Пояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії icon

Пояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії
Скачати 283.84 Kb.
НазваПояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії
Дата02.11.2012
Розмір283.84 Kb.
ТипПояснювальна запискаМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради


Н.Тюхтенко
ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Кваліфікаційний рівень: магістр

Спеціальність: 8.03050101 «Економічна теорія»


СХВАЛЕНО

науково-методичною радою

факультету економіки і менеджменту

протокол № 4 від 24 жовтня 2011 р.


Херсон 2011
ЗМІСТ
Пояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії………………………………………………………...
3

Програма з сучасних економічних теорій


4

Рекомендована література з сучасних економічних теорій


6

Програма з мікроекономічного аналізу державної політики


8

Рекомендована література з мікроекономічного аналізу державної політики

10

Програма з макроекономічного прогнозування


12

Рекомендована література з макроекономічного прогнозування


13

Програма з інституціональної економіки

15

Рекомендована література з інституціональної економіки

17

Екзаменаційні питання з дисциплін:


19

Сучасні економічні теорії


19

Мікроекономічний аналіз державної політики


20

Макроекономічне прогнозування


21

Інституціональна економіка

22^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КОМПЛЕКСНОГО
ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Сучасні умови роботи спеціалістів з економіки і підприємництва вимагають від них не лише всебічного знання окремих економічних дисциплін, але й глибокої системної теоретичної підготовки, розуміння принципів та закономірностей формування і розвитку економічних систем, здатності до прогнозування можливих шляхів розвитку як окремих економічних інститутів, галузей господарств, так і економіки в цілому.

Вище перелічені якості студенти повинні були набути при вивченні чотирьох нормативних курсів:

 1. Сучасні економічні системи.

 2. Мікроекономічний аналіз державної політики.

 3. Макроекономічне прогнозування

 4. Інституціональна економіка

та застосування знань з цих дисциплін у процесі подальшого навчання при опануванні окремих фундаментальних та спеціальних економічних дисциплін.

Державний екзамен перевіряє як теоретичну підготовку студента, так і його ознайомлення з науковою літературою, вміння використовувати теоретичні знання для аналізу конкретно-економічної практичної ситуації.

На підставі даної програми кафедрою економічної теорії складені екзаменаційні білети, що включають 4 питання, що показують опанування нормативних курсів.


ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
 1. ^

  СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ У ХХ СТОЛІТТІПроблеми соціально-економічного розвитку та їх відображення в економічних теоріях.

Основні напрями розвитку економічної теорії та їх еволюція. Критерії класифікації і порівняльний аналіз основних напрямів економічної теорії. Кейнсіанство. Неокласичний напрям. Інституціоналізм. Соціал-реформізм. Радянська економічна думка.

^

ТЕМА 2. КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ


В РІЗНИХ КРАЇНАХ


Історичні умови виникнення кейнсіанства.

Теоретична система Дж.М.Кейнса. Метод дослідження. Макроекономічний аналіз. Трактування Дж.М. Кейнсом причин порушення рівноваги капіталістичної економіки. “Основний психологічний закон”. Теорія мультиплікатора.

Економічна програма Дж.М.Кейнса. Державне регулювання економіки. Основні важелі державного впливу на економіку.

Поширення кейнсіанства і його особливості в різних країнах.

Американський варіант кейнсіанства. Е.Хансен, С.Харріс. Інвестиційна теорія циклу. Принцип акселератора.

Кейнсіанство у Франції. Г. Ардан. Ф. Перру.

Кейнсіанство у Швеції. Г. Мюрдаль. Е. Вігфорс.

Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Теорії “економічної динаміки” Р. Харрода (Англія) та “економічного зростання” О. Домара (США).

Посткейнсіанство. Дж. Робінзон, П. Сраффа, Н. Калдор. Проблеми економічного зростання і розподілу в пост кейнсіанських теоріях.

Кейнсіанська теорія та економічна політика.


^ ТЕМА 3. ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНИХ ІДЕЙ. НЕОЛІБЕРАЛІЗМ.


Еволюція неокласичної теорії на початку ХХ ст.

Перегляд неокласичної концепції ринку. Теорії монополії та конкуренції. Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, Й. Шумпетер.

Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання. Учення про виробничу функцію. Функція Кобба-Дугласа. Багатофакторні моделі економічної динаміки. Р. Солоу, Дж. Мід.

Виникнення і загальна характеристика неолібералізму, його різні форми. “Лондонська”, “фрайбурзька”, “паризька”, “чиказька” школи.

Лондонська школа неолібералізму. Ф. Хайєк.

Неолібералізм у Німеччині. Фрайбурзька школа ордолібералізму. Теорія порядків. В. Ойкне і його концепція “ідеальних типів господарських систем”. В. Репке, А. Мюллер-Армак, Л. Ерхард. Теорії “соціального ринкового господарства” та “сформованого суспільства”.

Чиказька школа монетаризму. Монетарна модель циклу М. Фрідмена.

Неокласичне відродження. “Економіка пропозиції”. А. Лаффер, К. Мендель. Теорія “раціональних очікувань”. Т. Сарджент, Р. Лукас, С. Фішер.

Неокласичний синтез. П. Самуельсон.

Досвід застосування рекомендацій неокласичної теорії в економіці різних країн.


^ ТЕМА 4. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ


Загальна характеристика інституціоналізму та основні етапи його розвитку.

Американський інституціоналізм початку ХХ ст. та його головні напрямки. Соціально-психологічний інституціоналізм Т. Веблена. Соціально-правовий інституціоналізм Дж. Р. Коммонса. Кон‘юнктурно-статистичний інституціоналізм В. Мітчелла.

Неоінституціоналізм.

Соціальний, технологічний інституціоналізм. Дж. Гелбрейт. Теорія трансакційних витрат. Економічна теорія прав власності Р. Коуз (США). Теорії трансформації капіталізму. “Народний капіталізм”. “Колективний капіталізм” Г. Мінза та А. Берлі.

Еволюція теорій трансформації капіталізму під впливом НТР. Поява концепцій технологічного детермінізму. Теорія “стадій економічного зростання” В. Ростоу. Концепції “індустріального суспільства” П. Дракера (США), Р. Арона, “технологічного суспільства” Ж. Еллюля (Франція).

Теорія “конвергенції”.

“Нове індустріальне суспільство” Дж. Гелбрейта.

Концепції футурології. “Постіндустріальне суспільство” Д. Белла. “Суперіндустріальне суспільство” А. Тоффлера. Суспільство “нової цивілізації”, “цілісної гуманної цивілізації”. Футурологія і глобальне моделювання.


^ ТЕМА 5. ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ

СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ


Суть реформізму і ревізіонізму. Економічні концепції основоположників ревізіонізму Е. Бернштейна, К. Каутського, Р. Гільфердінга.

Еволюція реформізму. Концепція “демократичного соціалізму” як теоретична платформа соціал-реформізму.

Моделі “змішаного економічного ладу”: німецька, французька, скандинавська, лейбористська.


^ ТЕМА 6. РОЗВИТОК РАДЯНСЬКОЇ

ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ


Економічна думка перехідного періоду. Методологічні дискусії 20 – 30 рр. Розроблення теорії сільськогосподарської кооперації в працях О. Чаянова та інших. Теорія “довгих хвиль” М. Кондратьєва.

Розвиток економічної думки в повоєнний період. Економічна дискусія 1951 – 1952 рр. Створення підручника з політичної економії. Проблеми політичної економії капіталізму та соціалізму в працях радянських економістів. Спроба створити основи цілісної системи політичної економії соціалізму.

Внесок українських економістів у розвиток економічної теорії. Криза марксистської політичної економії як відображення кризи соціалізму.


Рекомендована література


 1. Антология экономической классики: В 2 т. / Сост. И.А. Столяров. - М.: МП «Эконов» - «Ключ», 1993.

 2. Браунинг П. Современные экономические теории – буржуазные концепции / Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1987.

 3. Всемирная история экономической мысли: В 6 т. – М.: Мысль, 1987.

 4. История экономических учений: Современный этап: Учебник / Ред. А.Г. Худокормов. – М.: ИНФРА-М, 1998.

 5. Історія економічних учень: Підручник / За ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Титаренко. – К.: КНЕУ, 1999.

 6. Мешко І.М. Історія економічних вчень: Основні течії західноєвропейської та американської економічної думки. Навч. посібник для студ. економ. спец. вищих навч. закладів. – К.: Вища шк., 1994.

 7. Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – С. 733 – 852.

 8. Несторенко О.П. Історія економічних вчень: Курс лекцій. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: МАУП, 2000.

 9. Словарь современной экономической теории Мак Миллана. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 608 с.

 10. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч. посіб. для студ. вузів. – К.: Знання-Прес, 2000.

 11. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для студ. – М.: ИНФРА-М, 2000.^

2. МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Тема 1. Досконало конкурентні ринки і державне регулювання


Ознаки й умови досконалої конкуренції: відкритість, мобільність ресурсів, прозорість, однорідність товару тощо.

Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції. Графічне зображення попиту, середнього, граничного й сукупного доходу підприємства.

Оптимізаційні цілі підприємства у короткотерміновому періоді. Визначення оптимальних обсягів випуску. Поведінка підприємства за умов зміни ринкової ситуації. Пропонування фірми у короткотерміновому періоді, її зв'язок з кривими витрат, графік галузевого пропонування.

Причини неспроможності конкурентних ринків: зовнішні ефекти та недосконалість інформації. Вплив фіксованого рівня ціни, встановленого державою, на рівновагу конкурентних ринків. Надлишки виробників та споживачів на конкурсних ринках як вимірники добробуту. Регулювання надлишків державою.

Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару. Рівноважна функція цін. Вплив змін попиту й пропонування па стан рівноваги, рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку.


Тема 2. Ціновий контроль

Цінові та нецінові детермінанти попиту. Зміна величини попиту: переміщення вздовж функціонально заданої лінії попиту. Зміна попиту в цілому під впливом нецінових детермінант, її графічна ілюстрація.

Встановлення верхньої та нижньої межі цін на ринку. Наслідки цінового контролю для споживачів, виробників та держави. Гарантовані державою ціни та квоти на виробництво з боку держави. Аналітичний та графічний підходи визначення наслідків державного цінового контролю.

Застосування системи гарантованих цін на сільськогосподарських ринках. Поліпшення ефективності конкурентного ринку при державному втручанні. Переваги та недоліки цінового контролю для виробників, споживачів та держави.

^

Тема 3. Вплив податків і субсидій на конкурентні ринки


Причини державного регулювання ринку. Методи державного регулювання. Поняття товарного податку. Наслідки встановлення товарного податку. Графічна інтерпретація наслідків встановлення товарного податку. Ціна продавця і ціна покупця при встановленні податків та призначенні субсидій.

Розподіл податкового тягаря. Визначення частки податку, що сплачується продавцем. Визначення частки податку, що сплачується покупцем. Визначення загальної суми податку: графічний та аналітичний підходи. Залежність товарного податку для покупці та продавців від рівня нахилу ліній попиту та пропозиції.

Поняття державної дотації. Вплив товарних дотацій на попит і пропозицію. Наслідки встановлення дотації. Розподіл дотації між виробником та споживачем в залежності від коефіцієнтів еластичності кривих попиту і пропозиції.
^

Тема 4. Тарифний захист і політика торгівлі


Поняття та види тарифного захисту. Запровадження імпортного та експортного мита державою. Наслідки встановлення імпортного мита для споживачів, експортерів та держави. Протекціоністська політика з боку держави. Імпортне мито як доход держави.

Встановлення експортного мита: ефект споживачів та ефект виробників. Система преференцій для обраних видів товару між країнами. Квотування як економічний, політичний та адміністративний засіб регулювання торгівельної політики.

Графічна інтерпретація встановлення експортного та імпортного мита на добробут споживачів та виробників. Світові та внутрішні ціни на товар: доцільність встановлення тарифних податків.
^

Тема 5. Недосконала конкуренція і державна політика


Монопольний ринок товару та ринок факторів виробництва. Функція монопольного похідного попиту, аналітичне та графічне зображення. Порівняння похідних попитів за монополії та досконалої конкуренції.

Вимірювання монопольної влади: індекс концентрації, коефіцієнт Херфіндаля-Хіршмана, показник Лернера, дисперсія часток фірм на ринку. Кількісна оцінка конкурентних позицій фірми на ринку. Показники щодо вимірювання відносного розміру ринку. Антимонополістичне регулювання на висококонцентрованих ринках.

Крива Лоренца та коефіцієнт Джині в оцінюванні розподілу ринкової влади фірм. Фактична крива Лоренца та крива Лоренца для абсолютно рівномірного розподілу. Геометричний розрахунок коефіцієнта Джині та його економічна інтерпретація.

^

Тема 6. Реакція монополій на встановлення верхньої межі цін,

податків і субсидій


Поняття монопольної влади. Ознаки “чистої” монополії: один продавець, відсутність замінників товару, бар’єри для доступу конкурентів у монополізовану галузь тощо.

Крива попиту монополіста. Одночасний вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Правило максимізації прибутку. Пропонування монополіста та особливості його формування. Цінова дискримінація: поняття, умови, різновиди.

Рівновага фірми-монополіста у довготерміновому періоді. Свідоме створення та підтримування вхідних бар’єрів монополістом. Досягнення та утримання ринкової влади монополістом у тривалому періоді.

Різновиди монополій: відкриті, закриті, природні, державні, недержавні тощо. Діагностування монопольної влади. Економічні наслідки монополізації галузі, порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків, потреба у державному регулюванні монополії, антимонопольна політика.

Акцизні та одноразові податки на монопольному ринку: їх наслідки та причини встановлення. Регулювання державою монополій з декількома заводами.


^

Тема 7. Роль держави у визначенні суспільного вибору і

досягненні добробуту


Часткова та загальна рівновага. Необхідність визначення ринкової системи як цілого, дослідження взаємодії та взаємозалежності її частин.

Аналіз загальної рівноваги, його етапи. Ефект зворотного зв'язку. Система рівнянь загальної рівноваги за Вальрасом. Закон Вальраса.

Сукупна (зведена) ефективність конкурентних ринків (при обміні, при використанні вкладень у виробництво, на ринку товарів). Причини обмеженої спроможності ринкового регулювання: наявність ринкової влади, непрозорість ринків, неповна чи асиметрична інформація, вплив зовнішніх ефектів, існування суспільне значущих благ, позаринкова діяльність суб'єктів ринку та неринкові механізми регулювання тощо.

Теорія загальної рівноваги та політика у галузі економіки добробуту. Фундаментальні теореми теорії добробуту. Критерії оцінки добробуту. Узгодження індивідуальних уподобань. Теорема Ерроу. Функція суспільного добробуту. Максимізація корисності суспільного добробуту за даної кривої виробничих можливостей.

^

Рекомендована література


 1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 248 с.

 2. Будаговська С. Мікроекономіка і макроекономіка. – К.: Основи, 1998. – 518 с.

 3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. – СПб.: СПГУЭиФ, 1999.

 4. Гамільтон Р. Методичний посібник до мікроекономіки Піндайка Р. С. та Рубінфельда Д. Л. – К.: Основи, 1996.

 5. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: павчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 236 с.

 6. Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. Микроэкономика. – СПб: СПбГУЭиФ, 1998.

 7. Желтякова И.А., Маховикова Г.А., Пузыня Н.Ю. Цены и ценообразование. Тесты и задачи: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 1999. – 208 с.

 8. Задоя А. О. Мікроекономіка: курс лекцій. – К.: Знання, 2000.

 9. Корнейчук Б.В., Симкина Л.Г. Микроэкономика. – СПб.: Питер, 2003. – 432 с.

 10. Лисовицкий В. Н. Микроэкономика, - К.: НВФ «Студцентр», 1997.

 11. Ляшенко И. Н., Ляшенко Е. И. Математика для экономистов. – Донецк: ДГУ, 1998.

 12. Макконел К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – К.: Хагар-Демос. – т.1, 1993.

 13. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2003. – 560 с.

 14. Основы микроэкономики / под ред. Николаевой. – М.: Юнити, 2000.

 15. Пиндайк Р. С., Рубинфельд Д. Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 608с.

 16. Протас В. Ф. Микроэкономика, структурно-логические схемы. – М.: Банки и биржи, 1996.

 17. Романюк О.П., Кілієвич О.І., Юрчишин В.В. та ін. Сучасна економічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві. – К.: УАДУ. – 1998. – 332 с.

 18. Самуелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1998.

 19. Слухай С. В. Довідник з мікроекономіки. – К.: Либідь, 1998.

 20. Экономическая теория / под ред. Добрынина А. И., Тарасевича Л. С. – СПб: СпбУЭиФ, 1998.^ 3. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ


Тема 1. Методологічні основи макроекономічного прогнозування


Сутність та значення макроекономічного прогнозування (МЕП). Основні поняття МЕП. Класифікація макроекономічних прогнозів. Принципи МЕП. Функції МЕП. Ретроспекція, діагноз і проспекція. Основні етапи та організація макроекономічного прогнозування.


^ Тема 2. Поняття і попередній аналіз рядів динаміки


Поняття часового ряду. Багатовимірні часові ряди. Коригування часових рядів. Основні характеристики динаміки часового ряду. Розрахунок характеристик динаміки розвитку часового ряду. Показники дескриптивної статистики. Декомпозиція часового ряду. Ідентифікація моделі часового ряду. Перевірка стаціонарності та оцінювання наявності тренда. Інформаційне та програмне забезпечення прогнозованих рішень.


^ Тема 3. Експертні методи прогнозування


Індивідуальні експертні методи. Методи колективних експертних оцінок. Метод комісії. Метод експертних оцінок „Дельфі”. Прогнозування по обвідних кривих. Метод сценаріїв. Метод „витрати-випуск”. Макроекономічне прогнозування за економічними індикаторами та індексами. Метод „мозкової атаки”. Метод морфологічного аналізу. Метод синектика. Процедура проведення експертизи та аналіз експертних оцінок. Види експертних оцінок. Підбір експертів у МЕП.


^ Тема 4. Прогнозування часових рядів


Механічні методи згладжування часових рядів. Метод простої ковзної середньої. Згладжування по двох точках. Метод зваженої ковзної середньої. Аналітичні методи згладжування часових рядів. Метод екстраполяції на основі кривих зростання. Види кривих зростання. Вибір кривої зростання. Використання множинної регресії. Адаптивні методи прогнозування. Ітераційні методи фільтрації. Кореляція, перевірка автокореляції.


^ Тема 5. Економетричні методи прогнозування


Кореляційний аналіз. Регресійний аналіз. Покрокова регресія. Прогнозування на основі регресійної моделі. Лінеаризація нелінійної регресії. Основні функції парної регресії. Порушення допущень регресійного аналізу. Методи оцінювання систем одночасних рівнянь. Зв’язок між економетричними та одновимірними моделями.


^ Тема 6. Оцінювання якості прогнозів


Поняття оптимального прогнозу. Оцінювання адекватності прогнозованої моделі. Перевірка випадковості коливань. Оцінка точності прогнозованої моделі. Параметричні характеристики точності прогнозів. Непараметричні характеристики аналізу точності прогнозів. Інтегровані критерії точності і адекватності. Побудова узагальненого прогнозу.


^ Тема 7. Прогнозування основних макроекономічних показників


Розрахунки динаміки виробленого ВВП. Прогнозування ВВП в основних цінах. Структурні елементи ВВП за категоріями доходів. ВВП за категоріями використання. Прогнозування рівня інфляції за індексом споживчих цін. Прогнозування рівня інфляції за рівнянням кількісної теорії грошей. Регресій на модель інфляції. Процес розвитку інфляції в часі. Макроекономічна виробнича функція.


^ Тема 8. Прогнозування комплексного економічного розвитку країни


Економічний зміст комплексних економетричних моделей. Побудова комплексних економетричних моделей. Мультиплікаторна модель Кейнса. Модель Холдена, Піла та Томпсона. Моделі УКР-МАКРО 1, УКР-МАКРО 2, УКР-МАКРО 3. Макромодель економіки України – 1. Секторальні макромоделі економічного прогнозування. Модель реального сектора. Модель сектора споживання та доходів населення. Модель державного сектора. Модель зовнішньоекономічного сектора. Модель грошово-кредитного сектора.


Рекомендована література


 1. Агапова Т.А., Середина С.Ф. Макроэкономика: Учебник. – М.: Дело и сервис, 2000.

 2. Агапова Т.М., Бехренс Д., Курран Д. Динамические системы в экономике.— Донецк. ДонГУ, 2000.- 140 с.

 3. Білецький В.М., Бакуменко В.Д. Моделювання макроекономічних процесів. – К.: УАДУ при Президентові України, 1998.

 4. Будаговська С. Мікроекономіка і макроекономіка. – К.: Основи, 1998. – 518 с.

 5. Гальперин В.М. Макроэкономика. Учебник. – СПб.: Экономическая школа, 1994.

 6. Геблер Й. Макроекономіка: Навчальний посібник: Пер. з нім. – К.: Основи, 1993.

 7. Горелова В.Л., Мельникова Е.Н. Основы прогнозирования систем. – М.: Высшая школа. 1986.

 8. Гранберг А. Г. Динамические модели народного хозяйства.— М.:: Экономика, 1985.- 240 с.

 9. Дорнбуш Р., Фішер Р. Макроекономіка. – К.: Основи, 1996.

 10. Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”. – К., 23 березня 2000 року.

 11. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998.- 240 с.

 12. Красе И.А. Математические модели экономической динамики М.: Сов. радио, 1985.- 280 с.

 13. Луссе А.В. Макроэкономика. Ключевые вопросы: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 1999. – 240 с.

 14. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей. – М.: Финансы и статистика, 1986.

 15. Менкью Н.Г. Макроэкономика: Пер. с англ. – М.: МГУ, 1994.

 16. Науменко В., Панасик Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус, 1995.

 17. Панчишин С. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002. – 616 с.

 18. Равікович Є.І., Присенко Г.В. Макроекономічне прогнозування: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 172 с.

 19. Равікович Є.І. Макроекономічне прогнозування: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 168 с.

 20. Радіонова Г. Макроекономіка та економічнав політика. Підручник. – К.: Таксон, 1996.

 21. Савченко А.Г., Пухтаєвич О.Г., Зінько О.М. Макроекономіка. – К.: Либідь, 1999.

 22. Саркисян С.А. Голованов Л.В. Прогнозирование развития больших систем. – М.: Статистика, 1975.

 23. Селищев А.С. Макроэкономика. – СПБ.: Питер, 2000. – 448 с.

 24. Статистическое моделирование и прогнозирование / под. ред.
  А.Г. Гранберга. – М.: Финансы и статистика, 1990.

 25. Холден К., Піл Д.А., Томпсон Дж.Л. Економічне прогнозування: вступ.
  – К.: Інфортехніка – ЕМЦ, 1996.

 26. Шишов А.Л. Макроэкономика. Учебник. – М.: ДиС, 1997.
 1. ^ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


Тема 1. Інституціональні межі неокласики


Границі використання неокласичного підходу. Повнота інформації в класичній економіці. Досконала конкуренція. Поведінка „Людини економічної”. Поняття інституту та пояснення щодо його виникнення: принципи методологічного індивідуалізму і холізму. Фокальна точка і домовленість. Парадигма неокласики. „Дерево” інституціоналізму. Класики інституціоналізму. Неоінституціональна економіка. Нова інституціональна економіка.


^ Тема 2. Норма як базовий елемент інститутів


Поняття норми. Елементи, з яких конструюються норми. Спільна стратегія, норма у вузькому змісті, правило. Теорія суспільного вибору: норми як результат раціонального вибору. Економіка угод: норма як передумова раціонального вибору. Ринкова угода. Індустріальна угода. Традиційна угода. Громадянська угода. Угода „суспільної думки”. Угода „творчої діяльності”. Екологічна угода. Експансія. Дотик. Компроміс. Ціле раціональна, ціннісно-раціональна, традиційна та афективна поведінка економічного агента. Екзогенний характер раціональності. Теорія неповної раціональності: когнітивні обмеження раціонального вибору. Раціональність, заснована на процедурі.


^ Тема 3. Теорія ігор і моделювання взаємодій


Основні поняття і класики теорії ігор. Типи рівноваги. Домінуюча стратегія. Рівновага за Нешем, рівновага за Штакельбергом, рівновага за Парето. Класифікація моделей в теорії ігор. Проблема координації. Проблема сумісності. Проблема кооперації. Проблема справедливості. Змішані стратегії. Еволюційно-стабільна стратегія в інституціональній економіці.


^ Тема 4. Інститути командної економіки і ринку


Поняття конституції в інституціоналізму. Конституція командної економіки. Конституція ринкової економіки. Утилітаризм в простій і складній формах. Довіра у персоніфікованій та де персоніфікованій формі. Норма емпатії. Свобода в інституціональній економіці. Легалізм, проголошений легалізм і повага права власності. Економічне обґрунтування права власності. Поняття специфікації прав власності. Підходи до специфікації права власності в інституціоналізму. Основні види прав власності.


^ Тема 5. Теорема Коуза і трансакційні витрати


Розподіл прав власності між власниками. Теорема Коуза та її доведення. Аналіз української приватизації за допомогою теореми Коуза. Поняття рекомбінованої власності. Поняття трансакційних витрат. Теорія трансакційних витрат: роль інформаційних витрат. Теорія суспільного вибору: роль витрат узгодження. Теорія угод: роль неоднорідності інституціонального середовища. Трансакційні витрати до і після підписання угоди. Класифікація трансакційних витрат. Проблема виміру трансакційних витрат.


^ Тема 6. Позалегальна (тіньова) економіка


Ціна підкорення закону. Структура позалегальної економіки: неофіційна, фіктивна та кримінальна економіка. Методи виміру розмірів позалегальної економіки: монетарний, балансу доходів і витрат, аналіз зайнятості, метод технологічних коефіцієнтів, опитування домогосподарств, соціологічний метод. Ціна поза легальності. Макроекономічні наслідки існування позалегальної економіки. Поза легальний ринок як інституціональна структура: норми довіри і культ „Мачо”.


^ Тема 7. Зміна інститутів у часі: еволюція і революція


Формальні, неформальні та обрані спонтанно межі взаємодії економічних агентів. Інтеграція угод до сімейних структур. Еволюційний варіант розвитку інститутів. Залежність від попередньої траєкторії розвитку. Інерційність інституціонального розвитку та її пояснення теорією ідеології. Інверсія (незмінність) та медіація (інтегрування). Складність інституціональних інновацій в теорії суспільного вибору. Розповсюдження норми як перешкода її зміні. Революційний варіант розвитку інститутів. Імпорт інститутів і зміна траєкторії інституціонального розвитку. Модель східноєвропейського капіталізму.


^ Тема 8. Теорія контрактів


Поняття контракту в інституціоналізмі. Контракти про продаж і про наймання. Класичний контракт. Неокласичний контракт. Імпліцитний контракт. Поняття організації і владних відносин. Основні характеристики організації. Межа між організацією і ринком. Фактори вибору оптимального контракту: специфічність активів, ступінь невизначеності, схильність агентів до ризику, ступінь складності угоди, співвідношення ціни доступу до закону і ціни поза легальності. Фактори, що визначають оптимальний розмір організації.


^ Тема 9. Теорія фірми


Проблеми взаємовідносин принципала і агента. Варіанти вирішення проблеми принципал-агент: змагання агентів, участь агента у прибутках фірми, фірма як коаліція агентів. Внутрішньо фірмова структура : унітарна, холдингова, мультидивізіональна, змішана. Траєкторія розвитку фірми. Організаційна культура фірми. Основні типи фірм: фірма командної економіки, американська фірма, японська фірма, перехідна фірма.


^ Тема 10. Аналіз організації: прикладні аспекти


Ординалістська теорія трансакційних витрат. Баланс фірми як джерело про її структуру. Визначення реальних власників організації. Аналіз і вирішення внутрішньофірмових конфліктів на основі теорії угод. Критерії вибору організаційно-правової форми. Організаційно-правова форма як джерело інформації про стратегію фірми.


^ Тема 11. Теорія держави


Поняття держави в інституціоналізмі. Функції держави. Специфікація і захист прав власності і державі. Помилки держави. Економічний кордон держави. Держава і проблема принципала і агента. Типологія держав: контрактна держава, експлуататорська держава. Емпіричні методи оцінки держави, аналіз доходів і витрат.


^ Тема 12. Домогосподарство та інші організаційні структури


Домогосподарство як організація. Прості владні відносини у домогосподарстві. Роль рутини у функціонування домогосподарства. Норми домогосподарства як інституціональної категорії. Типологія домогосподарств: командна, ринкова та транзитивна економічні системи. Інституціональна теорія розвитку. Типологія інновацій: приватне, клубне та суспільне блага. Типологія суб’єктів інновацій: група, домогосподарство, держава, фірма, соціальний рух. Порівняльний аналіз суб’єктів інновацій


Рекомендована література


 1. Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. – СПб.: Экономическая школа, 1998.

 2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс. 1996.

 3. Бьюкенен ДЖ. Конституція економічної політики / Вибрані праці. Серія „Нобелевські лауреати з економіки”. К.: Таурус Альфа, 1997. – с.15-30.

 4. Вэриан Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. – М.: ЮНИТИ, 1997.

 5. Гелбрейт Дж. К. Економічні теорії і цілі суспільства. М.: Прогрес, 1976. – 213с.

 6. Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности. Эксперное бюро. – М., 1997.

 7. Коуз Р. Природа фирмы: истолкование / Под ред. О.Уильямсона, С. Уинтера. – М.: Дело, 2001.

 8. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. – М.: Медиум, 1995.

 9. Менар К. Экономика организаций. – М.: Инфра-М, 1996.

 10. Мизес Л. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории. – М.: Экономика, 2000.

 11. Норт Д. Институциональные изменения. // Вопросы экономики. – 1999. - № 1-9.

 12. Олейник А.Н. Институциональная экономика. Учеб.-метод. пособ. // Вопросы экономики. – 1999. - № 1-7.

 13. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 416 с.

 14. Розанова Н.М., Шаститко А.Е. Основы экономического выбора. – М.: ТЕИС, 1996.

 15. Саймон Г. Раціональність як процес і продукт мислення // Тези. – 1993, т.1.- №3.

 16. Сапир Ж. К экономической теории неоднородных систем. Опыт исследования децентрализованной экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 2001.

 17. Хайек Ф. Частные деньги. – М.: Институт национальной модели экономики, 1996.

 18. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. – М.: Эконом. фак-т МГУ, ТЕИС, 2002. – 591 с.

 19. Шаститко А.Е. Институты как общественные блага. // Вестник МГУ. – 1996. - №5.

 20. Шульга И.Е. Анализ компонентной полноты институционального проекта. // Вопросы экономики. – 1999. - №3.

 21. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982.

 22. Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. – М.: Изд-во МГУ, 1996.

 23. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. – М.: Наука, 1996.


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН:

1.СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ


 1. Загальна характеристика основних напрямів сучасної економічної теорії.

 2. Неокласична економічна теорія та її еволюція.

 3. Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса.

 4. Поняття мультиплікатора в економічній системі Кейнса.

 5. Посткейнсіанство: суть, представники.

 6. Неокейнсіанський напрям у ХХ столітті.

 7. Неокласична теорія економічного зростання у поглядах С. Кузнеця.

 8. Модель економічного зростання Р. Солоу.

 9. Теорія неокласичного синтезу П. Самуельсона.

 10. Метод “затрати – випуск” В. Леонтьєва.

 11. Неолібералізм та його школи.

 12. Німецький неолібералізм (ордолібералізм) В. Ойкена і Л. Ерхарда.

 13. Англійська школа неолібералізму Ф. Хайєка.

 14. Французька школа неолібералізму М. Алле.

 15. Американський неолібералізм (монетаризм) М. Фрідмена.

 16. Теорія “раціональних очікувань” (Р. Лукас).

 17. Теорія “економіки пропозицій” А. Лаффер, Р. Мендель та ін..

 18. Ідейно-теоретичні основи інституціональної та етапи його розвитку.

 19. Загальна характеристика раннього інституціоналізму.

 20. Неоінституціоналізм як сучасний напрям економічної думки.

 21. Соціальний інституціоналізм Дж. Гелбрейта.

 22. Теорія трансакційних витрат.

 23. Економічна теорія прав власності.

 24. Теорія суспільного вибору Дж. М. Б‘юкенена.

 25. Теорія людського капіталу Т. Шульц, Г. Беккер.

 26. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку.

 27. Розвиток радянської економічної науки в 30-90 роки.

 28. Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період.

 29. Теорії трансформації капіталізму.

 30. Теорії “індустріального суспільства”.

 31. Теорія конвергенції.^

2. МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

 1. Зміна ринкової рівноваги конкурентного ринку під впливом зміни товарного податку.

 2. Розподіл податкового тягаря між виробниками і споживачами: графічний та аналітичний підходи.

 3. Вплив товарних дотацій на попит і пропозицію продукції на конкурентних ринках.

 4. Оцінка вигід і втрат від державної політики на надлишки споживачів та виробників.

 5. Ефективність конкурентного ринку праці при державному втручанні: графічна інтерпретація.

 6. Гарантовані ціни і квоти на виробництво як урядові заходи підтримки цін.

 7. Імпортне мито, його вплив на добробут споживачів.

 8. Переваги та недоліки імпортного мита для виробників та держави.

 9. Експортне мито: його вплив на основні ринкові агенти. Чистий ефект для країни.

 10. Вимірювання монопольної влади державою.

 11. Кількісна оцінка конкурентних позицій фірми на ринку.

 12. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині як засоби вимірювання нерівномірності ринкового розподілу доходів і часток фірм.

 13. Акцизний та одноразовий податки на монопольному ринку.

 14. Економічна теорія добробуту, її фундаментальні теореми.

 15. Максимізація суспільного добробуту державою.

 16. Регулювання монопольного ринку з декількома заводами.

 17. Узгодження індивідуальних уподобань. Теорема Ерроу.

 18. Функція суспільного добробуту: суть та графічне зображення.

 19. Максимізація прибутку монополією при державному регулюванні цін на монопольному ринку.

 20. Неспроможність конкурентних ринків в умовах зовнішніх ефектів та недосконалої інформації.

 21. Криві байдужості. Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення.

 22. Зміна оптимального стану споживача при зміні його доходу та цін товарів.

 23. Еластичність попиту: точкова та дугова еластичності попиту за ціною.

 24. Поняття ізокванти. Лінія однакових витрат. Мінімізація вартості.

 25. Економічний аналіз витрат, їх графічне зображення.

 26. Максимізація прибутку підприємства в умовах досконалої конкуренції у короткотерміновому періоді.

 27. Олігополія, змова та конкуренція олігополій. Моделі стратегічної поведінки олігополій.

 28. Конкурентний ринок праці. Ринки праці з неповною конкуренцією.

 29. Інвестиційний попит. Поточна вартість, методика її обчислення.

 30. Часткова та загальна рівновага. Закон Вальраса.^

3. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

 1. Сутність макроекономічного прогнозування (МЕП).

 2. Основні поняття МЕП.

 3. Класифікація макроекономічних прогнозів.

 4. Класифікація методів прогнозування.

 5. Принципи МЕП.

 6. Функції МЕП.

 7. Основні етапи та організація МЕП.

 8. Метод комісії.

 9. Метод Дельфі.

 10. Метод сценаріїв.

 11. Метод „витрати-випуск”.

 12. Макроекономічне прогнозування за економічними індикаторами та індексами.

 13. Метод анкетних обстежень.

 14. Метод „мозкової атаки”.

 15. Метод морфологічного аналізу.

 16. Метод „синектика”

 17. Організація та проведення експертного опитування.

 18. Підбір експертів у макроекономічному прогнозуванні.

 19. Аналіз результатів експертизи у макроекономічному прогнозуванні.

 20. Поняття оптимального прогнозу.

 21. Оцінювання адекватності і точності прогнозованої моделі.

 22. Розрахунки динаміки виробленого ВВП.

 23. Прогнозування ВВП, виробленого в основних цінах.

 24. Прогнозування ВВП за категоріями доходів.

 25. Прогнозування ВВП за категоріями використання.

 26. Основні фактори, що впливають на формування рівня цін.

 27. Прогнозування інфляції за індексом споживчих цін.

 28. Прогнозування інфляції за рівнем інфляційних очікувань.

 29. Прогнозування інфляції за допомогою рівняння кількісної теорії грошей.

 30. Побудова регресійної моделі інфляції.

 31. Прогнозування процесу розвитку інфляції в часі.

 32. Прогнозування інфляції за допомогою механізму ціноутворення.

 33. Економічний зміст комплексних макроеконометричних моделей.

 34. Мультиплікаторна модель Кейнса.

 35. Модель Клєйна.

 36. Модель Холдена, Піла та Томпсона.

 37. Схема макромоделі економіки України.

 38. Характеристика моделей основних складових сучасної макромоделі України.

 39. Поняття та основні характеристики часового ряду.

 40. Основні структурні складові часового ряду (тренд, сезонна, циклічна та випадкова компоненти).

 41. Механічні методи згладжування часових рядів.

 42. Аналітичні методи згладжування часових рядів.

 43. Економетричні методи прогнозування (кореляція і регресія).

 44. Макроекономічна виробнича функція та її прогнозування.
  1. ^ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 1. Поняття інституту. Фокальна точка. Домовленість.

 2. Класики інституціоналізму.

 3. Неоінституціональна економіка і її основні положення.

 4. Нова інституціональна економіка і її основні положення.

 5. Поняття норми. Сумісні стратегії, правила.

 6. Теорія суспільного вибору. Норма як результат раціонального вибору.

 7. Економіка угод. Норма як передумова раціональної дії.

 8. Типи і співвідношення угод.

 9. Екзогенний характер раціональності.

 10. Теорія неповної раціональності: когнітивні обмеження раціонального вибору.

 11. Раціональність, заснована на процедурах.

 12. Типи рівноваги.

 13. Класифікація моделей теорії ігор.

 14. Змішані стратегії в інституціональній економіці.

 15. Еволюційно-стабільні стратегії в інституціональній економіці.

 16. Конституція командної економіки.

 17. Конституція ринку.

 18. Утилітаризм. Цілераціональна дія.

 19. Емпатія. Довіра і свобода.

 20. Легалізм і право власності.

 21. Економічне обґрунтування права власності.

 22. Підходи до специфікації прав власності.

 23. Теорема Коуза. Розподіл прав між власниками.

 24. Аналіз української приватизації за допомогою теореми Коуза.

 25. Трансакційні витрати і їх класифікація.

 26. Структура позалегальної економіки.

 27. Поза легальний ринок як інституціональна структура.

 28. Макроекономічні наслідки існування поза легального ринку.

 29. Еволюційний варіант розвитку інститутів.

 30. Революційний варіант розвитку інститутів.

 31. Імпорт інститутів. Конгруентність інститутів.

 32. Модель східноєвропейського капіталізму.

 33. Типи і класифікація контрактів.

 34. Поняття організації. Границя між організацією і інститутом.

 35. Чинники, що визначають оптимальний розмір організації.

 36. Проблема „принципал-агент” і шляхи її розв’язання.

 37. Внутрішня структура фірми та траєкторія її розвитку.

 38. Типи фірм. Аналіз внутрішніх конфліктів фірми на основі теорії угод.

 39. Прикладний аналіз організаційних структур.

 40. Ординалістська теорія трансакційних витрат.

 41. Критерії вибору організаційно-правової форми організації.

 42. Функції держави. Специфікація і захист прав власності.

 43. Типологія держав. Емпіричні методи оцінки характеру держави.

 44. Домашнє господарство як інституціональна структура.

 45. Типи домогосподарств.

 46. Інституціональна теорія розвитку.

 47. Типологія інновацій. Типологія суб’єктів інновацій.

 48. Порівняльний аналіз суб’єктів інновацій.
Схожі:

Пояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Пояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії iconПояснювальна записка до державного екзамену з економічної теорії
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Пояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії iconРозклад складання державного екзамену з економічної теорії, комплексного державного екзамену за фахом, розклад консультацій

Пояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії iconПояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва
Комплексний характер підготовки студентів вимагає комплексного підходу до Державного контролю знань, умінь та навичок. Тому зміст...
Пояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії iconПояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво»

Пояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії iconПояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Теорія та практика образотворчого мистецтва»

Пояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії iconПояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Теорія та практика образотворчого мистецтва»
Програма комплексного державного екзамену з модуля “Теорія та практика образотворчого мистецтва”
Пояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії iconПояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва
Ормованості основних професійний умінь на навичок, володіння теоретичними знаннями. Комплексний характер підготовки студентів вимагає...
Пояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії iconПояснювальна записка програму комплексного державного екзамену для студентів спеціальності
Затверджено на засіданні вченої Ради Південнослов’янського навчально-наукового інституту
Пояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії iconПояснювальна записка до організації та проведення
Комплексний характер підготовки студентів вимагає комплексного підходу до Державного контролю знань, умінь та навичок. Тому зміст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи