Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т
Скачати 243.08 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т
Дата03.11.2012
Розмір243.08 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Х Е Р С О Н С Ь К И Й Д Е Р Ж А В Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної
та науково-педагогічної роботи
___________ Н.А.Тюхтенко

«___» _________ 20__ р.
ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ
Факультет перекладознавства

Кафедра англійської та турецької мов

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія (англійська мова та література)*
Спеціалізація: турецька мова

Курс IV

Форма навчання: денна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


^ ХЕРСОН – 2012


Програму розроблено викладачем Осинцевою Т.В. на основі методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України Головного управління вищої освіти Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


Схвалено науково-методичною комісією

факультету перекладознавста


Протокол № 1 від вересня 2012 р.


Голова науково-методичної комісії

Факультету перекладознавста _____________
IV КУРС

^ ВИРОБНИЧА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА

ВСТУП


Виробнича практика ОКР “Бакалавр” студентів 4 курсу спеціальності «Філологія (англійська мова та література)*. Спеціалізація турецька мова» є невід’ємною складовою частиною професійно-педагогічної підготовки фахівців, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, і має на меті ознайомити їх зі змістом та реальними умовами майбутньої професiйної дiяльностi. Вона сприяє вдосконаленню всієї системи методичної підготовки, розвитку індивідуальних творчих здібностей майбутніх фахівців, їх ерудиції, вихованню в них подальшої активності в набутті професійних, перцептивних, проектувальних, адаптивних і пізнавальних умінь. Практика сприяє формуванню особистого стилю викладання, об’єктивній оцінці своїх можливостей, застосуванню різноманітних методів та прийомів навчання, сучасних педагогічних технологій.

Програма практики є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників практики від навчального закладу та баз практики.

Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” передбачає проходження студентами виробничої практики з першої іноземної мови та зарубіжної літератури тільки в середніх класах загальноосвітніх навчальних закладів та інших закладах середньої освіти.


Тривалість педагогічної практики – 6 тижнів.

Термін проведення: 7 семестр.


^ Бази практики – міські загальноосвітні навчальні заклади, ліцеї, гімназії та інші заклади освіти державного підпорядкування м. Херсона.


Мета практики

Мета виробничої практики ОКР “Бакалавр” визначається характером майбутньої діяльності випускника спеціальності «Філологія (англійська мова та література)*. Спеціалізація: турецька/польська мова» і полягає в:

 • формуванні умінь та навичок застосування теоретичних та прикладних знань в умовах реального педагогічного процесу;

 • узагальненні і систематизації професійних знань , умінь та навичок студентів, підпорядкованих вирішенню головного завдання – комунікативної спрямованості навчання іноземної мови;

 • формуванні вміння самостійно аналізувати твори митців слова та свідомо сприймати втілені в них естетичні та духовні цінності;

 • стимулюванні науково-методичної творчості студентів, творчого ставлення до праці вчителя;

 • підготовці до самостійної роботи у середніх закладах освіти.


Завдання практики:

 • поглиблення теоретичних знань як з базових філологічних , так і психолого-педагогічних дисциплін;

 • навчити планувати і реалізовувати основні види навчально-виховної роботи з учнями (проведення уроку, виховного заходу, факультативних занять, позакласної роботи з предмету, робота в якості класного керівника тощо);

 • практичне оволодіння методами, прийомами , засобами і формами викладання мови і літератури у середніх класах , навичками роботи з навчально-методичною літературою;

 • формування та закріплення у студентів-практикантів професійно-ціннісних якостей особистості вчителя;

 • засвоєння на практичному рівні посадових функцій конкретного працівника освіти;

 • збір матеріалів для продовження виконання дослідження з тематики випускної кваліфікаційної роботи.

За наслідками проходження практики студенти повинні набути наступні вміння:

Конструктивні:

— планувати навчальну й виховну роботу;

— відбирати, аналізувати й синтезувати навчальний програмовий матеріал, здійснювати дидактичну переробку складного матеріалу;

— творчо й обґрунтовано будувати організаційно-педагогічну і логіко-педагогічну структуру уроку;

— планувати систему перспективних ліній у розвитку окремої особистості та колективу;

— здійснювати індивідуальну програму навчання та виховання учня.

Організаторські:

— виявляти й організовувати актив класу, керувати ним у різних умовах;

— організовувати різні види колективної та індивідуальної діяльності учнів, розвивати їхню активність;

— здійснювати контроль і допомогу в розумовому розвитку учнів;

— здійснювати контроль і допомогу у виконанні доручень учнями;

— здійснювати педагогічне керівництво учнівськими організаціями;

— організовувати роботу з батьками та громадськістю.

Комунікативні:

— встановлювати педагогічно доцільні відносини з учнями, батьками, учителями;регулювати внутрішньо колективні та між колективні відносини;

— знаходити потрібні форми спілкування з учнями й батьками;

— передбачати результат педагогічної дії на відносини з учнями,


Дослідницькі:

— вивчати індивідуальні особливості учнів та колективу;

— критично оцінювати свій досвід, результати своєї діяльності;

— усвідомлено вдосконалювати педагогічну майстерність, самоосвіту та самовиховання;

— використовувати в роботі психолога-педагогічні дослідження, передовий педагогічний досвід;

— прогнозувати використовувані засоби і методи роботи.

Прикладні:

— масово-витівничі;

— володіти технічними засобами навчання.

^ Зміст практики

Студент-практикант повинен оволодіти професійними вміннями та навичками:

 • застосовувати теоретичні знання у практичному викладанні мови і літератури , планувати і виконувати навчально-виховну роботу з предмету з урахуванням традиційних методик та інноваційних педагогічних технологій;

 • складати плани-конспекти уроків з мови і література (середня школа 2-го ступеню) різноманітних типів з урахуванням специфіки конкретної теми, розділу, твору, вікових та психологічних особливостей школярів;

 • перевіряти та аналізувати класні і домашні завдання учнів;

 • готувати та проводити позакласні заходи за фахом, виховну роботу у закріпленому класі;

 • проводити та аналізувати уроки різних типів;

 • допомагати вчителеві у перевірці зошитів та щоденників учнів та у створенні дидактичного матеріалу, наочних засобів навчання;

 • працювати в закріпленому класі під керівництвом педагога-наставника.


^ Модуль практичної підготовки


Зміст програми виробничої практики ОКР “Бакалавр”

Заходи щодо виконання програми виробничої практики ОКР “Бакалавр”І тиждень

Органiзацiя дiяльностi середнього загальноосвітнього навчального закладу. Система роботи школи. Внутрiшкiльний розпорядок.


Матеріально-технічне забезпечення сучасного ЗНЗ.


Сучаснi педагогiчнi технологii та методи, прийоми навчання в загальноосвiтнiй середнiй школi ІІ-ІІI ступенів.

Форми i принципи навчання в загальноосвiтнiй середнiй школi ІІ-ІІI ступенів. Передовий педагогiчний досвід.


Види планування навчальної дiяльностi. Календарно-тематичне планування з англійської мови.Знайомство з адміністрацією бази практики, з особливостями організації навчально-виховної роботи в конкретному навчальному закладі, з керівниками від бази практики з фахових дисциплін.


Складення уявлення про матеріально-технічну базу ЗНЗ, про оформлення та устаткування кабінетів англійської мови аудіо- та відеоапаратурою для проведення уроків.


Розподіл за класами, за керівниками від бази практики за фахом студентів.


Відвідування уроків з англійської мови та спостереження за веденням навчального процесу в закріплених класах.


Вивчення календарно-тематичного плану роботи вчителя англійської мови, ознайомлення з правилами ведення та оформлення шкільної документації.

^

ІІ тиждень


Органiзацiя та забезпечення процесу навчання англійської мови в середніх навчальних закладах.


Навчальнi програми для середньої загальноосвiтньоi школи з англійської мови. Ocновні підручники та методичнi посiбники з англійської мови для 5-11 класiв.


Роль i функцii завідувача кабiнетом англійської мови. Документацiя завідувача кабiнeтом.


Методи вивчення iнтepeciв, запитiв учнів пiдлiткового віку


3мiстовно-методичне та матеріально-технічне забезпечення проведення ypoкiв з англійської мови. Наочність та ТЗН.


Відвідування уроків англійської мови з метою вивчення їх структури, ефективних методів та прийомів навчання.


Ознайомлення з навчальним програмами з англійської мови. Вивчення структури та змісту основних підручників, опрацювання методичної літератури з предмету.


Знайомство з завідувачем кабінетом англійської мови. Бесіда з приводу його функціональних обов’язків. Надання допомоги в систематизації навчальної та методичної літератури кабінету.


Розробка питань для анкетування учнів.

Проведення анкетувань та опитувань учнів з метою виявлення кола їх інтересів та уподобань. Обробка даних та інтерпретація.


Відвідування уроків англійської мови з метою поглиблення знань про види наочності та ТЗН, а також методів їх доцільного та ефективного використання.

^

ІІІ тиждень


Критерii оцiнювання знань з певноi теми. Система оцiнювання знань з англійської мови за 12-ти бальною системою


Методи, прийоми роботи, види навчальної діяльності учнів на уроках англійської мови у 5-11 класах.


Контроль знань. Види контролю.


Види iнструктажiв з технiки безпеки.


Санітарно-гігієнічні вимоги до організації роботи учнiв загальноосвiтнiх шкiл.


Позаурочна та позашкiльна робота з фаху.Ознайомлення з критеріями оцінювання вмінь та навичок учнів з різних видів мовленнєвої діяльності. Застосування на практиці 12-бальної системи оцінювання.


Проведення пробних уроків задля апробації відомих сучасних методів, прийомів роботи, видів навчальної діяльності учнів на уроках англійської мови у 5-11 класах.


Спостереження за проведенням різних видів контролю. Ознайомлення з критеріями оцінювання самостійних та контрольних робіт.

Ознайомлення з видами інструктажів з техніки безпеки.


Ознайомлення з санітарно-гігієнічними вимогами до організації роботи учнiв загальноосвiтнiх шкiл.


Ознайомлення з системою позакласної робот з англійської мови у школі: з гуртками, секція, індивідуальними та масовими заходами.
^ IV тиждень

Функцii вчителя англійської мови.


Типи уроків. Структура уроку.


Домашнє завдання: об'єм, змiст, характер.


Рiзновиди контрольних робiт. Тематична атестацiя. Форми проведення тематичного залiку.


Позаурочна та позашкiльна робота з фаху.


Методика використання наочностi та ТЗН у навчально-виховному процесi. Дидактичний та роздатковий матерiал. Технологiя виготовлення навчально-методичних матерiалiв.


Методи, прийоми роботи, види навчальної діяльності учнів на уроках англійської мови в 5-11 класах.Відвідування уроків англійської мови з метою складання уявлення про професійно-педагогічні вміння вчителя-предметника.


Проведення пробних уроків, спрямованих на визначення і вирішення навчальних, освітніх, розвиваючих та виховних цілей уроку.

Відвідування пробних уроків інших студентів-практикантів.


Вивчення принципів підбору вправ та завдань для домашнього виконання. Надання допомоги вчителю у перевірці домашніх завдань учнів.


Розробка завдань для різних видів контролю з урахуванням новітніх тенденцій у сфері перевірки знань (складання тестів для поточного та тематичного контролю)


Ознайомлення з системою позакласної робот з англійської мови у школі: з гуртками, секція, індивідуальними та масовими заходами.


Надання допомоги вчителям так керівникові кабінету англійської мови з оформлення стендів, виготовлення таблиць та ілюстративного матеріалу.


Опрацювання методичної та дидактичної літератури з метою підготовки матеріалів до проведення залікових уроків.^ V тиждень

Методика використання наочностi та ТЗН у навчально-виховному процесi. Дидактичний та роздатковий матерiал. Технологiя виготовлення навчально-методичних матерiалiв.


Типи уроків. Структура уроку. Методи, прийоми роботи, види навчальної діяльності учнів на уроках англійської мови у 5-11 класах.


Самоанaлiз та анaлiз уроку з англійської мови.


Texнiкa безпеки та правила поведiнки учнiв. Види iнструктажiв.


Форми, методи i прийоми проведення позакласних i позашкiльних заходiв з англійської мови для учнiв 5-11 класiв.Розробка та виготовлення наочних та дидактичних матеріалів для проведення залікового уроку з англійської мови.


Консультація з методистом та вчителем-предметником з приводу визначення обсягу навчального матеріалу уроку та системи вправ і методів їх виконання.


Проведення залікового уроку з англійської мови


Обговорення з вчителем та методистом проведеного уроку, врахування помилок ат визначення шляхів вдосконалення методики проведення уроків.


Відвідання та аналіз залікових уроків інших студентів


Проведення інструктажів з учнями з приводу техніки безпеки та правил поведінки.


Розробка та написання сценарію позакласного заходу з англійської мови.


Залучення учнів до підготовчого етапу заходу, розподіл ролей та обов’язків.


Проведення репетицій заходу. Здійснення контролю за ходом підготовки до заходу.


^ VI тиждень

Типи уроків. Структура уроку. Методи, прийоми роботи, види навчальної діяльності учнів на уроках англійської мови в 5-11 класах.


Самоанaлiз та анaлiз уроку з англійської мови.


Основи науково-дослiдницькоi роботи в галузi методики викладання англійської мови. Загальна логiка та структура педагогiчного дослiдження.


Форми, методи i прийоми проведення позакласних i позашкiльних заходiв з англійської мови для учнiв 5-11 класiв.

Аналiз та самоанaлiз позакласного заходу з фаху.


Методи масового опитування та анкетування, цілеспрямованого спостереження. Методологія проведення педагогічного експерименту. Обробка та інтерпретація наукових даних в педагогічному дослідженні.


Оформлення документаціїКонсультація з методистом та вчителем-предметником з приводу визначення обсягу навчального матеріалу уроку та системи вправ і методів їх виконання.


Проведення залікового уроку з англійської мови


Обговорення з вчителем та методистом проведеного уроку, врахування помилок та визначення шляхів удосконалення методики проведення уроків.


Робота у бібліотеці з науково-методичною літературою. Збір матеріалу для підготовки до майбутнього дослідження.


Консультація з вчителем з приводу проведення позакласного заходу.


Проведення позакласного заходу.


Обговорення з вчителем та методистом результатів проведення позакласного заходу з англійської мови.

Підготовка та проведення опитування учнів з метою виявлення ступеня зацікавленості та вмотивованості вивчення іноземних мов.


Обробка та інтерпретація даних опитування.


Складання звіту з педагогічної практики


Подання методисту конспектів залікових уроків та сценарію позакласного заходу


Підготовка до складання заліку з практики. Підготовка доповіді на підсумкову конференцію.
^ Організація практики

Виробнича практика ОКР “Бакалавр” організується ХДУ та координується кафедрами англійської та турецької мов, світової літератури та культури

ім. О. Мішукова та кафедрою загальноуніверситетською кафедрою педагогіки та психології. Керівниками практики від кафедр призначаються досвідчені доценти та викладачі, які мають стаж роботи у школі не менш трьох років.

Основною діяльністю керівника практики від кафедри є забезпечення організаційного та навчально-методичного керівництва студентами-практикантами даної спеціальності, контроль та оцінка їх діяльності. Керівник практики від кафедри несе безпосередню відповідальність за якість проведення практики, а також:

 1. забезпечує виконання поточної роботи і програми практики;

 2. забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику й настановчої конференції, де знайомить студентів з порядком проходження практики та технікою безпеки, надає студентам необхідні документи, повідомляє про систему звітності;

 3. у тісному контакті з керівником від бази практики забезпечує високу якість проходження практики відповідно до програми;

 4. постійно контролює хід практики та виконання студентами її програми;

 5. надає методичні рекомендації щодо складання індивідуальних календарних планів практики студентів і затверджує їх після погодження з керівником від бази практики;

 6. організує методичну допомогу керівникам практики від бази практики;

 7. інформує завідувача кафедри , керівника практики факультету про хід виробничої практики;

 8. підводить підсумки практики , оцінює роботу кожного студента та звітує на кафедрі про підсумки проведеної практики;

 9. у складі комісії приймає залік з практики;

 10. подає до відділу методичної роботи і практик письмовий звіт про проведення практики не пізніше місяця з дня її завершення.


Методист з мови (груповий керівник), літератури:

 1. разом з методистом кафедри педагогіки представляє групу студентів адміністрації школи та проводить розподіл студентів за класами;

 2. разом з керівниками бази практики забезпечує студентам відповідні умови для виконання програми практики;

 3. готує та видає студентам-практикантам індивідуальні завдання;

 4. надає методичні консультації студентам щодо складання індивідуального плану практики , планів-конспектів уроків, позакласного заходу за фахом і затверджує їх;

 5. забезпечує постійне керівництво та контроль за виконанням індивідуального плану кожним студентом групи і надає необхідну методичну допомогу;

 6. організовує ведення обліку відвідування студентами школи , оцінює роботу кожного студента , фіксуючи це в журналі і щоденниках студентів;

 7. проводить у школах підсумкову конференцію , перевіряє оформлення студентами звітної документації.


Студент-практикант зобов’язаний:

 1. до початку практики одержати від керівника практики консультацію щодо змісту практики, оформленню всіх необхідних документів і т. і.;

 2. своєчасно прибути на базу практики;

 3. у повному обсязі виконати всі завдання програми практики;

 4. скласти індивідуальний план проходження практики і затвердити у групового керівника;

 5. вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

 6. працювати в школі не менш 6 годин на день;

 7. брати участь у всіх організаційно-методичних заходах, що проводяться у рамках бази практики;

 8. виконувати індивідуальний план роботи, вчасно представляти на перевірку документацію відповідно до графіку, встановленого регламентом проходження практики;

 9. своєчасно підготувати всі необхідні документи, здати їх груповому керівнику і скласти диференційований залік з практики;

 10. продемонструвати педагогічні навички в умовах самостійної педагогічної діяльності.


Індивідуальні завдання

 1. вивчення нових технологій навчання в школі та підготовка доповіді на підсумкову конференцію. Доповідь повинна складатися з трьох блоків: вступ, основна частина та висновки. У вступі надається перелік нових методів та технологій навчання в конкретній школі; в основній частині описуються способи та прийоми їх застосування на уроках англійської мови, висвітлюється власний досвід їх апробації; у висновках надаються рекомендації щодо застосування найбільш ефективних методів та технологій навчання в подальшій професійній діяльності майбутнього фахівця;

 2. виготовлення роздавального матеріалу, тестових завдань для перевірки вмінь та навичок мовленнєвої діяльності. Зразки індивідуальних карток та тестових завдань, які застосовувалися студентом підчас практики, здаються в окремому файлі груповому керівнику практики;

 3. вивчення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів школи – скласти портрет-характеристику вчителя (або оформити альбом). Як правило студент надає в окремому файлі професійний портрет характеристику вчителя англійської мови з яким він співпрацював під час виробничої (педагогічної) практики;

 4. збір матеріалу для написання курсової роботи.
^

Форми і методи контролю


Поточний контроль:

 1. облік відвідування та знаходження студентів в базі практики протягом 6 годин;

 2. відвідування методистами пробних та залікових уроків студентів з наступним обговоренням;

 3. систематичний контроль за виконанням студентом індивідуального плану практики;

Підсумковий контроль:

 1. перевірка документації, яка складає щоденник практиканта з відзивами керівників від бази практики та кафедр ХДУ, конспекти проведених уроків та виховних заходів;

 2. присутність на конференціях;

 3. складання заліку.

Критерії оцінювання результатів виробничої педагогічної практики:


Оцінка 5 «відмінно» - всі завдання практики виконано в повному обсязі, виявлено вміння студента застосовувати і творчо використовувати педагогічні та методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами педагогічної діяльності. Виявлено вміння проводити уроки мови та зарубіжної літератури з застосуванням інноваційних технологій педагогічної діяльності, будувати стосунки з учнями та вчителями. Також продемонстрована активність та ініціативність у підготовці та проведенні занять з учнями. Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «відмінно».

Оцінка ^ 4,5 «дуже добре» - завдання виконані правильно, але недостатньо повно. Виявлено вміння студента застосовувати педагогічні та методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами педагогічної діяльності. Виявлено вміння проводити уроки мови та зарубіжної літератури, але заняття шаблонні, не виявлено творчого, індивідуального підходу. Виявлено вміння встановлювати контакт з учнями та вчителями. Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «дуже добре».

Оцінка 4 «добре» - завдання практики виконано, але неповно, в ході виконання завдань, зокрема підготовка до уроків, допускалися незначні помилки. Виявлено вміння проводити уроки мови та зарубіжної літератури, але заняття шаблонні. Звітна документація оформлена згідно вимог. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «добре».

Оцінка ^ 3,5 «задовільно» - завдання практики виконано в неповному обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація недооформлена або оформлена з помилками. Щоденник не вірно оформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно».

Оцінка 3 «достатньо» - завдання виконано з помилками. Всі завдання практики виконувалися, але допущені неточності. Документація оформлена неповно, з помилками. Щоденник недоооформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно».

Оцінка 2 «незадовільно» - завдання невиконані. Виявлені проблеми встановлення контакту, не сформовані вміння проводити відповідні види педагогічної діяльності. Звітна документація оформлена з помилками. Відсутній щоденник, характеристика-відгук.


^ Підведення підсумків практики

Підводячи підсумки практики, студенти письмово звітують в індивідуальному щоденнику, складають залік, беруть участь у підсумковій конференції в школі та вузі.

Студент, який не виконав програму практики, отримав незадовільний відзив від бази практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, відраховується з університету.

^ ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

До заключної науково-методичної конференції студентам необхідно здати наступну звітну документацію:

 1. Індивідуальний план практики, в якому має бути спланована діяльність практиканта на весь термін проходження практики: розробка й підготовка виховних заходів, відвідування уроків учителів-предметників, ознайомлення з підготовкою вчителя-предметника до уроку, відвідування уроків у закріпленому класі, виготовлення дидактичних матеріалів та ін. На початку практики індивідуальний план завіряється методистом. Студент повинен обов’язково мати при собі індивідуальний план у ході практики. По завершенню терміну практики індивідуальний план мають підписати вчитель-предметник і класний керівник із зазначенням про виконання запланованих заходів, їх підписи завіряються підписом директора школи та печаткою.

 2. Характеристику роботи студента під час практики від керівника від бази практики та групового керівника, що містить дані про ступінь підготовки студента, якість виконаних робіт, ставлення до роботи, рекомендації.

 3. Щоденник практики, що є важливим документом вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду. У щоденнику має бути відбита вся навчальна, виховна та методична робота студента, яка проводилася протягом педагогічної практики. У щоденник занотовуються аналізи відвіданих уроків, відомості про виховну роботу, про участь у нарадах і засіданнях, психолого-педагогічні спостереження за окремими учнями й класом у цілому під час уроків і позакласної роботи. Особливе місце повинні займати власні враження і міркування щодо явищ, які спостерігав студент-практикант; аналіз навчально-методичних проблем і шляхів їх розв’язання. Практикант обов’язково повинен мати щоденник із собою під час перебування на базі практики.

 4. Звіт студента, який має висвітлювати, аналізувати й узагальнювати проведену під час практики навчальну, позакласну й методичну роботу. Навчальна робота. В цьому розділі звіту необхідно зазначити, скільки уроків студент відвідав, що корисного взято з цих відвідувань, якими ефективними прийомами взаємодії з учнями слід навчитися, чого слід уникати у роботі педагога. Необхідно зазначити кількість проведених уроків, в яких класах вони проводилися, які оцінки були виставлені за проведені уроки, який позитивний досвід був накопичений, що не вдалося вирішити й чому, над чим необхідно працювати у подальшому. Також у цій частині звіту необхідно відобразити свою участь в обговоренні уроків студентів-практикантів, перевірці учнівських зошитів, висвітлити роботу з учнями, що не встигають у навчанні і з тими, що виявили здібності до предмета. Завершуватися ця частина звіту має узагальненнями стосовно методів і форм роботи на уроці, висновками про ефективність різних форм взаємодії учнів і вчителя, висновками про те, що необхідно засвоїти й використовувати у власній роботі в майбутньому, чого слід уникати, яким чином самовдосконалюватися.

^ Позакласна (виховна) робота. У цій частині звіту слід висвітлити роботу студента-практиканта в позаурочний час: тематику бесід, доповідей, диспутів та ін. Необхідно навести сценарій залікового виховного заходу або дати йому розгорнуту характеристику (якщо виховний захід сценарію не передбачає), провести ґрунтовний аналіз задуму, виховного впливу, ефективності й значущості розробленого заходу. Студент має зафіксувати й проаналізувати свою діяльність в організації відвідування театру, музею, змагань, випуску стінної газети та ін. Слід не лише описати проведені заходи, а й зробити ґрунтовний аналіз їхньої ролі, ефективності, значення для подальшого життя дітей. Слід дати оцінку проведеній роботі, спробувати визначити вдалі знахідки й прорахунки у виховній роботі, намітити шляхи самовдосконалення, зробити висновки.

^ Методична робота. В цій частині звіту слід зазначити, з якими методичними матеріалами ознайомився студент-практикант, що зробив для поліпшення методичної роботи у школі, до роботи яких гуртків був залучений. Необхідно проаналізувати участь у методичних об’єднаннях, методику підготовки й проведення уроків, їхню специфіку; аргументувати методи, методичні прийоми, форми навчально-виховної роботи, що використовувалися студентом під час проходження практики. В кінці даної частини необхідно зробити висновок про те, яким має бути сучасний урок англійської мови, чому слід навчати, на що вчитель повинен перш за все звертати увагу учнів.

Висновки. У висновках звіту необхідно зазначити, яке значення мала практика для педагогічної підготовки майбутнього вчителя, які позитивні й негативні сторони спостерігалися в організації практики, зробити висновки про власні здобутки (знання, уміння та навички) під час виконання завдань практики.

 1. Документація, що підтверджує проведення залікових уроків та позакласних заходів.


^ Методичні рекомендації


Виробнича практика ОКР бакалавр є завершенням вивчення дисциплін «Педагогіка та методика виховної роботи», «Практика усного та писемного мовлення», «Історія зарубіжної літератури», «Методика навчання англійської мови», «Методика навчання зарубіжної літератури». Під час практики студенти повинні розвинути свої індивідуальні здібності і закріпити навички професійної педагогічної підготовки, здобуті впродовж вивчення вищезгаданих дисциплін. Під час підготовки до проведення уроків студентам необхідно консультуватись з керівником практики та провідними викладачами курсу, які нададуть чіткі методичні рекомендації щодо їх організації та проведення, забезпечать необхідними методичними матеріалами, в тому числі в електронному вигляді.


Основна література

 1. Програми з іноземних мов для середньої загальноосвітньої школи. – К.: Освіта, 1996.

 2. Ніколаєва С.Ю. та інші. Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов. – К.: Ленвіт, 1996 (Бібліотечка журналу “Іноземні мови”, Вип. 1).

 3. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних закладах. / Під ред. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1996 (Бібліотечка журналу “Іноземні мови”, Вип. 2).

 4. Сучасна технологія навчання іншомовного спілкування./ Під ред. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1997 (Бібліотечка журналу “Іноземні мови”, Вип. 1(3)).

 5. Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах./ Під ред. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1997 (Бібліотечка журналу “Іноземні мови”, Вип. 2(4)).

 6. Маслімо Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного язика. – Минск, 1992.

 7. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник під ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999.


Додаткова література

 1. Журнал “Іноземні мови”.

 2. Журнал “Иностранные языки в школе”.

 3. Програма середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. Всесвітня література. – 1998. - №5. – с. 49-53.

 4. Література. Программа для общеобразовательных школ с русским языком обучения. – К., 1996.

 5. Кан –Калик В.А., Хазан В.И. Психолого – педагогические основы преподавания литературы в школе. – М., 1998.

 6. Журнал “Всесвітня література в навчальних закладах України”.

 7. Газета “Зарубіжна література”.

 8. Щоквартальник “Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури”.


Інтернет-ресурси


 1. www.native-english.ru/programs

 2. window.edu.ru/resource/178/37178/files/04-o.pdf

 3. www.yanglish.ru/art/english_school3.htm

 4. www.4tivo.com › Образование и наука

 5. www.twirpx.com/file/764345/

 6. www.allbest.ru/k-3c0b65635a2ac68a4c53b88521316c27-4.html

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т інститут психології, історії та соціології

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т
Програму розроблено старшим викладачем Філіпповою О. М., викладачем Просянніковою Я. М. на основі методичних рекомендацій по складанню...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т
Програму розроблено старшим викладачем Філіпповою О. М., викладачем Просянніковою Я. М. на основі методичних рекомендацій по складанню...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи