Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
Скачати 128.98 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
Дата02.11.2012
Розмір128.98 Kb.
ТипПояснювальна записка

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

В.о. ректора університету,

доцент ____ С.В.Кузнецов

«_27__»____02_________2012 р.


ПРОГРАМА

вступних випробувань

з англійської мови

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», «Магістр»

Спеціальності: 7.02030302 Мова і література (англійська, німецька)

8.02030302 Мова і література (англійська)

(денна, заочна форми навчання)


Херсон – 2012


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


До складання вступного іспиту з іноземної мови допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану та робочих програм з дисциплін: УПМ англійської мови, «Лексикологія», «Стилістика», «Історія мови», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської мови», «Теоретична фонетика англійської мови» (практичний та теоретичний курси).

Вступний іспит з іноземної (англійської) мови передбачає перевірку і оцінку сформованості в студентів мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції, наявності в них знань основ теорії мови, а також здатності та готовності реалізувати здобуті знання та вміння в майбутній професійній

діяльності.

Мета іспиту з іноземної мови полягає у перевірці рівня професійно-комунікативної компетенції студентів, який складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, лінгвокраїнознавчих та мовленнєвих навичок. Комунікативна компетенція містить у собі ряд складових, володіння якими повинні продемонструвати студенти під час складання державного іспиту, а саме:

- лінгвістичну компетенцію, що включає знання про систему і структуру мови і правил її функціонування в процесі комунікації іноземною мовою, здатність використовувати формальні засоби та оперувати правилами, за допомогою яких мовні одиниці вибудовуються в осмислені висловлювання;

- соціолінгвістичну компетенцію, яка виявляється у здатності здійснювати різні види мовленнєвої діяльності і вибирати лінгвістичні засоби відповідно до сфери спілкування;

- соціокультурну компетенцію, до якої входять уміння оперувати знаннями про національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається, та вміння будувати свою мовну поведінку з урахуванням цих особливостей і норм.

Курс іноземної мови має на меті формування у студентів-випускникІв професійної комунікативної і мовленнєвої компетенції, необхідної і достатньої для здійснення педагогічної і наукової діяльності і для подальшого удосконалення теоретичного і практичного аспектів оволодіння мовою та мовленням.

Вступний іспит з іноземної мови проводиться у письмовій формі за тематикою теоретичного та практичного матеріалу, який вивчався на I-IV курсах.


^ ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК


І. Теоретична фонетика

1. Артикуляційна база англійської мови:

 • типові характеристики артикуляційної бази англійської мови;

 • фонетико-фонематичні правила артикуляції фонем у типових сполученнях;

 • артикуляційна база англійської мови у порівнянні з артикуляційною базою рідної мови.

^ 2. Фонологічний аналіз звукової будови англійської мови:

 • фонема як базова одиниця мови;

 • алофони фонеми (варіанти - обов'язкові та факультативні);

 • диференційні ознаки й опозиції.

^ 3. Словесний наголос в англійській нові:

 • фонетична природа наголосу;

 • функції наголосу у структурі слова;

 • різні ступені наголосу та основні акцентні типи слів.

4. Інтонаційна система англійської мови:

 • визначення структурних компонентів інтонації:

 • інтонаційні структури як суперсегментні фонологічні одиниці мови (інтонеми);

 • функції інтонації в організації інформаційної структури висловлювання/тексту .

^ II. Теоретична граматика

1. Загальна характеристика граматичної будови англійської мови:

 • граматична будова англійської мови;

 • проблема аналітизації у сучасній англійській мові.

^ 2. Системні відносини у мові. Парадигматика та синтагматика:

 • визначення парадигматичних відносин;

 • типи парадигматичних відносин: формальні, семантичні та функціональні;

 • визначення синтагматичних відносин;

 • типи синтагматичних відносин; координація, субординація та предикація.

^ 3. Системний та структурний підходи до вивчення мови:

 • поняття системи та структури;

 • рівні мови;

 • одиниці мови;

 • поняття міжрівневого ізоморфізму;

 • план змісту та план вираження мовних одиниць.

^ 4. Лексичні та граматичні аспекти слова. Типи граматичного значення;

 • проблема визначення слова як номінативної одиниці мови;

 • визначення лексичного та граматичного типів значення;

 • типи граматичного значення: експліцитне та імпліцитне;

 • загальне та залежне граматичне значення.

^ 5. Граматичні категорії та їх реалізація:

 • граматична категорія як сукупна система виразу узагальненого граматичного значення;

 • референційні та сигнифікативні граматичні категорії;

 • опозиційна основа граматичної категорії;

 • типи опозицій.

^ 6. Проблема частин мови в сучасній англійській мові:

 • поняття класу слів;

 • частини мови як традиційні граматичні класи слів;

 • критерії виділення частин мови у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві;

 • повнозначні та службові частини мови.


III. Історія англійської мови

^ 1. Специфічні риси германських мов:

- словесний наголос;

 • звукова імітація;

 • звукозміна та чергування наголосу.

2 Фонологічні процеси в мові й формування системи фонем сучасної англійської мови:

 • кількісні зміни голосних у середньоанглійській мові;

 • якісні зміни голосних у середньоанглійській мові;

 • розвиток монофтонгів та дифтонгів;

 • еволюція приголосних фонем.


3. Іменні граматичні категорії у давньоанглійській мові та їх історичний розвиток:

 • число, рід, відмінок;

 • морфологічна класифікація іменників, відмінювання іменників у давньоанглійській мові та їх розпад у середньоанглійському періоді;

 • класи займенників та їх специфічні риси, розвиток артиклів;

 • відміни прикметників у давньоанглійській мові та їх розпад, ступені порівняння прикметників.

^ 4. Лінгвістичні наслідки романського завоювання.

ІV. Лексикологія

1. Етимологічний склад англійської мови:

 • корінні слова;

 • слова іншомовного походження в сучасній англійській мові.

^ 2. Типи запозичень у словниковому складі сучасної англійської мови;

 • етимологічні дублети, гібриди;

 • інтернаціональні слова.

3. Фразеологія:

- різні підходи до класифікації фразеологічних одиниць: семантичний, функціональний, контекстуальний.

^ 4. Словниковий склад як система:

 • неологізми;

 • традиційні лексикологічні угрупування;

 • лексико-граматичні групи;

 • теорія семантичного поля.

^ 5. Варіанти та діалекти англійської мови:

- американський варіант англійської мови, його лексичні особливості.


V. Стилістика

1. Стилістика в системі наук:

- загальнометодологічні, загальнонаукові, вихідні та основні поняття стилістики.

^ 2. Загальнонаукові поняття стилістики:

 • поняття інформації;

 • визначення інформації та її види;

 • принципова схема передачі інформації та основні процеси, що відбуваються під час її передачі.

^ 3. Поняття "норми" в стилістиці:

 • норма і стиль;

 • норма, мовлення, мова;

 • різні підходи до поняття нормативності.

4. Основні поняття стилістики:

 • синоніми;

 • поняття лексико-стилістичної та синтактико-стилістичної парадигми, виразного засобу та стилістичного прийом;

 • синтагматичні відносини, на основі яких формується стилістичний прийом: детермінація, інтердепенденція, констеляція.

^ 5. Стиль та значення. Типи значень у стилістиці:

 • денотативне і конотативне значення;

 • типи конотативних значень: стильове і стилістичне значення.

^ 6. Проблема стилістичної диференціації сучасної англійської мови:

 • різні підходи до класифікації функціональних стилів;

 • типологія функціональних стилів сучасної англійської мови.

^ 7. Стилістична диференціація словникового складу сучасної англійської мови:

 • критерії класифікації: парадигматичний та синтагматичний;

 • слова, що входять, та ті, що не входять до лексико-стилістичної парадигми, їх. основні характеристики;

 • стилістичні функції нейтральних слів, слів високого та зниженого стилістичного тону.

^ 8. Загальна характеристика семасіологічних засобів сучасної англійської мови:

 • поняття стилістичної семасіології;

 • виразні засоби та стилістичні прийоми семасіології - загальна характеристика;

 • вторинна номінація у стилістичному ракурсі.

^ 9. Стилістична семасіологія: фігури заміщення:

 • фігури заміщення як виразні засоби семасіології та одиниці вторинної номінації;

 • основні механізми вторинної номінації;

 • класифікація фігур заміщення: фігури кількості та фігури якості;

 • метафора, типи метафор:

 • метонімія;

 • іронія.

^ 10. Стилістична семасіологія: фігури суміщення:

 • фігури суміщення як стилістичні прийоми семасіології;

 • класифікація фігур суміщення;

 • фігури тотожності;

 • фігури протилежності;

 • фігури нерівності.

^ 11. Виразні засоби та стилістичні прийоми синтаксису сучасної англійської мови:

 • поняття немаркованої (нейтральної) моделі речення;

 • виразні засоби синтаксису як марковані члени синтактико-стилістичної опозиції;

 • класифікація виразних засобів;

 • стилістичні прийоми як способи комбінації синтаксичних моделей;

 • класифікація стилістичних прийомів.

VІ. Країнознавство

^ 1. Країна (територія, історія, населення) та її державний, політичний та економічний устрій:

- загальні відомості про країну, столицю, символіку, склад території, природні умови різних регіонів;

- історичні особливості розвитку країни;

- класовий та етнічний склад населення, національні та мовні особливості, міграційні процеси та проблеми, які вони продовжують;

- конурбації, їх соціальні та екологічні проблеми;

- британська монархія та її майбутнє;

- конституція країни, її законодавча, виконавча та юридична влада;

- загальна характеристика економіки. Структура промисловості та сільського господарства;

- зовнішньо-економічні зв’язки; проблема глобалізації; перспективи розвитку та негативні наслідки.

^ 2. Освіта, культурне та суспільне життя:

 • освіта (середня та вища); нові тенденції в організації освіти та змісті навчання в Об’єднаному Королівстві та США;

- свята, традиції та звички;

- життя молоді в Об’єднаному Королівстві та США.


^ ПРАКТИЧНИЙ БЛОК


 1. Визначні діячі країн, мова яких вивчається: політики, вчені, письменники.

 2. Видатні особистості України: визначні письменники, поети, політики, діячі культури та науки.

 3. Офіційні та релігійні свята країн, мова яких вивчається.

 4. Законодавча влада в Україні та США.

 5. Стихійні лиха.

 6. Мистецтво в житті сучасної людини.

 7. Проблеми екології в Україні.

 8. Кухні народів світу. Традиційні блюда.

 9. Система освіти в країнах, мова яких вивчається.

 10. Телебачення і суспільство.             

 11. Засобів масової інформації.

 12. Суспільно-політичне життя України.

 13. Екологічна небезпека в глобальному та місцевому масштабах.

 14. Становлення України як держави.

 15. Конституційна монархія Великої Британії.

 16. Класична і сучасна музика в житті людини.

 17. Кіно як вид мистецтва.                            

 18. Театр в сучасному суспільстві.

 19. Культурні пам’ятки Лондона.                 

 20. Традиції та свята України.  

 21. Традиції та звичаї країн, мова яких вивчається.

 22. Шопінг. Різновиди магазинів.

 23. Система освіти в Україні.

 24. Подорож літаком, морем, залізницею або машиною.

 25. Вибір кар’єри.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінювання за 7-бальною шкалою здійснюється за критеріями:

- Оцінка "5 – відмінно": 38–40 правильних відповідей.

- Оцінка "4,5 – добре": 34–37 правильних відповідей.

- Оцінка "4 – добре": 30–33 правильних відповідей.

- Оцінка "3,5 – задовільно": 26–29 правильних відповідей.

- Оцінка "З – задовільно": 20–25 правильних відповідей.

- Оцінка "2 – незадовільно": 11–19 правильних відповідей.

- Оцінка "1 – незадовільно": менше ніж 10 правильних відповідей.

Термін виконання 60 хв.


РЕКОМЕНДОВАна література

Теоретична фонетика

 1. Антипова А.А. Система английской речевой интонации. - М., 1979.

 2. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. - Л., 1979.

 3. Соколова М.А. English phonetics. A theoretical course. - М.: Высшая школа, 1991.

 4. Brown S. Listening to spoken English. - M., 1984.

 5. Leontyeva S. F. A theoretical course of English. - M. 1988.

Теоретична граматика

 1. Бархударов Л. С. Очерки по морфологии английского языка. М.: Высшая школа. 1973.

 2. Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. - М.: Высшая школа. 1981.

 3. Смирницкий А. И. Морфология английского языка. - М.: Изд-во лит-ры на ин. яз., 1959.

 4. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. - М.: Изд-во лит-ры на ин. яз. 1957.

 5. Чейф У. Л. Значение и структура языка. - М.: Прогресс, 1975.

 6. Fries С. The structure of English. -NY: Harcourt. Brace. 1992.

 7. Ilyish B. The structure of modern English. - L.: Просвещение, 1971.

 8. Sweet H. A new English grammar logical and historical. - Oxford: Clarendon Press, 1998.

Історія мови

 1. Алексеева Л.С. Древнеанглийский язык. - М. 1971.

 2. Аракин В.Д. История английского языка. - М. 1985.

 3. Арсеньева М.Г., Балашова С.П. Введение в германскую филологию. - М., 1980.

 4. Иванова И.П., Чехоян Л.П. История английского языка. - М. 1976.

 5. Ильиш Б.А. История английского языка (на англ. яз). - Л., 1973.

 6. Расторгуева Т. А. История английского языка (на англ. яз.). - М. 1983.

 7. Расторгуева Т.А. Очерки по исторической грамматике английского языка. - М., 1989.

 8. Усова Г.С. История Англии. - С- Петербург. 1999.

 1. Lass R. Old English. A historical linguistic companion. - Cambridge: Cambridge University Press. 1998. - 300 p.

 2. The Oxford Illustrated History of Britain / ed. Kenneth O. Morgan. - Oxford-New York, 1997.

Лексикологія

 1. Кунин А.В. Английская фразеология. - М.: Высш. шк., 1970.

 2. Уфимцева А.А. Лексикология // Теоретические проблеми языкознания. - М.: Наука, 1968.

 3. Arnold I. The English word. - М.: Higher School Publishing House, 1973.

 4. Ginzburg R., Khidekel S. A course in modern English lexicology. - M.: Higher School Publishing House, 1966.

 1. Раєвська Н.М. English lexicology. - К.: Вища шк., 1971.

 2. Webster's Seventh New Collegiate Dictionary. - Toronto: Thomas Allen, 1972.

 3. Wood F. English verbal idioms. - L.: MacMillan, 1979.Стилістика


 1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. Стилистика декодирования. - Л.: Просвещение. 1981.-294 с.

 2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1979. - 423 с.

 3. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. - М.: Изд-во АН. 1963. - 255 с.

 4. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. - Л.:Просвещение, 1979. - 327 с.

 5. Мороховский А.Н. Стилистика английского языка. – К.: Вища школа. 1984. - 247 с.

 6. Почепцов Г.Г. Синтагматика английского слова. – К.: Вища школа. 1976. – 109 с.

 7. Скребнев Ю.М. Очерк теории стилистики. - Горький, 1975. - 175 с.

 8. Amosova N. N. English contextology. - L., 1968. - 178 p.

 9. Galperin I.R. Stylistics. - M.: Higher School Publishing House, 1971. – 343 p.

 10. Ilyish B.A. The structure of modern English. – L.: Higher School Publishing House, 1971. - 366 p.

Країнознавство

1. Тарнопольський О. Б., Скляренко Н. К. Стандарти комунікативної поведінки у США: посіб. для студ. старш. курс., які вивчають англійську мову як спеціальність. Друге видання, виправлене і доповнене – К.: “Фірма “ІНКОС”, 2003. – 208 с.

2. Холодіна О.Д. Навчально-методичні вказівки з “Країнознавства” (Об’єднаного Королівства та США). – Херсон.: Видавництво ХДУ, 2004. – 80 с.

3. An Outline of American History. - USA: US Information Agency, 1990.

4. Britain's Monarchy. A Factual Guide. – London, 1995.

5. Britain's System of Government. – London: Foreign and Commonwealth Office, 1995.

6. Education in Britain. - London: Foreign and Commonwealth Office, 1996.

7. England: History, Geography, Culture. - Kiev, 1976.

8. James O'Driscoll. Britain. - Oxford: Oxford University Press, 1997.

9. People in Britain. - London: Foreign and Commonwealth Office, 1996.

10. Parliamentary Elections in Britain. - London: Foreign and Commonwealth Office, 1994.
^

Література для тем усної бесіди


1. Гужва Т. В. Розмовні теми з англійської мови. У 2-х т. – Харків 2004.

2. Практический курс английского языка. 4 курс / Под редакцией В. Д. Аракина. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 336 с.

3. Карабан В. І., Черноватий Л. М., Набокова І. Ю., Рябих М. В., Пчеліна С Л., Ковальчук Н. М. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів третього курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність “Переклад”). – Вінниця, НОВА КНИГА, 2006. – 520с.

4. Карабан В. І., Черноватий Л. М., Набокова І. Ю., Рябих М. В. Практичний курс англійської мови. Частина 1. Підручник для студентів молодших курсів вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність “Переклад”). – Вінниця, НОВА КНИГА, 2005. – 432 с.

5. Холодіна О., Карпенко Н., Коваленко О., Кіщенко Ю., Мелконян В. Англійська мова. Навчально-методичний посібник. – Херсон, 2000.

6. Черноватий Л. М., Карабан В. І., Набокова І. Ю. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів другого курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність “Переклад”). – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 356 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Назва першого підрозділу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Завідувач кафедри органічної та біологічної хімії доцент О. Речицький
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет
Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра соціальної роботи І соціальної педагогіки Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї,
Головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи