Пояснювальна записка до вступних випробувань з математики для економістів icon

Пояснювальна записка до вступних випробувань з математики для економістів
Скачати 82.36 Kb.
НазваПояснювальна записка до вступних випробувань з математики для економістів
Дата02.11.2012
Розмір82.36 Kb.
ТипПояснювальна записка

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

в.о. ректора університету,

_________

«___»________________2012р.ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань з математики для економістів на старші (ІІ - ІV) курси

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

(денна, заочна та екстернатна форми навчання )

Напрям підготовки: 6.030501. Економічна теорія

6.030504. Економіка підприємства,

6.030601. Менеджмент


Херсон - 2012


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ


Програму з математики для економістів розроблено з урахуванням вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти (освітня галузь «Суспільствознавство»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14.01.2004 р., чинних програм з основ економіки (лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.). Матеріал програми з математики для економістів розподілено за такими темами: «Визначники і матриці», «Системи лінійних алгебраїчних рівнянь», «Аналітична геометрія», «Криві другого порядку», «Основи математичного аналізу», «Диференціальне числення», «Функції багатьох змінних», «Інтегральне числення. Невизначений інтеграл», «Визначений інтеграл. Подвійний інтеграл», «Звичайні диференціальні рівняння. Основні поняття», «Числові ряди». Програма з математики для економістів складається з «Пояснювальної записки», «Переліку тем» та «Вимог до рівня загальноосвітньої підготовки абітурієнтів з математики для економістів».

Час для виконання тестових завдань становить 3 години.


^ ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ


Тема 1. Визначники і матриці

Поняття матриці. Види матриць. Розмірність матриці. Узгоджені матриці. Елементарна алгебра матриць: рівність матриць, добуток матриці на число, додавання матриць одного розміру, добуток двох матриць, операція транспонування. Властивості добутку матриць. Мінори та алгебраїчні доповнення матриці. Визначник матриці. Методи знаходження визначника: розклад визначника по елементам рядка або стовпчика; правило «дописування стовпчиків»; правило трикутників. Властивості визначників. Обернена матриця. Властивості невироджених матриць. Ранг матриці. Метод елементарних перетворень.

^ Тема 2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь

Поняття системи лінійних рівнянь. Метод Крамера. Матричний метод. Метод Гауса. Обернення матриці методом Гауса.


^ Тема 3. Аналітична геометрія

Скалярні та векторні величини. Означення, геометричне зображення та позначення вектора. Модуль вектора. Нульові, одиничні, рівні, колінеарні, компланарні, протилежні вектори. Орти. Лінійні операції над векторами: сума та різниця двох векторів (правила трикутників та паралелограма), добуток вектора на число. Загальне рівняння площини. Рівняння площини у відрізках. Рівняння площини, що проходять через три задані точки. Кут між двома площинами. Нормальне рівняння площини. Зведення загального рівняння площини до нормального виду. Відстань від точки до площини. Непрямий вектор прямої. Канонічне рівняння прямої в просторі. Загальне рівняння прямої в просторі. Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Кут між двома прямими. Відстань від точки до прямої. Пряма на координатній площині. Загальне рівняння прямої на площині. Нормальній вектор прямої. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Кут між прямими.


^ Тема 4. Криві другого порядку

Загальне рівняння кривої другого порядку. Еліпс. Гіпербола. Парабола.


Тема 5. Основи математичного аналізу

Множини. Змінні та постійні величини. Визначення та приклади послідовностей. Границя послідовності. Границя змінної. Обмежена і необмежена послідовність (змінна величина). Монотонні послідовності. Число е. Натуральні логарифми. Нескінченно малі (великі) послідовності. Змінні величини. Поняття функції. Способи завдання функції. Поняття складної та оберненої функцій. Класифікація функцій. Графіки основних елементарних функцій. Приріст функцій та аргументу. Визначення неперервності функції. Арифметичні дії над неперервними функціями. Неперервність деяких елементарних функцій. Визначення та класифікація точок розриву функції. Основні властивості неперервних функцій. Границя функції. Розкриття невизначеностей. Перша та друга чудові границі.


^ Тема 6. Диференціальне числення

Поняття похідної. Геометричний та фізичний зміст похідної. Похід основних елементарних функцій. Теореми про похідні. Похідна складної функції. Поняття диференціала. Таблиця деяких диференціалів. Геометричний зміст диференціала. Застосування диференціала до наближеним обчисленням функції. Ознака монотонності функції. Визначення проміжків монотонності функції. Екстремум функції однієї змінної. Необхідні умови. Достатні умови екстремуму функції однієї змінної. Задачі на максимум і мінімум. Опуклість і випуклість функції. Точки перегину. Економічна інтерпретація поняття опуклості функції. Асимптоти графіка функції. Загальна схема дослідження функції.

^ Тема 7. Функції багатьох змінних

Основні поняття. Частинні похідні першого порядку функції двох змінних. Повний приріст функції двох змінних в точці. Повний диференціал. Його застосування до наближених обчислень. Частинні похідні та диференціали другого порядку. Екстремум функції двох змінних. Дотична площина та нормаль до поверхні.

^ Тема 8. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

Поняття первісної функції. Невизначений інтеграл. Основні властивості невизначеного інтегралу. Таблиця основних інтегралів. Табличне інтегрування. Методи інтегрування. Замінна змінної в невизначеному інтегралі. Інтегрування частинами. Інтегрування деяких виразів, що містять квадратний тричлен. Інтегрування раціональних виразів. Інтегрування раціональних виразів. Інтегрування деяких виразів, що містять тригонометричні функції. Інтегрування деяких типів ірраціональностей. Інтеграли, що не виражаються через елементарні функції. Інтегрування за допомогою таблиць.


^ Тема 9. Визначений інтеграл. Подвійний інтеграл

Поняття визначеного інтегралу. Властивості визначеного інтегралу. Формула Ньютона-Лейбніца. Застосування визначених інтегралів. Застосування поняття визначеного інтеграла в економіці. Обчислення площ плоских фігур. Обчислення довжини дуги плоскої кривої. Обчислення об’ємів тіл. Обчислення подвійного інтеграла. Поняття повторного інтеграла. Теорема про представлення подвійного інтеграла через повторний.


^ Тема 10. Звичайні диференціальні рівняння. Основні поняття

Загальний вигляд диференціального рівняння, його порядок. Загальний розв’язок диференціального рівняння. Частинний розв’язок диференціального рівняння. Диференціальні рівняння першого порядку. Теорема Коші про існування та єдність розв’язку. Рівняння першого порядку. Рівняння з відокремлюваними змінними. Лінійні рівняння. Метод Бернуллі. Однорідні рівняння. Рівняння з повних диференціалах. Диференціальні рівняння другого порядку. Рівняння другого порядку, що допускають зниження порядку. Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами.


^ Тема 11. Числові ряди

Числові ряди. Основні поняття. Збіжність ряду. Необхідна ознака збіжності ряду. Критерії Коші. Основні властивості збіжних рядів. Знакододатні ряди: ознака порівняння, гранична ознака порівняння, ознака Д’Аламбера, ознаки Коші, інтегральна ознака Коші. Знакозмінні ряди. Теорема Лейбніца. Абсолютно збіжні ряди. Умовно збіжні ряди. Властивості абсолютно збіжних рядів. Алгоритм дослідження знакозмінних рядів на абсолютну або умовну збіжність.


^ Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки абітурієнтів

з математики для економістів


Учасники зовнішнього незалежного оцінювання повинні:


 • знати класичні і сучасні методи розв’язування задач з математики, які сприяють розвитку логічного мислення;

 • використовувати ці методи до задач прикладного характеру, економічних дисциплін і теорії ймовірності та математики;

 • опанувати основні засоби і методи основних розділів вищої математики;

 • мати навички та вміння по використанню основних теоретичних положень для розв’язання практичних завдань;

 • виконувати економічні розрахунки із використанням математичного апарату;

Тест містить 36 завдань, які охоплюють усі розділи курсу. Орієнтовний розподіл завдань тесту за темами у % наведено в таблиці 1.


Таблиця 1
Тема

Орієнтовний розподіл завдань, %

1

Визначники і матриці

9

2

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь

9

3

Аналітична геометрія

9

4

Криві другого порядку

9

5

Основи математичного аналізу

10

6

Диференціальне числення

9

7

Функції багатьох змінних

9

8

Інтегральне числення. Невизначений інтеграл

9

9

Визначений інтеграл. Подвійний інтеграл

9

10

Звичайні диференціальні рівняння. Основні поняття

9

11

Числові ряди

9


На виконання тесту відведено 180 хвилин.


Перелік літератури:


 1. Овчинников П.В., Яремчку Ф.П., Михайленко В.М. Высшая математика.–К.: Высшая школа, 1987.

 2. Михайленко В.М., Федоренко Н.Д. Алгебра та геометрія для економістів: Навчальний посібник.–К.: УФІМБ, 1998.

 3. Михайленко В.М., Федоренко Н.Д. математичний аналіз для економістів: Навчальний посібник. – К.: УФІМБ, 1999.

 4. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах: Учебное пособие для студентов вузов. В 2-х ч. Ч.1.– М.: Высшая школа, 1986.

 5. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным упражнениям.– М.: Наука, 1992.

 6. Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях.– М.: Наука, 1987.

 7. Кудрявцев В.А., Демидович В.П. Краткий курс высшей математики.– М.: Наука, 1989.

 8. Глаголєв А.А., Солнцева Т.В. Курс высшей математики.– М.: Высшая школа, 1985.

 9. Барановська Г.Г. Ряди. Приклади і задачі: Навчальний посібник. – К.: Світ, 1997.

 10. Тевящев А.Д., литвин О.Г. Вища математика. Загальний курс. Збірник задач та вправ. – Харків: Рубін, 1999.

 11. Колесников А.Н. курс математики для экономистов.– М., 1997.

 12. Михайленко В.М., Антонюк Р.А. Сборник прикладных задач по высшей математике.– К.: Вища школа.1990.


Голова атестаційної комісії доцент Шапошников К.С.

Схожі:

Пояснювальна записка до вступних випробувань з математики для економістів iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка до вступних випробувань з математики для економістів iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка до вступних випробувань з математики для економістів iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка до вступних випробувань з математики для економістів iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка до вступних випробувань з математики для економістів iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка до вступних випробувань з математики для економістів iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка до вступних випробувань з математики для економістів iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка до вступних випробувань з математики для економістів iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка до вступних випробувань з математики для економістів iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка до вступних випробувань з математики для економістів iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи