Херсонський державний університет icon

Херсонський державний університет
Скачати 164.3 Kb.
НазваХерсонський державний університет
Дата02.11.2012
Розмір164.3 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Херсонський державний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор


___________ професор О. Мішуков


« » ______________2005р.


Спеціальна педагогіка


Факультет дошкільної та початкової освіти


Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії


Спеціальність


Курс 4


Форма навчання: денна


Пояснювальна записка.


У професійній підготовці майбутніх спеціалістів велике місце відводиться вивченню курса „Спеціальної педагогіки”.Програма курсу включає основні положення корекційного навчання та виховання дітей з відхиленнями у розвитку.Корекційно-педагогічна діяльність –це складне психофізіологічне та соціально-педагогічне явищє яке охвачує весь освітній процес: виховання,навчання,розвиток, виступає як єдина педагогічна система, де є об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності


^ Мета курсу :Ознайомити студентів з принципами, методами і змістом корекційної роботи щодо виховання та розвитку гармонійної людини осіб з особливими потребами.


^ Завдання курсу:

  • методичні : Оволодіння спеціальними термінами спціальної педагогіки, вивчення особливостей психічного розвитку дітей з особливими потребами;

  • пізнавальні: ознайомлення з деякими складовими системи концепцій розливального та когнітивного навчання;

  • практичні :виявлення характерних вад розвитку та проведення аналізу структури і природи цих вад.


^ Програма курсу.


Наукові засади спеціальної педагогіки: філософський,соціокультурний,нейропсихолінгвістичний і правові аспекти. Роль філософії , соціології,нейропсихолінгвістики та інших галузей науки у побудові цілісної теорії спеціального навчання.


Проблема співвідношення навчання та розвитку.

Аналіз проблеми співвідношення навчання та розвитку як опорної точки теоретичного руху. Ситуація духовного двовладдя у вітчизняній практичній психології та педагогіки.


Сутність проблеми навчання та розвитку і загальні передумови її вирішення.

Напрями наукового вирішення проблеми навчання та розвитку. Взаємозв’язок процесів визрівання і навчання. Вікові зміни особистості і свідомості –центральні чинники при побудові концепції навчання та розвиток.Можливість дослідження процесу розвитку на матеріалі окремих психічних утворень та їхніх одиниць. Наступність етапів розвитку.Два види детермінації розвитку.


Корекційне навчання дітей з порушенням сухової функції. Причини порушення слуху, , їх класифікація.

Корекційне навчання і виховання дітей з порушенням сухової функції у загальноосвітній школі.

Корекційне навчання і виховання дітей з порушенням сухової функції у спеціальній школі.


Корекційне навчання дітей з порушенням зору.

Корекційне навчання і виховання дітей з порушенням зорової функції у загальноосвітній школі.

Корекція та компенсація порушень зору в умовах спеціальної школи


Корекційне навчання дітей з порушенням мовлення.Причини та їх класифікація.

Особливості логопедичної роботи при складних дефектах.


Корекційне навчання дітей з порушенням опорно- рухового апарату.

Корекційне навчання і виховання дітей з порушенням опорно- рухового апарату у загальноосвітній школі.

Корекційне навчання і виховання дітей з порушенням опорно- рухового апарату у спеціальній школі.

Корекційне навчання дітей з порушенням розумового розвитку.. Причини порушення , їх класифікація.

Корекційне навчання і виховання дітей з порушенням розумового розвитку у спеціальних закладах.

Психолого-педагогічна корекція відхилень у поведінці дітей шкільного віку.Сутність девіантної поведінки. Причини виникнення девіантної поведінки. Основні форми девіантної поведінки.

Школяри із противоправною поведінкою.Правове виховання школярів як засіб педагогічної корекції.


^ Змістові модулі учбового курсу.


  1. Змістовий модуль.

Тема:Загальні питання спеціальної педагогіки.

Лекційні модулі.

1.Нейропсихологічні аспекти спеціальної освіти.

2 Основні поняття і терміни спеціальної освіти та її правові основи.

3.Сучасні моделі навчання. Розливальне навчання.

4. Когнітивне навчання.Принципи та методи .


Практичні модулі.

1.Нейропсихологічні аспекти спеціальної освіти.Основні поняття і терміни спеціальної освіти та її правові основи.

2.Сучасні моделі навчання. Розливальне навчання. і. когнітивне навчання. .Принципи та методи .

Література.

Модулі сомостійної роботи.

1.Філософські та соціокультурні засади спеціальної освіти.

2.Навчання як розвиток ( за Л.С. Виготським.)

Підсумкова тека.

Підготувати словник спеціальних термінів, вміти оперувати термінами.


^ 2.Змістовий модуль.

Тема:Психолого-педагогічна корекція відхилень у розвитку.


Лекційні модулі.

1 Організація спеціальної педагогічної допомоги дітям з порушенням мовлення

2 Організаці виховання та навчання дітей з інтелектуальними порушеннями.

3 Організація спеціальної педагогічної допомоги дітям з дефіцитарним психічним розвитком.

4.. Корекційне навчання дітей з порушенням опорно- рухового апарату.

5 Сутність девіантної поведінки. Причини виникнення девіантної поведінки Організація спеціальної педагогічної допомоги дітям з девіантною поведінкою.

^ Практичні модулі.

1. Корекційне навчання дітей з порушенням мовлення.Причини та їх класифікація.

2..Корекційне навчання дітей з порушенням сухової функції. Причини порушення слуху, , їх класифікація.

3.. Корекційне навчання дітей з порушенням зору.

Корекція та компенсація порушень зору в умовах спеціальної школи

4.. Корекційне навчання дітей з порушенням опорно- рухового апарату.

5. Корекційне навчання дітей з порушенням розумового розвитку.. Причини порушення , їх класифікація.

6. Сутність девіантної поведінки. Причини виникнення девіантної поведінки. Основні форми девіантної поведінки

Література.

Боскис Р. М. Учителю о детях с нарушениями слуха. — М., 1988.

Буянов М. И. Ребенок из неблагополучной се­мьи. — М., 1988.

Власова Т. А., Певзнер М. С. Дети с отклоненими в развитии. — М., 1973.

Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология в воп­росах и ответах. — М., 1999.

Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением/Под ред. М. И. Рожкова. — М., 2001.

Вульфов Б. 3. Семь парадоксов воспитания. М., 1996.

Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок. — М., 1993.

Гонеев А. Д., Лифинцева Н. И., Ялпаева Н. В. Основы коррекционной педагогики/Под.ред В. А. Сластенина. — М.,1999.

Гонеев А. Д. Профилактика и педагогическая кор­рекция отклоняющегося поведения подростков. — Курск, 1998. Гребенюк О. С. Педагогика индивидуальности. -Калининград, 1995.

Модулі самостійної роботи.

  1. Школяри із противоправною поведінкою

  2. Правове виховання школярів як засіб педагогічної корекції

Література.

Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология в воп­росах и ответах. — М., 1999.

Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением/Под ред. М. И. Рожкова. — М., 2001.

Вульфов Б. 3. Семь парадоксов воспитания. М., 1996.

Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок. — М., 1993.

Підсумкова тека.

Контрольна робота.

1варіант

1 Визначити соціокультурні засади спеціальної освіти.

2.Розкрити авторські концепції які входять до складу теорії розвивального навчання.

3.Які теоретичні причини виникнення девіантної поведінки?.

2 варіант.

1 Визначити правові основи спеціальної освіти.

2. Розкрити основні завдання і цілі спеціальної педагогіки.

3.У чому полягає метод „зондування” мислення? Навести конкретний приклад (за методикою Л.Іванової).

3 варіант.

1. Розкрити сутність когнітивного навчання.Що є спільним і що є відмінним в когнітивних теоріях научіння Д.Озбела і Дж.Брунера?

2. Дати коротку характеристику теорії осмисленого вербального навчання Д.Озбела.

3.Розкрити особливості корекційно-педагогічного впливу з дітьми з порушенням слуху.

4 варіант.

1.Охарактеризувати білівістичну педагогічну систему навчання глухих.

2.Розкрити специфічні особливості навчання слабочуючих дітей.

3. Розкрити біологічні та психологічні трактовки причин девіації.

5 варіант.

1Розкрити сучасні технічні засоби навчання глухих.

2.Надати психолого- педагогічну характеристику дітей з порушенням мовлення.

3.У чому полягає особливість усного опитування учня із заїкуванням.

6 варіант.

1.Розкрити особливості логопедичної роботи з дітьми із порушенням опорно- рухового апарату.

2.Визначити причини виникнення девіантної поведінки?.

3Розкрити типи акцентуації темпераменту та характеру, які викликають відхилення у поведінці.

Питання до заліку.

1. Розкрийте соціальне значення спеціальної педагогіки.

2. Охарактеризуйте зв'язок спеціальної психології та спеціальної педагогіки.

3. З'ясуйте, чому педагоги дошкільних та шкільних закладів пови­нні знати основи спеціальної педагогіки.

4. В чому сутність системного, комплексного підходу до вивчення, навчання та виховання дитини з відхиленнями в розвитку?

5. Які види порушень розвитку зустрічаються у дітей?

6. Назвіть основні причини порушень розвитку дитини.

7. Які причини викликають зростання кількості дітей з відхиленням в розвитку?

8. Наведіть приклади первинних відхилень та вторинних наслое­ний в структурі дефекту при аномальному розвитку.

9. Які концепції Л.С.Виготського особливо важливі для спеціальної педагогіки?

10. Охарактеризуйте принципи та прийоми обстеження дитини.

11. Розкрийте задачі та зміст роботи психолого-медико-педагогічних консультацій.

12. Назвіть основні принципи корекційного впливу на дітей з від­хиленням в розвитку.

13. Охарактеризуйте систему соціальної допомоги дітям дошкіль­ного віку з відхиленням в розвитку.

14. Що розуміють під інтегративним навчанням та вихованням ді­тей?

15. Особливості корекційної роботи з дітьми, які мають інтелекту­альні порушення.

16. З'ясуйте, чому діти із затримкою психічного розвитку не пови­нні навчатися в допоміжній школі.

17. Розкрийте залежність змісту логопедичної допомоги дітям з порушенням мовлення від профілю порушення.

18. В чому специфічні особливості спеціальної педагогічної допо­моги дітям з дефіцитарним психічним розвитком?

19. Які форми роботи з батьками дітей, які мають відхилення в розвитку, використовують в спеціальному дошкільному закладі?

20. Проаналізуйте особливості розвитку дитини поза сім'єю.

21. Які труднощі навчання відмічаються у учнів з порушенням розвитку, чим вони зумовлені?

22. Охарактеризуйте сучасну систему спеціальних закладів для дітей з відхиленням в розвитку

23 Дайте визначення поняттю "аномальна дитина". З'ясуйте, чо­му дитина, яка утратила зір на одне око, але без відхилень в розвитку, не вважається аномальною.

24 Назвіть причини виникнення аномалій в розвитку Які ви знаєте заклади для дітей з комбінованими дефектами?

25 Заклади для дітей з глибоким ступенем розумової відсталості. В чому полягають особливості роботи з глибоко розумово відсталими?

26 Розкрийте зміст психотерапевтичної роботи з сім'єю дитини з порушенням в розвитку.

27. Від чого залежить відношення до дітей-інвалідів в суспільстві?

Соціальний захист дітей з відхиленнями в розвитку.

28. Назвіть мету та завдання спеціальної педагогіки як науки про навчання та виховання аномальних дітей. Розкрийте теоретичні поло­ження, наведіть приклади.

29. Розкрийте соціальне значення спеціальної педагогіки. Наве­діть приклади з різних галузей спеціальної педагогіки.

30. Розкрийте зміст, мету та задачі олігофренопедагогіки. Пока­жіть, як вона пов'язана з іншими розділами дефектології як галузь спе­ціальної педагогіки; в чому цей зв'язок виявляється.

Використання літератури.

Боскис Р. М. Учителю о детях с нарушениями слуха. — М., 1988.

Буянов М. И. Ребенок из неблагополучной се­мьи. — М., 1988.

Власова Т. А., Певзнер М. С. Дети с отклоненими в развитии. — М., 1973.

Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология в воп­росах и ответах. — М., 1999.

Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением/Под ред. М. И. Рожкова. — М., 2001.

Вульфов Б. 3. Семь парадоксов воспитания. М., 1996.

Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок. — М., 1993.

Гонеев А. Д., Лифинцева Н. И., Ялпаева Н. В. Основы коррекционной педагогики/Под.ред В. А. Сластенина. — М.,1999.

Гонеев А. Д. Профилактика и педагогическая кор­рекция отклоняющегося поведения подростков. — Курск, 1998. Гребенюк О. С. Педагогика индивидуальности. -Калининград, 1995.

Грищенко Л. А., Алмазов Б. Н. Психология от­клоняющегося поведения и задачи педагогической реа­билитации трудновоспитуемых учащихся. — Свердловск, 1987.

Дети с временными задержками развития / Под ред. Т. А. Власовой, М. С. Певзнер. — М., 1971.

Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т. А. Власовой, В. И. Лубовского, Н. А. Цыпиной. — М., 1984.. Дети с отклонениями в развитии /Автор-состави­тель Н. Д. Шматко. — М., 2001.

Жохов В. П., Особова Т. 3. Учителю о близоруко­сти. — М., 1990.

Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диаг­ностика умственного развития детей. — М., 1995.

Заика Е. В., Крейдун Н. П., Ячина А. С. Психоло­гические характеристики личности подростка с отклоня­ющимся поведением. // Вопросы психологии. 1990. №4.

Заседателева Э. Б. Основы коррекционной педа­гогики. — Омск, 1999.

Захаров А. И. Как предупредить отклонения в по­ведении ребенка. — М.,1993.. Земцова М. И. Учителю о детях с нарушениями зрения. — М., 1973.

Зюбин Л. М. Все равно я к тебе приду. — Л., 1990.

Зюбин Л. М. Учебно-воспитательная работа с труд­ными учащимися. — М., 1982.

Каневский Л. Л. Расследование и профилактика преступлений несовершенолетних. — М., 1982.

Кащенко В. П. Педагогическая коррекция: Ис­правление недостатков характера у детей и подростков. — М., 2000. Колесов Д. В. Предупреждение вредных привы­чек у школьников. — М., 1986.

Коломинский Я.Л. Психология детского коллек­тива: Система личных взаимоотношений. — Минск, 1984.

Концепция социализации ребенка в работе детс­ких организаций / М. И. Рожков, А. В. Волхов и др. — М., 1991.

Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии / Под ред. Б.П. Пузанова. - М., 2001.

Кочетов А. И., Верцинская Н. Н. Работа с труд­ными детьми. — М., 1986.

Кочетов А. И. Мастерство перевоспитания. — Минск, 1981.

Лапшин В. А., Пузанов Б. П. Основы дефектоло­гии. — М., 1990.

Лебединская К. С. Дети с нарушениями обще­ния. — М.. 1989.


Былет№1.

1. Розкрийте соціальне значення спеціальної педагогіки.

2. Охарактеризуйте зв'язок спеціальної психології та спеціальної педагогіки.

3. З'ясуйте, чому педагоги дошкільних та шкільних закладів пови­нні знати основи спеціальної педагогіки.

№2

1. Назвіть мету та завдання спеціальної педагогіки як науки про навчання та виховання аномальних дітей. Розкрийте теоретичні поло­ження, наведіть приклади.

2. Розкрийте соціальне значення спеціальної педагогіки. Наве­діть приклади з різних галузей спеціальної педагогіки.

3. Розкрийте зміст, мету та задачі олігофренопедагогіки. Пока­жіть, як вона пов'язана з іншими розділами дефектології як галузь спе­ціальної педагогіки; в чому цей зв'язок виявляється.

№3.

1. В чому сутність системного, комплексного підходу до вивчення, навчання та виховання дитини з відхиленнями в розвитку?

2. Які види порушень розвитку зустрічаються у дітей?

3. Назвіть основні причини порушень розвитку дитини.

№4

1.Які причини викликають зростання кількості дітей з відхиленням в розвитку?

2. Наведіть приклади первинних відхилень та вторинних наслое­ний в структурі дефекту при аномальному розвитку.

3. Які концепції Л.С.Виготського особливо важливі для спеціальної педагогіки

№5.

1 . Охарактеризуйте принципи та прийоми обстеження дитини.

2. Розкрийте задачі та зміст роботи психолого-медико-педагогічних консультацій.

3. Назвіть основні принципи корекційного впливу на дітей з від­хиленням в розвитку.

№6.

1. Що розуміють під інтегративним навчанням ді­тей?

2. Особливості корекційної роботи з дітьми, які мають інтелекту­альні порушення.

3. З'ясуйте, чому діти із затримкою психічного розвитку не пови­нні навчатися в допоміжній школі.

№7

1Що таке синдром РДА (ранній дитячий артизм) Основні його ознаки.

2.В чому специфічні особливості спеціальної педагогічної допо­моги дітям з дефіцитарним психічним розвитком?

3.Основні принципи системи М. Монтесорі.

№8.

1. Які форми роботи з батьками дітей, які мають відхилення в розвитку, використовують в спеціальному дошкільному закладі?

2. Проаналізуйте особливості розвитку дитини поза сім'єю.

3. Які труднощі навчання відмічаються у учнів з порушенням розвитку, чим вони зумовлені?

№9

1.Охарактеризуйте сучасну систему спеціальних закладів для дітей з відхиленням в розвитку

2 Дайте визначення поняттю "аномальна дитина". З'ясуйте, чо­му дитина, яка утратила зір на одне око, але без відхилень в розвитку, не вважається аномальною.

3. Назвіть причини виникнення аномалій в розвитку Які ви знаєте заклади для дітей з комбінованими дефектами?

№10

1.Заклади для дітей з глибоким ступенем розумової відсталості. В чому полягають особливості роботи з глибоко розумово відсталими?

2.Розкрийте зміст психотерапевтичної роботи з сім'єю дитини з порушенням в розвитку.

3. Від чого залежить відношення до дітей-інвалідів в суспільстві?


№11.

1. Назвіть мету та завдання спеціальної педагогіки як науки про навчання та виховання аномальних дітей. Розкрийте теоретичні поло­ження, наведіть приклади.

2. Розкрийте соціальне значення спеціальної педагогіки. Наве­діть приклади з різних галузей спеціальної педагогіки.

3. Розкрийте зміст, мету та задачі олігофренопедагогіки. Пока­жіть, як вона пов'язана з іншими розділами дефектології як галузь спе­ціальної педагогіки; в чому цей зв'язок виявляється.

№12.

1.Філософські та соціокультурні засади спеціальної освіти.

2. Дайте визначення поняттю "аномальна дитина". З'ясуйте, чо­му дитина, яка утратила зір на одне око, але без відхилень в розвитку, не вважається аномальною.

3. Назвіть причини виникнення аномалій в розвитку Які ви знаєте заклади для дітей з комбінованими дефектами?

№13.

1. Визначити правові основи спеціальної освіти.

2. Розкрити основні завдання і цілі спеціальної педагогіки.

3.У чому полягає метод „зондування” мислення? Навести конкретний приклад (за методикою Л.Іванової).


№14.

1. Розкрити сутність когнітивного навчання.Що є спільним і що є відмінним в когнітивних теоріях научіння Д.Озбела і Дж.Брунера?

2. Дати коротку характеристику теорії осмисленого вербального навчання Д.Озбела.

3.Розкрити особливості корекційно-педагогічного впливу з дітьми з порушенням слуху.

№15.

1.Охарактеризувати білівістичну педагогічну систему навчання глухих.

2.Розкрити специфічні особливості навчання слабочуючих дітей.

3. Розкрити біологічні та психологічні трактовки причин девіації.


№16.

1Розкрити сучасні технічні засоби навчання глухих.

2.Надати психолого- педагогічну характеристику дітей з порушенням мовлення.

3.У чому полягає особливість усного опитування учня із заїкуванням.

№17.

1.Розкрити особливості логопедичної роботи з дітьми із порушенням опорно- рухового апарату.

2.Визначити причини виникнення девіантної поведінки?.

3Розкрити типи акцентуації темпераменту та характеру, які викликають відхилення у поведінці.

№18.

1.Дати характеристику девіантним учням з акцентуацією темперамента і характера.

2.Особливості сімейного виховання учнів з відхиленнями у поведінці.

3.Назвати основні види порушень опорно-рухового апарата.

№!9.

  1. Особливості корекційної роботи з дітьми ДЦП в умовах загальноосвітньої школи.

2 Дайте визначення поняттю "аномальна дитина". З'ясуйте, чо­му дитина, яка утратила зір на одне око, але без відхилень в розвитку, не вважається аномальною.

3. Назвіть причини виникнення аномалій в розвитку Які ви знаєте заклади для дітей з комбінованими дефектами?

№20.

1.Класифікація відхилень у розвитку,їх причини та механізми.

2.Розкрити сутність понять „ДЦП, параліч,парез,спастичність,паретичність,динамічність”

3.Назвати основні види порушень опорно-рухового апарата.

№ 21.

1. Назвіть мету та завдання спеціальної педагогіки як науки про навчання та виховання аномальних дітей. Розкрийте теоретичні поло­ження, наведіть приклади.

2. Розкрийте соціальне значення спеціальної педагогіки. Наве­діть приклади з різних галузей спеціальної педагогіки.

3. Розкрийте зміст, мету та задачі олігофренопедагогіки. Пока­жіть, як вона пов'язана з іншими розділами дефектології як галузь спе­ціальної педагогіки; в чому цей зв'язок виявляється.


№22.

1. Розкрийте залежність змісту логопедичної допомоги дітям з порушенням мовлення від профілю порушення.

2.В чому специфічні особливості спеціальної педагогічної допо­моги дітям з дефіцитарним психічним розвитком?

3. Розкрийте залежність змісту логопедичної допомоги дітям з порушенням мовлення від профілю порушення.

№23.

1. Що розуміють під інтегративним навчанням ді­тей?

2. Особливості корекційної роботи з дітьми, які мають інтелекту­альні порушення.

3. З'ясуйте, чому діти із затримкою психічного розвитку не пови­нні навчатися в допоміжній школі.

№24.

1. Визначити правові основи спеціальної освіти.

2. Розкрити основні завдання і цілі спеціальної педагогіки.

3.У чому полягає метод „зондування” мислення? Навести конкретний приклад (за методикою Л.Іванової).


№25.

1. Розкрийте соціальне значення спеціальної педагогіки.

2. Охарактеризуйте зв'язок спеціальної психології та спеціальної педагогіки.

3. З'ясуйте, чому педагоги дошкільних та шкільних закладів пови­нні знати основи спеціальної педагогіки.Схожі:

Херсонський державний університет iconОголошення про проведення відкритих, двоступеневих торгів І редукціону Замовник торгів: Херсонський державний університет Адреса
Місце І строк надання послуг: 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсонський державний університет до 31. 12. 2009р
Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів Асоціація культурологів Херсонщини
Херсонський державний університет та Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів проводять...
Херсонський державний університет iconХерсонський державний університет

Херсонський державний університет iconХерсонський державний університет

Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Херсонський державний університет iconХерсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму
Державний екзамен з теоретичних основ хімії передбачає перевірку знань на встановлення відповідності рівня підготовки за освітньо-кваліфікаційним...
Херсонський державний університет iconХерсонський державний університет Кафедра органічної та біологічної хімії

Херсонський державний університет iconХерсонський державний університет Факультет біології, географії і екології

Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Державний екзамен з теоретичних основ хімії передбачає перевірку знань на встановлення відповідності рівня підготовки за освітньо-кваліфікаційним...
Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Державний екзамен з теоретичних основ хімії передбачає перевірку знань на встановлення відповідності рівня підготовки за освітньо-кваліфікаційним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи