Природознавства icon

Природознавства
Скачати 230.64 Kb.
НазваПриродознавства
Дата03.11.2012
Розмір230.64 Kb.
ТипПротокол
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Херсонський державний університет
РОБОЧА ПРОГРАМА

З фізіології харчуванняІнститут, факультет ______природознавства___________________________


Кафедра _____фізіології людини і тварин_______________ _____________


Напрям підготовки/галузь знань _Готельно-ресторанна справа_________


Курс __________1________________ ________________________

Форма навчання _____денна ___________________________________^

Херсон – 2011
Програму розробив:


 1. Спринь О.Б., доцент кафедри фізіології людини і тваринЗатверджено на засіданні кафедри фізіології людини і тварин


Протокол № ___ від “___” _________ 20 __ р.


Завідувач кафедри фізіології людини і тварин

__________ професор Шмалєй С.В.


Схвалено навчально-методичною комісією Інституту природознавства

Протокол № ______ від “___” ______ 20 __ р.


Голова навчально-методичної комісії Інституту природознавства

___________________________доц.. Вишневська Л.В

^
Пояснювальна записка


Мета курсу:

Формування у студентів адекватних наукових уявлень про закономірності життєдіяльності живого організму, його функціональних систем, органів, тканин, клітин та структурних елементів клітин. Вивчення цих функцій за допомогою об’єктивних методів дослідження є основою для формування наукового світогляду майбутнього викладача або науковця.

Завдання курсу:

 • Методичні: викласти теоретичні основи та методологічні особливості застосування системного підходу у вивченні фізіологічних функцій та станів людини.

 • Пізнавальні: дати уявлення про сучасний стан розвитку фізіології харчування. Розглянути як загальні принципи функціонування живого організму так і особливості функціонування окремих його структурно-функціональних одиниць. Показати особливості взаємодії органів та систем в залежності від виду діяльності та змін середовища. .

 • Практичні: Ознайомити студентів із сучасними методами дослідження фізіологічних функцій та навчити застосовувати деякі з них на практиці, що є фундаментом для формування навичок функціональної діагностики. Навчити студентів адекватно оцінювати функціональні можливості здорової людини для розробки раціональних принципів професійного відбору.

Студент повинен мати глибокі міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, а саме: уявлення про наукові теорії та концепції раціонального харчування. Вільно володіти понятійним апаратом, знати основні проблеми навчальної дисципліни, її мету та завдання.

Опанувати методологією досліджень фізіологічних функцій організму і вміти грамотно інтерпретувати їх результати. Мати системні знання про теоретичні основи та методологічні особливості застосування системного підходу у вивченні фізіологічних функцій організму в онтогенезі.

Для успішного вивчення даної дисципліни студенту необхідні знання з: філософії, біохімії,анатомії, віковій фізіології, патоанатомії та патофізіології.

^ Зміст дисципліни


Харчування людини як медико-біологічна та соціально-економічна проблема. Необхідність харчування для життя людини. Харчування і здоров’я.

Система травлення й процеси травлення. Загальна будова травного тракту.Загальні положення травлення. Травлення в ротовій порожнині, в шлунку, в кишківнику .Уявлення вчених давнього світу щодо харчування. Накопичення досвіду та розвиток знань про дієтику здорової та хворої людини у XIV–XV ст. Розвиток харчової санітарії в кінці XVІІ і на початку XVІІІ ст. Зародження дієтології як науки (кінець XVІІІ – початок ХІХ ст.). Засновники сучасної дієтології. Внесок Покровського О.О. та Уголєва О.М. в розвиток сучасної концепції раціонального, збалансованого та адекватного харчування. Основні наукові проблеми в галузі дієтології.

Реконструкція типів харчування предків людини за палеонтологічними знахідками. Залежність стратегії харчування від морфології щелепного апарату. Збільшення розмірів тіла як ознака еволюції стратегії харчування. Значення білкової їжі в природному доборі австралопітеків. Виникнення гетеротрофності роду Homo. Збільшення тваринної їжі в раціоні Homo erectus. Вплив термічної обробки їжі на розміри тіла архантропів. Причини звуження харчової спеціалізації неандертальців. Різноманітність харчового раціону ранніх Homo sapiens. Забезпечення біосоціальної адаптації Homo sapiens до умов довкілля варіативністю стратегій харчування.

^ Регуляція роботи травної системи.

Регуляція роботи ротової порожнини. Регуляція роботи шлунку.Регуляція роботи тонкого та товстого кишківника .Регуляція роботи печінки та підшлункової залози. Всмоктування речовин у різних відділах ШКТ.

Всмоктування води та мікроелементів. Всмоктування жирів, білків та вуглеводів у ШКТ.

Основні функції їжі: енергетична, пластична, біорегуляторна, пристосувально-регуляторна, захисно-реабілітаційна та сигнально-мотиваційна. Поняття про замінні та незамінні харчові речовини. Біологічна та харчова цінність органічних речовин: білки, вуглеводи, ліпіди. Значення вітамінів в збалансованому харчуванні. Макро- і мікроелементи. Харчові волокна, баластні речовини. Показання до застосування харчових волокон. Дія рафінованих продуктів харчування. Функціональні якості води. Тала вода. Потреба організму в поживних речовинах.

^ Наукові теорії та концепції раціонального харчування.

Теорія збалансованого харчування.Теорія диференційованого харчування. Альтернативні види харчування.Диференційоване харчування різних вікових та професійних груп населення.Харчування промислових робітників Харчування працівників сільського господарства. Харчування спортсменів. Харчування людей розумової праці . Харчування вагітних. Особливості харчування годуючих матерів. Харчування людей похилого віку

Раціональне харчування. Збалансоване харчування. Основні принципи збалансованого харчування. Білкова збалансованість. Збалансованість жирових компонентів. Збалансованість вуглеводів. Збалансованість вітамінів. Збалансованість мінеральних елементів. Ензиматична та біотична адекватність харчування.

Режим харчування як основний елемент раціонального харчування. Значення режиму харчування та основні вимоги до нього. Режим харчування протягом дня. Розподіл енергетичної цінності добового раціону. Порушення режиму харчування та його роль у виникненні шлунково-кишкових захворювань. Визначення меню відповідно добовим ритмам, кліматичним та сезонним умовам.

Біологічна та харчова цінність основних продуктів харчування. Класифікація харчових домішок.

Науковий апарат дієтології. Зв'язок дієтології з іншими науками. Вегетаріанство, його види та основні положення. Фізіологічні аспекти вегетаріанства. Лікувальне голодування. Метод розвантажувально-дієтичної терапії. Роздільне харчування. Хімічна основа системи роздільного харчування. Енергетична основа роздільного харчування. Основні принципи роздільного харчування. Лактотерапія: специфічна та неспецифічна.

Сокотерапія. Енотерапія та ампелотерапія. Апітерапія. Авторські дієти. Дієти Р. Аткінса, М. Монтиньяка.

Загальні принципи дієтотерапії вагітних жінок. Визначення потреби вагітної жінки в органічних речовинах. Раціональне індивідуальне режимне харчування вагітних. Режим харчування жінки при годуванні груддю. Загальні принципи харчування новонароджених та дітей першого року життя. Раціональне харчування дітей раннього, дошкільного та шкільного віку. Раціональне харчування осіб похилого та старечого віку.

^ Фізіологічні основи дієтичного харчування. Основи організації і проведення лікувального харчування.Тактика дієтотерапії. Харчування хворих. Контроль за якістю продуктів і готової продукції. Загальна характеристика основних дієт.

Фізіологічні основи раціонального харчування. Білки, ліпіди, вуглеводи, вітаміни та мінеральні речовини в раціоні харчування. Функції їжі.Білки, вуглеводи, ліпіди в раціоні харчування, основи їх нормування.Вітаміни та мінеральні речовини в раціоні харчування.

Фізологічна характеристика основних продуктів харчування та їх компонентів.

Загальна характеристика основних харчових продуктів.М'ясо й м'ясні продукти.Молоко й молочні продукти.Риба, рибопродукти, нерибні продукти моря.Яйця і яйце продукти.Зернові продукти.Хліб і хлібопродукти.Жирові продукти.Бобові.Овочі, фрукти і ягоди.Нові харчові продукти.

Історія створення перших трансгенних рослин. Критерії та методичні засади до оцінки безпечності харчових продуктів із генетично-модифікованих джерел. Вплив технологічної обробки їжі на вміст рекомбінантної ДНК в продуктах. Спеціалізовані продукти харчування та їх призначення. Профілактичні, лікувальні та лікувально-профілактичні продукти. Біологічно активні домішки до їжі. Класифікація та призначення біологічно активних домішок. Нутрицевтики та парафармацевтики. Харчові отруєння та їх класифікація. Харчові токсикоінфекції, харчові бактеріальні токсикози (ботулізм), стафілококовий токсикоз: поняття, етіологія та патогенез. Харчові отруєння змішаної етіології. Харчові отруєння немікробної природи.

Тактики дієтотерапії: ступенева система, система «зигзагів». Режим харчування хворих. Система лікувального харчування: елементна та дієтна.

Характеристика основних лікувальних номерних дієт за Певзнером. Характеристика нової системи стандартних дієт (2003 р.): стандартна дієта, дієта з механічним та хімічним щадінням, високобілкова дієта, низькобілкова дієта, низькокалорійна дієта. Співставлення номерної та стандартної систем дієт. Організація лікувального харчування. Контроль за якістю продуктів та готової їжі. Вітамінізація їжі аскорбіновою кислотою. Особливості лікувальної кулінарії. Організація дієтичного харчування в санаторно-курортних установах. Організація дієтичного харчування на промислових виробництвах. Організація лікувального харчування амбулаторних хворих.

Функціональні засади обґрунтування раціону харчування при серцево-судинних захворюваннях, хворобах дихальної системи, при туберкульозі, при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, захворюваннях печінки та жовчних шляхів, при порушенні екскреторної функції підшлункової залози, при захворюваннях нирок, при ендокринних та обмінних захворюваннях.

Функціональні засади обґрунтування раціону харчування при інфекційних захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Харчування при вроджених порушеннях амінокислотного обміну (фенілкетонурія, гомоцистинурія, гістидинемія, цистиноз, гіпераммоніємія, цистинурія), при вроджених порушеннях вуглеводного обміну (галактоземія, фруктоземія).

Поняття про харчові алергії. Продукти з різним алергізуючим потенціалом. Класифікація харчових алергенів. Доопераційна дієтотерапія, коригуючи післяопераційні дієти. Харчування при травмах.


^ Розподіл навчального часу на 2011 – 2012 навчальний рік.

Погодинний розподіл з дисципліни «Фізіологія харчування» для студентів спеціальності: Готельно-ресторанна справа, 1 курс, денна форма навчання

тема

кількість годин

Форма контролю

всього

лекції

семінари

практики (лабораторні)

самостійні

змістовний модуль

1.Вступ до фізіології

харчування

12

2

-

2

8

колоквіум

2. Фізіологія травлення

12

2

-

2

8

колоквіум

3. Теорії раціонального харчування

16

2

-

2

12

колоквіум

4. Фізіологічні основи харчування

14

2
4

8

колоквіум

Всього:

54

8

-

10

36


^ ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ


Змістовий модуль 1. Тема: Фізіологія травної системи та обміну речовин


Лекційні модулі:

1.

Вступ до фізіології харчування

2год.

2.

Фізіологія травлення

2год.

3.

Наукові теорії та концепції раціонального харчування

2год.

4.

Фізіологічні основи харчування

2год.


Лабораторні модулі:

1. Фізіологія

травлення

2год.

2.

Обчислення основного обміну та добової витрати енергії

2год.

3. Складання харчового раціону для різних груп населення 4 год.

4. Вітаміни у житті людини 2 год.

Модулі самостійної роботи:

1. Дієти. Різновиди дієт. 2 год.


Критерії оцінювання знань та вмінь студентів


Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

^ За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

5

Відповідь або завдання відзначається повнотою виконання без допомоги викладача. Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати вивчений матеріал для внесення власних аргументованих суджень у практичній педагогічній діяльності. Студент має системні, дієві здібності у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозування явищ; уміє ставити та розв'язувати проблеми.

В

Високий рівень

4,5

Відповідь і завдання — повні з деякими огріхами, виконані без допомоги викладача. Студент вільно володіє вивченим матеріалом, зокрема, застосовує його на практиці; вміє аналізувати і систематизувати наукову та навчальну Інформацію. Використовує загальновідомі доводи у власній аргументації, здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу; виконує дослідницькі завдання, але потребує консультації викладача.


С

Достатній рівень

4

Відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання без допомоги викладача. Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; знання є достатньо повними; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних педагогічних ситуаціях. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Здатен на реакцію відповіді іншого студента, опрацювати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат і захистити його найважливіші положення.

D

Середній рівень

3,5

Відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання за консультацією викладача. Студент володіє матеріалом на

початковому рівні (значну частину матеріалу засвоює на репродуктивному рівні 3 допомогою викладача здатен відтворювати логіку наукових положень; має фрагментарні навички в роботі з підручником, науковими джерелами; має стійкі навички роботи з конспектом, може самостійно оволодіти більшою частиною навчального матеріалу. Може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена.

Е

Початковий рівень

3

Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю виконання за консультацією викладача або під його керівництвом. Студент володіє навчальним, матеріалом, виявляє здатність елементарно
викласти думку. Студент володіє матеріалом на рівніокремих
фрагментів; з допомогою викладача виконує елементарні завдання;
контролює свою відповідь з декількох простих речень; здатний усно
відтворити окремі частини теми; має фрагментарні уявлення про
роботу з науково-навчальним джерелом, відсутні сформовані уміння
та навички.

X

Низький рівень

2

Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю виконання під керівництвом викладача. Теоретичний зміст курсу засвоєно часткою, необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною програмою завдань не виконано.


^ Критерії оцінювання самостійної роботи студентів


За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

5

- завдання відзначається повнотою виконання без допомоги викладача;

- визначає рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень. Вибирає інформаційні джерела, адекватні цілі проекту;

Користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки,
вирішує складні проблемні завдання методичного характеру;
схильний до системно-наукового аналізу та прогнозування
педагогічних явищ; уміє ставити та розв'язувати проблеми;

робить висновки і приймає рішення у ситуації
невизначеності. Володіє уміннями творчо-пошукової діяльності.

В

Високий рівень

4,5

- завдання повні, з деякими огріхами, виконані без допомоги викладача;

- планує : інформаційний пошук; володіє способами
систематизації інформації;

-використовує загальновідомі доводи у власній аргументації,
здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу;
виконує дослідницькі завдання, але потребує консультації
викладача;

- робить висновки і приймає рішення у ситуації невизначеності. Володіє уміннями творчо-пошукової діяльності.

С

Достатній рівень

4

завдання відзначається неповнотою виконання без допомоги викладача;

інтерпретує отриману інформацію у контексті своєї
діяльності. Критично ставиться до отриманої інформації;
наводить аргументи;

студент може зіставити, узагальнити, систематизувати
інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує
вивчений матеріал у стандартних ситуаціях.


D

Середній рівень

3,5

- завдання відзначається неповнотою виконання за консультацією викладача;

застосовує запропонований вчителем спосіб отримання
інформації з декількох джерел; має фрагментарні навички в
роботі з підручником, науковими джерелами; має стійкі
навички роботи з конспектом;

усвідомлює, якою інформацією з питання він володіє, а якою -
ні;

може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити
висновки, може самостійно оволодіти більшою частиною
навчального матеріалу;

вибирає відомі способи дій для виконання фахових
завдань

Е

Початковий рівень

3

- завдання відзначається фрагментарністю виконання за консультацією викладача або під його керівництвом;

- усвідомлює недостатній обсяг інформації. Застосовує запропонований викладачем спосіб отримання інформації жодного джерела; має фрагментарні уявлення про роботу з науковим джерелом;

Демонструє розуміння отриманої інформації. Демонструє розуміння висновків з певного питання. Відсутні сформовані уміння та навички.

- володіє умінням здійснювати первинну обробку навчальної інформації без подальшого її аналізу

X

Низький рівень

2

- завдання відзначається фрагментарністю виконання під керівництвом викладача. Необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних завдань не виконано.

^ Критерії оцінювання знань студентів на заліку

Характеристика критеріїв оцінювання знань

За державною (національною) шкалою

^ За шкалою ECST

Володіє знаннями суттєвих ознак, понять, явищ,

закономірностей, зв'язків між ними. Студент

самостійно засвоює знання у стандартних ситуаціях,

володіє розумовими операціями (аналізом,

синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти

допущені помилки, навчальна діяльність позначена

уміннями самостійно оцінювати різноманітні

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і

відстоювати особистісну позицію.


Зараховано
Демонструє незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач.

Незараховано з можливістю повторного складання заліку

PX

Виявляє незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися при розв'язанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.

Незараховано з обов’язковим повторним вивченням навчальної дисципліниПерелік літератури:

Основна

 1. Азбука харчування. Раціональне харчування . / За ред.. Г.І. Столмакової , І.О. Мартинюка.-Львів:Світ,1991.-200с

 2. Ванханен В. Д., Майструк Н. Н. и др. Гигиена питания. – Киев: Здоров’я, 1980 –

 3. Королев А.А. Гигиена питания : учебник / А. А. Королев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ACADEMIA, 2007. – 528 с.

 4. Мартинчик А.Н. Общая нутрициология: Учебное пособие / Мартинчик А.Н., Маев И.В., Янушевич О.О. – М.: МЕДпресс-информ, 2005.– 392 с.

 5. Новодержкина Ю.Г. Диетология: учебник / Ю.Г. Новодержкина, В.П. Дружинина. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 384 с.

 6. Оздоровительное и диетическое питание: Цикл лекций / Под ред. В. И. Циприяна. — К.: Логос, 2001. — 336 с.

 7. Петровский К. С., Ванханен В. Д. Гигиена питания. - М.: Медицина, 1982. - 528 с.

 8. Самсонов М.А. Справочник по диетологии / Самсонов М. А., Тутельян В. А., Самсонова М.А., Тутельяна В.А., Тутельяна В.А. / Под ред. Тутельяна В.А.. – М.: Медицина, 2002. – 542 с.

 9. Смолянский, Б.Л.; Абрамова, Ж.И. Справочник по лечебному питанию для диетсестер и поваров. – М.: Медицина, 1984. – 304 с.


Додаткова

 1. Анохова В.М., Романова Е.В. Гигиена питания. – Ростов н/Д: Феникс. – 384 с.

 2. Барановский А.Ю., Пак С.Ф. Диетология: организационно-правовые основы. Учебно-методическое пособие. – Диалект, 2006. – 176 с.

 3. Бонд Дж. Естественное питание: Как питаться в соответствии с нашей генетической программой / Пер с англ. А.В. Верди. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 336 с.

 4. Борисова О.О. Питание спортсменов: зарубежный опыт и практические рекомендации : учеб.-метод. пособие / О.О. Борисова. – М.: Советский спорт, 2007. – 132 с.

 5. Влощинский П.Е. Физиология питания: Учебник / Влощинский П.Е., Позняковский В.М., Дроздова Т.М. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007. – 352 с.

 6. Воробьев В.И. Организация оздоровительного и лечебного питания / В.И. Воробьев. – 2-е изд., доп. – М.: Медицина, 2002. – 445с.

 7. Воронина Л.П. Вопросы рационального питания у пожилых людей / Л.П. Воронина // Журнал «Медицинские новости».– 2007. – № 6. – С. 36 – 41.

 8. Воронцов И.М. Диагностика и диетотерапия пищевой аллергии у детей / И. М. Воронцов, О. А. Маталыгина. – СПб. С.-Петерб. орг. о-ва "Знание" России, 1996. – 44 с.

 9. Воронцов И.М. Диетотерапия при аллергических заболеваниях у подростков / И.М. Воронцов, М.И. Батырев, Т.Ф. Батырева и др. // Лечащий врач. – 2004. – №3. – С. 22 – 27.

 10. Горячева О. А. Особенности питания ребенка первого года жизни / О. А. Горячева // Рус. мед. журн. – 2008. – № 25. – С. 1672–1676.

 11. Губергриц А.Я., Линевский Ю.В. Лечебное питание: Справ. Пособие. – 3-е изд. Перераб и доп. – К.: Выща школа, 1989. – 398 с.

 12. Гурвич М. М. Лечебное питание при сердечно-сосудистых заболеваниях / М.М. Гурвич. – М.: Совет. спорт, 2001. – 304 с.

 13. Гурвич М.М. Лечебное питание при заболеваниях органов пищеварения / М.М. Гурвич. – М: Совет. спорт, 2002. – 304 с.

 14. Гурвич М. М. Диета при сахарном диабете / М. М. Гурвич. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 288 с.

 15. Детское питание / сост. А.Н. Герасимова. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2006. – 91 с.

 16. Диетология: Руководство / Под ред. А.Ю. Барановского. – СПб: Питер, 2008. – 960 с. (Серия: «Спутник врача»).

 17. Диетическая терапия при сердечно-сосудистых заболеваниях : метод. рекомендации / НИИ питания. – М., 2006. – 45 с.

 18. Добовольская М.В. Человек и его пища. Пищевые специализации и проблемы антропогенеза. – М: «Научный Мир», 2005. – с.

 19. Доценко, В.А. Болезни избыточного и недостаточного питания: учебное пособие / В.А. Доценко, Л.В. Моссийчук. – СПб.: ФОЛИАНТ, 2004. – 112с.

 20. Дуборасова Т.Ю. Основы физиологии питания: Практикум. – М.: Маркетинг, 2001. – 32 с.

 21. Киселёв В.М. Питание шахтеров. Научные основы и практические рекомендации / В. М. Киселёв, В.М. Позняковский. – Новосибирск: Сибир. унив. изд-во, 2004. – 358 с.

 22. Клиническая диетология детского возраста / Под ред. Т.Э. Боровика, К. С. Ладодо. – М.: МИА, 2008. – 608 с.

 23. Кольяшкин М.А., Полушкина Н.Н. Справочник медицинской сестры-диетолога. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 317 с.

 24. Конь И.Я. Питание детей первого года жизни. Современные подходы / И.Я. Конь, Т.В. Абрамова // Прилож. к журн. "Здоровье" – М.: Изд. дом журн. "Здоровье", 2004. – 64 с.

 25. Конь И. Я. Диетотерапия гастродуоденитов и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у детей: современные подходы / И.Я. Конь, С. Б. Вольфсон, В. В. Кирдяшкина // Вопр. дет. диетологии. – 2008. – № 1. – С. 44–48.

 26. Конь И. Я. Фрукты в питании детей раннего возраста / И.Я. Конь, Т. В. Абрамова, В. И. Куркова, Н. Н. Пустограев // Лечащий врач. – 2008. – № 2. – С. 64–71.

 27. Кормление и питание грудных детей и детей раннего возраста : Методич. рекомендации для Европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего Советского Союза // Региональные публикации ВОЗ. Европейская серия. – 2003. – № 87. – 382 с.

 28. Ладодо К. С. Рациональное питание детей раннего возраста / К.С. Ладодо. – М.: Миклош, 2007. – 280 с.

 29. Леонов А.В. Пищевой статус учащихся младшего школьного возраста и возможности его оптимизации / А.В. Леонов, А.С. Поляшова, Ю.Г. Кузмичев, И.Ш. Якубова // Вопр. дет. диетологии. – 2007. – № 3. – С. 20–25.

 30. Малахов Г.П. Голодание: Авторский учебник. – СПб.: ИК «Комплект», 1996. – 305 с.

 31. Мартинчик А.Н. Физиология питания, санитария и гигиена : Учебное пособие / А.Н. Мартинчик, А.А. Королев, Л.С. Трофименко. – М.: Высшая школа, 2000. – 191с.

 32. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: Учебник для нач. проф. образования: Учебное пособие для сред. проф. образования. – 4-е изд., стер. – М.: Academia, 2006. – 184 с. (Серия «Профессиональное образование»)

 33. Монастырский К. Функциональное питание. – Ageless Press, 2004. – 322 c.

 34. Монтиньяк М. Рецепты питания по Монтиньяку. – М.; Оникс, 1999. – 262 с.

 35. Мурох В.И., Соколовская Л.А., Коломиец О.М., Веремейчик О.М. Лечебное и рациональное питание. Картотека блюд : Практическое руководство для врачей-диет. – 2-е изд. – Ураджай.

 36. Мухина Ю.Г. Микроэлементы: участие в обменных процессах и значение в детском питании / Ю.Г. Мухина, М.И. Дубровская, С.Г. Грибакин, О.В. Юдина // Вопросы детской диетологии. – 2003. – Т. 1, № 5. – С. 5 – 11.

 37. Нетребенко О. К. Иммунонутриенты в питании детей / О.К. Нетребенко, Л.А. Щеплягина // Педиатрия. – 2006. – № 2. – С. 61–66.

 38. Нужный В.П. Лечение вином / В.П. Нужный // Лекарственные растения. – 2003. – №1(6). – С. 29–30.

 39. Озеряний М.О. Харчові, дієтичні та лікувальні властивості натуральних виноградних вин // Виноград. Вино. – 1998. – № 6. – С. 1 – 14.

 40. Окорокова Ю.И., Еремин Ю.Н. Гигиена питания - 3-е изд. – М.: Медицина, 1981. – 319 с.

 41. Онищенко Г.Г. Задачи и стратегия школьного питания в современных условиях / Г.Г. Онищенко. – Вопросы питания. – 2009. – №1. – С. 16 – 21.

 42. Павлоцкая Л.Ф., Дуденко Н.В., Эйдельман М.М. Физиология питания. – М.: Высш. шк., 1989. – 368 с.

 43. Петровский К.С. Гигиена питания. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1975. – 411 с.

 44. Погожева, А.В. Лечебное питание при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и ожирении / А.В. Погожева. – М.: Изд. дом журн. «Здоровье», 2005. – 64 с. – (Прил. к журн. "Здоровье" "Для тех, кто лечит"; №5/ 2005)

 45. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза пищевых продуктов: Учебник / В.М. Позняковский – 3-е изд., испр. и доп. – Новосибирск: Изд-во Сибир. ун-та, 2002. – 554с.

 46. Продукты питания для детей раннего возраста : справочник для врачей / под ред. Р.Р. Шиляева, Л.С. Намазовой, Е.Б. Копилловой. – М.: ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава", 2008. – 448 с.

 47. Просеков, А. Ю. Детское, диетическое и лечебно-профилактическое питание. Основы технологии.: учебное пособие для студентов вузов / А.Ю Просеков, С.Ю Юрьева. – Кемерово; М.: Кузбассвузиздат, 2007. – 180 с.

 48. Пшендин А.И. Рациональное питание спортсменов. – М.: Олимп, 2003. – 160 с.

 49. Раздельное питание / авт.-сост. Л. Смирнова. – Минск: Харвест, 2007. – 64 с.

 50. Рекомендуемые наборы продуктов для питания беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3–х лет // Педиатр. фармакология. – 2006. – № 5. – С. 68–75.

 51. Руководство по лечебному питанию детей / Под ред. Ладо К.С. – М.: Медицина, 2000. – 384 с.

 52. Савельева Н.Ю. Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях. – Ростонв-н/Д: Феникс, 2005. – 416 с.

 53. Спортивная фармакология и диетология / Под ред. С.А. Олейника, Л.М. Гуниной. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 256 с.

 54. Справочник по детской диетике / Под ред. И.М. Воронцова, А.В. Мазурина. – 2-е изд., доп. и перераб. – Л.: Медицина, 1980. – 416 с.

 55. Теплов В.И., Боряев В.Е. Физиология питания: Учебное пособие. – М.: Издательский дом "Дашков и К"; 2009. – 452 с.

 56. Тихомирова О.В. Рациональные подходы к диетотерапии острых кишечных инфекций у детей раннего возраста / О.В. Тихомирова, М.К. Бехтерева // Вопр. дет. диетологии. – 2004. – №6. – С.16–19.

 57. Толстых А. Диетическое питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.

 58. Уокер Н. Сырые овощные соки. – К.: Антис, 2000. – 108 с.

 59. Цыпин Л.Е. Внедрение современных технологий питания детей при оказании им неотложной медицинской помощи: пособие для врачей / Л.Е. Цыпин [и др.]. – М.: РГМУ, 2005. – 60 с.

 60. Фатеева Е.М. История развития детской нутрициологии в институте питания РАМН / Е.М. Фатеева, И.Я. Конь // Вопр. питания. – 2004. – №3. – С.47–53.

 61. Хисматуллина Н.З. Апитерапия. – Пермь: Мобиле, 2005. – 296 с.

 62. Хорошинина Л.П. Правильное питание пожилого человека. – М., СПб: Диля. – 2004. – 144 с.

 63. Шаталова, Г.С. Здоровье человека и целебное питание / Г.С. Шаталова. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 383с.

 64. Шевченко В.П. Клиническая диетология / Под ред. академ. РАМН В.Т. Ивашкина. – MEDLitera, 2009. – 256 с.

 65. Шелтон Г. Ортотрофия: основы правильного питания и лечебного голодания. / Пер. с англ. Л.А. Владимирского. – М.: Советский спорт, 2002. – 448 с.

 66. Ших Е.В. Эффективность витаминно-минеральных комплексов с точки зрения взаимодействия микронутриентов / Е.В. Ших // Фармацевтический вестник. – 2004. – №37. – С. 358.

 67. Шленская Т.В. Санитария и гигиена питания : учебное пособие для вузов / Т.В. Шленская, Е.В. Журавко. – М.: КолосС, 2004. – 182 с.

 68. Кондратьева Е.И., Тропова Т.Е. Педиатрия: лекции по нутрициологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 256 с.


Підсумкова тека: колоквіум.

Зміни та доповнення до робочої програми

____________ н.р.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № ______від «_____» ______р. Протокол № _______від «_____»___р.


Завідувач кафедри __________ Голова НМР інституту (факультету)


______________ н.р.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № ______від «_____» ______р. Протокол № _______від «_____»___р.


Завідувач кафедри __________ Голова НМР інституту (факультету)


______________ н.р.

Схожі:

Природознавства iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Основні методи вивчення природознавства в початковій школі. Вибір та поєднання методів у процесі вивчання природознавства
Природознавства iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С.
Розглянуто на засіданні навчально-методичної комісії Інституту природознавства (протокол № від )
Природознавства iconКонцепції сучасного природознавства
Концепції сучасного природознавства: Навчальний посібник: у трьох частинах. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– Ч 77 с
Природознавства iconМетодика навчання природознавства пояснювальна записка
Курс методики навчання природознавства реалізується через систему лекцій, практично-семінарських занять, педагогічну практику студентів....
Природознавства iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет інститут природознавства інформаційний лист №1 VІІ міжнародна наукова конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у VІI міжнародній науковій конференції "Фальцфейнівські читання ", що відбудеться 25-27 травня 2011 року...
Природознавства iconМетодичні рекомендації щодо вивчення природознавства у 2013-2014 навчальному році «Природознавство»
«Природознавство» початкової школи і є пропедевтикою для систематичних курсів фізики, хімії, біології, географії та астрономії в...
Природознавства iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальностей Хімія, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Хімія*, Біологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту природознавства
Природознавства iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна директор Інституту природознавства, завідувач кафедри фізіології людини І тварин,...
Природознавства iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Природознавства iconМетодичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи