Українська мова (за профілем спрямування) 3 курс Зміст курсу icon

Українська мова (за профілем спрямування) 3 курс Зміст курсу
Скачати 218.69 Kb.
НазваУкраїнська мова (за профілем спрямування) 3 курс Зміст курсу
Дата02.11.2012
Розмір218.69 Kb.
ТипДокументи

Українська мова (за профілем спрямування)

3 курс


Зміст курсу


Комунікативні ознаки культури мовлення фахівця. Основні функції мови. Культура мови і культура мовлення. Професійна мовнокомунікативна компетенція.

Мовні й позамовні чинники культури професійного мовлення. Фонетичні аспекти культури професійного спілкування: артикулювання, наголошування, інтонування, засоби милозвучності. Вибір мовних одиниць у професійному мовленні: вибір слів і сталих зворотів, вибір граматичних форм і конструкцій, займенник у сфері етикетного спілкування, іменники називання осіб і звернення до них, вставні слова, словосполучення і речення як засіб модуляції мовлення. Невербальні засоби професійного мовлення: поняття про невербальну комунікацію, класифікація невербальних засобів спілкування (оза виробничійт та екстралінгвістичні засоби).

Культура монологічного фахового мовлення. Сутність і специфіка публічної монологічної мови. Основні жанри усного публічного монологічного мовлення (доповідь, лекція, промова, виступ, повідомлення). Підготовка до публічного виступу. Структура публічної професійної промови. Умови успішного виступу. Засоби увиразнення публічного виступу.

Культура професійного діалогічного мовлення. Сутність і специфіка професійної діалогічної мови. Ділова бесіда як різновид професійної ділової мови. Ділова телефонна розмова, ділова нарада і прес-конференція – форми професійного спілкування. Суперечка як основа професійних дискусій, дебатів, диспутів. Етика діалогічного професійного спілкування.


^ Пояснювальна записка


Дисципліна “Українська мова (за профілем спрямування)” в системі підготовки фахівців.

Глибоке знання української мови, відповідний рівень культури усного й писемного мовлення є необхідною, обов’язковою ознакою й показником високого інтелекту освіченої людини, громадянина нашої країни.

З наданням українській мові статусу державної реально виникла потреба фахівців різних галузей господарства досконало володіти державною мовою задля ефективного виконання посадових обов'язків. З метою забезпечити належний рівень володіння навичками ділового мовлення Міністерство освіти і науки України впровадило для студентів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації курс української мови (за профілем спрямування).

Пропонована програма зорієнтована на формування знань про специфіку усної та писемної форм реалізації ділової української мови (наукового та офіційно-ділового стилів) з урахуванням фахової спрямованості навчання майбутніх спеціалістів-нефілологів.

Програма сприятиме активізації та поглибленню знань граматики, лексики, фразеології та синтаксису сучасної ділової мови, а також розвиткові та вдосконаленню вмінь і навичок роботи з текстами наукового та офіційно-ділового стилю в межах сфери професійного спрямування.

Предмет курсу “Українська мова (за профілем спрямування)” – українська мова ділового спілкування в її усній та писемній формах.

Мета курсу – ознайомлення з основами культури мовлення, виявлення специфіки функціонування усної і писемної форми ділової мови відповідно до фаху, вільне володіння лексикою і термінологією своєї спеціальності.

Завдання курсу:

 1. дати обґрунтування поняття культури мови професійного спілкування, що охоплює усі мовні рівні – фонетичний, лексичний, граматичний, стилістичний тощо;

 2. виховати «мовне чуття», основане на знанні мовних норм;

 3. поглибити й розширити знання з основних розділів української

мови;

 1. відновити й закріпити орфографічні й пунктуаційні навички;

 2. оволодіти необхідними орфоепічними, граматичними,

лексичними та стилістичними нормами.

Вивчення курсу “Українська мова (за профілем спрямування)” здійснюється лише через практичні заняття та самостійну роботу студентів за такими темами:

1.Комунікативні ознаки культури мовлення фахівця.

2.Мовні й позамовні чинники культури професійного мовлення.

3.Культура монологічного фахового мовлення.

4.Культура професійного діалогічного мовлення.

Орфоепічні, акцентологічні та лексичні норми формуються на практичних заняттях відповідно до тем, що вивчаються, та розкриваються в мовленнєвій діяльності студентів.


^ ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

“ Українська мова (за профілем спрямування)”


Змістовий модуль № 1

“Комунікативні ознаки культури мовлення”

Практичні модулі

1. Комунікативні ознаки культури мовлення фахівця. Основні функції мови. Культура мови і культура мовлення. Професійна мовнокомунікативна компетенція.

2. Мовні й позамовні чинники культури професійного мовлення. Фонетичні аспекти культури професійного спілкування: артикулювання, наголошування, інтонування, засоби милозвучності. Вибір мовних одиниць у професійному мовленні: вибір слів і сталих зворотів, вибір граматичних форм і конструкцій, займенник у сфері етикетного спілкування, іменники називання осіб і звернення до них, вставні слова, словосполучення і речення як засіб модуляції мовлення. Невербальні засоби професійного мовлення: поняття про невербальну комунікацію, класифікація невербальних засобів спілкування (оза виробничійт та екстралінгвістичні засоби).

3.Культура монологічного фахового мовлення. Сутність і специфіка публічної монологічної мови. Основні жанри усного публічного монологічного мовлення (доповідь, лекція, промова, виступ, повідомлення). Підготовка до публічного виступу. Структура публічної професійної промови. Умови успішного виступу. Засоби увиразнення публічного виступу.

4.Культура професійного діалогічного мовлення. Сутність і специфіка професійної діалогічної мови. Ділова бесіда як різновид професійної ділової мови. Ділова телефонна розмова, ділова нарада і прес-конференція – форми професійного спілкування. Суперечка як основа професійних дискусій, дебатів, диспутів. Етика діалогічного професійного спілкування.


^

МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИОформити у друкованому варіанті доповідь відповідно до вашого профілю навчання, з якою необхідно виступити на занятті.

Література


1.Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови – Львів: Світ, 2003. – С. 191-330.

2.Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – С. 4-8.

3.Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 8-ме вид., оза . – Х.: СПД ФО Співак Т.К., 2006. – С. 12-17.

4.Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За оза., Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги – XXI, 2006. – С. 38-75.

5.Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: В.Ц. «Академія», 2007. – С. 5-24.

6.Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2008. – С. 52-61.

^

МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Підготувати матеріали до словника фахової лексики (25-30 слів-термінів).

Словникову статтю подавати за принципом статті тлумачного словника:

1.Термін (із позначенням наголосу).

2.Походження (у квадратних дужках).

3.Тлумачення.


Література


1.Новий тлумачний словник української мови: 200000 слів/ За оза. В. Яременко, О. Сліпушко – К., Видавництво «Аконіт», 2007.

2.Сучасний тлумачний словник української мови: 100000 слів/ За о. оза. Док. оза в. Наук. оза .. В.В. Дубічинського.: ВД «Школа», 2008. – 1008с.

3. Тлумачний словник сучасної української мови: Близько 50000 слів/ Уклад. І.М. Забіяка. – К.: Арій, 2007. – 512 с.

4.Сучасний орфографічний словник. – Х.: Промінь, 2007. – 1248 с.

5.Новий російсько-український політехнічний словник: 100000 слів/ За оза.. І.М. Зубкова. – Х.: Гриф,2005. – 952 с.

6.Сучасний словник іншомовних слів. – Х.: Видавництво «Ранок», 2007. – 464с.

7.Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Наука про Землю і Космос/ За оза. В.В. Завірюхи, О.О. Зеленюк та оз. – К.: Наука, думка, 1998. – 892 с.

8.Лозова Н.Є., Фридак В.Б. Дзвона чи дозвону? Або –А(-Я) чи -У(-Ю) в Р.в: Словник-довідник Н. – К.: Наук. дума, 2007. – 168 с.

9.Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. – К.: Криниця, 1999. – 597 с.


Перелік лекцій


АНОТАЦІЇ

^ ДО ЛЕКЦІЙ З КУРСУ

«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФІЛЕМ СПРЯМУВАННЯ»

У лекції №1 «Культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення» розкриваються поняття «культура мови і культури мовлення», а також аналізуються комунікативні ознаки культури мовлення (правильність, точність, логічність, багатство, виразність, чистота, образність).


У лекції №2 «Культура усного професійного мовлення. Мовні й позамовні чинники культури професійного мовлення» подаються основні норми усного професійного мовлення, вимоги, які визначають рівень культури усного ділового мовлення.

Розкривається поняття «інтонаційна виразність усного мовлення», що передбачає вміння використовувати різні види наголосу, враховувати темп мовлення, робити паузи, змінювати висоту тону. Також подаються невербальні засоби професійного спілкування, вибір мовних одиниць у професійному мовленні (вибір граматичних форм і конструкцій, сталих зворотів, вживання вставних конструкцій).


У лекції №3 «Культура монологічного фахового мовлення» подається специфіка публічної монологічної мови. Аналізуються жанри усного публічного мовлення (доповідь, лекція, промова, виступ, повідомлення). Представляється структура публічної професійної промови, вказуються умови успішного виступу, а також засоби увиразнення публічного виступу.


У лекції №4 «Культура професійного діалогічного мовлення» подається культура професійного діалогічного мовлення. Характеризуються види діалогічного мовлення (ділова бесіда, ділова телефонна розмова, ділові наради, вимоги до проведення їх).

Характеризується український мовленнєвий етикет.


V семестр

Лекційний модуль

Лекція №1

Культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення


Лекція №2

Культура усного професійного мовлення. Мовні й позамовні чинники культури професійного мовлення.


Лекція №3

Культура монологічного фахового мовлення.


Лекція №4

Культура професійного діалогічного мовлення.


Лекція №1


Тема: Культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення.


План

 1. Основні функції мови.

 2. Культура мови і культура мовлення фахівця.

 3. Специфіка мови професійного спілкування.

 4. Комунікативні ознаки культури мовлення фахівця.

 5. Професійна мовнокомунікативна компетенція.


Література:

1)

Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити\\ За о. оза. О.Сербенської.-Львів: Світ, 1994.- 149с.

2)

Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. Навчальний посібник для студентів університетів.- Львів: Світ, 1990.- 223с.

3)

Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність.- К., 1998

4)

Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник.-К., 1995

5)

Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.- Донецьк, 2004

6)

Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично.- К.: Глобус, 1995.- 270с.

7)

Карнегі Дейл. Як здобувати друзів і впливати на людей.- К., 1990

8)

Коваль А.П. Ділове спілкування.- К.: Либідь, 1992.- 270с.

9)

Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування.- К.: Вища школа, 1977.- 290с.

10)

Орфоепічний словник/ Уклад. М.І.Погрібний.- К., 1984

11)

Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика.- К.: Вежа, 1994.- 230с.

12)

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування.- Львів, 2001


Лекція №2


Тема: Мовні й позамовні чинники культури професійного мовлення.


План

 1. Фонетичні аспекти культури професійного спілкування.

 2. Вибір мовних одиниць у професійному мовленні.

 3. Невербальні засоби професійного мовлення.


Література:

1)

Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити\\ За о. оза. О.Сербенської.-Львів: Світ, 1994.- 149с.

2)

Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. Навчальний посібник для студентів університетів.- Львів: Світ, 1990.- 223с.

3)

Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність.- К., 1998

4)

Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник.-К., 1995

5)

Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.- Донецьк, 2004

6)

Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично.- К.: Глобус, 1995.- 270с.

7)

Карнегі Дейл. Як здобувати друзів і впливати на людей.- К., 1990

8)

Коваль А.П. Ділове спілкування.- К.: Либідь, 1992.- 270с.

9)

Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування.- К.: Вища школа, 1977.- 290с.

10)

Орфоепічний словник/ Уклад. М.І.Погрібний.- К., 1984

11)

Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика.- К.: Вежа, 1994.- 230с.

12)

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування.- Львів, 2001Лекція №3


Тема: Культура монологічного фахового спілкування.


План

 1. Жанри публічного монологічного мовлення.

 2. Підготовка до публічного виступу.

 3. Структура публічної професійної промови.

 4. Вимоги до публічного виступу.


Література:

1)

Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити\\ За о. оза. О.Сербенської.-Львів: Світ, 1994.- 149с.

2)

Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. Навчальний посібник для студентів університетів.- Львів: Світ, 1990.- 223с.

3)

Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність.- К., 1998

4)

Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник.-К., 1995

5)

Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.- Донецьк, 2004

6)

Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично.- К.: Глобус, 1995.- 270с.

7)

Карнегі Дейл. Як здобувати друзів і впливати на людей.- К., 1990

8)

Коваль А.П. Ділове спілкування.- К.: Либідь, 1992.- 270с.

9)

Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування.- К.: Вища школа, 1977.- 290с.

10)

Орфоепічний словник/ Уклад. М.І.Погрібний.- К., 1984

11)

Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика.- К.: Вежа, 1994.- 230с.

12)

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування.- Львів, 2001Лекція №4


Тема: Культура професійного діалогового мовлення.


План

 1. Форми приватного професійного спілкування:

а) ділова бесіда;

б) спілкування керівника з підлеглим;

в) прийом відвідувачів;

г) телефонна розмова.

 1. Етика діалогічного професійного спілкування.

 2. Український мовленнєвий етикет.


Література:

1)

Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити\\ За о. оза. О.Сербенської.-Львів: Світ, 1994.- 149с.

2)

Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. Навчальний посібник для студентів університетів.- Львів: Світ, 1990.- 223с.

3)

Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність.- К., 1998

4)

Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник.-К., 1995

5)

Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.- Донецьк, 2004

6)

Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично.- К.: Глобус, 1995.- 270с.

7)

Карнегі Дейл. Як здобувати друзів і впливати на людей.- К., 1990

8)

Коваль А.П. Ділове спілкування.- К.: Либідь, 1992.- 270с.

9)

Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування.- К.: Вища школа, 1977.- 290с.

10)

Орфоепічний словник/ Уклад. М.І.Погрібний.- К., 1984

11)

Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика.- К.: Вежа, 1994.- 230с.

12)

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування.- Львів, 2001Перелік семінарських занять з питаннями, винесеними на обговорення


Практичне заняття № 1

Комунікативні ознаки культури мовлення фахівця


План


1.Основні функції мови.

2.Культура мови і культура мовлення.

3.Комунікативні ознаки культури мовлення.

4.Професійна мовнокомунікативна компетенція.


Контрольні запитання

1.Які функції мови можна назвати головними, а які є похідними від них?

2.Що є ознаками мови професійного спілкування?

3.Яке головне завдання мови професійного спілкування?

4.Які основні ознаки культури мовлення?

5.У чому полягає мовна компетенція?


Література

1.Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови – Львів: Світ, 2003. – С. 191-330.

2.Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – С. 4-8.

3.Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 8-ме вид., оза . – Х.: СПД ФО Співак Т.К., 2006. – С. 12-17.

4.Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За оза.., Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги – XXI, 2006. – С. 38-75.

5.Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: В.Ц. «Академія», 2007. – С. 5-24.

6.Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2008. – С. 52-61.


Практична частина:

1. Запишіть 15-20 професійних жаргонізмів відповідно до вашого профілю.

Наприклад: комп’ютер – комп, інтернет – інет, вільні години між двома лекціями – вікно.

^ 2. Уважно прочитайте. Усно розкрийте поняття «культура мовлення», використовуючи визначення О. Сербенської:

«У широкому значенні вислів «культура мовлення» пов’язують з любов’ю, прив’язаністю до рідної мови, почуттям поваги до державної мови та її багатовікової традиції, з турботою про її повноцінне функціонування, а також діяльністю суспільства та індивідума, спрямованою на якнайкраще пізнання, збагачення, вдосконалення та розвиток мови. Це також почуття відповідальності за свої мовленнєві дії. У вужчому розумінні зміст поняття мовної культури охоплює: 1) ступінь ознайомлення суспільства з мовними нормами, вміння свідомо використовувати нормативні форми й вислови, критично ставитися до порушення норм, здатність висловлювати думку ясно, стисло, зрозуміло; 2) діяльність, яка має на меті піднесення рівня знань про мову, їх пропаганду і закріплення мовних норм; 3) лексико-фразеологічну, граматичну, орфоепічну та орфографічну нормативність, тобто уживання слів, їх форм, звуків, звукових комплексів, синтаксичних конструкцій відповідно до установлених норм, а також усунення мовних помилок, невиправданих запозичень, невдалих неологізмів, чужорідних елементів, вульгаризмів та оз.; 4) естетику мови, тобто здатність відчувати її красу, вишуканість, культурологічну довершеність. Важливими складниками мовної культури є: а) комунікативна правильність мови, тобто здатність формулювати думку лаконічно, чітко, однозначно; б) граматична правильність, тобто відповідальність мовної форми до загальних норм; в) естетика вислову, тобто вироблене чуття краси мови ″.

 1. ^ Визначте, які саме мовні норми (граматичні, лексичні, орфографічні, фразеологічні) порушено в наведених групах слів. Виправте помилки.

 1. У даній справі, доказати теорему, поговорити на рахунок квартири;

 2. Приймати участь, під відкритим небом, відігравати значення;

 3. Боряться, наукова ступінь, площа Івана Франко, два депутата, ходімте;

 4. Різдв’яний, їзджу, пліч-опліч, проїздний, парижський.

^ 4. Доберіть з дужок потрібне за змістом слово. Запишіть у виправлених реченнях. Умотивуйте свій вибір.

1.Наша команда впевнено (лідирує, лідеру´є, веде перед, є попереду, є лідером)протягом змагань. 2. У зв’язку з цим просимо (послати, відправити, відрядити, делегувати) до нас кілька досвідчених спеціалістів. 3. поняття тексту в лінгвістиці (товкмачать, трактують, тлумачать) по-різному. 4. Метали при нагріванні розширюються, а при охолодженні (ущільнюються, скорочуються, стискуються). 5. Аналіз тенденцій розвитку техніки (свідчить, показує, запевняє), що з часом все ширше застосовуються електричні та електронні явища. 6. Зібрання живописної колекції ХХст. У Національному художньому музеї України дозволяє значною мірою (розглянути, простежити, побачити) розвиток українського мистецтва в цю драматичну епоху. 7. Сучасна психологія (зв’язана, пов’язана, з’єднана) також з математичними, технічними науками.


Увага! Удосконалюємо власне мовлення.

 1. Вислови подано попарно. Які з них виберете як природні для української мови?

1. У порядку виключення. Як виняток.

2. Питання вияснено. Справу з’ясовано.

3. По ділам служби. У службових справах.

4. По мірі того, як… Відповідно до того, як…

5. Щопонеділка. По понеділках.

6. Провідна організація. Ведуча організація.

7. Запобігти пожежі. Попередити пожежу.


Практичне заняття №2

Мовні й позамовні чинники культури професійного мовлення


План

 1. Фонетичні аспекти культури професійного спілкування:

 • артикулювання;

 • наголошування;

 • інтонування;

 • засоби милозвучності.

2.Вибір мовних одиниць у професійному мовленні:

  • вибір слів і сталих зворотів;

  • вибір граматичних форм і конструкцій;

  • займенник у сфері етикетного спілкування;

  • іменники називання осіб і звернення до них;

  • вставні слова, словосполучення і речення як засіб модуляції мовлення.


3.Невербальні засоби професійного мовлення:

 • поняття про невербальну комунікацію;

 • класифікація невербальних засобів спілкування (пара лінгвістичні та екстралінгвістичні засоби).Контрольні запитання:

 1. Які основні правила вимови голосних та приголосних звуків в українській мові?

 2. З чого складається інтонація?

 3. Які Ви знаєте види наголосів в українській мові?

 4. Які Ви знаєте іменники називання осіб і звернення до них?

 5. Назвіть невербальні засоби спілкування.


Література

 1. Культура фахового мовлення /За оза. Н.Б. Бабіч. Чернівці.: Книги ХХІ, 2006.-С. 100-117.

 2. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. –К.: ВЦ ²Академія², 2007.- С. 150-190.

 3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. –К.: Каравела, 2008.-С. 96-102.Практична частина

1. Поясніть, які і внаслідок чого відбуваються зміни в артикуляції приголосних у словах:

Митці, безшумний, відбудеться, змагаються, зшити, книжці, боротьба, просьба, дьогтю, безхмарно, розщепити, збігається, розчин, світло, майбутні, свідчити, кредитці, власності.

2. Поставте правильно наголос у словах, користуючись словниками.

Асиметрія, фільтрований, цеховий, цифровий, циліндровий, шестиразовий, щодобовий, щипці, теплопровід, сантиметр, свердло, речовина, розпад, русло (два русла), порядковий, прабатьківщина, помилка, підлітковий, перекис, ортопедія, ознака, оберемо, маркетинг, магістерський, мармуровий, каталог, кілометр, нести, Ельбрус, гуртожиток, воднораз, валовий, випадок, висіти, болотистий, феномен.

3.Утворіть назви звертань з поданими назвами осіб і формулами звертань. Складіть з ними 5 речень (на вибір).

^ Президент, патріарх, священик, професор, ректор, декан, директор, митрополит, дружина Президента, лікар.

Пане, добродію, пані, Ваше Преосвященство, Ваше високопреосвященство, Ваша Святосте, Владика, Отче, Батюшко, Все чесний отче, брате, сестро, пані добродійко.

 1. У запропонований текст введіть вставні і вставлені компоненти з довідки. Поясніть доцільність їх введення.

^ Протягом минулих двох місяців Вам було надіслано три офіційні нагадування про заборгованість нашому міністерству.

Ми не отримали жодної відповіді від Вас, а у сьогоднішньому звіті бухгалтерії Ваші платежі знову помічено як неоплачені.

Як ділові люди ви розумієте всю складність ситуації. Досі наша співпраця була доволі плідною, але продовження її можливим лише в тому разі, якщо Ви сплатите борг до 00.00.00.

Довідка: про що повідомлялося в попередньому листі; на жаль; сподіваємось; як Ви розумієте; як показує час.


^ МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Оформіть у друкованому варіанті доповідь, з якою виступали на практичному занятті № 3 (Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал 1,5).

Увага: Список літератури до доповіді додавати не потрібно.


Практичне заняття №3

Культура монологічного фахового мовлення


План

1.Сутність і специфіка публічної монологічної мови.

2.Основні жанри усного публічного монологічного мовлення.

(доповідь, лекція, промова, виступ, повідомлення).

3.Підготовка до публічного виступу.

4.Структура публічної професійної промови.

5.Умови успішного виступу.

6.Засоби увиразнення публічного виступу.


Контрольні запитання:

1.У чому полягає сутність професійного публічного мовлення?

2.Які основні жанри усного публічного монологічного мовлення?

3.Яка структура промови?

4.Назвіть умови успішного виступу?

5.Яка роль невербальних засобів у публічному мовленні?


Література

1.Зубков М.Г., Сучасна українська ділова мова. – 8-ме вид., оза -Х. СПД ФО Співак Т.К., 2006 – С. 304-311.

2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. –К.: Каравела, 2008.-С. 96-102.

3. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. –К.: ВЦ ²Академія², 2007.- С. 150-190.

4. Культура фахового мовлення /За оза. Н.Б. Бабіч. Чернівці.: Книги ХХІ, 2006.-С. 100-117.


Практична частина

Самостійно підготуйте виступ у формі доповіді на наукову студентську конференцію. Тему доповіді виберіть за фахом, узгодивши її з викладачем.

Готуючи текст виступу, пам’ятайте про те, що він має чіткий поділ: вступ, основна частина та висновок. Тривалість виступу 5-7 хвилин.


Практичне заняття №4

Культура професійного діалогічного мовлення


План


1.Сутність і специфіка професійної діалогічної мови.

2.Ділова бесіда як різновид професійної ділової мови.

3.Ділова телефонна розмова, ділова нарада і прес-конференція – форми професійного спілкування.

4.суперечка як основа професійних дискусій, дебатів, диспутів.

5.Етика діалогічного професійного спілкування.


Література

1.Загнітко А.Т., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО». 2007. – С. 212-232.

2. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. –К.: ВЦ ²Академія², 2007.- С.192-223.

3. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. –К.: ВЦ ²Академія², 2007.- С.103-119.

4. Зубков М.Г., Сучасна українська ділова мова. – 8-ме вид., оза -Х. СПД ФО Співак Т.К., 2006 – С.311-315.


Практична частина

Підготуйтеся до участі в груповій діловій дискусії на тему: «Становлення української фахової мови: історія і перспективи».

Орієнтовні питання для обговорення під час дискусії:

1. Проблеми фахового мовлення та шляхи їх вирішення на сучасному етапі.

2.Особливості функціонування професійного жаргону в усному мовленні фахівців.

3.Витоки термінології Вашої галузі.

4.Роль термінологічних словників у підвищенні культури фахового мовлення.

5.Поєднання запозичених і питомих елементів у сучасній українській термінології.

6.Зв’язок мови професійного спілкування з науковим стилем.

7.Перспективи розвитку фахової мови Вашої галузі.


Самостійна робота


Завдання:

Підготуйте матеріали до словника фахової лексики (25-30 слів-термінів).

Словникову статтю подавайте за принципом статті тлумачного словника:

1.Термін (із позначенням наголосу).

2.Походження (у квадратних дужках).

3.Тлумачення.

Наприклад: ембарго [ісп. Embargo – накладення арешту, заборона] – юр. 1) заборонено ввезення або вивезення чого-небудь (яких-небудь товарів, цінностей); 2) затримання майна (переважно суден і вантажів), яке належить іноземній державі.

Матеріали оформіть у друкованому варіанті (New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал 1,5).


Перелік літератури:


Список основної літератури

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови – Львів: Світ, 2003.

2.Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007.

3.Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 8-ме вид., оза . – Х.: СПД ФО Співак Т.К., 2006.

4.Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За оза., Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги – XXI, 2006.

5.Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: В.Ц. «Академія», 2007.

6.Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2008.


Список додаткової літератури

1.Новий тлумачний словник української мови: 200000 слів/ За оза. В. Яременко, О. Сліпушко – К., Видавництво «Аконіт», 2007.

2.Сучасний тлумачний словник української мови: 100000 слів/ За о. оза. Док. оза в. Наук., оза .. В.В. Дубічинського.: ВД «Школа», 2008.

3. Тлумачний словник сучасної української мови: Близько 50000 слів/ Уклад. І.М. Забіяка. – К.: Арій, 2007. – 512 с.

4.Сучасний орфографічний словник. – Х.: Промінь, 2007. – 1248 с.

5.Новий російсько-український політехнічний словник: 100000 слів/ За оза.. І.М. Зубкова. – Х.: Гриф,2005. – 952 с.

6.Сучасний словник іншомовних слів. – Х.: Видавництво «Ранок», 2007. – 464с.

7.Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Наука про Землю і Космос/ За оза. В.В. Завірюхи, О.О. Зеленюк та оз. – К.: Наука, думка, 1998. – 892 с.

8.Лозова Н.Є., Фридак В.Б. Дзвона чи дозвону? Або –А(-Я) чи -У(-Ю) в Р.в: Словник-довідник Н. – К.: Наук. дума, 2007. – 168 с.

9.Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. – К.: Криниця, 1999. – 597 с.


Контрольні питання


1.Комунікативні ознаки культури мовлення фахівця.

2.Основні функції мови.

3.Культура мови і культура мовлення.

4.Професійна мовнокомунікативна компетенція.

5. Мовні й позамовні чинники культури професійного мовлення.

6.Фонетичні аспекти культури професійного спілкування: артикулювання, наголошування, інтонування, засоби милозвучності.

7.Вибір мовних одиниць у професійному мовленні: вибір слів і сталих зворотів, вибір граматичних форм і конструкцій, займенник у сфері етикетного спілкування, іменники називання осіб і звернення до них, вставні слова, словосполучення і речення як засіб модуляції мовлення.

8.Невербальні засоби професійного мовлення: поняття про невербальну комунікацію, класифікація невербальних засобів спілкування (оза виробничійт та екстралінгвістичні засоби).

9.Культура монологічного фахового мовлення. Сутність і специфіка публічної монологічної мови.

10.Основні жанри усного публічного монологічного мовлення (доповідь, лекція, промова, виступ, повідомлення).

11.Структура публічної професійної промови. Умови успішного виступу. Засоби увиразнення публічного виступу.

12.Культура професійного діалогічного мовлення.

13.Сутність і специфіка професійної діалогічної мови.

14.Ділова бесіда як різновид професійної ділової мови.

15.Ділова телефонна розмова, ділова нарада і прес-конференція – форми професійного спілкування.

16.Суперечка як основа професійних дискусій, дебатів, диспутів. Етика діалогічного професійного спілкування.

Схожі:

Українська мова (за профілем спрямування) 3 курс Зміст курсу iconСтруктура курсу «Українська мова (за профілем спрямування)»

Українська мова (за профілем спрямування) 3 курс Зміст курсу iconУкраїнська мова (за профілем спрямування)” 1,2 курси Зміст курсу
Правильність як ознака культури фахової мови (орфографічні й орфоепічні норми). Уживання апострофа в українській мові. Апостроф після...
Українська мова (за профілем спрямування) 3 курс Зміст курсу iconКонтрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 2-го та 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» ст викладач Анікіна Галина Василівна
Предмет і завдання дисципліни «Українська мова професійного спрямування», його роль у професійній діяльності
Українська мова (за профілем спрямування) 3 курс Зміст курсу iconРобоча програма з української мови
Українська мова (за профілем спрямування). Програма. Укладачі: доктор філологічних наук Любов Струганець, канд педагогічних наук...
Українська мова (за профілем спрямування) 3 курс Зміст курсу iconРобоча програма з української мови
Українська мова (за профілем спрямування). Програма. Укладачі: доктор філологічних наук Любов Струганець, канд педагогічних наук...
Українська мова (за профілем спрямування) 3 курс Зміст курсу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова професійного спрямування»
Для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030601 – «Менеджмент», «Логістика», 020107 – «Туризм», 140101 –...
Українська мова (за профілем спрямування) 3 курс Зміст курсу icon«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова)
«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 140101 – “Готельно-ресторанна...
Українська мова (за профілем спрямування) 3 курс Зміст курсу icon«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова)
«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 140101 – “Готельно-ресторанна...
Українська мова (за профілем спрямування) 3 курс Зміст курсу icon«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова)
«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки...
Українська мова (за профілем спрямування) 3 курс Зміст курсу icon«іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова)
Збірник контрольних завдань з дисципліни «іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи