Мета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Завдання курсу icon

Мета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Завдання курсу
Скачати 165.97 Kb.
НазваМета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Завдання курсу
Дата02.11.2012
Розмір165.97 Kb.
ТипПояснювальна записка
ШКОЛОЗНАВСТВО
Пояснювальна записка

Наукове керівництво роботою школи передбачає доцільне використання зусиль і здібностей працівників школи, а також відшукання ефективних методів і засобів, які забезпечували б успішне виконання завдань, поставлених перед школою, при раціональних витратах робочого і навчального часу, трудових, фінансових і матеріальних ресурсів. Разом з тим наукове керівництво роботою школи повинно забезпечити оптимальну інтенсифікацію навчально-виховного процесу, високий рівень працездатності учнів і педагогів, збереження їх здоров`я.

В основі наукового керівництва школою лежить вимога: враховувати труднощі й суперечності в навчально-виховному процесі, вживати заходів протидії тим факторам, вплив яких негативно позначається на діяльності учнів, педагогів та інших працівників. Щоб здійснювати наукове керівництво школою, треба постійно знати справжній стан справ на основі добре налагодженого зворотного зв’язку та інформаційного режиму, вміти заходити паростки нового, прогресивного в навчально-виховній роботі, своєчасно підтримувати і розвивати їх.

Наукове керівництво роботою школи передбачає також спрямування її відповідно до науково обґрунтованих перспектив.

Наукове керівництво школою називають таке керівництво, яке ґрунтується на наукових даних про навчально-виховний процес та про взаємини в шкільному колективі і яке здійснюється відповідно до принципів, що відображають суть і закономірності діяльності сучасної школи.

Мета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти.


Завдання курсу:

 • методичні: забезпечити умови для опанування студентами основними поняттями, змістом і принципами побудови системи освіти, основними документами про функціонування і розвиток закладів освіти, методикою методичної роботи і наукової організації праці в умовах загальноосвітньої школи;

 • пізнавальні: ознайомити майбутніх учителів початкових класів із системою загальних принципів побудови освіти в Україні й основними вихідними положеннями і структурою її управління, проблемами і шляхами удосконалення внутрішкільного керівництва роботою загальноосвітньої школи;

 • практичні: сформувати вміння організації методичної роботи та створення педагогічного середовища для наукової організації праці учнів і вчителів в умовах початкової ланки освіти, вивчати, узагальнювати і впроваджувати передовий педагогічний досвід раціонально прогнозувати і планувати свою професійну діяльність.


Програма курсу:


Школознавство як важлива частина педагогіки.

Питання управління освітою в Законі України «Про освіту».

Система управління сучасною народною освітою. Наукові основи управління. Принципи демократизації, гласності і колегіальності в управлінні навчальним закладом першого ступеня (початкових класів).

Статут середньої загальноосвітньої школи та концепція національної загальноосвітньої школи різних регіонів України.

Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у закладах освіти відповідно до закону України «Про освіту».

Внутрішкільне керівництво і контроль; планування роботи. Принципи і методи внутрішкільного керівництва, його зміст та форми реалізації. Пошуки нових форм управління, нових навчальних закладів і структур, що відповідали б суті національних шкіл України.

Організація внутрішкільного контролю за діяльністю учителів, вихователів, класних керівників, методоб`єднань. Форми контролю та їх вдосконалення.

Педагогічна рада в школі та громадська рада з народної освіти, їх функції, зміст, та форми діяльності.

Проблеми вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду учителів і педагогічних колективів, впровадження в практику школи досягнень педагогічної науки. Залучення учительських кадрів до педагогічного пошуку, дослідження актуальних проблем навчання і виховання учнівської молоді, вдосконалення навчально-виховного процесу, відродження української культури та ін.. Особливості організації роботи груп продовженого дня. Школи-інтернати, дитячі будинки різних профілів і типів, особливості їх роботи. Матеріальне забезпечення шкіл, кабінетна система, комп`ютерізація навчального процесу. Кібернетика і педагогіка.

Органи державного управління освітою. Інспектування роботи школи. система підвищення кваліфікації.

Наукова організація праці в школі – основа вдосконалення навчально-виховного процесу. Принципи наукової організації педагогічної праці.


^ Розподіл навчального часуТема

або

розділ

Кількість годин для форм навчання

Форма семестрового

контролю
Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Всього

ЛекціїПрактична

робота

Самостійна

робота

ЛекціїПрактична

робота

Самостійна

робота

^ Лекційний модуль І. Наукові засади внутрішкільного управління.

Системний підхід в питаннях теорії і практики внутрішкільного управління

6

2

2

2

1
6залік

Принципи управління освітою.

6

2
4

1
6

Структура управління освітою в Україні.

6

2

2

26

Директор школи та навчально-виховний процес у школі.

6

2
46

Керівництво навчально-виховним процесом

8

2

2

4

2

2

8

^ Всього у першому змістовому модулі

32

10

6

16

4

-

32

Лекційний модуль ІІ. Наукова організація педагогічної праці.

Методична робота в школі.

8

2

2

46

Система внутрішкільного контролю в навчально-виховних закладах освіти.

8

2

2

46

Планування і облік роботи в школі

8

2

2

4

2
6

Організація позакласної виховної роботи в школі.

8

2

2

46

Вивчення, узагальнення, поширення і впровадження передового педагогічного досвіду. Наукова організація педагогічної праці

8

2

2

48

^ Всього у другому змістовому модулі

40

10

10

20

2

2

32

Всього

72

20

16

36

6

2

64

залікТематика лекційних занять

Лекційний модуль І. Наукові засади внутрішкільного управління.

1. Системний підхід в питаннях теорії і практики внутрішкільного управління (2 год).

2. Принципи управління освітою. (2 год).

3. Структура управління освітою в Україні.(2 год).

4. Директор школи та навчально-виховний процес у школі (2 год).

5. Керівництво навчально-виховним процесом (2год).


Лекційний модуль ІІ. Наукова організація педагогічної праці.

6. Методична робота в школі (2 год).

7. Система внутрішкільного контролю в навчально-виховних закладах освіти (2 год).

8. Планування і облік роботи в школі (2 год).

9. Організація позакласної виховної роботи в школі (2 год).

10. Вивчення, узагальнення, поширення і впровадження передового педагогічного досвіду. Наукова організація педагогічної праці (2 год).


Плани лекцій

Лекційний модуль І. Наукові засади внутрішкільного управління.

Лекція 1. Системний підхід в питаннях теорії і практики внутрішкільного управління.

1. Наукові засади внутрішкільного управління.

2. Гуманізація педагогічної взаємодії.

3. Наукове керівництво діяльності школи на сучасному етапі.

4. Педагогічна етика директора школи.

Лекція 2. Принципи управління освітою.

1. Наукова організація праці в школі.

2. Педагогічна етика керівника школи.

3. Директор та його заступники.

4. Педагогічна рада школи.

Лекція 3. Структура управління освітою в Україні.

 1. Органи освіти в Україні.

 2. Принципи побудови системи освіти в Україні.

 3. Характеристика основних типів навчальних закладів системи освіти.

 4. Основні форми методичної роботи в школі.

Лекція 4. Директор школи та навчально-виховний процес у школі.

1. Педагогічна рада школи.

2. Система педагогічного контролю.

3. Наукова організація педагогічної праці.

4. Критерії оцінювання управлінської діяльності директором школи.

Лекція 5. Керівництво навчально-виховним процесом.

1. Педагогічна рада і навчально-виховний процес у загальноосвітній школі.

2. Система педагогічного контролю.

3. Система роботи по підвищенню кваліфікації вчителів.

Лекційний модуль ІІ. Наукова організація педагогічної праці.

Лекція 6. Методична робота в школі.

1. Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя початкових класів.

2. Основні форми методичної роботи в школі.

3. Робота з обдарованими дітьми.

4. Педагогічний всеобуч батьків – одна із домінуючих форм роботи класного керівника з батьками учнів.

Лекція 7. Система внутрішкільного контролю в навчально-виховних закладах освіти.

1. Особливості внутрішкільного контролю у школі.

2. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні.

3. Критерії оцінювання управлінської діяльності.

4. Організація контролю за якістю знань, умінь, навичок.

Лекція 8. Планування і облік роботи в школі.

1. Ведення ділової документації в початкових класах:

- вимоги до оформлення особових справ учнів;

- вимоги до оцінювання, порядку переведення та випуску учнів;

- вимоги до оформлення класного журналу.

2. Календарне планування поурочні плани.

Лекція 9. Організація позакласної виховної роботи в школі.

1. Основи діяльності класного керівника.

2. Навчально-виховна робота з колективом класу.

3.Діагностика в системі роботи вчителя.

Лекція 10. Вивчення, узагальнення, поширення і впровадження передового педагогічного досвіду. Наукова організація педагогічної праці.

 1. Передовий педагогічний досвід.

 2. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду.

 3. Втілення досягнень педагогічної науки у шкільну практику.Тематика семінарських занять


Лекційний модуль 1 Наукові засади внутрішкільного управління

1. Система освіти в Україні (2 год.).

2. Планування і облік роботи в школі. Ведення ділової документації в початкових класах (2 год.).

3. Організація внутрішкільного керівництва. Внутрішкільний контроль (4 год.).

Лекційний модуль 2 Методична робота в загальноосвітній школі

1. Наукова організація праці в школі (2 год.).

2. Директор школи та навчально-виховний процес в школі (2 год.).

3. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду вчителів і педагогічних колективів, впровадження в практику школи досягнень педагогічної науки (4 год)..


Плани семінарських занять


^ ЗАНЯТТЯ № 1

Система освіти в Україні


Питання для обговорення

 1. Термінологічний контроль (письмово). Принципи побудови і функціонування освіти.

 2. Органи освіти: їх функції та структура органів управління освіти.

 3. Характеристика основних типів навчальних закладів системи освіти.

 4. Проблеми шляхи удосконалення системи освіти в Україні.


Завдання

1. Розкрити принципи організації національної освіти.

2. Обґрунтувати шляхи удосконалення системи освіти.


Література

 1. Закон України про освіту. //Освіта. – 29.06.1991.

 2. Концепція національної школи України. //Початкова школа. – 1990. – № 11.

 3. Концепція національного виховання. //Початкова школа. – 1992. – № 2.

 4. Фіцула М.М. Педагогіка. –К.: Академія», 2004.


Завдання для самостійного опрацювання:

 1. Загальноосвітня школа – основна ланка в системі освіти України і її роль у національному відродженні (конспект).

 2. Соціальна роль учителя, його функції, вимоги до нього (конспект).

 3. 3авдання:

 • засвоїти зміст теми;

 • підготуватися до понятійної контрольної роботи;

 • Дайте визначення «зміст освіти»;

 • яким вимогам має відповідати зміст загальної освіти в українській школі.^ ЗАНЯТТЯ № 2

Загальні основи управління освітою. Організація внутрішкільного керівництва


Питання для обговорення

 1. Загальні принципи управління.

 2. Основи внутрішкільного керівництва.


Завдання

 1. Розкрити сутність принципів управління.

 2. Дати характеристику основам внутрішкільного керівництва,

 3. Документи, що регламентують роботу загальноосвітньої школи


Література

 1. Портнов М.Л. Азбука школьного управления. – М.: Просвещение, 1991.

 2. Закон України про освіту. //Освіта. – 29.06.1991.

 3. Кондаков М.И. Теоретические основы школоведения. – М.: Педагогика, 1982.


Домашні завдання для студентів

 1. Змалювати схему системи управління освітою.

 2. Розробити імітаційну ідеальну модель загальноосвітньої школи майбутнього (проект).^ ЗАНЯТТЯ № 3

Наукова організація праці. Методична робота


Питання для обговорення

 1. Методична робота в школі.

 2. НОП учителя.

 3. Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду. Вчителі новатори.


Завдання

 1. Проаналізувати зміст методичної роботи в школі.

 2. Дати характеристику організації НОП.

 3. Розкрити методику узагальнення передового педагогічного досвіду.


Практичні завдання для студентів

 1. Накреслити схему-модель системи методичної роботи в школі.

 2. Розробити план оптимізації НОП в школі.


Література

 1. Внутришкольное управление. Вопросы теории и практики. – М.: Педагогика, 1981.

 2. Педагогіка /За ред. М.Д. Ярмаченка. – К.: Вища школа, 1986.

 3. Бондалев Л.Я., Носач В.Е. Опіт и мастерство педагогов-новаторов. – Донецк, 1990.^ ЗАНЯТТЯ № 4

Прогнозування та планування розвитку освіти


Питання для обговорення

 1. Проблеми прогнозування розвитку освіти.

 2. Планування і облік роботи школи.

 3. Механізм формування складу педагогічних кадрів.


Завдання

 1. Розглянути і проаналізувати план роботи школи.

 2. Розробити анкету для випускника педвузу з метою виявлення його трудових намірів.

 3. Накреслити схему факторів формування кадрового потенціалу учителів.


Самостійна робота

Дати письмові відповіді:

 1. Система планування в школі.

 2. Специфіка прогнозування в сфері освіти.


Література

 1. Островерхова Н.М., Даниленко Л.І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект. – К.: Школяр, 2006.

 2. Андрієвський Б.М. Прогностичні методи в школознавстві. //Рад. педагогіка. – 1987. – № 10.

 3. Гершунський Б.С. Педагогічна прогностика. – К., 1986.

 4. Внутришкольное управление. Вопросы теории и практики. – М.: Педагогика, 1981.

 5. Вопросы школоведения. /Под ред. Зимина П.В. и др. – М., 1998.^ ЗАНЯТТЯ № 5

Специфіка організації управління навчально-виховним процесом у школах-інтернатах і групах подовженого дня


Питання для обговорення

 1. Особливості організації навчально-виховного процесу в школах-інтернатах, групах і класах подовженого дня.

 2. Робота вчителя з батьками.

 3. Робота вчителя з громадськими організаціями.

 4. Підвищення кваліфікації. Самоосвіта.


Завдання

 1. Скласти план педагогічного всеобуча.

 2. Розробити план бесіди з батьками учнів молодших класів.

 3. Міні-самоаналіз своїх особистісних педагогічних якостей.


Література

 1. Волокова Т.В. Учитель и семья. – М.: Просвещение, 1979.

 2. Кобзарь Б.С. Управління школою подовженого дня. – К.: Рад. школа, 1988.

 3. Основи національного виховання. /За ред. В.Т. Кузя. – К., 1993.Модулі самостійної роботи:


 1. Підготувати реферат з однієї з наступних тем:

  1. Технологія прийняття управлінського рішення.

  2. Система планування в загальноосвітній школі.

  3. Специфіка управління навчально-виховною роботою в школах-інтернатах.

  4. Модель школи майбутнього (2015 р.).

 2. Дати характеристику національній системі післядипломної освіти педагогічних кадрів.

 3. Дати класифікацію основних напрямів розвитку передового педагогічного досвіду в Україні.Самостійна робота:

 1. Ознайомтесь з інструкціями про організацію та діяльність гімназії та ліцею, проаналізуйте структурно-організаційні відмінності між гімназією, ліцеєм, школою.

 2. Ознайомтесь з працею В.О. Сухомлинського «Розмова з молодим директором школи» і зосередьте увагу на діяльності керівника школи з відвідування й аналізу уроків учителів.Перелік літератури:

Основна література:

 1. Березняк Е.С. Руководство современной школой. –К.: Рад.шк., 1977.

 2. Вопросы школоведения / Под ред.. П.В. Зимина, М.И. Кондакова. –М.: Просвещение, 1974.

 3. Стрезикозин В.П. Руководство учебным процессом в школе. –М.: Просвещение, 1972.

 4. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи // Вибрані твори: В 5 т. –Т. 4. –К.: Рад. шк.., 1977.

 5. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. –К.: Академвидав, 2003. -528с.


Додаткова література:


1. Конституція України. –К.: Українська правнича фундація. – 1996.

2. Закон України «Про освіту» // Освіта. -1996. – 25 квітня.

3. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад // Освіта. -1993. – 3 вересня.

4. Закон України «Про загальну і середню освіту» (2000р.)

5. Доктрина розвитку національної освіти в Україні (2000р.)

 1. Інструкція про організацію та діяльність гімназії // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. -1996. -№1-2.

 2. Інструкція про організацію та діяльність ліцею // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. -1996. -№1-2.^ ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ З курсу “ШКОЛОЗНАВСТВО”


 1. Удосконалення розвитку матеріально-технічної бази загальноосвітньої школи.

 2. Шляхи оптимізації наукової організації праці вчителів і учнів початкової школи.

 3. Прогнозування як складова управління освітою.

 4. Удосконалення механізму відтворення кадрового потенціалу початкової ланки освіти.

 5. Реалізація принципу демократичного централізму в управлінні загальноосвітньою школою.

 6. Розвиток колегіальних видів керівництва сучасною школою.

 7. Шляхи самоосвіти вчителів початкових класів.

 8. Сучасні вимоги до особистості керівництва школи.

 9. Структура і функції органів управління освітою.

 10. Права і обов’язки педагогічних працівників.

 11. Особливості управління виховною роботою в групах подовженого дня.

 12. Управління системою позашкільних установ.

Схожі:

Мета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Завдання курсу iconМета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Завдання курсу
Разом з тим наукове керівництво роботою школи повинно забезпечити оптимальну інтенсифікацію навчально-виховного процесу, високий...
Мета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Завдання курсу iconПояснювальна записка Мета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти
Методичні: забезпечити умови для опанування студентами основними поняттями, змістом і принципами побудови системи освіти, основними...
Мета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Завдання курсу iconМета курсу: Ознайомлення студентів зі змістом, сутністю, принципами, закономірностями, методами та організаційними формами виховання молодших школярів. Завдання курсу
Методичні: забезпечити оволодіння учителями основними категоріями виховного цілеспрямованого впливу на формування особистості молодшого...
Мета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Завдання курсу iconРобоча програма
Мета даного курсу – ознайомити студентів із сучасними методиками викладання, принципами та методами навчання, вимогами до планування...
Мета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Завдання курсу iconМіністерство освіти І науки україни
Мета курсу: Ознайомлення з типовими формами порушення звуковимови їх причинами та методами корекції
Мета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Завдання курсу iconМета курсу
Мета курсу: ознайомлення студентів з основними відомостями про роль І місце науки у розвитку суспільства, про закономірності розвитку...
Мета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Завдання курсу iconМіністерство освіти І науки україни
Мета курсу: Надати студентам знання про особливості психічного розвитку глухих І слабочуючих дітей, ознайомити зі змістом І методами...
Мета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Завдання курсу iconЗміст курсу Пояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: ознайомлення студентів із закономірностями розвитку науки, із особливостями організації психолого-педагогічних досліджень,...
Мета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Завдання курсу iconНазва курсу Психологія
Завданнями курсу є: ознайомити студентів з історією розвитку, методами та принципами психології, сформувати у студентів базові знання...
Мета курсу: Ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Завдання курсу iconНазва курсу Психологія
Завданнями курсу є: ознайомити студентів з історією розвитку, методами та принципами психології, сформувати у студентів базові знання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи