Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Дата03.11.2012
Розмір97.1 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор, професор,

голова науково-методичної ради

________________О.Мішуков

_______ _______________ 2011 р.


ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»


Галузь знань: 0305. Філологія

Напрям підготовки: денна форма навчання

6.030500. Переклад


ОБГОВОРЕНО

на засіданні кафедри перекладознавства

Протокол № 5 від 07.02.2011 р.

Завідувач кафедри перекладознавства

____________ доц. Кіщенко Ю.В.


СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Інституту іноземної філології

Протокол № 6 від 16.02.2011 р.


^ ХЕРСОН - 2011

ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Державна атестація випускників університету з практики усного та письмового перекладу є підсумковою формою перевірки й оцінки науково-теоретичної та практичної (фахової) підготовки студентів. Для проведення державного екзамену організується екзаменаційна комісія у складі голови, членів комісії та екзаменаторів.

До складання державного іспиту з практики усного та письмового перекладу допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, володіють у межах програми курсу економічною, юридичною, громадсько-політичною, науково-технічною термінологією, а також мають навички перекладу офіційно-ділових паперів.

Програма державного іспиту з практики усного та письмового перекладу розрахована на студентів, які закінчують Херсонський державний університет за денною (стаціонарною) формою навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр".


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінка "5 (А) відмінно" виставляється за умов виконання наступних вимог:

1. Перше питання (письмовий переклад тексту з української на англійську мову): глибокий та повний аналіз тексту, вміння адекватно передати при перекладі відповідні мовні явища, демонстрація вміння збереження емоційно-оцінювального фону стилю оригіналу.

2. Друге питання (усний послідовний переклад аудіотексту публіцистичного жанру з англійської мови на українську): студент у повному обсязі перекладає текст зі слуху, виявляє повне розуміння змісту, здатність до оригінальних рішень, демонструє сформованість у повному обсязі базових лексико-граматичних навичок, передбачених програмою. Допускаються 2-3 граматичні та лексичні помилки.

^ Оцінка "4,5 (В) добре" виставляється за умов виконання наступних вимог:

1. Перше питання (письмовий переклад тексту з української на англійську мову): студент добре володіє теорїєю при вирішенні практичних завдань. Допускаються 1-2 мовні помилки, незначні зміни стилю оригіналу.

2. Друге питання (усний послідовний переклад аудіотексту публіцистичного жанру з англійської мови на українську): вміння правильно вживати граматичні конструкції. Відсутність стилістичних огріхів. Володіння в достатньому обсязі базовим лексичним словником, передбаченим програмою. Допускаються 1-2 граматичні та лексичні помилки.

^ Оцінка "4 (С) добре" виставляється за умов виконання наступних вимог:

 1. Перше питання: студент добре володіє теоретичним матеріалом при вирішенні практичних завдань. Допускаються 2-3 мовні помилки, 1-2 стилістичні помилки, 1-2 випадки використання дослівності, якщо її можна уникнути.

 2. Друге питання: володіння в достатньому обсязі базовим лексичним словником, передбаченим програмою. Допускаються 2-4 граматичні та лексичні помилки, 1 стилістична помилка.

^ Оцінка "3,5 (D) задовільно" виставляється за умов виконання наступних вимог:

 1. Перше питання: виконання перекладу не в повному обсязі через неглибоке володіння теоретичним матеріалом. Допускаються 4-5 мовні помилки, 3 стилістичні помилки.

 2. Друге питання: переклад здійснено без використання активного та пасивного, лексичного та граматичного матеріалу. Допускаються 3-4 мовні помилки, 2-3 стилістичні помилки.

^ Оцінка "З (E) задовільно" виставляється за умов виконання наступних вимог:

 1. Перше питання: допускаються 5-6 мовних помилок, 4-5 стилістичних помилок. Структура речень не відповідає традиціям мови перекладу. Використання дослівного перекладу там, де це не є контекстуально обумовленим.

 2. Друге питання: студент не завжди адекватно використовує набуті знання. Допускаються 3-5 мовні помилки, 4-5 стилістичних помилок. Опускаються важливі інформаційні одиниці, є певні порушення смислу тексту оригіналу.

^ Оцінка "2 (FX) незадовільно" виставляється за таких умов:

 1. Перше питання: студент слабо володіє матеріалом, відтворює лише основні факти при перекладі, що складають незначну частину матеріалу вихідного тексту. Допускається більше, ніж 7 мовних і стилістичних помилок.

 2. Друге питання: невміння адекватно перекладсти запропонований текст через недостатній словниковий запас. Допускається більше, ніж 6 мовних і стилістичних помилок.

Оцінка "1 (X) незадовільно" виставляється за таких умов:

 1. Перше питання: студент зовсім не володіє матеріалом. Допускаються грубі мовні та стилістичні помилки.

2. Друге питання: невміння перекладати почуте через недостатній словниковий запас та незнання програмного матеріалу. Допускаються грубі мовні та граматичні помилки.


^ СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО екзамену

З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ


1.1. Перше питання: Письмовий переклад (45 хв.) з української на англійську мову текстів за такою тематикою:

- юридичні документи;

- ділові папери;

- науково-технічні тексти;

- економічні тексти;

-громадсько-політичні тексти.

Теоретична підготовка студента вимагає знання основ перекладацької майстерності при перекладі текстів зазначених напрямків і тематики. Письмовий переклад передбачає вільне володіння іноземною мовою, а також включає здатність та готовність студента реалізувати одержані знання з теоретичних дисциплін у своїй практичній діяльності.

1.2. Друге питання: Послідовний переклад зі слуху тексту публіцистичного напрямку з англійської на українську мову.


^ ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

1. Навчання перекладу в галузі економіки:

- набуття фонових знань про структуру економіки США;

- послідовний усний переклад текстів за темою «Структура економіки США» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

- письмовий двомовний переклад текстів за темою «Структура економіки США».

^ 2. Навчання синхронного усного перекладу інтерв’ю:

- визначення стилю та мовної специфіки інтерв’ю;

- слухання інтерв’ю та розстановка пауз в його транскрипті;

- проговорювання тексту інтерв’ю з імітацією інтонації мовців;

- впізнавання та запис зі слуху англійських еквівалентів лексичних одиниць базового словника інтерв’ю;

- синхронне читання українського перекладу інтерв’ю під час слухання англійського оригінального варіанту;

- синхронний переклад інтерв’ю без зорової опори.

^ 3. Навчання синхронного усного перекладу виступів політичних діячів:

- загальне ознайомлення з фоновою інформацією про відносини США та Великобританії, про ситуацію на Близькому Сході;

- визначення стилю та мовної специфіки виступу, відмінностей, притаманних британському варіанту англійської мови;

- слухання виступу та розстановка пауз в його транскрипті;

- проговорювання тексту виступу з імітацією інтонації мовців;

- упізнавання та запис зі слуху англійських еквівалентів лексичних одиниць базового словника виступу;

- синхронне читання українського перекладу виступу під час слухання англійського оригінального варіанту;

- синхронний переклад виступу без зорової опори.

^ 4. Навчання перекладу англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США:

 • набуття фонових знань про систему державного управління США;

 • прослуховування та переклад тесту про особливості систему державного управління США (запис Голос Америки);

 • послідовний усний переклад текстів за темою «Система державного управління США» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • письмовий двомовний переклад текстів за темою «Система державного управління США».

^ 5. Конституція США:

 • набуття фонових знань про Конституцію США;

 • послідовний усний переклад текстів за темою «Конституція США» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • усний переклад-анотація текстів за темою «Конституція США» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • письмовий двомовний переклад текстів за темою «Конституція США».

^ 6. Виконавча гілка влади. Повноваження президента:

 • набуття фонових знань з теми «Виконавча гілка влади. Повноваження президента»;

 • послідовний усний переклад текстів за темою «Виконавча гілка влади. Повноваження президента» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • усний переклад-анотація текстів за темою «Виконавча гілка влади. Повноваження президента» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • письмовий двомовний переклад текстів за темою «Виконавча гілка влади. Повноваження президента».

^ 7. Виконавча гілка влади. Міністерства та організації:

 • набуття фонових знань з теми «Виконавча гілка влади. Міністерства та організації»;

 • послідовний усний переклад текстів за темою «Виконавча гілка влади. Міністерства та організації» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • усний переклад-анотація текстів за темою «Виконавча гілка влади. Міністерства та організації» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • письмовий двомовний переклад текстів за темою «Виконавча гілка влади. Міністерства та організації».

8. Законодавча гілка влади:

 • набуття фонових знань з теми «Законодавча гілка влади»;

 • послідовний усний переклад текстів за темою «Законодавча гілка влади» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • усний переклад-анотація текстів за темою «Законодавча гілка влади» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • письмовий двомовний переклад текстів за темою «Законодавча гілка влади».

^ 9. Судова влада:

 • набуття фонових знань з теми «Судова влада»;

 • послідовний усний переклад текстів за темою «Судова влада» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • усний переклад-анотація текстів за темою «Судова влада» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • письмовий двомовний переклад текстів за темою «Судова влада».

^ 10. Країна численних урядів:

 • набуття фонових знань з теми «Країна численних урядів»;

 • послідовний усний переклад текстів за темою «Країна численних урядів» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • усний переклад-анотація текстів за темою «Країна численних урядів» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • письмовий двомовний переклад текстів за темою «Країна численних урядів».

^ 11. Роль громадян у долі країни:

 • набуття фонових знань з теми «Роль громадян у долі країни»;

 • послідовний усний переклад текстів за темою «Роль громадян у долі країни» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • усний переклад-анотація текстів за темою «Роль громадян у долі країни» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • письмовий двомовний переклад текстів за темою «Роль громадян у долі країни».

^ 12. Соціальні та політичні групи. Засоби масової інформації:

 • набуття фонових знань з теми «Соціальні та політичні групи. Засоби масової інформації»;

 • послідовний усний переклад текстів за темою «Соціальні та політичні групи. Засоби масової інформації» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • усний переклад-анотація текстів за темою «Соціальні та політичні групи. Засоби масової інформації» з української на англійську та з англійської на українську зі слуху;

 • письмовий двомовний переклад текстів за темою «Соціальні та політичні групи. Засоби масової інформації».


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Алексеев И.С. Профессиональный тренинг переводчика. - СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 288 с.

 2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 320 с.

 3. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. – М.: Академия, 2003. – 192 с.

 4. Мірам Г.Е., Дейнеко В.В. Основи перекладу. – К: Ніка-Центр, 2002. – 237 с.

 5. Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод. – К: Ника-Центр, 2003. – 135с.

 6. Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручев К.В. Английский язык. Учебник устного перевода. – М: Изд-во «Екзамен», 2004. – 350 с.

 7. Нестеренко Н.М., Лисенко К.В. A Course in Interpreting and Translation. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.

 8. Черноватий Л.М., Карабан В.І. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 400 с.

9. Черноватий Л.М. Переклад англомовної економічної літератури. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 496 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державна атестація випускників університету з англійської мови є підсумковою формою перевірки й оцінки науково-теоретичної та практичної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма співбесіди з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую iconМіністерство науки І освіти, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Кафедра українського літературознавства Таврійська фундація
Запрошуємо Вас до участі в роботі Всеукраїнської наукової конференції “Літературна спадщина Дніпрової Чайки в історико-культурному...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут іноземної філології Кафедра німецької мови
Стилістика сучасної німецької мови. Навчальний посібник для студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з іноземної мови (французької)....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи