Кількість годин icon

Кількість годин
Скачати 74.33 Kb.
НазваКількість годин
Дата03.11.2012
Розмір74.33 Kb.
ТипДокументи

Розподіл навчального часу з курсу

«Математичні методи в біології»

для студентів ІІІ курсу Інституту природознавства

спеціальності «Біологія*» на 2009–2010 н.р.


Тема

Кількість годин

Форма контролю

Всього

лекції

семінари

практики (лабораторні)

самостійні

1. Вступ до математичної статистики

28

2
12. Варіаційна статистика та статистична оцінка

2
13. Перевірка типу розподілу даних і гіпотези про рівність дисперсій

2
44. Порівняння груп за кількісними та якісними ознаками

4
45. Аналіз зв’язку двох ознак

2
26. Багатофакторний аналіз даних

2
2Всього:

28

14
14
Завідувач кафедри фізіології людини і тварин професор Шмалєй С.В.


План лекційного курсу

з математичних методів в біології

для студентів ІІІ курсу Інституту природознавства

спеціальності «Біологія*» на 2009–2010 н.р.


І. Змістовний модуль

Тема: Методи описової та індуктивної статистики

1

Вступ до математичної статистики

2 год.

2

Варіаційна статистика та статистична оцінка

2 год.

3

Перевірка типу розподілу даних і гіпотези про рівність дисперсій

2 год.

4

Порівняння груп за кількісними та якісними ознаками

4 год.

5

Аналіз зв’язку двох ознак

2 год.

6

Багатофакторний аналіз даних

2 год.

Всього за перший змістовний модуль

14 год.


^ Всього за перший семестр – 14 год.

Всього за навчальний рік – 14 год.


Завідувач кафедри фізіології людини і тварин професор Шмалєй С.В.


План практичного курсу

з математичних методів в біології

для студентів ІІІ курсу Інституту природознавства

спеціальності «Біологія*» на 2009–2010 н.р.


І. Змістовний модуль

Тема: Методи описової та індуктивної статистики

1

Побудова графіків варіаційних кривих і визначення репрезентативності вибірки дослідження, мір центральної тенденції та розкиду

2 год.

2

Аналіз типу розподілу даних

2 год.

3

Перевірка гіпотези про рівність дисперсій

2 год.

4

Виявлення відмінностей в рівні досліджуваної ознаки за допомогою довірчого інтервалу та параметричних критеріїв

2 год.

5

Виявлення відмінностей в рівні досліджуваної ознаки за допомогою непараметричних критеріїв

2 год.

6

Кореляційний аналіз. Багатофакторний аналіз.

2 год.

7

Розв’язання експериментальних завдань за допомогою пакету статистичного аналізу в Microsoft Excel

2 год.

Всього за перший змістовний модуль

14 год.


^ Всього за перший семестр – 14 год.

Всього за навчальний рік – 14 год.


Завідувач кафедри фізіології людини і тварин професор Шмалєй С.В.


^ План лекційного курсу

з математичних методів в біології

для студентів ІІІ курсу Інституту природознавства

спеціальності «Біологія*» на 2009–2010 н.р.


І. Змістовний модуль

Тема: Методи описової та індуктивної статистики


^ 1. Вступ до математичної статистики (2 год.)

Біометрія та її місце в системі наук. Основні категорії математичної статистики: статистична сукупність, статистичний комплекс, статистична закономірність. Типи статистичних закономірностей. Ознаки: властивості та класифікація.

Способи групування первинних даних. Статистичні таблиці та їх види. Статистичні та варіаційні ряди. Види варіаційних рядів. Математичні характеристики нерівноінтервальних варіаційних рядів. Принципи побудови рівноінтервальних варіаційних рядів: визначення кількості класів, ширини класового інтервалу, центральної величини класового інтервалу (середини класу). Графіки варіаційних рядів: полігон розподілу частот, варіаційна крива, гістограма розподілу частот, кумулята та огіва.

Вибірковий метод. Генеральна та вибіркова сукупність. Репрезентативність вибірки. Способи формування вибіркової сукупності. Статистична оцінка та вимоги до неї: незміщеність, надійність, ефективність, достатність. Помилки репрезентативності: середня помилка вибірки, нормоване відхилення, граничні помилка. Точність визначення вибіркової середньої. Визначення оптимальної кількості спостережень у вибірковому дослідженні.


^ 2. Варіаційна статистика та статистична оцінка (2 год.)

Міри центральної тенденції розподілу для (для порядкових та інтервальних варіаційних рядів): середня арифметична (проста), мода, медіана. Міри оцінки розкиду: розмах варіації, середнє лінійне відхилення; дисперсія середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації (для порядкових та номінальних варіаційних рядів). Міри оцінки типу розподілу: коефіцієнти асиметрії та ексцесу.

Статистичні гіпотези та шляхи їх перевірки. Рівні статистичної значимості: рівень ймовірності та рівень істотності. Потужність критеріїв. Класифікація статистичних методів. Можливості та обмеження параметричних і непараметричних критеріїв. Основні види задач у біологічних дослідженнях, що вирішуються за допомогою методів математичної статистики.


^ 3. Перевірка типу розподілу даних і гіпотези про рівність дисперсій (2 год.)

Типи розподілу даних. Нормальний розподіл. Аналіз відповідності виду розподілу ознаки закону нормального розподілу. Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу. Рівняння Чебишева. Призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування критеріїв Колмогорова-Смирнова, Шапіро-Уілка.

Перевірка гіпотези про рівність дисперсій. F-критерій Фішера: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. Критерій Левена: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування.


^ 4. Порівняння груп за кількісними та якісними ознаками (4 год).

Виявлення відмінностей в рівні досліджуваної ознаки. Визначення довірчого інтервалу при порівнянні однієї групи з популяцією та порівнянні двох груп. Огляд параметричних критеріїв. t-критерій Стьюдента: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. χ2-критерій Пірсона: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. Огляд непараметричних критеріїв. Q-критерій Розенбаума: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. U-критерій Вілкоксона-Манна-Уітні: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. Н-критерій Крускала-Уоліса: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування.

^ Оцінка достовірності зсуву в значеннях досліджуваної ознаки. G-критерій знаків призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. Т-критерій Вілкоксона: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. Критерій χr2-Фрідмана: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. L-критерій тенденцій Пейджа.

^ Багатофункціональні статистичні критерії. Критерій φ*-кутового перетворення Фішера: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування.

^ Порівняння груп за якісною ознакою. t-критерій Стьюдента: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. χ2-критерій Фішера з поправкою Йетса: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування.


^ 5. Аналіз зв’язку двох ознак (2 год.)

Кореляційний аналіз. Метод лінійної кореляції Пірсона: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. Метод рангової кореляції Спірмена: призначення, опис, гіпотези для перевірки, обмеження для застосування. Порівняння коефіцієнтів кореляції.


6. Багатофакторний аналіз даних (2 год.)

Огляд методів багатофакторного аналізу даних. Дисперсійний аналіз. Кластерний аналіз. Метод головних компонент та факторний аналіз. Регресійний аналіз.

Огляд найпоширенішого програмного забезпечення для проведення багатофакторного аналізу даних медико-біологічних досліджень.

Схожі:

Кількість годин icon2. Код модуля: хемн 8 05 3 Тип модуля: вибірковий Семестр: 1
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кількість кредитів єктс – 3); аудиторні години – 40 годин (лекції – 16, лабораторні...
Кількість годин icon1. Назва модуля: Основи інтелектуальної власності Код модуля: ттд, опбж 8 10 1,5 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів ests – 1,5); аудиторні заняття – 18 годин (лекцій – 10 годин, практичних занять...
Кількість годин icon2. Код модуля: зппвшу 8 08 5 Тип модуля: вибірковий Семестр: 1
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ects – 2,5), аудиторні заняття – 27 годин (лекцій – 15 годин, практичні заняття...
Кількість годин iconКод модуля: улу 8 04 1,5 Тип модуля: вибірковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин 54 (кредитів ests – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10 годин, практичних занять – 8...
Кількість годин icon3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля
...
Кількість годин iconТип модуля: вибірковий Семестр: 2 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 54 (кредитів ests – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10 годин, практичних занять – 8...
Кількість годин icon“затверджено”
Навчальний предмет: Пропедевтика дитячих хвороб Курс 3 Спеціальність: Медична психологія Кількість навчальних годин-6 годин Методичну...
Кількість годин iconНазва модуля: Охорона праці в галузі
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5), аудиторних годин – 18 (лекції –6, практичні 12)
Кількість годин iconНазва модуля: Психологія управління та конфліктологія
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторних годин – 22 ( лекцій – 12, семінарських – 6, лабораторних...
Кількість годин iconРішення за критеріями економічності І металоємкості при одночасному забезпеченні необхідної надійності технічного об’єкту
Обсяг модуля : загальна кількість годин -120 (кредитів єктс – 4) аудиторних годин – 64 (лекцій – 32, практ. 32)
Кількість годин iconНавчальний посібник для студентів географічних факультетів університетів. К., Вища школа, 1996. 231 с
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 5); аудиторні години – 38 годин, (лекції – 18, лабораторних занять –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи