Положення Закону про професійно-технічну освіту щодо змісту по. Державний стандарт професійно-технічної освіти основа відбору її змісту icon

Положення Закону про професійно-технічну освіту щодо змісту по. Державний стандарт професійно-технічної освіти основа відбору її змісту
Скачати 51.28 Kb.
НазваПоложення Закону про професійно-технічну освіту щодо змісту по. Державний стандарт професійно-технічної освіти основа відбору її змісту
Дата06.11.2012
Розмір51.28 Kb.
ТипПоложення

Питання семестрового екзамену з дисципліни «Професійна педагогіка»

6 семестр

Провідний викладач – доцент Разумна Г.І.


 1. Роль і місце профпедагогіки в системі наук про людину і виробництво.

 2. Профпедагогіка як галузь педагогічної науки , її методологія.

 3. Предмет профпедагогіки та предмет начального курсу "Професійна педагогіка".

 4. Основні категорії профпедагогіки: профосвіта, профнавчання, профвиховання.

 5. Соціально-економічні передумови виникнення і розвитку профпедагогіки.

 6. Сутність понять професія, спеціальність, кваліфікація в "Професійній педагогіці ”

 7. Сутність понять професійна компетентність компетенція в "Професійній педагогіці ”

 8. Сутність понять професійна кар'єра і кар'єризм в "Професійній педагогіці ”

 9. Поняття про педагогічну систему (ПС) в "Професійній педагогіці ”

 10. Структура і функціональні компоненти педагогічної системи (ПС) в "Професійній педагогіці ”

 11. Закономірності функціонування педагогічних систем (ПС) в "Професійній педагогіці ”

 12. Аналітичний огляд організації і діяльності кращих зразків педагогічних систем в "Професійній педагогіці ”

 13. Професійно-технічний заклад освіти (ПТЗО) як педагогічна система. Стисла характеристика структурних і функціональних компонентів ПТЗО.

 14. Характеристика традиційних закладів ПТО (ПТУ, НКК, відділки підготовки кадрів на підприємствах, навчальні цехи), їх місце, завдання, функції.

 15. Перспективні заклади ПТО: ВПУ, ВПТУ, ППЛ (професійні профільні ліцеї), МЦ (модульні центри), - порівняльний аналіз їх цілей, завдань та змісту підготовки.

 16. Основні положення Закону про професійно-технічну освіту щодо змісту ПО.

 17. Державний стандарт професійно-технічної освіти - основа відбору її змісту.

 18. Принципи відбору змісту професійно-технічної освіти.

 19. Порівняльна характеристика нормативів і коефіцієнтів когнітивного і операційного компонентів змісту професійно-технічної освіти.

 20. Типові та робочі навчальні плани і програми - документи, що визначають технологічну детермінанту змісту професійно-технічної освіти.

 21. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) - документ, що визначає стратегічну детермінанту змісту професійно-технічної освіти в системі організації підготовки робітника.

 22. Освітньо-кваліфікаційна програма (ОКП) - документ, що визначає тактичну детермінанту змісту професійно-технічної освіти в системі організації підготовки робітника.

 23. Професіографічна документація, її типи та характеристика: професіограми, психограми, психолого-педагогічні профілі професій - їх значення в системі визначення змісту і організації підготовки робітника..

 24. Організаційна структура системи закладів професійної освіти в Україні і характеристика її елементів.

 25. Безперервний характер системи професійної освіти, її мета, завдання і функції. ВНЗ та рівні їх акредитації: технікуми, коледжі, інститути, університети, академії — кваліфікаційно-освітні рівні випускників.

 26. Державні документи, що регламентують систему профорієнтаційної роботи.

 27. Специфіка функцій ПТЗО в системі профорієнтаційної роботи.

 28. Методологічні принципи профорієнтації як системи організаційно-педагогічних закономірностей, управління профорієнтацією

 29. Характеристика групи принципів самоорганізації оптантів у профорієнтації.

 30. Характеристика групи загальнодидактичних та частково-методичних принципів профорієнтації.

 31. Характеристика групи принципів інтеграції зовнішніх і внутрішніх чинників профорієнтаційної роботи.

 32. Сутність класифікації професій за чотирма основними ознаками.

 33. Типові підходи до класифікації професій та політехнічне значення їх у системі профорієнтаційної роботи з абітурієнтами ПТЗО.

 34. Обґрунтування системи профорієнтації трикутником її завдань.

 35. Профосвіта: її сутність і структура як підсистеми профорієнтації.

 36. Професіографія - специфічна підсистема профорієнтації, її структура.

 37. Профконсультація - центральна ланка в системі профорієнтації.

 38. Профвиховання в системі профорієнтаційної роботи інженера-педагога..

 39. Профвідбір та роль інженера-педагога в процесі профвідбору учнів ПТЗО.

 40. Профадаптація - заключний етап профорієнтаційної роботи.

 41. Педагогічне керівництво процесами професійної адаптації учнів ПТЗО на довиробничому і виробничому етапах.

 42. Значущість попередньої, поточної і остаточної професійної діагностики в підготовці кваліфікованих кадрів в системі професійної освіти.

 43. Діагностика біопсихічних властивостей : методика та технологія її здійснення при відборі учнів ПТЗО.

 44. Діагностика особливостей психічних процесів при відборі учнів ПТЗО.

 45. Психологічне тестування як метод профдіагностики при відборі учнів ПТЗО.

 46. Технологія використання методів діагностики досвіду діяльності при відборі учнів ПТЗО.

 47. Технологія педагогічного експерименту з діагностики спрямованості особистості при відборі учнів ПТЗО.

 48. Характеристика рівнів професійного самовизначення оптантів на професії ПТЗО.

 49. Типізація планів профорієнтаційної роботи інженера-педагога.

 50. Механізм планування профорієнтаційної роботи інженером-педагогом.

 51. Загальна характеристика процесу професійного навчання у ПТЗО на суб'єкт-суб'єктних засадах.

 52. Закономірнісна сутність принципів професійного навчання.

 53. Організаційні форми навчального процесу та форми організації навчальної діяльності учнів.

 54. Узагальнена характеристика методів професійного навчання.

 55. Специфічна сутність професійно значущих знань, умінь та навичок.

 56. Педагогічні основи індивідуалізації професійного навчання.

 57. Педагогічне керівництво виробничим навчанням, виробничими та переддипломними практиками.

 58. Об’єктивний характер методики контролю (поточного, рубіжного, кінцевого) знань та умінь учнів як педагогічно-правова норма.

 59. Значущість методів контролю в реалізації стандарту професійно-технічної освіти.

 60. Планування, організація безпосереднього здійснення поточного та підсумкового контролю навчання учнів ПТЗО.

 61. Педагогіка кваліфікаційної атестації учнів ПТЗО.

 62. Синергетична концепція професійного розвитку особистості.

 63. Спеціальні методи дидактичних досліджень у професійній освіті.

 64. Поняття про мету професійного виховання.

 65. Професійна етика, честь, гідність, відповідальність як детермінанти мети професійного виховання і критерії вихованості професіонала.

 66. Умовна опорна схема процесу виховання. Емоції і воля у виховних процесах.

 67. Комунікативна характеристика стилів спілкування педагога і вихованців.

 68. Поняття "організована діяльність" з точки зору системно-структурного аналізу особистості.

 69. Онтогенез і соціогенез — середовище розвитку, виховання і професійного становлення особистості.

 70. Педагогічні основи гуманізації керівництва життєдіяльністю вихованців.

 71. Теорія циклів близької і віддаленої мети життєдіяльності.

 72. Планування, організація, контроль і облік результатів виховної роботи у навчальній групі.

 73. Сутність, педагогічна значущість та принципові закономірності технічної творчості та продуктивної праці учнів в аспекті естетичного і соціально-економічного виховання.

 74. Педагогічно доцільне дозування та чергування професійно-трудової, культурологічної і дозвільної діяльності учнів в умовах традиційних та перспективних типів ПТЗО.

 75. Основні чинники впливу на особистість підлітка в сім’ї: навіювання, копіювання, підражання, протистояння, колегіальність, надмірна опіка, нехтування, тощо. Врахування цих чинників інженером-педагогом.

Схожі:

Положення Закону про професійно-технічну освіту щодо змісту по. Державний стандарт професійно-технічної освіти основа відбору її змісту iconПоложення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти Відповідно до Законів України "Про освіту" ( ), "Про професійно-технічну освіту" (103/98-вр) наказую
Відповідно до Законів України "Про освіту" (1060-12), "Про професійно-технічну освіту" (103/98-вр) наказую
Положення Закону про професійно-технічну освіту щодо змісту по. Державний стандарт професійно-технічної освіти основа відбору її змісту iconПроблеми кадрового забезпечення системи професійно-технічної освіти україни
Все це потребує неординарних нових підходів до формування і розміщення трудового потенціалу, змісту професійно-технічної освіти,...
Положення Закону про професійно-технічну освіту щодо змісту по. Державний стандарт професійно-технічної освіти основа відбору її змісту iconСучасний зміст освіти – головна мета професійно-технічної освіти постановка проблеми
України та високорозвинених країн світу, може стати оновлення як змісту професійно-технічної освіти, так і впровадження інноваційних...
Положення Закону про професійно-технічну освіту щодо змісту по. Державний стандарт професійно-технічної освіти основа відбору її змісту iconПро затвердження Положення про дистанційне навчання
Закону України «Про загальну середню освіту», статті 12 Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 42 Закону України...
Положення Закону про професійно-технічну освіту щодо змісту по. Державний стандарт професійно-технічної освіти основа відбору її змісту iconПоложення про дистанційне навчання
Закону України «Про загальну середню освіту», статті 12 Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 42 Закону України...
Положення Закону про професійно-технічну освіту щодо змісту по. Державний стандарт професійно-технічної освіти основа відбору її змісту iconПоложення про дистанційне навчання
Закону України «Про загальну середню освіту», статті 12 Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 42 Закону України...
Положення Закону про професійно-технічну освіту щодо змісту по. Державний стандарт професійно-технічної освіти основа відбору її змісту iconЗакон України „Про професійно-технічну освіту [2] та Концепцію розвитку професійно-технічної освіти України [3], висуває нові вимоги до підготовки інженерно-педагогічних працівників для закладів професійної освіти
...
Положення Закону про професійно-технічну освіту щодо змісту по. Державний стандарт професійно-технічної освіти основа відбору її змісту iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Закону України «Про професійно-технічну освіту», частини четвертої статті 48 Закону України «Про вищу освіту» та з метою стимулювання...
Положення Закону про професійно-технічну освіту щодо змісту по. Державний стандарт професійно-технічної освіти основа відбору її змісту iconПостанова від 7 червня 1999 р. Киев n 992 Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики
Відповідно до статті 29 Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-вр ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л...
Положення Закону про професійно-технічну освіту щодо змісту по. Державний стандарт професійно-технічної освіти основа відбору її змісту iconПоложення Пункт 4 після слів « «Про освіту» » доповнити словами « «Про професійно-технічну освіту» »
Пункт 4 після слів ««Про освіту»» доповнити словами ««Про професійно-технічну освіту»»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи