Пояснювальна записка Мета курсу icon

Пояснювальна записка Мета курсу
Скачати 61.18 Kb.
НазваПояснювальна записка Мета курсу
Дата02.11.2012
Розмір61.18 Kb.
ТипПояснювальна записка

Пояснювальна записка


Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями методики викладання історії педагогіки у вищій школі, професійними особливостями викладання дисциплін педагогічного спрямування та управління навчально-виховним процесом у освітніх закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за рік навчання здобуває спеціальні знання та уміння, призначені для виконання відповідних педагогічних функцій, пов’язаних з викладацькою діяльністю за напрямом підготовки 8.010102 Початкове навчання і готується до виконання наступних завдань:

 • організація та проведення навчально-виховної роботи з педагогічного циклу дисциплін, а саме курсу «Історія педагогіки»» зі студентами ліцеїв, коледжів, вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації;

 • формування вміння організації змістовної самостійної діяльності студентів;

 • вивчення вікових та індивідуальних особливостей молоді і врахування їх в організації роботи;

 • ознайомлення студентів з основами компетентнісного підходу до підготовки вчителя;

 • сприяння розвитку природжених задатків: рухових, лінгвістичних тощо;

 • виготовлення наочних, дидактичних посібників та інших видів методичного забезпечення для різних аспектів роботи;

 • аналіз передового педагогічного досвіду початкової освіти і творче впровадження його у свою роботу;

 • формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів початкових класів;

 • узагальнення власного педагогічного досвіду та прогнозування щодо його застосування, корекції, поширення;

 • вивчення психолого-педагогічної, методичної літератури та вдосконалення на її основі власного досвіду (професійного рівня) тощо.

 • ознайомлення з особливостями проектної діяльності майбутнього викладача та використанням інформаційно-комунікаційного забезпечення.
^

Розподіл годин
Теми

Кількість годин

лекції

семінарські

самостійні

всього

1.

Вступ. Професійна підготовка як педагогічна проблема.

2

1
3

2.

Компетентісний підхід до підготовки вчителя.

2

1

1

4

3.

Основи побудови змісту курсу «Історія педагогіки»

2
1

3

4.

Порівняльний аналіз традиційної та інноваційної форм навчання

2

2
4

5.

Формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів початкових класів
2
2

6.

Інформаційно-комунікаційне забезпечення курсу «Історія педагогіки»

44

7.

Проектна діяльність в курсі «Історія педагогіки»
6

4

10Всього


12

12

6

30


Змістовні модулі учбового курсу


І змістовий модуль

Тема: Особливості побудови змісту курсу «Історія педагогіки», як фундаменту компетентнісного підходу до підготовки вчителя.


Лекційні модулі:


 1. Професійна підготовка як педагогічна проблема.

 2. Компетентнісний підхід до підготовки вчителя.


Семінарські модулі:


1. Порівняльний аналіз традиційної та інноваційної форм навчання.

2. Індивідуальні та вікові психофізіологічні особливості студентів.


Модулі самостійної роботи:

 1. Компоненти організації діяльності студентів (мета і зміст підготовки).

 2. Цілепокладання у вивченні курсу «Історія педагогіки».


ІІ змістовий модуль

Тема: Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище вивчення курсу «Історія педагогіки».


Лекційні модулі:


 1. Основи побудови змісту курсу «Історія педагогіки».

 2. Інформаційно-комунікаційне забезпечення курсу «Історія педагогіки».


Семінарські модулі:


1. Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище при викладанні курсу «Історія педагогіки», її активні складові.


2. Формування інформатичних компетентностей майбутнього вчителя початкових класів.


Модулі самостійної роботи:


 1. Проектна діяльність в курсі «Історія педагогіки».

 2. Трисуб`єктна дидактика вищої школи. Дидактичні підходи до організації навчального процесу.


Підсумкова тека:

1. Ретроспективний аналіз соціально-педагогічних досліджень професійної підготовки вчителя.

2. Професійна характеристика вчителя початкових класів.

3. Компетентнісний підхід до підготовки вчителя.

4. Індивідуальні та вікові психофізіологічні особливості студентів.

5. Цілепокладання у вивченні курсу «Історія педагогіки».

6. Прийоми і підходи до вивчення курсу «Історія педагогіки» - парадигмальний аспект.

7. Теорія і практика вивчення курсу «Історія педагогіки» в структурі загальнопедагогічної підготовки вчителя.

8. Структура інформаційно-комунікаційного забезпечення курсу історії педагогіки.

9. Використання мультимедійного курсу з історії педагогіки при викладанні лекцій.

10. Використання мультимедійного курсу з історії педагогіки при проведенні семінарських занять.

11. Використання Web-мультимедіа енциклопедії з історії педагогіки при організації та проведенні самостійної роботи.


Перелік літератури:


 1. Андрієвський Б.М. Професійно-наукова підготовка майбутнього вчителя початкових класів: монографія /Б.М. Андрієвський, Л.Є.Петухова. – Херсон: Айлант, 2006. – 176 с.

 2. Бібік Н.М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування /Бібік Н.М. //Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики /Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – С. 47-52.

 3. Бондар В.І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів /Бондар В.І. – К.: Вересень, 1999. – 129 с.

 4. Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: Монографія /За ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький: ТУП, 2002.– 334 с.

 5. Енциклопедія освіти /За ред. В.Г. Кременя. – К.: Хрінком Інтер, 2008. – 1040с.

 6. История педагогики: учебное пособие [для пед. университетов]: в 2 частях /Под ред. академика РАО А.И.Пискунова. – М.: ТЦ «Сфера», 1997.

 7. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки /Кравець В.П. – Тернопіль, 1994. – 358 с.

 8. Кремень В.Г. Національна освіта як соціокультурне явище /Кремень В.Г. //Учитель – 1999. – № 11-12. – С. 10-17.

 9. Левківський М.В. Історія педагогіки: навчальний посібник /Левківський М.В., Микитюк О.М. /За ред. Левківського М.М. – Харків: ОВС, 2002. – 240 с.

 10. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. /[Курлянд З. Н., Хмелюк Р. І., Семенова А. В., Бартєнєва І. О., Богданова І. М.] /За ред. З. Н. Курлянд. – 3-є вид., перероб., доп. – К.: Знання, 2007. – 495 c.

 11. Петухова Л.Є. Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів (В моделі трисуб’єктної дидактики): Навчально-методичний посібник. –Херсон: Айлант, 2010. -444 с.іл.

 12. Петухова Л.Є. Практикум з історії педагогіки. Кредитно-модульний аспект /Петухова Л.Є. – 3-є вид. перероб. і допов. –Херсон: Айлант, 2006. – 160 с.

 13. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация /Равен Дж.; пер. с англ. – М.: Когито-центр, 2002. – 396 с.

 14. Сбруєва А.А. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: навчальний посібник /Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. – Суми: Сум. ДПУ, 2000. – 208 с.Схожі:

Пояснювальна записка Мета курсу iconЗміст курсу Пояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: ознайомлення студентів із закономірностями розвитку науки, із особливостями організації психолого-педагогічних досліджень,...
Пояснювальна записка Мета курсу iconПояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: ознайомлення студентів із закономірностями розвитку науки, із особливостями організації психолого-педагогічних досліджень,...
Пояснювальна записка Мета курсу iconПояснювальна записка мета курсу
Мета курсу: оволодіння майбутніми вчителями початкової школи методикою застосування сучасних навчальних технологій навчання музичного...
Пояснювальна записка Мета курсу iconПояснювальна записка Мета курсу
Вивчення педагогіки починається з курсу “Загальні основи педагогіки”, мета якого – опанування студентами основами педагогічних знань...
Пояснювальна записка Мета курсу iconПояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями теорії виховання вищої школи, професійними особливостями викладання дисциплін...
Пояснювальна записка Мета курсу iconПояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями теорії виховання вищої школи, професійними особливостями викладання дисциплін...
Пояснювальна записка Мета курсу iconМетоди відбору дітей у спеціальні заклади Пояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: ознайомити І навчити студентів об'єктивно, науково обґрунтовано оцінювати реальний стан І потенційний розвиток дітей...
Пояснювальна записка Мета курсу iconПояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу «Соціолінгвістика» – сформувати у студентів уявлення про один із напрямів сучасного мовознавства, який знаходиться на...
Пояснювальна записка Мета курсу iconПояснювальна записка Мета курсу: у розробці теоретичних І практичних проблем, на розв’язання яких орієнтує Державна національна програма
Вивчення педагогіки починається з курсу “Загальні основи педагогіки”, мета якого – опанування студентами основами педагогічних знань...
Пояснювальна записка Мета курсу iconПояснювальна записка Мета курсу
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи