Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 53.52 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата03.11.2012
Розмір53.52 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХерсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор,

________________професор О.Мішуков

“_______”_____________2007 р.
Робоча програма


з практичної граматики англійської мови


Інститут Іноземної філології_____________________________

Кафедра романо-германських мов________________________

Спеціальність ПМСО. Мова і література (англійська). Спеціалізація: польська мова, ПМСО. Мова і література (англійська). Спеціалізація: турецька мова, ПМСО. Мова і література (англійська, російська). ________________________________________________________
Курс ІІІ______________________________________________________Форма навчання денна_________________________________________

^

Херсон – 2007
Програма розроблена:


Бутенко О.А., старший викладач кафедри романо-германських мов


Схвалено навчально-методичною комісією

інституту Іноземної філології


Протокол № ____ від “_____” _____________ 200__ р.


Голова навчально-методичної комісії

інституту Іноземної філології

________________________________доц.Черкун Л.І.

(прізвище, ім’я, по-батькові, підпис)


^
Пояснювальна запискаМета курсу: забезпечення системних знань з граматичної структури англійської мови; формування граматичних навичок володіння англійською мовою.

Завдання курсу:

 • Методичні: розвиток та вдосконалення навичок граматично правильної англійської мови.

 • Пізнавальні: дати студентам чітке уявлення про граматичну будову англійської мови, а також лінгвістичного кругозору.

 • Практичні: сформувати у студентів навички практичного володіння англійською мовою в усній та писемній формі.


Програма курсу:

Учбовий матеріал поділено на два традиційно виділених розділи – морфологію та синтаксис.

Головну увагу приділено граматичним формам та конструкціям живої розмовної мови. Практичними завданнями курсу зумовлена функціональна спрямованість програми. В даному випадку це стосується розділу морфології, в якому класи слів та морфологічні форми слів розглядаються не ізольовано, а у зв’язку з тими синтаксичними функціями, які вони виконують у реченні та словосполученні. При такій подачі матеріалу в розділі синтаксису узагальнюються функціональні характеристики граматичних форм, що представлені в розділі морфології та відповідно до цього, обидва розділи доповнюють один одного у межах загального опису граматичної будови англійської мови, що зорієнтовано на практичне навчання.


^ Змістові модулі учбового курсу

V семестр


І.Змістовий модуль

Тема: “Використання непрямих способів дієслова в простих реченнях та підрядних реченнях обставини”

Практичні модулі:


 1. Спосіб дієслова як граматична категорія. Синтетичні та аналітичні форми непрямих способів.

 2. Використання непрямих способів дієслова в простих реченнях.

 3. Використання непрямих способів дієслова в реченнях нереальної умови.

 4. Вираження нереальної умови та нереального наслідку в теперішньому та минулому часі.

 5. Змішані типи умовних речень. Використання should і would в підрядних реченнях умови.

 6. Непрямі способи в підрядних реченнях мети.

 7. Непрямі способи в підрядних реченнях поступки.

 8. Контрольна робота.


Модулі самостійної роботи: 1. Класифікації форм непрямих способів дієслова.ІІ Змістовий модуль

Тема: “Вживання непрямих способів в підрядних реченнях підмета, присудка, додатку, означення”

Практичні модулі:

 1. Непрямі способи в підрядних підмета.

 2. Непрямі способи в підрядних присудка, що вводяться сполучниками as if, as though та that.

 3. Непрямі способи в підрядних реченнях додатку після дієслова wish та дієслів з абстрактним значенням.

 4. Непрямі способи в означальних апозитивних реченнях

 5. Використання непрямих способів дієслова в емфатичних конструкціях зі зворотами it is time, it is high time.

 6. Використання непрямих способів дієслова для вираження реальної дії.

 7. Контрольна робота.

Модулі самостійної роботи:

 1. Способи перекладу речень з формами непрямимих способів дієслова на українську мову.

 2. Вживання форм непрямих способів в обставинних порівняльних реченнях.

VI семестр


І. Змістовий модуль


Тема: “Просте речення”

Практичні модулі:

 1. Структурні типи простих речень: односкладове і двоскладове речення; еліптичне речення; поширене і непоширене речення.

 2. Головні члени речення: підмет і присудок. Типи присудка: простий, складений іменний та дієслівний. Змішані типи присудку.

 3. Узгодження присудка з підметом.

 4. Другорядні члени речення: означення, обставина. Типи обставин.

 5. Додаток. Види додатку: прямий, непрямий, прийменниковий. Складний додаток.

 6. Контрольна робота.

Модуль самостійної роботи:

 1. Комунікативні типи речень.

IІ. Змістовний модуль

Тема: “Складнопідрядне речення”

Практичні модулі:

 1. Складнопідрядне речення з підрядним підмета і присудка.

 2. Підрядні речення додатку.

 3. Підрядні означальні речення. Види означальних речень: обмежуючі, описові, апозитивні.

 4. Підрядні речення обставини. Види підрядних речень обставини.

 5. Аналіз складнопідрядних речень.

 6. Контрольна робота.

Модуль самостійної роботи:

Проаналізувати синтаксичну будову речень фрагменту художнього тексту.


ІІІ. Змістовий модуль

Тема: “Складносурядне речення”

Практичні модулі:

 1. Безсполучникове і сполучникове поєднання частин складносурядного речення.

 2. Типи відносин між частинами складносурядних речень: єднальні, протиставні, розділові, причинно-наслідкові.

 3. Непряма мова. Різні комунікативні типи речень в непрямій мові.

 4. Аналіз простих і складносурядних речень

 5. Аналіз складнопідрядних речень.Модуль самостійної роботи:

Пунктуація англійського речення.

Підсумкова тека:

Контрольна робота


Перелік літератури:


 1. Блох и др. Практикум по грамматике английского языка. – М., 1985.

 2. Верховская И.П. и др. Английский глагол: Трудности употребления в речи. – М., 1987.

 3. Горбунова Е.В., Дубровская С.Г. Английская грамматика в коммуникативных упражнениях. – М., 1985.

 4. Гордон Е.М., Крылова И.П. Грамматика современного английского языка. – М., 1999.

 5. Дроздова Т.Ю., Маилова В.Г. English gr.: Reference and Practice. – С. – Пб., 1996.

 6. Каушанская В.Л. и др. Грамматика английского языка. – С - Пб, 1999.

 7. Каушанская В.Л. и др. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – С. – Пб., 1999.

 8. Кобрина Н.А. и др. Грамматика английского языка: Морфология. Синтаксис. – СПб, 1999.

 9. Модальные глаголы в английской речи:/ Учеб. пособие для студентов ин-тов и факультетов иностр. яз./ А.П.Грызулина, Л.К.Голубева и др. – М.: Высш. шк., 1986.

 10. Практический курс английского языка для ІІІ курса: Учеб. / В.Д. Аракин и др. М., 1999.

 11. Практическая грамматика английского языка (вторая специальность): Учебное пособие В.Ф. Руцкая и др. – Мн., 1989.

 12. Headway Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate. T 2 J.Soars – Oxf. Univ. Press. 1995.

 13. Me. Carthy M., O’.Dell F. English Vocabulary in Use. – Cambr. Univ. Press, 1995.

 14. Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English grammar. Exercises 1,2. – Oxf. Univ. Press, 1995.

 15. Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English grammar. – Oxf. Univ. Pr., 1996.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи