Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 122.21 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата03.11.2012
Розмір122.21 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХерсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор,

________________професор О.Мішуков

“_______”_____________2009 р.
Робоча програмаз теоретичної граматики іспанської мови


Інститут Іноземної філології_____________________________________

Кафедра романо-германських мов________________________________

Спеціальність ПМСО. Мова і література (іспанська, англійськаКурс _IV______________________________________________________


Форма навчання денна_________________________________________

^
Херсон – 2009
Програма розроблена:


Івановою Л.І., старшим викладачем кафедри романо-германських мов


на основі:


 1. програми з іспанської мови (другої іноземної) для студентів романо-германських факультетів університетів/ укл. А.В. Бережний, І.М. Петровський–К.: УМК ВО, 1990;

 2. програми з іспанської мови (основної) для студентів факультету романо-германської філології/укл.З.А.Гетьман, Н.В.Сокуренко. – К.: УМК ВО, 1990;

 3. программ практических курсов кафедры иберо-романского языкознания. Современный испанский язык. Современный португальский язык: Для студ. романо-германского отделения филолог. фак. МГУ. – М.: Изд-во МГУ, 1999;

 4. сборника программ кафедры романского языкознания: Для студ. романо-германского отделения филолог.фак.МГУ/Под общ.ред. О.В. Раевской. – М.: МГУ, 1998Схвалено навчально-методичною комісією

Інституту іноземної філології


Протокол № ____ від “_____” _____________ 200__ р.


Голова навчально-методичної комісії

інституту Іноземної філології

______________________________доц. Черкун Л.І. (прізвище, ім’я, по-батькові, підпис)


^
Пояснювальна записка


Мета курсу: систематизація знань з граматики іспанської мови.


Завдання курсу:

 • Методичні: узагальнення теоретичних знань про граматичну структуру сучасної іспанської мови;

 • Пізнавальні: розширення нормативних відомостей про іспанську граматику та про різні підходи до її вивчення;

 • Практичні: удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови.


Програма курсу:

Учбовий матеріал поділено на 2 модуль-блоки, які вивчаються протягом VIII семестру. Перший змістовий модуль має на меті ознайомлення студентів з основними поняттями курсу теоретичної граматики, етапами історії граматичних досліджень, системним та структурним підходами до вивчення граматичних явищ та особливостями морфологічної системи сучасної англійської мови. Другий змістовий блок передбачає систематизацію знань студентів з синтаксису сучасної англійської мови і включає в себе вивчення словосполучення, речення та текстових категорій у світлі сучасних граматичних теорій.


^
Змістові модулі учбового курсу


I. Змістовий модуль

Тема: “Морфологія сучасної англійської мови”

 1. Мета та основні поняття курсу теоретичної граматики.

 2. Історія граматичних досліджень та граматичні школи сучасної лінгвістики.

 3. Морфемна структура слова.

 4. Категоріальна структура слова.

 5. Частини мови.

 6. Граматичні властивості іменника.

 7. Граматичні властивості прикметника та прислівника.

 8. Загальна характеристика дієслова.

 9. Граматичні категорії особових та безособових форм дієслова.


Практичні модулі:

 1. Системні та структурні підходи до дослідження граматичної будови мови.

 2. Морфемна та категоріальна структури слова.

 3. Проблема визначення частин мови в сучасній англійській мові.

 4. Проблема граматичних категорій іменника, прикметника та прислівника.

 5. Дієслово: особові та безособові форми.


Модулі самостійної роботи:

 1. Підготувати відповіді на запитання

 2. Виконати вправи за методичними вказівками


Підсумкова тека:

1. Підготувати відповіді на запитання


ІІ. Змістовий модуль

Тема: “Синтаксична система сучасної англійської мови”

Лекційні модулі:

 1. Словосполучення у граматичних дослідженнях.

 2. Теорії простого речення в сучасній лінгвістиці.

 3. Актуальне членування речення та проблема визначення комунікативних типів речення.

 4. Складне речення.

 5. Ускладнене речення.

 6. Синтаксис тексту.


Практичні модулі:

 1. Словосполучення і традиційна модель речення.

 2. Теорії речення у сучасній лінгвістиці.

 3. Складне і ускладнене речення.

 4. Синтаксис тексту.


Модулі самостійної роботи:

 1. Підготувати відповіді на запитання

 2. Розставити знаки пунктуації у фрагменті тексту


Підсумкова тека:

1. Підготувати відповіді на запитання


Перелік літератури:

 1. Блох М.Я. Теоретическая граматика английского языка (на англ. яз.).

– М., 2000.

2. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. – М., 2004.

3. Вейхман Г.А. Новое в английской грамматике. – М., 1990.

 1. Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка. – М., 1960.

 2. Долгова О.В. Синтаксис ка наука о построении речи. – М., 1980.

 3. Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1958.

 4. Жигадло В.В., Иванова И.П., Иофик Л.Л. Современный английский язык. – М., 1956.

 5. Иванова И.Г., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского язика (The structure of Modern English). – Л., 1981.

 6. Иофик Л.Л., Чахоям Л.П., Поспелова Л.Г. Хрестоматия по теоретической грамматике английского языка (Readings in the Theory of English Grammar). – Л., 1981.

 7. Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка (Теоретический курс). – М., 1956.

 8. Колшанский Г.В. Коммуникативные функции и структура языка. – М., 1984.

 9. Корнеева Е.А., Кобрина Н.А., Гузеева К.А. и др. Пособие по морфологии современного английского языка. – М., 1974.

 10. Кубракова Е.С. Коммуникативный аспект речевой деятельности. – М., 1986.

 11. Кубракова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. – М., 1978.

 12. Мороховская Э.Я. Основы теоретической грамматики английского языка. – К., 1974.

 13. Мороховская Э.Я. Практикум по теоретической грамматике (Theoretical Grammar Through Practice). – Л., 1973.

 14. Москальская О.И. Грамматика текста. – М., 1981.

 15. Плоткин В.Я. Грамматические системы в английском языке. – Кишинев, 1975.

 16. Плоткин В.Я. Строй английского языка. – М., 1989.

 17. Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения. – К., 1971.

 18. Слюсарева Н.А. Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. – М., 1981.

 19. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. – М., 1957.

 20. Смирницкий А.и. Морфология английского языка. – М., 1959.

 21. Спорные вопросы английской грамматики: Сборник/Отв. ред. Бурлакова В.В. – Л., 1988.

 22. Структурный синтаксис английского языка/Отв. ред. Иофика Л.Л. – Л., 1981.

 23. Теоретическая грамматика английского языка Отв. ред. Бурлакова В.В. – Л., 1983.

 24. Тер-Минасова С.Г. Словосочетание в научно-лингвистическом и дидактическом аспектах. – М., 1981.

 25. Ткаченко Л.Л. Методичні вказівки до курсу “Теоретична граматика англійської мови”. – Херсон, 2001.

 26. Ткаченко Л.Л. Методичні вказівки до курсу “Теоретична граматика англійської мови”. – Херсон, 2002.

 27. Тураеа З.Я. Лингвистика текста. – М., 1986.

 28. Функциональная семантика синтаксических конструкций: Сборник/ Отв. ред. Блох М.Я. – М., 1985.

 29. Функциональные аспекты слова и предложения: Сборник/Отв. ред. Блох М.Я. – М., 1985.

 30. Хлебникова И.Б. Оппозиции в морфологии. – М., 1969.

 31. Чейф У.Л. Значение и структура языка. – М., 1975.

 32. Щур Г.С. Теории поля в лингвистике. – М., 1974.

 33. Bach E. Syntactic Theory. – N.Y., 1974.

 34. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. – Cambr., Mass., 1965.

 35. Chomsky N. Language and Mind. – N.Y., 1972.

 36. Fries Ch.C. The Structure of English. – N.Y., 1952.

 37. Ganoshina M.A., Vasilevskaya N.M. English Grammar. – M., 1964.

 38. Gleason H.A. An Introduction to Descriptive Linguistics. – N.Y., 1961.

 39. Halliday M.A.K. An Introduction to Functional Grammar. – Lnd, 1985.

 40. Ilyish B.A. The Structure of Modern English. – L., 1971.

 41. Irtenyeva N.F., Barsova O.M., Blokh M.Y., Shapkin A.P. A Theoretical English Grammar. – M., 1969.

 42. Khaimovich B.I., Rogovskaya B.I. A Course of English Grammar. – M., 1967.

 43. Leech G., Svartvik I. A Communicative Grammar of English. – M., 1983.

 44. Nida E. Morphology. – Ann Arbor, 1965.

 45. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik I. A Comprehensive Grammar of the English Language. – Ldn. – N.Y., 1987.

 46. Palombara L.E. An Introduction to Grammar: Traditional, Structural, Transformational. – Cambr., Mass., 1976.

 47. Raevskaya N.N. Modern English Grammar. – K., 1967.^

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ МОДУЛІВ


І. Змістовий модуль

Морфологічна система сучасної англійської мови

Лекційний модуль 1. Основні поняття курсу теоретичної граматики


 1. Теоретична граматика англійської мови в порівнянні з практичною граматикою.

 2. Морфологія і синтаксис як основні підрозділи граматики. Відносність поділу.

 3. Мовні рівні та їх одиниці.

 4. План вираження та план змісту мовних одиниць.

 5. Парадигматичні та синтагматичні відносини у граматиці.

 6. Загальна характеристика граматичної будови сучасної англійської мови.
^

Лекційний модуль 2. Історія граматичних досліджень


 1. Прескриптивна граматика.

 2. Класична наукова граматика.

 3. Структурна граматика.

 4. Трансформаційна граматика.

 5. Системний та структурний підходи до дослідження граматичної будови сучасної англійської мови.
^

Лекційний модуль 3. Морфемна структура слова


 1. Слово і морфема як одиниці морфології та проблема їх визначення.

 2. Традиційна класифікація морфем. Поняття нульової морфеми.

 3. Алоемічна теорія в морфології. Поняття морфа, аломорфа і морфеми.

 4. Поняття дистрибуції. Типи дистрибуцій.

 5. Дистрибутивна класифікація морфем.

Лекційний модуль 4. Категоріальна структура слова

 1. Поняття граматичного значення, граматичної форми та граматичної категорії.

 2. Типи граматичних форм і їх питома вага в сучасній англійській мові.

 3. Проблема неідіоматичних аналітичних форм.

 4. Структура привативної бінарної опозиції.

 5. Нейтралізація опозицій.
^

Лекційний модуль 5. Частини мови


 1. Частини мови як граматичні класи слів.

 2. Критерії визначення частин мови в традиційній граматиці.

 3. Знаменні й службові частини мови.

 4. Полева структура частин мови. Проблема адекватності традиційної класифікації.

 5. Теорія синтаксичних класів слів.

 6. Проблема статусу займенника.

Лекційний модуль 6. Граматичні властивості іменника

 1. Визначення іменника як частини мови.

 2. Класифікація іменника.

 3. Категорія числа у різних класах іменника.

 4. Теорії відмінка в сучасній англістиці.

 5. Проблема категорії роду.

 6. Артикль як категорія означеності/неозначеності іменника.
^

Лекційний модуль 7. Граматичні властивості прикметника та прислівника


 1. Визначення прикметника. Класи прикметників.

 2. Визначення прислівника. Класи прислівників.

 3. Категорія порівняння. Проблема аналітичних форм порівняння.

 4. Проблема слів категорії стану.

 5. Проблема статусу другого компонента конструкцій типу give up.

 6. Диференціація прислівників типу hard hardly.

 7. Субстантивація, ад’єктивація, адвербіалізація як результат між класових міграцій частин мови.

Лекційний модуль 8. Загальна характеристика дієслова.

 1. Визначення дієслова як частини мови. Класифікація дієслів.

 2. Підкласи знаменних дієслів.

 3. Підкласи допоміжних дієслів.

 4. Відносність класифікацій.

Лекційний модуль 9. Граматичні категорії особових та безособових форм дієслова.

 1. Напіваналітичний характер категорії особи і числа в сучасній англійській мові.

 2. Категорія часу. Проблема майбутнього часу.

 3. Категорія виду.

 4. Категорія стану. Проблема форм “середнього” стану. Проблема конструкції be + Participle II.

 5. Категорія способу дієслова. Класифікації умовного способу. Проблема наказового способу.

 6. Змішаний характер властивостей безособових форм дієслова.

 7. Інфінітив як початкова форма дієслівної парадигми. Дієслівні та субстантивні властивості інфінітива. Проблема “частки” to.

 8. Герундій у порівнянні з інфінітивом. Герундій і віддієслівний іменник.

 9. Дієприкметник у порівнянні з герундієм. Семантично-функціональна характеристика дієприкметників І та ІІ.


ІІ. Змістовий модуль

Синтаксична система сучасної англійської мови

Лекційний модуль 1. Словосполучення у граматичних дослідженнях.

 1. Визначення словосполучення.

 2. Класифікація словосполучень: за числом компонентів, за їх послідовністю, за лексико-граматичною належністю компонентів, за характером синтаксичних відносин між компонентами.

 3. Засоби вираження підрядності в підрядних словосполученнях.

 4. Проблема сполучень типу stone wall.

Лекційний модуль 2. Теорії простого речення в сучасній лінгвістиці.

 1. Традиційна модель членів речення. Проблема другорядних членів.

 2. Аналіз речення за безпосередньо складовими.

 3. Вербоцентрична теорія речення. Елементарне просте речення.

 4. Парадигматика простого речення. Ядерне речення і трансформи. Процедури синтаксичної деривації.

Лекційний модуль 3. Актуальне членування речення та проблема визначення комунікативних типів речення

 1. Тема, рема і перехід в інформаційній структурі речення.

 2. Засоби лематизації компонентів простого речення.

 3. Традиційний поділ речень за комунікативним кольором мовця.

 4. Теорія комунікативного поділу речень Ч. Фріза.

 5. Комунікативні типи в світлі актуального членування речень.

 6. Проміжні комунікативні типи речень.

Лекційний модуль 4. Складне речення

 1. Складне речення як полі предикативна структура.

 2. Розмежування складносурядних і складнопідрядних речень.

 3. Проблема складносурядного речення. Типи сурядності.

 4. Принципи класифікації складнопідрядних речень.

 5. Одно- і двохчленні складнопідрядні речення.

 6. Типи підрядного зв’язку в складному реченні.

Лекційний модуль 5. Ускладнене речення

 1. Статус ускладненого речення.

 2. Моделі породження ускладненого речення.

 3. Ускладнене речення в традиційній граматиці.

 4. Класифікація ускладнених речень за М.Я. Блохом.

Лекційний модуль 6. Синтаксис тексту

 1. Поняття надфразової єдності й параграфу.

 2. Монологічні й діалогічні єдності (кумулеми й окурсеми).

 3. Сегментовано й парцельовані конструкції.

 4. Категорії тексту.

^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ МОДУЛІВ

І. Змістовий модуль

Тема «Морфологія сучасної іспанської мови»

Практичний модуль 1. Морфемна та категоріальна структури слова.

 1. Поняття морфеми.

 2. Дистрибутивна класифікація морфем згідно їх лексичного значення та граматичного оформлення.

 3. Граматичне значення слова у порівнянні з лексичним значенням.

 4. Граматичні форми слова в іспанській мові.

 5. Полева структура частин мови та внутрішньомовні міграції слів.

 6. Синтактико-дистрибутивна класифікація лексикону.

 7. Повнозначні та службові частини мови.

 8. Статус займенника в іспанській мові.


Практичний модуль 2. Проблема граматичних категорій іменника.

 1. Загальна характеристика іменника.

 2. Категорія числа. Абсолютне і відносне число. Групи іменників singularia tantum і pluralia tantum. Нейтралізація опозиції категорії числа.

 3. Проблема категорії роду в сучасній іспанській мові. Рід як класифікаційна категорія. Трактування роду іменника в дослідженнях іспанських граматистів.

 4. Поняття відмінку. Теорії відмінку в сучасній в сучасній іспанській мові.

 5. Проблема визначення статусу артикля. Дослідження артикля у світі сучасних теорій.


Практичний модуль 3. Дієслово.

 1. Складність граматичної системи дієслова.

 2. Класифікація дієслів. Групи повнозначних та службових дієслів.

 3. Категорія часу. Абсолютне та відносне вираження часу. Нейтралізація опозицій категорії часу.

 4. Поняття виду. Лексичні засоби вираження виду дії. Граматичні опозиції категорії виду та їх нейтралізація.

 5. Поняття стану дієслова. Опозиція активного і пасивного стану. Функції та засоби вираження пасивного стану. Аспект імперсональності пасивного стану.

 6. Категорія способу дієслова. Класифікація форм умовного способу.

 7. Змішана природа безособових форм дієслова. Проблема статусу інфінітивних вербальних перефраз.

 8. Характеристика дієприкметників. Дієприкметникові конструкції. Participio.

 9. Функціонально-семантичні особливості дієприкметникових та герундіальних конструкцій.

 10. Диференціація вираження процесу за допомогою герундія, інфінітива. Використання інфінітива і герундія в сучасній іспанській мові.


Практичний модуль 4. Граматичні категорії особових та безособових форм дієслова.

 1. Дієслівні та субстантивні характеристики інфінітива.

 2. Статус інфінітивних конструкцій.

 3. Характеристика герундіальних конструкцій.

 4. Структура дієслівних перефраз та їх місце у структурі речення.

 5. Дієприкметник та дієприкметникові конструкції.


Практичний модуль 5. Проблема граматичних категорій прикметника та прислівника.


 1. Загальна характеристика прикметника: граматичне значення, синтаксичні функції, класи прикметників.

 2. Ступені порівняння прикметників. Проблеми аналітичних форм ступенів порівняння.

 3. Лексикалізація форм вищою й найвищою ступенів порівняння.

 4. Оціночні та уточнюючі функції прикметника.

Проблема диференціації якісних прикметників і якісних прислівників.


ІІ. Змістовий модуль

Синтаксична система сучасної іспанської мови

Практичний модуль 1. Словосполучення.

 1. Словосполучення у порівнянні зі словом і реченням.

 2. Критерії класифікації словосполучень. Сурядні й підрядні словосполучення.

 3. Засоби вираження синтаксичного зв’язку в підрядних словосполученнях.

 4. Семантичні схеми словосполучень. Проблема перекладу багатокомпонентних словосполучень.


Практичний модуль 2. Теорія простого речення у сучасній лінгвістиці.

 1. Поняття речення.

 2. Семантичні та структурні класифікації речень.

 3. Традиційний аналіз речення за членами речення.

 4. Проблема визначення головних та другорядних членів речення.


Практичний модуль 3. Складне і ускладнене речення.

 1. Поняття складного речення. Елементарне складне речення. Складносурядне та складнопідрядне речення.

 2. Класифікації складнопідрядних речень. Проблема семантичної та синтаксичної незалежності головного речення. Одночленні та двохчленні складнопідрядні речення. Види підрядності.

 3. Проблема складнопідрядного речення. Типи сурядного зв’язку між компонентами.

 4. Поняття глибинної та поверхневої структури речення. Типи ускладнених речень.


Практичний модуль 4. Синтаксис тексту.

 1. Традиційна модель сучасного іспанського речення.

 2. Текстові категорії. Засоби вираження.

 3. Парцельовані та сегментовані конструкції.

 4. Експресивні синтаксичні конструкції.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи