Закон Ньютона. Поняття про силу та масу. Третій закон Ньютона. Пружні сили. Закон Гука. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Поняття про невагомість. Космічні швидкості та рух штучних супутників Землі icon

Закон Ньютона. Поняття про силу та масу. Третій закон Ньютона. Пружні сили. Закон Гука. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Поняття про невагомість. Космічні швидкості та рух штучних супутників Землі
Скачати 46.46 Kb.
НазваЗакон Ньютона. Поняття про силу та масу. Третій закон Ньютона. Пружні сили. Закон Гука. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Поняття про невагомість. Космічні швидкості та рух штучних супутників Землі
Дата06.11.2012
Розмір46.46 Kb.
ТипЗакон

Питання семестрового екзамену з дисципліни «Загальна фізика»

(1 семестр)

Провідний викладач – доцент Дубовик Л.П. 1. Система відліку. Радіус-вектор. Вектори переміщення, швидкості та прискорення.

 2. Рівномірний прямолінійний рух. Графіки, координати, швидкості, переміщення.

 3. Рівноприскорений прямолінійний рух. Графіки координати, швидкості, переміщення.

 4. Механічна робота. Потужність. Одиниці вимірювання.

 5. Криволінійний рух. Нормальне, тангенціальне та повне прискорення.

 6. Обертальний рух твердого тіла. Кутова швидкість, кутове прискорення.

 7. Гармонічні коливання. Рівняння вільних гармонічних коливань. Додавання коливань.

 8. Перший закон Ньютона. Інерціальні і неінерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.

 9. Другий закон Ньютона. Поняття про силу та масу.

 10. Третій закон Ньютона.

 11. Пружні сили. Закон Гука.

 12. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Поняття про невагомість. Космічні швидкості та рух штучних супутників Землі.

 13. Імпульс тіла. Зв’язок між силою і зміною імпульсу.

 14. Закон збереження імпульсу. Принцип реактивного руху.

 15. Робота сили тертя, сили пружності, сили тяжіння.

 16. Робота рівнодійної сили. Кінетична енергія тіла.

 17. Потенціальна енергія. Потенціальна енергія пружних та гравітаційних сил.

 18. Повна механічна енергія системи. Закон збереження повної механічної енергії.

 19. Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла. Момент сили.

 20. Момент інерції твердого тіла. Теорема Штейнера.

 21. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.

 22. Миттєві вісі обертання. Гіроскопи.

 23. Вимушені коливання. Резонанс та його роль в техніці.

 24. Елементи гідродинаміки. Рівняння Бернуллі.

 25. Поперечні та повздовжні хвилі. Рівняння хвилі.

 26. Рух твердих тіл в рідинах та газах.

 27. Сили тертя.

 28. Інтерференція хвиль.

 29. Додавання коливань однакового напряму. Биття.

 30. Центр мас. Закон руху центра мас. Пара сил.

 31. Графічний метод відображення і визначення напруженості гравітаційного поля. Теорема Остроградського-Гаусса.

 32. Поступальний та обертальний рух твердого тіла.

 33. Гармонічний осцилятор. Математичний і фізичний маятник.

 34. Основне рівняння динаміки обертального руху. Момент інерції.

 35. Рідини. Властивості рідини. Поверхневий натяг. Капілярні явища.

 36. Складання взаємно-перпендикулярних коливань.

 37. Вільні (миттєві) осі обертання. Гіроскопічний ефект і його застосування.

 38. Потенційна, кінематична та повна енергія коливального руху.

 39. Гравітаційне поле, його напруженість і потенціал.

 40. Енергія пружної хвилі. Потік енергії. Вектор Умова.

 41. Джерела і приймачі звуку.

 42. Частотний діапазон звуку, інфра- та ультразвуки, їхні властивості та застосування.

 43. Сприймання звуків. Явище (ефект) Доплера.

 44. Природа звуку. Швидкість звуку.

 45. Циркуляція повітря. Під’ємна сила. Формула Жуковського.

 46. Сили опору в’язкої рідини. Формула Стокса.

 47. В’язкість рідини і газів. Ламінарний і турбулентний потоки.

 48. Вплив тяжіння на тиск у рідинах та газах. Закон Архімеда.

 49. Стоячі хвилі.

 50. Гідростатика. Закон Паскаля.

 51. Камінь, який штовхнули по поверхні льоду зі швидкістю 3 м/с, пройшов до зупинки відстань 20,4 м. Знайти коефіцієнт тертя каменя об лід.

 52. Трамвайний вагон масою 5 т їде по закругленню радіусом 128 м. Знайти силу бокового тиску коліс на рейки, якщо швидкість руху 9 км/год.

 53. Знайти силу гравітаційної взаємодії між двома протонами, що знаходяться на відстані 10-10м один від одного. Маса протона 1,67×10-27кг.

 54. Маховик, момент інерції якого дорівнює І=63,6 кг·м2, обертається з постійною кутовою швидкістю ω = 31,4 Рад/с. Знайти гальмівний момент М, під дією якого маховик зупиняється через t = 20 c.

 55. Вагон масою 20 т, рухаючись рівно сповільнено з початковою швидкістю 50 км/год, під дією сили тертя 6 кН через деякий час зупиняється. Знайти роботу сил тертя і відстань, яку вагон пройде до зупинки.

 56. Людина масою 60 кг біжить зі швидкістю 8 км/год, наздоганяє візок масою 80 кг, що рухається зі швидкістю 2,9 км/год та заскакує на нього. З якою швидкістю буде рухатися візок з людиною?

 57. Прямокутна крига площиною поперечного перерізу 1 м2 та висотою 0,4 м плаває на воді. Яку роботу необхідно виконати щоб повністю занурити кригу у воду?

 58. Вентилятор обертається з частотою 900 об/хв. Після вимкнення, вентилятор до зупинки зробив 75 об. Який час пройшов з моменту вимкнення вентилятора до його повної зупинки?

 59. Тіло кинули зі швидкістю під кутом до горизонту, час польоту 2,2 с. На яку висоту підніметься тіло?

 60. Із вежі висотою 25 м горизонтально кинули камінь зі швидкістю 15 м/с. Який час камінь буде у русі? На якій відстані від основи вежі він впаде на землю? Який кут між траєкторією каменю з горизонтом у точці його падіння на землю?

 61. Камінь, який кинули горизонтально через 0,5 с після початку руху мав швидкість у 1,5 рази більшу за початкову. Знайти початкову швидкість каменя.

 62. Потяг, рухаючись рівно сповільнено протягом 1 хв зменшує свою швидкість від 40 км/год до 28 км/год. Знайти прискорення поїзда та відстань, яку він пройшов.

 63. З якою швидкістю рухався вагон масою 20 т, якщо під час удару о стінку кожен буфер зтиснувся на 10 см. Жорсткість пружини кожного буфера 1 МН/м.

 64. Вухо людини сприймає звуки частот від 20 до 20000 Гц. Між якими довжинами хвиль лежить інтервал звукових коливань? Швидкість звуку в повітрі V=340 м/c.

 65. Однорідний стержень довжиною l = 1 м і масою m = 0,5 кг обертається в вертикальній площині навколо горизонтальної осі, яка проходить через середину стержня. З яким кутовим прискоренням обертається стержень, кутовий момент якого М = 9,81·10-2 Н·м.

 66. Поїзд рухається зі швидкістю 36 км/год. Якщо припинити подачу пару, то поїзд рухаючись рівномірно сповільнено зупиняється через 20 с. Знайти: а). від’ємне прискорення поїзда; б). який шлях поїзд пройшов до зупинки?

 67. Поїзд масою 500 тон рухається рівносповільнено при гальмуванні. При цьому швидкість його зменшується протягом 1 хв від 40 км/год до 28 км/год. Знайти силу гальмування.

 68. Знайти роботу, яку необхідно виконати, щоб збільшити швидкість руху від 2 м/с до 6 м/с за 10 хв на шляху 10 м. Маса тіла рівна 1 кг.

 69. Із гвинтівки масою 5 кг вилітає пуля масою 5·10-3кг зі швидкістю 600 м/с. Знайти швидкість віддачі гвинтівки.

 70. До обода однорідного диску радіусом R=0,2 м прикладена постійна дотична сила F=98,1 Н. Знайти масу диску, якщо відомо що диск обертається з постійним кутовим прискоренням β=100 рад/с2.

 71. До стелі трамвайного вагону підвішена кулька на нитці. Вагон гальмує і його швидкість змінюється за час ∆t = 3 с від 18 км/год до 6 км/год. На який кут відхилиться при цьому нитка з кулькою?

 72. Вагон гальмує і його швидкість змінюється за час ∆t = 3,3с від V1 = 47,5 км/год до V2 = 30 км/год. При якому граничному значенні коефіцієнта тертя між валізою і полкою валіза при гальмуванні починає ковзати по полці?

 73. Знайти довжину хвилі коливання, період якого Т=10-14с. Швидкість розповсюдження коливань 3·108м/с.

 74. Потяг масою 500 тон після припинення тяги під дією сили тертя 9,8·104Н зупинився через 1 хв. З якою швидкістю йшов потяг?

 75. Вагон масою 20 тон рухається постійним від’ємним прискоренням а=-0,3м/с2. Початкова швидкість вагона 54 км/год. Яка сила гальмування діє на вагон? Через який час вагон зупиниться?

Схожі:

Закон Ньютона. Поняття про силу та масу. Третій закон Ньютона. Пружні сили. Закон Гука. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Поняття про невагомість. Космічні швидкості та рух штучних супутників Землі iconС. В. Савченко 2012 р. Програма фахового вступного випробування спеціальність 04020301 „Фізика" освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст " Закон
Другий закон динаміки в енергетичній формі. Робота сили тяжіння. Потенційна енергія
Закон Ньютона. Поняття про силу та масу. Третій закон Ньютона. Пружні сили. Закон Гука. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Поняття про невагомість. Космічні швидкості та рух штучних супутників Землі iconЗакон Кірхгофа. Закон Стефана-Больцмана та закон зміщення Віна
Поняття про зонну теорію твердих тіл. Метали, діелектрики та напівпровідники за зонною теорією
Закон Ньютона. Поняття про силу та масу. Третій закон Ньютона. Пружні сили. Закон Гука. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Поняття про невагомість. Космічні швидкості та рух штучних супутників Землі iconПитання до іспиту з фізики
Закони Ньютона. Другий закон Ньютона в диференціальній І інтегральній формах. Пояснення всіх величин, що входять до законів Ньютона....
Закон Ньютона. Поняття про силу та масу. Третій закон Ньютона. Пружні сили. Закон Гука. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Поняття про невагомість. Космічні швидкості та рух штучних супутників Землі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Закон оптимуму; закон біогенної міграції атомів, закон 10-ти %, закон константності (Вренадського), закон зворотності (Далло), закон...
Закон Ньютона. Поняття про силу та масу. Третій закон Ньютона. Пружні сили. Закон Гука. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Поняття про невагомість. Космічні швидкості та рух штучних супутників Землі iconЗакон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс
Який нормативно-правовий акт визначає поняття, систему та рівні соціального діалогу з питань охорони праці?
Закон Ньютона. Поняття про силу та масу. Третій закон Ньютона. Пружні сили. Закон Гука. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Поняття про невагомість. Космічні швидкості та рух штучних супутників Землі iconЗакон Ньютона (закон інерції) : існують такі системи
Системи відліку, у яких вільне тіло перебуває у спокої або рухається рівномірно і прямолінійно, називають
Закон Ньютона. Поняття про силу та масу. Третій закон Ньютона. Пружні сили. Закон Гука. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Поняття про невагомість. Космічні швидкості та рух штучних супутників Землі iconОсновні закони логіки
Закон тотожності. Закон суперечності. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави
Закон Ньютона. Поняття про силу та масу. Третій закон Ньютона. Пружні сили. Закон Гука. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Поняття про невагомість. Космічні швидкості та рух штучних супутників Землі iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон Ньютона. Поняття про силу та масу. Третій закон Ньютона. Пружні сили. Закон Гука. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Поняття про невагомість. Космічні швидкості та рух штучних супутників Землі iconЗакон збереження маси. Взаємозв'язок маси та енергії. Поняття про дефект маси. Закон сталості складу. Закон еквівалентів. Еквіваленти простих І складних речовин
Вивчення хімії як навчального предмету у вищих педагогічних навчальних закладах має винятково важливе значення для професійної підготовки...
Закон Ньютона. Поняття про силу та масу. Третій закон Ньютона. Пружні сили. Закон Гука. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Поняття про невагомість. Космічні швидкості та рух штучних супутників Землі iconЗакон збереження маси. Взаємозв'язок маси та енергії. Поняття про дефект маси. Закон сталості складу. Закон еквівалентів. Еквіваленти простих І складних речовин
Вивчення хімії як навчального предмету у вищих педагогічних навчальних закладах має винятково важливе значення для професійної підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи