. Норми права закріплюють організаційно-правові форми здійснення соціального забезпечення, джерела фінансування, коло осіб, які потребують соціального забезпечення, а також умови і поря­док його надання. У цьому ракурсі соціальне забезпечення роз­глядається як правова категорія [3].

Крім того, поняття "соціальне забезпечення" в науковій літе­ратурі вживалося і вживається в різних значеннях: суспільно-історичний тип матеріального забезпечення престарілих і не­працездатних; особлива форма розподільчих відносин, що ви­никають у процесі розподілу частини суспільних фондів спо­живання; предмет соціальної політики країни; невід'ємний елемент способу життя і якості життя; самостійна функція держави; правова форма матеріального забезпечення певних категорій осіб; форма опосередкованого стимулювання актив­ної участі громадян у соціально-економічному житті суспіль­ства; конституційне соціальне право людини; галузь права тощо.

Сучасні умови життя в ринкових умовах потребують від лю­дини активних дій щодо особистого соціального захисту. Дер­жава повинна створити їй економічні й правові умови для за­безпечення гідного рівня життя власною працею; використан­ня нових стимулів до праці й економічної діяльності: підприєм­ництво, самозайнятість, наявність власності та ін.; створення ци­вілізованих механізмів розподілу доходів (акціонерні й інші фор­ми участі населення в розподілі прибутків, соціальне партнер­ство, недержавне пенсійне забезпечення та ін.); формування еко­номічної системи самозахисту і вирівнювання стартових мож­ливостей за допомогою цивільного законодавства[2].

Соціальне забезпечення є об'єктом соціальної політики, а не формою її вираження. Воно є одним із компонентів цієї політи­ки. Небажано обмежувати рамки соціального забезпечення на­данням різних видів матеріального забезпечення тільки особам, які потрапили під вплив соціального ризику на безповоротно нееквівалентних або безплатних засадах. Соціальне забезпечен­ня також не зводиться лише до пенсій, допомог і соціальних по­слуг чи до надання забезпечення за рахунок прямих асигнувань з державного бюджету.

Таким чином, можна сказати, що соціальне забезпечення — це поєднання системи державного і недержавного матеріально­го забезпечення і соціального обслуговування в індивідуальній формі фізичних осіб, які перебувають у складних життєвих об­ставинах, на зазначених у законі чи договорі умовах зі спеціаль­но створених для цього фондів; вони ґрунтуються на перероз­поділі частини валового національного продукту з метою вирів­нювання доходів різних верств населення і забезпечення соці­альної злагоди в суспільстві.

Основні засади права на соціальний захист сформульовані у ст. 46 Конституції України і зводяться до такого: 1) усі без ви­нятку громадяни України мають право на соціальний захист; 2) основою такого захисту є соціальне забезпечення; 3) підста­вами соціального забезпечення є передбачені законом соціальні випадки, зокрема, повна, часткова або тимчасова втрата пра­цездатності, втрата годувальника, безробіття з незалежних від особи обставинах, старість, інші випадки, визначені законом; 4) гарантіями забезпечення цього права є загальнообов'язкове державне страхування за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення і створення мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними; 5) пенсії, інші види соціальних виплат та допомог, що є основним джерелом існування, мають забезпечу­вати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом[1]. Сказане більше стосується права на соціальне забезпечення, ніж права на соціальний захист. Ос­таннє право набагато ширше, регулюється різними галузями права, не має чітко окреслених меж. Тому доцільніше вживати вужче поняття цього права.

Соціально-забезпечувальні правовідносини є визначальними у системі правових відносин соціального забезпечення. Вони становлять комплекс суспільних відносин, що врегульовані нормами права, та стосуються матеріального забезпечення громадян чи надання їм соціальних послуг і пільг у разі настання соціальних ризиків за рахунок коштів соціальних фондів та бюджетів різних рівнів.

Характерною рисою соціально-забезпечувальних правовідносин є їх так звана персоніфікація (індивідуалізація). Вона виражається у тому, що обсяг права на соціальне забезпечення конкретної особи (наприклад, розмір пенсії) зумовлюється саме її періодом трудової діяльності та сплатою страхових внесків, розміром середнього заробітку, відсотком втрати працездатності, сімейним станом, кількістю утриманців тощо.

Усі види соціального забезпечення мають спільну мету — соціальний захист громадян у передбачених законом випадках.

 На теперішній час соціальний захист населення України розглядається в контексті розвитку ринкових відносин, глобалізації економічного та громадського життя, коли нові реалії суспільства замінюють старі та спрацьовані. Особливістю цього періоду є відставання розвитку нормативної бази та стандартів правового регулювання повсякденних потреб суспільства. Це відставання найбільш вразливе  у порівнянні з соціальними стандартами Європейських країн. Саме тому соціальна політика є визначальним напрямом внутрішньої політики держави, а її розвиток забезпечує високий рівень захисту прав людини, створює передумови для розширеного відтворення людиною своєї діяльності, а також суспільної системи в цілому.

Для успішного реформування вітчизняної пенсійної системи потрібен час і вирішення таких важливих питань, як забезпечення сталого економічного зростання, поліпшення фінансової спроможності пенсійної системи, розширення можливостей зайнятості населення та зменшення безробіття, підвищення заробітної плати, розширення бази сплати пенсійних внесків за рахунок охоплення пенсійним страхуванням усіх юридичних і фізичних осіб[4].


Список використаних джерел:

  1. Україна. Конституція. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

  2. Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні:проблема термінів і понять / Н. Болотіна // Право України. — 2000. — №4.— С. 35-39.

  3. Бондаренко Ю.М. Удосконалення державних механізмів регулювання соціального захисту населення [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/index.html.

  4. Креховецька Л. Г. Використання досвіду зарубіжних країн у створенні трирівневої пенсійної системи України / Л. Г. Креховецька // ІДСД НАН України. – 2009. – С. 129.

Схожі:

Система соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку iconЗбірка матеріалів Звітної науково-практичної конференції «перспективи розвитку галузевого законодавства в україні»
«перспективи розвитку галузевого законодавства в україні» та «інститути громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи...
Система соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку iconНаказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
«Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 29 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної...
Система соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку iconМіжнародна науковО-практична конференція «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку...
Система соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку iconАсоціація аспірантів-юристів Міжнародна науковО-практична конференція «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку...
Система соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку iconПрізвище Ім'я
...
Система соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку iconФормування ринку освітніх послуг в умовах болонського процесу в україні: сучасний стан І перспективи розвитку
У статті розглянуто сучасний стан, тенденції та перспективи формування ринку освітніх послуг в умовах Болонського процесу
Система соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку iconБібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном
С 91 Сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном ( 2005-2009 рр.) [Текст] : бібліогр покажчик...
Система соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку iconТема 1: Поняття, метод і система права соціального забезпечення
Болотіна Н. Б. До питання про модель соціального забезпечення в Україні // Державність. – 1993. №2
Система соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку iconБілетна програма з психотерапії та психокорекції у клінічній практиці
Предмет та завдання психотерапії. Сучасний стан психотерапевтичної служби в Україні та перспективи подальшого розвитку
Система соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку iconУдк 338. 439. 5 Продовольчий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку жмайлов В. М., к е. н., доцент, Сумський нау жмайлова О. Г., к е. н., доцент двнз «уабс нбу»
В статті розглядаються питання функціонування продовольчого ринку як елементу ринкової інфраструктури та засобу забезпечення розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи