Природознавства icon

Природознавства
Скачати 206.44 Kb.
НазваПриродознавства
Дата03.11.2012
Розмір206.44 Kb.
ТипПояснювальна записка
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Херсонський державний університет
РОБОЧА ПРОГРАМА

З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ


Інститут, факультет ______природознавства___________________________


Кафедра _____фізіології людини і тварин_______________ _____________


Напрям підготовки/галузь знань _____фізична культура і спорт_________


Курс __________1________________ ________________________

Форма навчання _____денна ___________________________________Херсон 2011


^ Програма розроблена:


Спринєм Олександром Борисовичем, доцентом кафедри фізіології людини і тварин на основі типової програми 1993 року «Анатомія людини»


Затверджено на засіданні кафедри

фізіології людини і тварин

Протокол № 1 від “5”вересня 2011р.

Завідувач кафедри

__________ професор Шмалєй С.В.


Схвалено науково-методичною радою

Інституту природознавства

Протокол № ___ від «____»________2011р


Голова ради

_______________________Вишневська Л.В.

(прізвище, ім’я, по-батькові, підпис)


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Анатомія людини входить до числа біологічних дисциплін. Біологія — система наук про життя в усіх його проявах на всіх рівнях організації живого. Форму й будову живих організмів досліджує морфологія.

Життєдіяльність організмів і ті процеси, які відбуваються в їхніх структурних елементах, та регуляцію функцій вивчає фізіологія.

Анатомія людини належить до морфологічних наук. Вона вивчає форму та будову організму людини в цілому та його складових частин (органів, систем) у взаємозв'язку з їхніми функціями та розвитком.

Анатомія є функціональною наукою, оскільки форма та функції органів дуже тісно взаємопов'язані. Вся органічна природа є доказом єдності форми і змісту. Форма та функція зумовлюють одна одну. Через це сучасна анатомія не може обмежитися лише вивченням будови й форми людського тіла, вона має враховувати формотворчі впливи на організм людини трудових процесів, занять фізкультурою та спортом, соціальних умов і всього навколишнього середовища.

Не можна пізнати анатомію людини без урахування її індивідуального (онтогенез) та історичного еволюційного (філогенез) розвитку протягом усього життя — утробного (ембріогенез) і позаутробного, від народження до смерті. Крім того, будову тіла можна правильно зрозуміти, лише знаючи походження людини як виду (антропогенез).

Людина як біологічна істота належить до тваринного світу. Тому анатомія вивчає будову її тіла й органів з урахуванням біологічних закономірностей, які властиві всім живим організмам, а також вікових, статевих та індивідуальних особливостей.

Анатомія є фундаментом для розвитку цілої низки біологічних наук — ембріології, цитології, гістології, антропології, фізіології, порівняльної анатомії, еволюційного вчення, генетики — й тісно пов'язана з ними. Всі названі науки в різний час виникли в надрах анатомічної науки, а пізніше відокремилися від неї як самостійні.

Анатомія розкриває найважливіші загальнобіологічні закономірності будови людського організму, його зв'язки з навколишнім середовищем, тваринним світом, зміцнює діалектичний світогляд студентів, розвиває їхнє мислення. Тому анатомія людини є однією з основних дисциплін на природничих факультетах педагогічних інститутів. Вона сприяє всебічному природничонауковому навчанню студентів, які готуються стати вчителями фізичної культури в школі.

Знання анатомії потрібні не лише для викладання цього предмета в школі, а й для їх практичного використання, а саме: для контролю за фізичним розвитком дітей, формування різних їхніх особливостей і рухових навичок, уміння обґрунтовувати правила особистої гігієни, для організації раціонального харчування, тренування організму, надання першої медичної допомоги, а також дотримання здорового способу життя.

Найпоширенішими є такі методики анатомічного дослідження: препарування, фіксації, ін'єкції, просвітлення, мацерації, корозії, макромікроскопії, електронної мікроскопії та рентгенологічні.

Мета курсу: вивчити структурно-функціональні особливості організму людини, його органів та систем; розглянути організм, як єдине ціле, нерозривно пов’язане із зовнішнім середовищем, вивчити взаємодії форми і функції в філогенетичному та онтогенетичному аспектах.

Завдання курсу:

Теоретичні -

 • сформувати знання про структурно-функціональні особливості організму;

 • формувати науково-матеріалістичний світогляд студентів.

Практичні:

 • засвоїти валеологічні та гігієнічні основи ;

 • сприяти організації самостійної роботи;

- розвинути уміння студентів працювати на лабораторних заняттях.

Перелік знань та умінь студентів

Студент повинен знати:

 • анатомічну термінологію й поняття про будову, форму та гістологію органів;

 • латинські назви;

 • точне розташування всіх органів та структур організму людини;

 • етапи розвитку людського організму;

 • вікові та статеві особливості будови людського організму у зв’язку з виконуваною функцією;

 • всі розділи анатомії;

Студент повинен вміти:

 • на муляжах, схемах, натуральній наочності показувати анатомічні структури організму,

 • заповнювати лабораторні зошити;

 • застосовувати набуті знання у практичній діяльності (під час аналізу фізичних вправ);

 • робити у зошитах замальовки кісток, м’язів, вміти показувати їх кріплення та з’єднання;

 • точно і обґрунтовано давати відповіді на поставлені питання.


Міждисциплінарні зв’язки:

Підготувати до вивчення дисциплін медико-біологічного циклу (фізіології, біохімії спорту, біомеханіки, спортивної морфології, спортивної медицини та масажу).


Погодинний розподіл з дисципліни «Анатомія людини»

для студентів 1 курсу факультету

фізичного виховання та спорту на 2011 – 2012 н.р.

тема

кількість годин

Форма контролю

всього

лекції

Семінари

практики (лаборат.)

самостійні

І змістовний модуль

Будова кістки.

8

4
2

4

колоквіум

Скелет тулуба

8

4
2

4

колоквіум

Кістки верхньої та нижньої кінцівки

10

4
4

4

колоквіум

Кістки черепа

10

4
6

4

колоквіум

ІІ змістовний модуль

Будова та класифікація м’язів

8

4
2

4

колоквіум

М’язи голови та шиї

8

4
4

6

колоквіум

М’язи та фасції грудей та живота

6

4
4

4

колоквіум

М’язи та фасції спини

4

2
2

2

колоквіум

М’язи верхньої та нижньої кінцівки

8

4
4

4

колоквіум

ІІІ змістовний модуль

Травна система

4

2
2

4

колоквіум

Дихальна система

4

2
2

2

колоквіум

Органи виділення

6

2
2

2

колоквіум

Серцево – судинна система. Лімфатична система

4

2
2

4

колоквіум

ІV змістовний модуль

Ендокринна система

6

2
2

2

колоквіум

Головний мозок.

10

4

-

4

4

колоквіум

Периферична нервова система.

4

2

-
4

колоквіум

Аналізатори

4

2
2

4

колоквіум

Всього:

162

52

-

46

64


Змістові модулі учбового курсу

^ I. Змістовий модуль

Тема: Скелет та його сполучення. (Остеологія ).

Лекційні модулі:

Анатомія та її місце в біологічних дисциплінах

2 год.


Скелет, його будова

4 год.


Кістки, їх розвиток

2 год.


Будова кісток

4 год.


Будова та топографія черепу

2 год.


Сполучення кісток

2 год.


Ембріогенез кісткової тканини

2 год.Лабораторний модуль:

1


Будова кістки. Класифікація. Сполучення кісток

2 год.

2


Скелет тулуба, їх сполучення

2 год.

3


Кістки верхньої кінцівки, їх сполучення

2 год.

4


Кістки нижньої кінцівки, їх сполучення

2 год.

5


Кістки мозкового відділу черепа, їх сполучення

2 год.

6


Кістки лицевого відділу черепа, їх сполучення

2 год.

7


Топографія черепа

2 год.Модулі самостійної роботи:

 1. Історія анатомії.

 2. Будова клітини, тканини. Їх види.

 3. Ембріональний розвиток кістки.


Підсумкова тека.

Колоквіум.


IІ. Змістовий модуль

Тема: М’язова система (Міологія)


Лекційні модулі:

1


М’язи, їх розвиток, будова, кріплення до кісток

4 год.

2


М’яз - як орган. Особливості будови м’язів

2 год.

3


Групи скелетних м’язів

4 год.

4


Будова м’язів верхньої кінцівки

2 год.

5


Будова м’язів нижньої кінцівки

2 год.

6


Вікові особливості опорно-рухового апарату людини

2 год.
Лабораторний модуль:

1


Будова та класифікація м’язів. Жувальні мязи.

М’язи голови, їх топографія та прикріплення.

4 год.

2


М’язи та фасції шиї, їх топографія та прикріплення.

2 год.

3


М’язи та фасції грудей, їх топографія та прикріплення.

2 год.

4


М’язи та фасції живота, їх топографія та прикріплення.

2 год.

5


М’язи та фасції спини, їх топографія та прикріплення.

2 год.

6


М’язи верхньої кінцівки, їх топографія та прикріплення.

2 год.

7


М’язи нижньої кінцівки, їх топографія та прикріплення.

2 год.
Модулі самостійної роботи:

 1. Вікові особливості опорно-рухового апарату.

Підсумкова тека.

Колоквіум.


IІІ. Змістовий модуль

Тема: Будова та функції внутрішніх органів, судин та систем органів людини. (Спланхнологія та ангіологія).

Лекційні модулі:

1


Спланхнологія. Органи травлення: будова зубів, стравоходу

Будова шлунку, кишок. Їх розвиток

2 год.

2


Органи дихання. Будова, Особливості розвитку

2 год.

3


Органи виділення. Нирка, сечовий міхур, сечоводи

Статева система

2 год.

4


Серцево – судина система. Серце, артерії, вени Лімфатична система

2 год.

5


Ендокринні залози, особливості будови

2 год.
Лабораторні модулі:

1


Травна система, будова та топографія

2 год.

2


Дихальна система, будова та топографія

2 год.

3


Видільна система, будова та топографія

2 год.

4


Будова серця. Артеріальна система. Венозна система. Лімфатична система.

2 год.Модулі самостійної роботи:

 1. Будова, ембріональний та постембріональний розвиток статевих органів.

 2. Ембріональний та постембріональний розвиток ендокринних органів.


Підсумкова тека.

Колоквіум.

ІV. Змістовий модуль

Тема: Загальна будова нервової системи та аналізаторів людини

Лекційні модулі:

1


Головний та спинний мозок. Розвиток, будова спинного мозку. Будова рефлекторної дуги

2 год.

2


Особливості будови довгастого і заднього мозку

Особливості будови середнього і переднього мозку

2 год.

3


Вегетативна нервова система. Особливості будови. Периферійні сенсорні утворення

2 год.

4


Органи смаку. Рецептори шкіри . Органи зору. Органи слуху.

2 год.Лабораторні модулі:

1


Будова та функції ендокринної системи

2 год.

2


Розвиток нервової системи людини. Будова спинного мозку

Спинномозкові нерви

2 год.

3


Будова головного мозку.

2 год.

4


Будова зорового та слухового аналізаторів

2 год.Модулі самостійної роботи:

 1. Ембріональний та постембріональний розвиток нервової системи.


Підсумкова тека.

Колоквіум .


Список рекомендованої літератури:


Основна література:


 1. Анатомия человека: В двух томах; Под ред. М.Р.Сапина. - 4-е изд., стереотипное. -М.: Медицина, 1997. - 544 с: ил.

 2. Анатомія людини: матеріали до самостійної роботи для студентів інституту фізичної культури та здоров’я: навч.посіб. для студ.вищ.навч.закл. III - IV рівнів акредитації І.Я.Коцан, В.О.Гринчук, В.Х.Велемець, Л.О.Шварц.- Луцьк: Волин.нац.ун-т ім.. Лесі Українки, 2011 .- 264 с.

 3. Анатомия человека. Свиридов А.Н. - 2-е изд., испр. и доп.. - Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1983. - 359 с.

 4. Аносов І.П., Хоматов В.Х. Анатомія людини у схемах. К.: Вища школа, 2002. – 191 с.

 5. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р. та ін.. Анатомія людини. У трьох томах: підручник. Том перший/видання друге.- Вінниця: Нова Книга, 2010.- 368 с.

 6. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р. та ін.. Анатомія людини. У трьох томах: підручник. Том другий. Вінниця: Нова Книга, 2007.- 456 с.

 7. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р. та ін.. Анатомія людини. У трьох томах: підручник. Том третій.- Вінниця: Нова Книга, 2009.- 376 с.

 8. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической спортивной морфологии): Учеб. для ин-тов физ.культури. Изд. 5-е, перераб. и доп. - М, ФиС, 1985. -539с.

 9. Коляденко Г. І. Анатомія людини. К.- Либідь, 2001.-348 с.

 10. Коцан І.Я., Гринчук В.О., Велемець В.Х. (та ін..) Анатомія людини: підручник для студентів вищ.навч.закл/- Луцьк: Волин.нац.ун-т ім.. Лесі Українки , 2010. - 902 с.

 11. Курепина М.М., Ожигова А.П., Никитина А.А. Анатомия человека: Учеб. для высш. учеб. завед. - М. Туманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 384 с.

 12. Лекцiйний матерiал.

 13. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. В 2 кн.: Учеб. для студ. биол. и мед. спец, вузов. -М.: Издательский Дом ОНИКС: Альянс-В, 1999. - цв. ил.

 14. Свиридов О. І. Анатомія людини. К.: Вища школа, 2001.-372 с.

 15. Старушенко Л.І. Анатомія та фізіологія людини. - К.: Здоров'я, 2003. -336 с.

 16. Фениш X. Карманный атлас; анатомии человека на основе Международной номенклатуры/При участии/В.Даубера; Пер. с англ.. С.Л.Кабак, В.В.Руденок; Пер. под ред.. С.Д.Денисова. – Минск: Вышэйшая школа, 1997. - 464 с: ил.

 17. Фениш Хайнц Карманный атлас анатомии человека. Минск: Вышэйшая школа, 2000. – 464 с.


Додаткова література:


 1. Тіло людини. Енциклопедія: пер з англ../ авт.. тексту Б.Макміллан.- К.: Махаон- Україна, 2010.-304 с.

 2. Козлов В.И., Гурова О.А. Анатомия человека: Учеб. пособие. - М : Изд-во РУДН, 2004.-187с: ил.

 3. Бажора Ю.І., Пішака В.П. Медична біологія. Віниця: Нова книга, 2004. – 656с.

 4. Липченко В.Я., Самусев Р.П. Атлас анатомии человека: Класическая учебная література. - 3-є изд., перераб. и доп.-М.: «Альянс-В», 1998.-320 с.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ


Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що визначенні в ХДУ. Академічні успіхи студента оцінюються за шкалою, яка застосована в ХДУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.


Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в Херсонському держаному університеті

Оцінка за національною системою

А

5

Відмінно

В

4,5

Добре

С

4

D

3,5

Задовільно

Е

3

FX

2

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


^ Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів 1 курсу «Анатомія людини»


А 5 (відмінно)

Студент має глибокі міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну термінологію з анатомії людини, володіє латинськими назвами, володіє понятійним апаратом, знає основні проблеми з анатомії, її мету та завдання. Вміє застосувати здобуті теоретичні знання під проведення лабораторних завдань, що стосується нових технологій дослідження структури людського організму. Самостійно може підготувати змістовний реферат і захистити основні його положення.

^ В 4,5 (добре)

Студент має глибокі міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну термінологію з анатомії людини, володіє понятійним апаратом, латинськими назвами, але у своїх відповідях може допустити неточності, зустрічаються незначні помилки під час проведення лабораторних занять. Самостійно може підготувати змістовний реферат і захистити основні його положення.

^ С 4 (добре)

Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні вміння, але не вміє самостійно мислити, підготувати реферат і захищати його положення. Відповідь його повна, логічна, але з певними неточностями.

^ D 3,5

(задовільно)

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу з питань будови людського організму, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. З допомогою викладача може підготувати реферативну роботу.

^ E 3

(задовільно)

Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань; виявляє розуміння основних положень навчального матеріалу з питань будови людського організму; здатний з помилками дати визначення понять та термінів, що вивчаються; може самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки робить нелогічні, непослідовні

^ FХ 2

(незадовільно)

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; слабко орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти суть заданого, але відповідає лише за допомогою викладача на рівні "так" чи "ні"; однак може самостійно знайти в підручнику відповідь

X 1

(незадовільно)

Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками та науковими термінами з дисципліни, що вивчається, зовсім не здатний самостійного вивчення дисципліни


Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у вигляді заключного тестування та за питаннями екзаменаційних білетів, що проводяться після закінчення першого семестру та по закінчення курсу.

Схожі:

Природознавства iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Основні методи вивчення природознавства в початковій школі. Вибір та поєднання методів у процесі вивчання природознавства
Природознавства iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С.
Розглянуто на засіданні навчально-методичної комісії Інституту природознавства (протокол № від )
Природознавства iconКонцепції сучасного природознавства
Концепції сучасного природознавства: Навчальний посібник: у трьох частинах. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– Ч 77 с
Природознавства iconМетодика навчання природознавства пояснювальна записка
Курс методики навчання природознавства реалізується через систему лекцій, практично-семінарських занять, педагогічну практику студентів....
Природознавства iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет інститут природознавства інформаційний лист №1 VІІ міжнародна наукова конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у VІI міжнародній науковій конференції "Фальцфейнівські читання ", що відбудеться 25-27 травня 2011 року...
Природознавства iconМетодичні рекомендації щодо вивчення природознавства у 2013-2014 навчальному році «Природознавство»
«Природознавство» початкової школи і є пропедевтикою для систематичних курсів фізики, хімії, біології, географії та астрономії в...
Природознавства iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Хімія*, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Природознавства iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна директор Інституту природознавства, завідувач кафедри фізіології людини І тварин,...
Природознавства iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Природознавства iconМетодичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи