Дисципліна Інтерпретація художнього тексту icon

Дисципліна Інтерпретація художнього тексту
Скачати 142.57 Kb.
НазваДисципліна Інтерпретація художнього тексту
Дата02.11.2012
Розмір142.57 Kb.
ТипДокументи

Дисципліна - Інтерпретація художнього тексту


Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 1:

1. Всебічне вивчення позатекстових чинників образу автора твору "Із часів дитинства".

2. Ознайомлення з уривком аутентичного тексту "Із часів дитинства" Г.Гессе, встановлення емоційно-інтелектуального спрямування тексту.

3. Виконання креативних лінгвістичних завдань до тексту на змістовному рівні мови.

Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 2:

1. Визначити онтологічні й гносеологічні властивості словесного поетичного образу вірша "Про кохання за чаєм" Г.Гейне.

2. Знайти українські та чужомовні переклади вказаного оригіналу.

3. Перекласти власноруч першоджерело.

4. Вивчити оригінал напам'ять.

Література:

1. Бєлєхова Л.І. Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект. - дис…док. філол. наук.: КНЛУ, 2002. - 476 с.

2. Брандес М.П. Стилистический анализ. – М.: Высшая школа, 1971.

3. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка (для институтов и факультетов иностранных языков): Учеб. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1990. - 320 с.

3. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – М.: Худ. литература, 1959. - 655 с. 

4. Возненко Н.В. Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу “Інтерпретація художнього тексту” для студентів спеціальності 7.010103 “ПМСО. Мова і література (німецька, англійська)” денної та екстернатної форми навчання. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2004.

5. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Высш. Шк., 1981.

6. Домашнев А.И. и др. Интерпретация художественного текста: Нем. яз.: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец.№ 2103 «Иностр. яз.». – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1989. - 208 с.

7.  Жарова И.И., Равкина О.Е. Читаем по-немецки. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000.

8. Іваненко С.М., Карпусь А.К. Лінгвостилістична інтерпретація тексту (для факультетів іноземних мов університетів і педагогічних вищих закладів освіти): Підр. – Київ: КДЛУ, 1998. - 176 с.

9. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. - 416 с.

10. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. - М.: Просвещение, 1988. - 201 с.

11. Літературознавчий словник-довідник / Гром'як Р.Т., Коваль Ю.І. та ін.. - К.: ВЦ "Академія, 1997. - 752 с.

12. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (Основи лінгвопоетики). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Вінниця: нова книга, 2005.

13. Balzer B., Martens V. Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Mannheim-Wien-Zürich: Mezers Lexikonverlag, 1990. - 516 S.

14. Brauneck M. Autorenlexikon deutschsprachiger Literatur des 20. Jahrhunderts. - Reibeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1995. - 928 S.

15. Burdorf D. Einführung in die Gedichtanalyse. – 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage. – Stuttgart, Weimar: Verlag J.B.Metzler, 1997.

16. Fleischer W. Stilistik der deutschen Sprache. – 2. Aufl. – Frankfurt am Main u.a.: Lang, 1996.

17. Grabert W., Mulit A. Geschichte der deutschen Literatur. - Bayerischer Schulbuch-Verlag, 1973. - 494 S.

18. Hoffmann F.G., Rösch H. Grundlagen, Stile, Gestalten der deutschen Literatur. Frankfurt am Main: Hirschgraben Verlag, 1986. - 424 S.

19. Hülse E. Beispiele 10. - München: R. Oldenburg Verlag., 1976. - 280 S. 

20. Rothmann K. Kleine Geschichte der deutschen Literatur, 2000.


Дисципліна - Історія німецької мови

Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 1:

    1. Ознайомлення з роботами Ф.Енгельса «До історії давніх германців», "Франкський діалект", написання конспекту.

    2. Переклад українською мовою уривків з текстів «Пісня про Гільдебранта» та "Пісня про Нібелунгів".


Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 2:

1. Переклад українською мовою уривків творів М.Лютера та автора за вибором (письмово).

2. Занесення даних у таблиці (див. С. 26-30 методичного посібника "Завдання і вправи до виконання практичних і самостійних модулів з курсу "Історія німецької мови" / Укл.: Н.В.Романова. - Херсон: ХДУ, 2006. - 56 с.

3. Конспект роботи Ф. Енгельса "Селянська війна в Німеччині".


Перелік літератури:

Бах А. История немецкого языка. - М.: Изд-во иностр. лит., 1956.

Бублик В.Н. История немецкого языка. - К.: Высш. шк., 2003 (на нем. яз.).

Жирмунский В.М. История немецкого языка. - М.: Высш. шк., 1965.

Жирмунский В.М. Немецкая диалектология. - М. -Л.:Изд-во АН СССР, 1956.

Левицкий В.В. Фонетическая мотивированость слова // ВЯ. - 1994. - №1.

Левицкий В.В. Семантический синкретизм в германском и индоевропейском //

ВЯ.-2001.- №4.

Левицкий В.В. Аномальний аблаут в индоевропейском и германском // ВЯ. -

2004.- №3.-С.36-50.

Левицкий В.В. Основы сравнительной морфологии германских языков. -

Черновцы: Рута, 2004.

Левицкий В.В. Германские языки и древние германцы. - Черновцы: Рута, 2004.

Москальская О.И. История немецкого языка. - М.: Высш. шк., 1977 (на нем. яз.).

Романова Н.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу історії німецької

мови. - Херсон: Айлант, 2001.

Романова Н.В. Лексико-семантична група слів з просторовим значенням у

німецькій мові (діахронічне дослідження): Автореф. дис.канд. філол. наук:

10.02.04. Одеськ. нац. ун-т. - Одеса, 2004.

Романова Н.В. Завдання і вправи до виконання практичних і самостійних модулів з курсу "Історія німецької мови" / Методичний посібник. - Херсон: ХДУ, 2006.

Таранець В.Г. Арії. Слов'яни. Руси: Походження назв Україна і Русь:

Монографія. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004.

Степанова М.Д., Флейшер В. Теоретические основы словообразования в

немецком языке. - М.: Высш. шк., 1984.

Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка. - М.: Высш. шк.,

1978.

Byblyk W.N. Geschichte der deutschen Sprache . – Вінниця, 2004.


Дисципліна - Країнознавство


Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 1:

 1. Підготувати тези доповідей з теми: «Поняття федеральної землі» (O.Kudina „Die Länder, wo man Deutsch spricht“, S. 19-20. Вінниця: Нова книга, 2002. – 344 с.)

 2. Написати реферат: «Видатні люди Німеччини» (O.Kudina „Die Länder, wo man Deutsch spricht“, S. 275-300).

 3. Законспектувати матеріал з теми: НДР. DDR. – Leipzig: VEB, 1987. – 400S.

 4. Підготуватися до проведення колоквіуму: «Останні події у політичному житті ФРН». – www.spiegel.deМодулі самостійної роботи до змістовного модулю № 2:

1. Написати реферат:»Західноєвропейські країни, в яких розмовляють німецькою мовою. Австрія. Ліхтенштейн. Швейцарія».


Перелік літератури:

1. Ковбасюк Л.А. Методичні вказівки з курсу країнознавства німецької мови “Verfassung und Staatlicher Aufbau der BRD”: Методичне видання. – Херсон: Херсон: видавництво ХДУ, 2003. – 36 с.

2. Deutschland. Forum für Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft.

3. Der Deutsche Bundestag. – Berlin: Deutscher Bundestag, 2000. – 23 S.

4. Die Gesetzgebung des Bundes. - Bonn: Deutscher Bundestag, 1999. – 27 S.

 1. DDR. – Leipzig: VEB, 1987. – 400 S.

 2. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. – Bonn: Deutscher Bundestag, 1998. – 96 S.

 3. O. Kudina „Die Länder, wo man Deutsch spricht“. - Вінниця: Нова книга, 2002. – 344 с.

 4. http://www.juma.de

 5. Tatsachen über Deutschland. – Frankfurt/Main: Societäts-Verlag, 1997. – 569 S.

 6. http://www. magazine-deutschland.de

 7. http://www.europa.eu.int

 8. Deutschland. Forum für Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft.

 9. Der Deutsche Bundestag. – Berlin: Deutscher Bundestag, 2000. – 23 S.

 10. Die Gesetzgebung des Bundes. - Bonn: Deutscher Bundestag, 1999. – 27 S.

 11. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. – Bonn: Deutscher Bundestag, 1998. – 96 S.

 12. http://www.juma.de

 13. Tatsachen über Deutschland. – Frankfurt/Main: Societäts-Verlag, 1997. – 569 S.

 14. http://www. magazine-deutschland.de

 15. Австрія: Добірка матеріалів для учнів та вчителів. – Київ: Астон, 1999. – 154 с.

 16. Кудіна О. Ф. Країни, де говорять німецькою: Навч. посіб. з лінгвокраїнознавства. — Вінниця : Нова книга, 2002. — 344с

 17. http://www.admin.ch

 18. http://www.bundespresseamt.de/

 19. Fahrni D. Schweizer Geschichte. Ein historischer Abriss von den Anfängen bis zur Gegenwart. – St. Gallen: Tipotron, 2002. – 136 S.

 20. O. Kudina „Die Länder, wo man Deutsch spricht“. - Вінниця: Нова книга, 2002. – 344 с.Дисципліна - Лексикологія


Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 1:

 1. Підготуватися до круглого столу з теми: «Варіанти німецької мови».

 2. Написати реферат: «Запозичення із слов’янських мов».

 3. Скласти тези доповідей: «Семантичні відношення в системі німецького словотвору».Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 2:

 1. Написання конспекту з теми: «Класифікація префіксів сучасної німецької мови».

 2. Написати реферат: «Звуконаслідування як один із способів утворення слів».Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 3:

 1. Підготувати матеріал до колоквіуму: «Полісемія слова».Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 4:

 1. Омонімія як явище (джерела, ознаки та семантика) и та їх характеристика. (Степанова М.Д., Чернишова І.І. Лексикологія німецької мови. – Л., 1984.- С.113-124 - конспект).

 2. Типи та види словників в сучасній німецькій мові. (О.Огуй. “Lexikologia der deutschen Wegenwartsspsrache“. S 115-124 - конспект).

 3. Нова лексика та її особливості: джерела появи нової лексики, основні ознаки, семантика нових одиниць. (О.В.Розен “На пороге ХХІ столетия” М., - 2002, - 114с – підготувати тези доповідей).Перелік літератури:

 1. Іскоз А., Ленкова А. Лексикологія німецької мови. – Л., 1970.

 2. Степанова М.Д., Чернишова І.І. Лексикологія німецької мови. – Л., 1984.

 3. Ивлева Г.Г. Тенденции развития слова и словарного состава. – М., 1986.

 4. Степанова М.Д. Словообразование в современном немецком языке. –М., 1986.

 5. Шиппан Т. Введение в историю языка. Л., 1968.

 6. Телия В.Н. Фразеология. –М., 1972.

 7. О.Огуй. “Lexikologia der deutschen Wegenwartsspsrache“. S 115-124.).

 8. Розен Е.В. Новое в лексике немецкого языка. – М., 1999.

 9. .Розен Е.В. “На пороге ХХІ столетия” М., - 2002, - 114с.).

 10. Розен Е.В. Лексика ХХ века. – М., 2004 г.

 11. Флейшер В. Фразеология немецкого языка. Мюнхен, 2000.

 12. Гаврись В.Г., Пророченко О.П. Німецько-український фразеологічний словник, К, 1984.

 13. Ищенко Н.Г. Основные тенденции развития словарного состава современного немецкого языка. К, 2002.

 14. Жуков В.Г. Русская фразеология. М., 1989.

 15. Коротких Ю.Г. Заимствования колоквиализмов в современном немецком языке. М.,1983.

 16. Баран Я.А. Основні питання загальної та німецької фразеології. – Л., 1980.

 17. Телия В.М. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1981.

 18. Duden. Etymologisches Wörferbuch. B.7.

 19. Duden. Bedeutugenswörterbuch. B.3.

 20. Wahrig. Deutsches Wörterbuch. M.: Klett-Verlag, 1999.

 21. Klappenbach R. Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. – Berlin,

С.987.

22. Görner G. Idiome im Deutschen. Berlin.1992.

23. Кудіна О., Пророченко О. Перлини народної мудрості. - Вінниця: Нова книга, 2005. - 320 с.

24. Денисенко С.Н. Німецько-українсько-російський словник-довідник. - Вінниця: Нова книга. - 2005. - 270 с.


Дисципліна - Основи наукових досліджень

Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 1:

1. Методика обробки наукової інформації. (Основы научных исследований: Учебник для тех. вуз./ под. Ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М.: Высшая школа, 1989. – С. 74-84).

2. Отримання та аналіз первинної інформації. (Основы научных исследований: Учебник для тех. вуз./ под. Ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М.: Высшая школа, 1989. – С. 102-114).

3. Особливості підготовки наукових публікацій.


Перелік літератури:

 1. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М., 1975г. – 180 с.

 2. Арнольд и.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М. 1991.

 3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності . – Київ, 2003. – 295 с.

 4. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. К.: Вища школа, 1997. – 271с.

 5. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К., 1997. –56 с.

 6. Лудченко А.А. Основы научных исследований. К.: Знание. 2000. – 114 с.

 7. Основы научных исследований: Учебник для тех. вуз./ под. Ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М.: Высшая школа, 1989. – 400 с.

 8. Кузин Ф.А. Магистерские диссертации: Методика написания, правила оформления и порядок зашиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. – М.: Ось - 89, 1997. – 304 с.Дисципліна - Порівняльна типологія


Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 1:

 1. Підготувати матеріали для проведення колоквіуму: «Із icтopiї порівняльно-типологічних досліджень».

 2. Підготувати тези доповідей: «Micцe порівняльної типології по відношенню до суміжних лінгвістичних дисциплін».

Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 2:

1. Написати реферат: «Числівник».

2. Законспектувати матеріал з теми: «Відмінності в утворенні форм пасивного стану дієслів у німецькій та українській мовах».


Література:

1. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. – М., 1986. – 320 с.
2. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – 286 с.
3. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. – Tübingen, 1992. – 157 S.
4. Jung W. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. – Leipzig, 1980. – 3000 S.
Харитонова І.Я. Теоретична граматика німецької мови. Синтаксис. Київ, 1979. – 200 с.

 1. Ярцева В.Н. Контрастивна граматика. М.: Наука, 1981. – 221 с.

 2. Зеленецкий А.Л., Монахов П.Ф. Сравнительная типология немецкого и русского языков. – М., 1983.

 3. Erben J. Deutsche Grammatik. Frankfurt/ M., 1983. – 320 S.

 4. Абрамов Б.А. Сопоставительная типология немецкого и русского языков. -
  М.,2001

 5. Софіщенко О.В. Навчально-методичні рекомендації з курсу "Порівняльна
  типологія німецької та української мов" (І частина). - Херсон, 2004

 6. Зеленецкий А.Л., Монахов П.Ф. Сравнительная типология немецкого и
  русского языков. - М., 1983.Дисципліна - Стилістика

Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 1:

 1. Опрацювати матеріал до теми «Модні слова у сучасній німецькій мові та їх характеристика» (реферат). Підготувати письмову роботу з теми (тези доповідей), з урахуванням наступних контрольних завдань:

  1. Роль та місце модних слів у словниковому фонді мови.

  2. Джерела неологізмів.

  3. Класифікація неологізмів.

  4. Зв’язок новоутворень з основними одиницями словникового фонду мови.Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 2:

 1. Підготувати письмову роботу з теми (доповідь) «Епітети як один із засобів образності». При підготовці врахувати наступні пункти:

  1. Епітети в системі мови.

  2. Класифікація епітетів.

  3. Стилістична функція епітетів.

  4. Відібрати з оригінальних джерел приклади, які ілюструють епітети.

 2. Опрацювати матеріал до теми (написання реферату) «Стилістичний перефраз та його характеристики».

  1. Види перефразу.

  2. Особливості вживання у сучасній німецькій мові.

  3. Підібрати ряд прикладів з художніх текстів, які містять перефраз. Проаналізувати практичні завдання.

3. Написати конспект з теми: «Характеристика еліптичних речень».

4. Підготуватися до проведення круглого столу: «Характеристика розмовно-побутового стилю».

Перелік літератури:

 1. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка. – М., 1989.

 2. Ризель Е., Шендельс Е. Стилистика немецкого языка. М., -1975.

 3. Fleischer W. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. – Leipzig, 2000.

 4. Ризель Е. Stil der deutschen Alltagsrede. – М, 1970.

 5. Язык и культура. ІІ Международная научная конференция. Тезисы. – К., 1993. ч. І-ІІ.

 6. Braun R. Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. - Stuttgart: Verlag Kohlhammer, 1979.

 7. Brandes M.Р., Pironkowa M.P. Praktikum für die funktionale Stilistik der Rede. – М., 1975.

 8. Лингвистика текста. Методические рекомендации для аспирантов (немецкий язык). Киев, 1991.

 9. Brandes M.Р. Übungen zur deutschen Stilistik. – М., 1990.

 10. Розен О.В. «Новые слова в современном немецком языке». - M., 2004. - 115 c.

 11. О. Огуй «Лексикологія сучасної німецької мови». - Вінниця: Нова книга. - 2003. - 396 с.Дисципліна - Теоретична граматика

Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 1:

 1. Підготувати тези доповідей: «Суплетивні форми, побічна морфема та варіанти морфем».

 2. Підготувати матеріали для проведення круглого столу: «Дискусійні моменти у визначенні частин мови».

 3. Формальні показники числа іменника (Смеречанський Р. Граматика німецької мови, Київ, 1981. - С. 25-29 - конспект).

 4. Написати реферат «Роль артикля в системі іменника» (Адмоні В. Граматична будова німецької мови. М., 1986.).

Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 2:

 1. Речення та його семантика (Адмоні В.С.228 -231 - конспект).

 2. Рамкова конструкція як основний показник речення в німецькій мові (Адмоні В.С. 302-308 - конспект).

 3. Порядок слів у складносурядному реченні (Адмоні В.С. – С. 276 - конспект).

Перелік літератури:

 1. Адмоні В. Граматична будова німецької мови. М., 1986.

 2. Дуден Граматика. Т.4., В. 1995.

 3. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Leipzig, 1988.

 4. Шендельс Е. Граматика нымецькоъ мови, М., 1988.

 5. Харитонова І.І. Теоретична граматика німецької мови. Київ, 1976.

 6. Смеречанський Р. Граматика німецької мови, Київ, 1981.

 7. Звягинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976.

 8. Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М., 1977.

 9. Степанов Ю.С. Имена, предикаты, предложения: Семиотическая граматика. – М., 1981.

 10. Москальська О. Граматика німецької мови. М., 1983.

 11. Engel R.Grammatik der deutschen Sprache. Max Niemeyer Verlag, München, 1999.

Дисципліна - Теоретичний курс німецької мови (як другої іноземної)


Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 1:

1. Підготуватися до проведення колоквіуму: «Значення слова та його розвиток в німецькій мові».

2. Написати реферат: «Звуження та розширення значення слова. Метафора. Метонімія. Евфемізми».


Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 2:

 1. Аналіз лексикографічних та фразеологічних джерел. Огуй О. Лексикологія німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2003. – с. 75-84 (розширений конспект).

 2. Система фразотвору сучасної німецької та англійської мов. Огуй О. Лексикологія німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2003. – с. 231-236 (розширений конспект).


Перелік літератури:

 1. Огуй О.Лексикологія німецької мови - Вінниця; “Нова книга”, 2003.

 2. Brandes M. Stilistik der deutschen Sprahe - M.,1990.

 3. Byblyk W.N. Geschichte der deutschen Sprache. – Вінниця: Нова книга, 2004.

 4. Солдатова С.М., Гоштанар І.В.Методичні розробки занять з “Теоретичного курсу німецької мови”. – Херсон, 2000.

 5. Fleischer W. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. - F.am Main: “Peter Land“, 1993.

 6. Степанова М. Лексикологія современного немецкого яыка. – М.: Высш. шк., 1986.

 7. Knolina O. Die Länder, wo man Deutsch spricht. ß Вінниця: Нова книга, 2002.

 8. Mizin K. Deutsch-ukrainisches phraseologisches Wörterbuch (stehende) feste Vergleiche). Вінниця: Нова книга, 2005.Дисципліна - Теорія та практика перекладу


Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 1:

 1. Робота із двомовними, фразеологічними словниками (написання конспекту).

 2. Підготувати тези доповідей – «Чинники, що вимагають зміни синтаксичної структури».

 3. Написати реферат «Лексичні проблеми перекладу».Модулі самостійної роботи до змістовного модулю № 2:

 1. Підготуватися до проведення круглого столу з теми: «Об’єктивна варіативність побутового стилю».

 2. Законспектувати матеріал з теми: «Окрема методика художнього перекладу».

 3. Підготувати реферат: «Лінгвопоетичний аналіз художнього твору».Перелік літератури:

 1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.; ВШ/1975.

 2. Бєлєхова Л.И. Інтерпретація та переклад поетичного тексту: Навчальний посібник для магістрів та аспірантів факультетів іноземних мов. – Херсон/: Айлант, 2001.

 3. Бєлєхова Л.І. Інтегративна модель інтерпретації поетичного тексту в контексті перекладу. Проблеми зіставної семантики: Збірник наукових пр. – Вип.5 – К.: КДЛУ;2001.

 4. Киричук Л.М. Концептуальні аспекти перекладу рекламних текстів //Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі. – Суми ДУ. 1999

 5. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М.: ВШ, 1980.

 6. Комиссаров В.Ш. Теория перевода. – М.: ВШ,1990.

 7. Комиссаров В.Ш. Современное переводоведение. – М. ЭТС. – 2002.

 8. Копанев П.И., Беер Ф. Теория и практика письменного перевода. – Мн.: ВШ.1986.

 9. Латышев Л.К. Курс перевода. – М.: ВШ, 1985

 10. Марчук Ю.Н. Методы моделирования перевода. – М.: ВШ,1985.

 11. Миньяр, Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. – М.: ВШ, 1980.

 12. Мунен Ж. Теоретические проблемы перевода. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М.: МО, 1978.

 13. Науменко А. М. Сутність перекладу й перекладознавства //Нові підходи до вивчення й викладання філології у вищій школі. – К., 1994. – С. 120-136.

 14. Науменко А.М. Блуканина сучасного перекладу: від глухого кута семіотики до глухого кута когнітивної лінгвістики // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. - №3 (18). – с. 105-349.

 15. Радчук В.Д. Забобони неперекладності // Всесвіт. – 2000. - № 1-2.

 16. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: ВШ, 1974.

 17. Собков Ю.В. До питання адекватного використання трансформацій у перекладі // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗДУ. 2003. - № 3 (18). – с. 358-365.

 18. Таранович Ю.В. Перевод научной и технической литературы. – М.: Ш, 1968.

 19. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М.: ВШ, 1983.

 20. Швейцар А.Д. Перевод и лингвистика. – М.: Воениздат, 1973.

 21. Штольце, Радегундіс, Вступ до теорії перекладу. – Тюбінген, 1997.

 22. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода. М.: Воениздат, 1987.

 23. Чхаїдзе А.В. Відтворення лексико-синтаксичного паралелізму при перекладі художньої прози // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. - № 3 (18). – С.366-378.

 24. Smeretschanskу R.I. Grammatik der deutschen Sprache. – K.: ВШ, 1981

 25. Шульц Х., Зундермайер В. Немецкая грамматика с упражнениями. Перевод с нем. Попов А.А. – М.: Лист, 1999

Схожі:

Дисципліна Інтерпретація художнього тексту iconІнтерпретація тексту
move to 0-6725866
Дисципліна Інтерпретація художнього тексту iconІнтерпретація тексту
move to 0-6725846
Дисципліна Інтерпретація художнього тексту iconТиждень англійська мова. Модуль 1
Сучасна англо-американська література та інтерпретація художнього твору. Частина 1 Стиль. Текст. Дискурс
Дисципліна Інтерпретація художнього тексту iconТиждень англійська мова. Модуль 1
Сучасна англо-американська література та інтерпретація художнього твору. Частина 1 Стиль. Текст. Дискурс
Дисципліна Інтерпретація художнього тексту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Фаховий вступний іспит складається з одного теоретичного питання (з нормативної дисципліни) та двох практичних питань (лінгвостилістичний...
Дисципліна Інтерпретація художнього тексту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Фаховий вступний іспит складається з одного теоретичного питання (з нормативної дисципліни) та двох практичних питань (лінгвостилістичний...
Дисципліна Інтерпретація художнього тексту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Фаховий вступний іспит складається з одного теоретичного питання (з нормативної дисципліни) та двох практичних питань (лінгвостилістичний...
Дисципліна Інтерпретація художнього тексту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Фаховий вступний іспит складається з одного теоретичного питання (з нормативної дисципліни) та двох практичних питань (лінгвостилістичний...
Дисципліна Інтерпретація художнього тексту iconМодульна програма з навчальної дисципліни «Аналітеко-синтетичне опрацювання тексту»
Дисципліна «Аналітеко-синтетичне опрацювання тексту» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, являється важливой...
Дисципліна Інтерпретація художнього тексту iconМодульна програма з навчальної дисципліни «Аналітеко-синтетичне опрацювання тексту»
Дисципліна «Аналітеко-синтетичне опрацювання тексту» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, являється важливой...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи