Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Скачати 165.93 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Дата03.11.2012
Розмір165.93 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Н.Тюхтенко

Проректор з навчальної та науково-

педагогічної роботи,

голова науково-методичної ради

«____»_________2011р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

З БІОХІМІЇ


Інститут природознавства

Кафедра органічної та біологічної хімії

Напрям підготовки/галузь знань 6.010201 Фізичне виховання* 6.010202 Спорт/0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Курс І

Форма навчання денна, заочна


Херсон – 2011


^ Програма розроблена:

Решновою Світланою Федорівною, доцентом, кандидатом педагогічних наук


Програма розроблена на основі Програми педагогічних вузів. Біологічні дисципліни. Для факультетів фізичного виховання. – Тернопіль. – 2002. –

С. 12-23.


Затверджена на засіданні кафедри

органічної та біологічної хімії


Протокол №____ від «______»________2011 р.

Завідувач кафедри _________________________

(Речицький О.Н.)


Схвалено науково-методичною радою інституту природознавства

Протокол №______ від «_____»________2011 р.

Голова ради

________________________ (Вишневська Л.В.)


^ Пояснювальна записка

Мета курсу: глибоке оволодіння знаннями процесів життєдіяльності людського організму дає можливість бути висококваліфікованим спеціалістом в області фізичного виховання і спорту, тому вивчення біохімії необхідне в процесі підготовки викладачів фізичної культури і майбутніх тренерів.


^ Завдання курсу:

  • Теоретичні

1. Вивчення складу, будови, властивостей груп речовин (ліпідів, вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів, гормонів) та буферних систем організму.

2. Оволодіння знаннями перетворення груп речовин в організмі (проміжний обмін речовин та обмін енергії).  • Практичні

Знання біохімічних закономірностей фізичного розвитку і спортивного тренування дозволяє на науковій основі

    • вирішувати питання вибору кадрів для занять спортом,

    • -вишукувати найбільш ефективні засоби і методи тренувань,

    • вірно оцінювати результат їх використання,

    • прогнозувати спортивні досягнення.Перелік знань та умінь студентів

Студент повинен знати:

- значення біохімії для спеціалістів по фізичному вихованню і спорту;

- хімічний склад організму;

- водно-дисперсні системи, їх значення в життєдіяльності живого організму;

- буферну дію розчинів;

- біологічне значення дифузії, осмосу, буферних систем, рН в біологічних системах;

- загальну характеристику класу ліпідів;

- загальну характеристику вуглеводів та їх класифікацію, прості вуглеводи: номенклатура, ізомерія, конформація, властивості, представники (рибоза, глюкоза, галактоза, фруктоза, седогептулоза), складні вуглеводи: дисахариди, полісахариди: класифікація, хімічна структура, властивості, найважливіші представники (крохмаль, глікоген), біологічне значення полісахаридів;

- елементарний склад білка, амінокислотний склад білків, ізоелектричний стан білкової молекули, спосіб зв’язку амінокислот в білковій молекулі;

- структури білкової молекули;

- властивості білків, класифікацію і номенклатуру білків, характеристику деяких простих та складних білків;

- властивості ферментів;

- вітаміни як біологічно активні речовини, їх роль в регуляції обміну речовин, класифікацію і біологічну роль вітамінів;

- гормони як регулятори біохімічних процесів організму;

- загальні закономірності обміну речовин, асиміляція і дисиміляція;

- обмін енергії в організмі, основні макроергічні сполуки, сучасне уявлення про механізми біологічного окиснення;

- джерела енергії для роботи м’язів, значення АТФ, вплив міозину на розщеплення АТФ;

- обмін вуглеводів, використання вуглеводів як джерела енергії, ана- і аеробні перетворення вуглеводів;

- обмін тригліцеридів;

- загальні поняття про обмін білків і нуклеїнових кислот;

- закономірності біохімічних перетворень в організмі людини в процесі занять фізичними вправами;

- біохімію м’язів.


^ Студент повинен вміти:

- встановлювати закономірності біохімічних перетворень в організмі людини в процесі занять фізичними вправами;

- використовувати знання біохімічних закономірностей фізичного розвитку для керування питанням відбору молоді для занять спортом;

- оцінювати біохімічні фактори, що лімітують рівень спортивних досягнень;

- оцінювати біохімічні процеси відновлення стану організму після м’язової роботи та біохімічної адаптації до систематичної м’язової діяльності.


^ Міждисциплінарні зв’язки: хімія, біологія, анатомія, фізіологія.


Зміст дисципліни


Предмет біохімії і його значення для спеціалістів по фізичному вихованню і спорту.

Хімічний склад організму. Будова і функції основних груп сполук, що приймають участь у біохімічних процесах. Біоорганічні сполуки. Вимоги до них. Критерії відбору хімічних елементів для побудови біоорганічних сполук. Критерії відбору біоорганічних сполук для забезпечення життєдіяльності живого організму.

Водно-дисперсні системи, їх значення в життєдіяльності живого організму.

Вода в живих організмах. Склад, будова, властивості. Вода – універсальне дисперсне середовище живих організмів. Класифікація водно-дисперсних систем організму. Їх коротка характеристика, значення.

Загальні властивості водно-дисперсних систем організму. Дифузія, осмос, активна реакція розчинів. Буферна дія розчинів.

Біологічне значення дифузії, осмосу, буферних систем, рН в біологічних системах.

Загальна характеристика класу ліпідів. Класифікація ліпідів: прості ліпіди – жири і стерини; складні ліпіди – фосфоліпіди і гліколіпіди. Фосфатиділгліцерини. Локалізація ліпідів в клітці і їх біологічне значення.

Жири (тригліцериди), їх структура і різнодіність в природі по якісному складу і співвідношенню вищих жирних кислот. Прості і змішані тригліцериди.

Загальна характеристика вуглеводів та їх класифікація. Прості вуглеводи: номенклатура, ізомерія, конформація, властивості, представники (рибоза, глюкоза, фруктоза).

Складні вуглеводи. Дисахариди: сахароза, мальтоза, целобіоза, лактоза. Полісахариди: класифікація, хімічна структура, властивості, найважливіші представники (крохмаль, глікоген).

Біологічне значення полісахаридів.

Елементарний склад білка.

Молекулярна маса білків. Форма білкових молекул. Амінокислотний склад білків.

Амфотерність і реакційна здібність білків. Ізоелектричний стан білкової молекули. Спосіб зв’язку амінокислот в білковій молекулі.

Структура білкової молекули. Первинна структура білків. Схема встановлення первинної структури. Характеристика первинної структури інсуліну.

Вторинна структура білків. Поняття про конформації поліпептидного ланцюгу. Параметри α-спіралі. Сили, що утримують поліпептидний ланцюг у спіралі. Ступінь спіралізації білків.

Третинна структура білків. Типи зв’язків, що забезпечують стабілізацію третинної структури. Динамічність третинної структури білків. Самоорганізація третинної структури.

Четвертинна структура білків: субодиниці та епімолекули. Конкретні приклади четвертиної структури інсуліну та гемоглобіну.

Денатурація та ренатурація білків. Поняття про нативний білок. Класифікація і номенклатура білків. Характеристика деяких простих та складних білків.

Білкова природа ферментів. Особливості ферментів як каталізаторів. Кінетика ферментативних реакцій. Термолабільність ферментів, вплив рН середовища на активність ферментів. Структура ферменту. Специфічність дії ферментів.

Вітаміни як біологічно активні речовини, їх роль в регуляції обміну речовин. Участь вітамінів в утворенні коферментів. Класифікація і бологічна роль вітамінів.

Гормони як регулятори біохімічних процесів організму.

Загальні закономірності обміну речовин. Асиміляція і дисиміляція. Адаптаційні зміни обміну речовин.

Обмін енергії в організмі. Основні макроергічні сполуки. Сучасне уявлення про механізми біологічного окиснення.

Джерела енергії для роботи м’язів. Значення АТФ. Вплив міозину на розщеплення АТФ. Фактори, що лімітують кількість енергії при гідролізі АТФ. Ресинтез АТФ.

Обмін вуглеводів. Хімічне перетворення вуглеводів в процесі травлення. Гідроліз, ферменти, що його прискорюють, умови їх дії.

Біосинтез і розщеплення вуглеводів в печінці, регуляція цих процесів. Використання вуглеводів як джерела енергії. Ана- і аеробні перетворення вуглеводів.

Шляхи розпаду полісахаридів і олігосахаридів.

Біосинтез вуглеводнів. Трансглікозування і його роль в біосинтезі оліго- і полісахаридів. Особлива роль нуклеозиддифосфатсахарів в глікозилтрансферазних реакціях.

Обмін тригліцеридів. Гідроліз їх при участі ліпази і аліестерази. Механізм біосинтезу тригліцеридів, роль ацитрансфераз (моно- і дигліцеридтрансацилаз) в цьому процесі. Фосфатидні кислоти – проміжні продукти в біосинтезі тригліцеридів.

Загальні поняття про обмін білків і нуклеїнових кислот.

Закономірності біохімічних перетворень в організмі людини в процесі занять фізичними вправами.

Біохімія м’язів: хімічний склад, білки м’язів, біохімічні основи процесів скорочення і розслаблення, роль АТФ.


^ Розподіл навчального часу на 2011– 2012 н.р.


Назва

теми або модуля

Кількість годин для денної/заочної форм навчання

Форма семестрового

контролю

Всього

Лекції

Семінари

Практична

(лабораторна

робота)

Самостійна робота

(години за робочим планом)

Групи органічних речовин


36

8/2
16


12
Обмін речовин і енергії в організмі36

10/2
16/210

залік/залік
^Змістові модулі навчального курсу


IІ семестр


Змістовий модуль 1. Групи органічних речовин


Лекційний модуль

1. Предмет біохімії і його значення для спеціалістів по фізичному вихованню і спорту. Хімічний склад живих організмів (2 год.).

2. Білки і нуклеїнові кислоти (2 год.).

3. Вуглеводи. Ліпіди (2 год.).

4. Вітаміни. Ферменти. Гормони (2 год.).


Лабораторний модуль .

1. Організація роботи та охорона праці (2 год.).

2. Дослідження властивостей жирів (2 год.).

3. Дослідження властивостей вуглеводів (2 год.).

4. Якісні реакції білків і амінокислот (2 год


Модуль самостійної роботи “Групи органічних речовин”


Питання до колоквіуму:

1. Будова і властивості основних класів сполук, що приймають участь у біохімічних процесах.

2. Хімічні елементи, молекули, йони, що входять до складу організму.

3.Види, розміри і функції молекул, що приймають участь у біохімічних процесах.

4. Класифікація органічних сполук по будові вуглеводневого радикала і функціональним групам.

5. Загальна характеристика білків та їх склад.

6. Амінокислоти, класифікація, хімічні властивості.

7. Пептидний зв’язок.

8. Сучасні уявлення про будову білків. Рівні організації білкових молекул. Класифікація білків.

9. Будова нуклеїнових кислот. Азотисті основи (пуринові, піримидинові).

10. Будова, властивості і функції ДНК і РНК.

11. Вуглеводи. Загальна характеристика, класифікація.

12. Моносахариди. Класифікація, ізомерія і номенклатура, хімічні властивості.

13. Олігосахариди, полісахариди.

14. Ліпіди. Загальна характеристика.

15. Прості ліпіди. Біологічна роль жирів.

16.Складні ліпіди (фосфоліпіди, лецетин, гліколіпіди, цереброзиди).

15. Роль вітамінів, ферментів, гормонів в організмі.

16. Класифікація вітамінів.

17. Властивості, будова, класифікація, номенклатура ферментів. Внутрішньоклітинна локалізація ферментів.

18. Загальна характеристика гормонів.

19. Класифікація гормонів.

20. Механізми регуляції біосинтезу гормонів. Механізм дії гормонів.

21. Роль гормонів під час м’язової діяльності.


Список рекомендованої літератури.

Основна література

1. Биохимия: Учебное пособие для институтов физической культуры/ Под ред. В.В.Меньшикова, Н.И.Волкова. – М.: Физкультура и спорт. – 1986. – 503 с.

2. Яковлев Н.Н. Биохимия спорта. – М.: Физкультура и спорт. – 1974. – 288 с.

3. Вишневська Л.В. Навчально-методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з біохімії та біохімії спорту (для студентів факультету фізичного виховання та спорту). – Херсон: Видавництво ХДУ. – 2004. – 54 с.


Додаткова література

1. Химия и биологическая химия/ А.Ф.Явоненко, Б.В.Яковенко и др. – К.: Вища школа: Головне видавництво. – 1988. – 210 с.

2. Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія. – К.: Вища школа. – 1995. – 536 с.

3. Филиппович Ю.Б. и др. Практикум по общей биохимии: Учебное пособие. – М.: Просвещение. – 1975. – 311 с.

4. Строев Е.А., Макарова В.Г. Практикум по биологической химии: Учебное пособие. – М.: Высшая школа. – 1986. – 174 с.

5. Буховец С.В. Упражнения по биологической химии: Учебное пособие. – М.: Просвещение. – 1969. – 310 с.

6. Кучеренко Н.Е. Биохимия: Практикум. – К.: Вища школа. – 1998. – 104 с.

7. Шевряков М.В., Яковенко Б.В., Явоненко О.Ф. Практикум з біологічної хімії: Навчально-методичний посібник для студентів біологічних спеціальностей і факультетів фізичного виховання і спорту вищих навчальних закладів. – Суми: ВДТ Університетська книга. – 2003. – 204 с.

8. Явоненко О.Ф., Яковенко Б.В. Біохімія. – Суми: Університетська книга. – 2002. – 401 с.

9. Решнова С.Ф. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з оргбіохімії. – Херсон: Видавництво ХДУ. – 2001. – 48 с.

10. Пустовалова Л.М. Практикум по биохимии – Ростов-на-Дону: Феникс. – 1999. – 544 с.

11. Копильчук Г.П., Волощук М.М. Біохімія. – Чернівці: Рута. – 2004. – 224 с.


Підсумкова тека: усний контроль

Змістовий модуль 2. Обмін речовин і енергії в організмі


Лекційний модуль

1. Загальні закономірності обміну речовин (2 год.).

2. Обмін енергії в організмі (2 год.).

3. Обмін вуглеводів (2 год.).

4. Обмін білків і ліпідів (2 год.).

5. Обмін води і мінеральних речовин (2 год.).


Лабораторний модуль

1. Властивості ферментів (2 год.).

2. Якісні реакції на вітаміни (2 год.).

3. Дослідження властивостей буферних систем (2 год.).

4. Хімічний склад м’язів (2 год.).


Модуль самостійної роботи “Обмін речовин і енергії в організмі”

Питання до колоквіуму:

1. Обмін речовин – основа життєдіяльності.

2. Асиміляція і дисиміляція.

3. Адаптаційні зміни обміну речовин. Регуляція обміну речовин.

4. Мітохондрії, будова, функції.

5. Основні макроергічні сполуки.

6. Сучасне уявлення про механізми біологічного окиснення.

7. Джерела енергії для роботи м’язів. Значення АТФ.

8. Вплив міозину на розщеплення АТФ. Фактори, що лімітують кількість енергії при гідролізі АТФ.

9. Ресинтез АТФ.

10. Основні шляхи розпаду глюкози в організмі. Енергетичний ефект розпаду.

11. Глюконеогенез.

12. Обмін білків: шляхи розпаду і синтезу.

13.Обмін ліпідів: шляхи розпаду і синтезу.

14. Вміст води в організмі. Стан води в тканинах.

15. Водний баланс і його зміни при м’язовій діяльності. Електролітичний склад рідинних середовищ організму.

16. Механізми транспорту речовин.

17. Буферні системи організму.

18. Обмін мінеральних речовин під час м’язової діяльності.

19. Обмін води і мінеральних речовин.

20. Регуляція і інтеграція процесів обміну. Зв’язок між обміном вуглеводів і білків. Зв’язок між обміном білків і жирів.

21. Нейроендокринна регуляція обміну речовин.


Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Биохимия: Учебное пособие для институтов физической культуры/ Под ред. В.В.Меньшикова, Н.И.Волкова. – М.: Физкультура и спорт. – 1986. – 503 с.

2. Яковлев Н.Н. Биохимия спорта. – М.: Физкультура и спорт. – 1974. – 288 с.

3. Вишневська Л.В. Навчально-методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з біохімії та біохімії спорту (для студентів факультету фізичного виховання та спорту). – Херсон: Видавництво ХДУ. – 2004. – 54 с.


Додаткова література

1. Химия и биологическая химия/ А.Ф.Явоненко, Б.В.Яковенко и др. – К.: Вища школа: Головне видавництво. – 1988. – 210 с.

2. Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія. – К.: Вища школа. – 1995. – 536 с.

3. Филиппович Ю.Б. и др. Практикум по общей биохимии: Учебное пособие. – М.: Просвещение. – 1975. – 311 с.

4. Строев Е.А., Макарова В.Г. Практикум по биологической химии: Учебное пособие. – М.: Высшая школа. – 1986. – 174 с.

5. Буховец С.В. Упражнения по биологической химии: Учебное пособие. – М.: Просвещение. – 1969. – 310 с.

6. Кучеренко Н.Е. Биохимия: Практикум. – К.: Вища школа. – 1998. – 104 с.

7. Шевряков М.В., Яковенко Б.В., Явоненко О.Ф. Практикум з біологічної хімії: Навчально-методичний посібник для студентів біологічних спеціальностей і факультетів фізичного виховання і спорту вищих навчальних закладів. – Суми: ВДТ Університетська книга. – 2003. – 204 с.

8. Явоненко О.Ф., Яковенко Б.В. Біохімія. – Суми: Університетська книга. – 2002. – 401 с.

9. Решнова С.Ф. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з оргбіохімії. – Херсон: Видавництво ХДУ. – 2001. – 48 с.

10. Пустовалова Л.М. Практикум по биохимии – Ростов-на-Дону: Феникс. – 1999. – 544 с.

11. Копильчук Г.П., Волощук М.М. Біохімія. – Чернівці: Рута. – 2004. – 224 с.


Підсумкова тека: усний контроль.


Список рекомендованої літератури


Основна література

1. Биохимия: Учебное пособие для институтов физической культуры/ Под ред. В.В.Меньшикова, Н.И.Волкова. – М.: Физкультура и спорт. – 1986. – 503 с.

2. Яковлев Н.Н. Биохимия спорта. – М.: Физкультура и спорт. – 1974. – 288 с.

3. Вишневська Л.В. Навчально-методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з біохімії та біохімії спорту (для студентів факультету фізичного виховання та спорту). – Херсон: Видавництво ХДУ. – 2004. – 54 с.


Додаткова література

1. Химия и биологическая химия/ А.Ф.Явоненко, Б.В.Яковенко и др. – К.: Вища школа: Головне видавництво. – 1988. – 210 с.

2. Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія. – К.: Вища школа. – 1995. – 536 с.

3. Филиппович Ю.Б. и др. Практикум по общей биохимии: Учебное пособие. – М.: Просвещение. – 1975. – 311 с.

4. Строев Е.А., Макарова В.Г. Практикум по биологической химии: Учебное пособие. – М.: Высшая школа. – 1986. – 174 с.

5. Буховец С.В. Упражнения по биологической химии: Учебное пособие. – М.: Просвещение. – 1969. – 310 с.

6. Кучеренко Н.Е. Биохимия: Практикум. – К.: Вища школа. – 1998. – 104 с.

7. Шевряков М.В., Яковенко Б.В., Явоненко О.Ф. Практикум з біологічної хімії: Навчально-методичний посібник для студентів біологічних спеціальностей і факультетів фізичного виховання і спорту вищих навчальних закладів. – Суми: ВДТ Університетська книга. – 2003. – 204 с.

8. Явоненко О.Ф., Яковенко Б.В. Біохімія. – Суми: Університетська книга. – 2002. – 401 с.

9. Решнова С.Ф. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з оргбіохімії. – Херсон: Видавництво ХДУ. – 2001. – 48 с.

10. Пустовалова Л.М. Практикум по биохимии – Ростов-на-Дону: Феникс. – 1999. – 544 с.

11. Копильчук Г.П., Волощук М.М. Біохімія. – Чернівці: Рута. – 2004. – 224 с.


Критерії оцінювання знань та вмінь студенів


5 балів

Відповідь повна і правильні на основі вивчених теорій, матеріал викладено у повній логічній послідовності літературною мовою.

Лабораторна робота виконана повністю, правильно, отримані наукові результати, оформлена робота правильно.

Експеримент виконано за планом з дотриманням техніки безпеки і правил роботи з речовинами та обладнанням.

При розв’язуванні експериментальних завдань план розв’язування складено правильно, правильно здійснений підбір реактивів та приладів, відсутні помилки в записах і висновках. Задача розв’язана раціональним шляхом.

Самостійна робота виконана повністю, без помилок.

4,5 балів

Відповідь чи результат роботи відповідає вимогам до “5”, але містить одну несуттєву помилку, яка виправляється самостійно після зауваження викладача.

4 бала

Відповідь повна правильна на основі вивчених теорій, матеріал викладено у певній логічній послідовності, при цьому допущено дві-три несуттєві помилки, які виправлені самостійно за вимогою викладача.

Лабораторна робота виконана правильно, спостереження і висновки наукові, але допущенні несуттєві помилки в роботі з речовинами і обладнанням.

План лабораторної роботи виконано повністю. при розв’язуванні експериментальної задачі допущені одна дві несуттєві помилки в оформленні, але відповідь правильна. задача розв’язана раціональним шляхом.

Самостійна робота містить одну дві несуттєві помилки.

3,5 бала

Відповідь чи результат роботи відповідає вимогам до “4”, але несуттєві помилки не виправлено після вказівок викладача.

3 бала

Відповідь або неповна, без логічної послідовності, або допущено одна-дві суттєві помилки.

План лабораторної роботи виконано на 75%, допущено помилки в оформленні.

План розв’язування експериментальної задачі складено правильно, але відповідь містить одну суттєву помилку. При розв’язуванні розрахункової задачі допущена суттєва помилка.

Самостійна робота виконана не менше, як на 50%, допущена одна суттєва і при цьому дві-три несуттєві помилки.


2 бала

Відповідь містить більше двох суттєвих помилок, які не виправляються після зауваження викладача.

План лабораторної роботи виконано менше, як на 50%, спостереження і висновки містять наукові помилки.

План розв’язування експериментальної чи розрахункової задачі складено правильно, але відповідь неправильна.

Самостійна робота виконана менше, як на 50% або містить декілька суттєвих помилок.

1 бал

Відповідь відсутня.

Лабораторна робота не виконана.

Експериментальна чи розрахункова задача не розв’язані.

Самостійна робота не виконана.


Зміни та доповнення до робочої програми


____________ н.р.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № ______від «_____» ______р.

Завідувач кафедри __________


Протокол № _______від «_____»___р.

Голова НМР інституту (факультету)

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Затверджую
Програма розроблена на основі типової навчальної програми з зоології безхребетних
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Волкова С. А. – кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної та біологічної хімії
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Метою курсу є оволодіння студентом знаннями з основних розділів біологічної фізики
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет відділ моніторингу якості освіти затверджую
Участь в оперативних нарадах у проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Напрям підготовки/галузь знань “Екологія. Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Програма розроблена на основі програми «Харчова хімія» Одеської національної академії харчових технологій
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Програма розроблена на основі Програми педагогіческих інститутів. Органічна хімія. – Київ. – 1993. – 30с
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Програма розроблена на основі авторської навчальної програми 2011 року “Антропоекологія” (укладач: Лановенко О. Г.)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи