Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції \" icon

Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції "
Скачати 225.17 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції "
Дата06.11.2012
Розмір225.17 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра загальної інженерної підготовки


Кострицький В.Г.

Дубовик Л.П.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни


ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ”

(Частина I)


для студентів спеціальності 6.010100. ПМСО. Трудове навчання


Херсон – 2006


Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол № 4 від 21.02.05 року)


Схвалено навчально – методичною комісією Херсонського державного університету (протокол № 6 від 30.05.06 року)


Рекомендовано до видання вченою радою Херсонського державного університету (протокол № 10 від 05.06.06 року)


Укладачі: Кострицький В.Г., доцент кафедри загальної інженерної підготовки;

Дубовик Л.П., доцент кафедри загальної інженерної підготовки.


Рецензенти: Разлівінських Ю.О., доцент кафедри трудового навчання;

Скирденко О.І., доцент кафедри професійного навчання.


Кострицький В.Г., Дубовик Л. П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни “Основи стандартизації та управління якістю продукції” (Частина I) для студентів спеціальності 6.010100. ПМСО. Трудове навчання. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. - 80 с.ISBN

 Костриць кий В.Г., 2006

 Дубовик Л.П., 2006

 ХДУ, 2006

^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ


Методичні вказівки, що пропонуються, складені відповідно до діючої програми із дисципліни „Основи стандартизації та управління якістю продукції” для студентів спеціальності „ПМСО. Трудове навчання”.

Навчальний матеріал посібника розроблений на основі аналізу відомих літературних джерел із стандартизації та метрології.

У процесі вивчення дисципліни передбачені практичні заняття для закріплення знань, отриманих при вивченні певних тем та виконання лабораторних робіт, що допомагають засвоїти теоретичний матеріал і виробити практичні навички.

Основна мета лабораторних і практичних робіт, що виконуються: навчити студентів користуватися стандартами, правильно визначати допуски і посадки на спроектовані деталі машин відповідно до їх службового призначення, правильно призначити технічні засоби вимірювання для визначення показників точності деталей при їх виготовленні і складанні, користуватись основними засобами вимірювань.

Згідно робочої програми дисципліни „Основи стандартизації і управління якістю продукції” лабораторні та практичні роботи представлені двома змістовними модулями (розділами).

Вказівки до виконання лабораторних робіт

У відповідності з програмою дисципліни „Основи стандартизації і управління якістю продукції” для закріплення основних понять про вітчизняну систему допусків і посадок, що отримані на лекціях та при самостійному вивченні програмного матеріалу, а також прищеплення студентам навичок у поводженні з найбільш застосованими у виробничій практиці вимірювальними приладами, передбачено виконання лабораторних робіт.

У кожній лабораторній роботі згідно теми, передбачено вивчення будови певних вимірювальних засобів, їх метрологічних характеристик, а також техніки і методів вимірювань виробів певної геометричної форми за їх допомогою.

У вказівках до виконання лабораторних робіт приведені рекомендовані форми таблиць для запису результатів вимірювань. Передбачено, що при описуванні вимірювань одного і того ж виробу послідовно на ряді приладів (або декількох елементів виробу одним приладом) таблиці для запису вимірювань окремих елементів об’єднуються в одну форму.

При описі кожної лабораторної роботи передбачається, що крім запису результатів вимірювань потрібно проводити підрахунок граничних розмірів і порівняння отриманих результатів вимірювань з прийнятими згідно до відповідних стандартів.

Усі необхідні при виконанні лабораторних робіт розрахунки приводяться в кінцевому вигляді.

Необхідні довідникові матеріали повинні бути видані студентам під час їхньої роботи в лабораторії. Це можуть бути окремі видання відповідних стандартів або спеціальні довідники з допусків і посадок.

Якщо теоретичні відомості з певної частини лабораторної роботи були приведені в будь-якій з попередніх, то в даній лабораторній роботі вони не приводяться, а студенти під час виконання лабораторної роботи опираються на теоретичні відомості, як до даної роботи, так і до попередніх.

Усі лабораторні роботи побудовані за єдиним планом.

Тематика лабораторних робіт, що приведена, не являється обов'язковою Її можна змінити з урахуванням конкретного забезпечення обладнанням навчальної лабораторії. При достатній кількості інструментів, нормативних документів, довідкової та методичної літератури кожне заняття рекомендується проводити фронтально. Зміст робіт усіх студентів має бути єдиним і відрізнятись тільки формами і розмірами об'єктів, що вимірюються.

У тому випадку, коли лабораторія не забезпечена відповідною базою, рекомендується обладнати спеціалізовані робочі місця за окремими роботами. Студенти при цьому працюють ланками з двох, трьох осіб (кожному видається відповідний набір деталей для вимірювання), складається графік чередування ланок.

Виконання лабораторної роботи передбачає такі етапи навчальної діяльності:

 • вивчення систем допусків та посадок для типових з'єднань деталей машин;

 • вивчення систем нормування відхилень форми та розташування поверхонь деталей, шорсткості поверхонь деталей;

 • ознайомлення з будовою, призначенням, метрологічними характеристиками засобів вимірювальної техніки;

 • вивчення прийомів та формування навичок вимірювання розмірів, відхилень форми та розташування поверхонь відповідними засобами вимірювальної техніки (вимірювальними інструментами та приладами);

 • визначення граничних відхилень розмірів за таблицями стандартів, граничних розмірів та правильності виготовлення деталі відповідно кресленням та зазначених показників точності геометричних параметрів деталі (придатності деталі).

У методичних вказівках до лабораторних робіт подані всі необхідні для виконання кожної з робіт відомості щодо засобів та об'єктів вимірювань, а також методів досягнення необхідних результатів.

Похибка вимірювання розмірів деталей, що виявлена у процесі виконання та перевірки лабораторної роботи, не повинна перевищувати для номінального розміру деталі та використаного засобу вимірювання подвоєного значення межі допустимої абсолютної похибки засобу вимірювання при довірчій імовірності не менше 0,95.

У випадку, коли зазначена вимога не витримана, що свідчить про допущені помилки в прийомах вимірювання або обробки результатів вимірювання, необхідно повторне виконання завдання.

Лабораторні заняття проводяться за таким планом. Спочатку викладач робить короткий вступ до теми заняття, далі перевіряє підготовку студентів за їх відповідями на контрольні запитання, потім роз’яснює завдання, дає необхідні вказівки щодо виконання роботи і складання звіту, коротко повідомляє теоретичні положення відповідно до змісту виконуваної роботи і використовуваного обладнання.

Студенти виконують вимірювання, розрахунки і заносять одержані значення до таблиці звіту. Вони повинні оцінити придатність деталей, що вимірювалися, шляхом зіставлення дійсних розмірів з граничними, підрахованими за умовними позначеннями і таблицями допусків і посадок.

Викладач приймаючи звіти про виконання студентами лабораторної роботи, з’ясовує, як засвоєно теоретичний матеріал і ставить відповідну оцінку.

Звіт про виконання лабораторної роботи виконується на аркушах паперу формату А4, як текстовий документ у відповідності з вимогами [11].

Допускається використання аркушів з учнівського зошита в клітинку того ж розміру.

Зміст звіту вказаний у відповідному розділі вказівок до виконання лабораторних робіт.

Усі записи виконуються чорнилом одного кольору (чорний, синій або фіолетовий), ескізи, креслення та схеми – олівцем з дотриманням вимог ЕСКД.

Заповнені аркуші звіту брошуруються в загальній обкладинці з титульним аркушем. На титульному аркуші необхідно вказати позначення звіту згідно наступної структури (див. додаток А).

Вказівки до виконання практичних робіт

Використання методичних вказівок має сприяти закріпленню та доповненню теоретичних знань, отриманих на лекціях, застосуванню цих знань для вирішення конкретних практичних задач, прищепленню навичок виконання необхідних розрахунків та використовування довідкових матеріалів.

Методичні вказівки розроблені до розв’язання практичних задач з основних тем дисципліни. Методичні вказівки містять: мету заняття, завдання, короткі методичні вказівки, приклад виконання завдання, контрольні запитання з теми, перелік рекомендованої літератури.

На практичних заняттях обов'язковим є самостійне виконання індивідуальних завдань.

Перед кожним практичним заняттям студент повинен опрацювати теоретичний матеріал до заняття, що поданий в лекціях та в рекомендованій літературі.

Звіт за кожне практичне заняття складається з розв'язку відповідного індивідуального завдання і оформлюється згідно із звітом з лабораторних робіт.


МОДУЛЬ 1

^ ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ВЗАЄМОЗАМІННОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ


Практична робота №1

ВИЗНАЧЕННЯ НОМІНАЛЬНИХ РОЗМІРІВ, ГРАНИЧНИХ ВІДХИЛЕНЬ ТА ДОПУСКІВ


^ Мета роботи:

 • закріпити знання про класифікацію розмірів та їх відхилень;

 • набути практичні навички визначення номінальних і граничних розмірів, допусків розмірів.


Завдання до лабораторної роботи:

 1. Вибрати номінальні розміри діаметрів і довжин ступенів валу для вказаних в таблиці П1.1 визначених розрахунком розмірів деталей. Вибір здійснити згідно вказаного ряду переважних чисел.

 2. Розрахувати найбільші та найменші розміри та допуски розмірів для заданих номінальних розмірів і граничних відхилень (варіанти завдань наведені в таблиці П1.2).

 3. Побудувати схеми полів допусків для заданих номінальних розмірів і граничних відхилень.

 4. Зробити висновки відносно точності виготовлення деталей та можливої трудомісткості обробки.


Зміст звіту:

1. Назва роботи.

2. Мета роботи.

3. Завдання до роботи.

4. Результати визначення номінальних, граничних розмірів та допусків розмірів.

5. Схеми полів допусків.

6. Висновки.


Контрольні запитання

1. Як класифікуються розміри та їх відхилення?

2. Що таке номінальний, дійсний та граничний розміри?

3. Що називають допуском? Формули для обчислення допуску.

4. Дати визначення дійсного, номінального та граничного розміру.

5. Використання основних рядів нормальних лінійних розмірів.


Література: [5] с.34-40; [7] с.7-25; [9] с.79-82; [11] с.15-20; [12] с.4-26; [14] с.34-38; [15] с.7-20; [17] с.78-84; [20] с.6-12.

Практична робота №2

^ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТОЧНОСТІ

ДЕТАЛЕЙ ЦИЛІНДРИЧНИХ З’ЄДНАНЬ І ТИПУ ПОСАДОК


Мета роботи:

 • набути відомості про номінальні і граничні розміри, граничні відхилення, допуски розмірів, граничні зазори і натяги.

 • набути практичні навички визначення номінальних і граничних розмірів, граничних відхилень, допусків розмірів, граничних зазорів і натягів.


Завдання до практичної роботи:

1. Визначити показники точності деталей заданого з’єднання. Варіанти завдань до роботи наведені в табл. П1.3.

2. Побудувати схему полів допусків.

3. Зробити висновки відносно точності виготовлення деталей заданого з’єднання та характеру посадки у з’єднанні.


Зміст звіту:


 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до практичної роботи.

 4. Результати визначення показників точності деталей з’єднання і типу посадки (за формою табл. П1.4.).

 5. Схема полів допусків.

 6. Висновки.
^

Контрольні запитання


 1. Що називається відхиленням розміру?

 2. Що називається посадкою? Наведіть приклади різних посадок у механізмах тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин, метало- оброблювальних верстатів, швейних машин, машин для переробки харчових продуктів.

 3. Що називається номінальним розміром, дійсним розміром?

 4. Які розміри називають граничними і для чого їх визначають?

 5. Що називається допуском розміру і що він характеризує?

 6. Як позначаються граничні відхилення розмірів на кресленнях деталей?

 7. Що таке зазор та які умови його утворення?

 8. Що таке натяг та які умови його утворення?


Література: [4] с.38-44; [5] с.34-40; [7] с.7-25; [9] с.82-86; [12] с.4-66; [15] с.7-20; [17] с.78-84; [20] с.6-12.


Практична робота №3

^ РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ПОСАДОК


Мета роботи

 • закріпити знання про утворення посадок в ЄСДП

 • набути практичні навички з використання стандартів Єдиної системи допусків та посадок гладких з’єднань для розрахунків посадок різного призначення.


Завдання до практичної роботи:

1. Визначити граничні відхилення отвору та валу для заданих посадок. Варіанти завдань до роботи приведені в табл. П1.5.

2. Розрахувати найбільші та найменші розміри отворів та валів, найбільші та найменші зазори або натяги, допуск посадки.

3. Побудувати схеми полів допусків.

4. Виконати фрагменти робочих креслень деталей та фрагменти складального креслення, вказавши поля допусків умовними позначеннями та числовими значеннями граничних відхилень.

5. Дати характеристики заданих посадок, вказати чи є вони посадками переважного використання.
^

Зміст звіту:


 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до практичної роботи.

 4. Результати визначення граничних розмірів отворів та валів, граничних зазорів (натягів) посадки, допуску посадки.

 5. Схема полів допусків.

 6. Фрагменти складального креслення з’єднання та фрагменти робочих креслень деталей.

 7. Висновки.


Контрольні запитання

1. Зміст понять: допуск, поле допуску.

2. Що називають відхиленням розміру? Види відхилень. Основні відхилення в ЄСДП.

3. Позначення посадки. Види посадок та їх параметри.

4. Що називають квалітетом? Як визначаються допуски для різних квалітетів?

5. Утворення посадок в ЄСДП. Системи отвору та валу.

6. Графічне зображення схем полів допусків посадок.

7. Позначення полів допусків, відхилень та посадок на кресленнях.

Література: [1] с.8-15; [4] с.44-53; [5] с.34-47; [7] с.34-58; [9] с.86-96; [11] с.21-35.


Практична робота №4

^ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ДЕТАЛЕЙ

ЗА ЗАДАНИМ ПАРАМЕТРОМ ТА СТАНДАРТОМ


Мета роботи:

 • набути відомості про системи утворення посадок, про точність виготовлення деталей та придатність деталей;

 • набути практичні навички визначення систем утворення посадок, номінальних та граничних розмірів, граничних відхилень, допусків розмірів, найбільших і найменших зазорів або натягів, придатності деталей.^ Матеріальне забезпечення: таблиця із зразками з’єднань; стандарт “Поля допусков и рекомендуемые посадки (ГОСТ 25347-82)”.


Завдання до практичної роботи:

 1. Визначити показники точності деталей заданого з’єднання та характеру з’єднання.

Варіанти завдань до роботи наведені в табл. П1.6

 1. Побудувати схему полів допусків.

 2. Зробити висновки відносно точності виготовлення деталей заданого з’єднання, характеру посадки у з’єднанні та придатності вказаних дійсних розмірів деталей.

Зміст звіту

1. Назва роботи.

2. Мета роботи.

3. Завдання до практичної роботи.

4. Результати визначення показників точності деталей з’єднання, типу посадки та придатності вказаних дійсних розмірів деталей (за формою табл. П.1.7).

5. Схема полів допусків.

6. Висновки


Контрольні запитання

1. Для чого необхідна стандартизація допусків та посадок?

2. Роз’ясніть терміни „основне відхилення”, „основний вал”, „основний отвір”.

3. Що означає „посадка в системі отвору”, „посадка в системі вала”? Коли вони застосовуються?

4. Які елементи деталі мають найменування: „отвір”, „вал”? Наведіть конкретні приклади.

5. У чому різниця між поняттями „допуск” та „поле допуску”?

6. Якій із систем утворення посадок віддається перевага і чому?

7. Як позначаються посадки на кресленнях складальних одиниць?

8. Сформулюйте умови придатності дійсного розміру, відповідно валу та отвору.

9. У якому випадку дійсний розмір, рівний номінальному, виявляється бракованим?

10. Як відповідно до позначення посадки на кресленні складальної одиниці визначити, до якої групи відносяться ці посадки?

11. Як розташоване поле допуску основного отвору в системі отвору, основного валу в системі валу?

12. Що таке система допусків та посадок?


Література: [1] с.8-10; [5] с.34-52; [7] с.7-25, 34-58; [9] с.82-83; [12] с.46-66; [15] с.7-20, 27-53; [17] с.78-84, 178-190; [20] с.6-12, 204-212.

Практична робота № 5

^ ВИБІР СИСТЕМИ УТВОРЕННЯ ПОСАДОК ТА ТИПУ ПОСАДОК


Мета роботи:

 • Закріпити знання про параметри допусків і посадок;

 • Набути практичних навичок з вибору системи утворення посадок та типу посадок у з’єднаннях деталей машин.


Завдання до практичної роботи:

1. Вибрати системи утворення посадок (валу або отвору) для з’єднань (рис П.1.3).

2. Призначити, виходячи із умов роботи тип посадки (з зазором, натягом, перехідну).

3. Виконати креслення з’єднання, на якому вказати вибрані посадки (розміри спряжених поверхонь вибрати довільно згідно ряду нормальних лінійних розмірів ГОСТ 6636-69).


Зміст звіту

1. Назва роботи.

2. Мета роботи.

3. Завдання до роботи.

4. Вибір систем утворення посадок для вказаних з’єднань (обґрунтування).

5. Вибір типу посадок, квалітетів точності (обґрунтування).

6. Креслення заданої складальної одиниці з позначенням вибраних посадок.

7. Висновки.


Контрольні запитання.

1. Охарактеризувати поняття «вал» і «отвір».

2. Визначити поняття «система допусків і посадок».

3. Дати визначення системи «вала», зобразити схеми полів допусків різних посадок в цій системі.

4. Дати визначення системи «отвору», зобразити схеми полів допусків різних посадок в цій системі.

5. Використання основних рядів нормальних лінійних розмірів.

6. Визначення посадки. Види посадок та їх параметри.

7. Позначення полів допусків та посадок на кресленнях.


Література: [4] с.45-52; [9] с.84-88, 410-430; [11] с.80-82, 93-101.


Практична робота № 6

^ РОЗРАХУНОК ТА ВИБІР ПОСАДКИ З НАТЯГОМ


Мета роботи:

 • оволодіти методикою розрахунку та вибору посадок;

 • закріпити знання та набути практичні навички користування таблицями допусків та посадок для гладеньких циліндричних з’єднань.


Матеріальне забезпечення: поля допусків і рекомендовані посадки (ГОСТ 25347-82).
^

Завдання до практичної роботи:


1. Розрахувати та вибрати стандартну посадку з натягом для заданого з’єднання за заданим навантаженням, що призначено для передачі крутного моменту (осьової сили) та параметрами з’єднання. Варіанти завдань до роботи наведені в табл. П1.8

2. Побудувати схему полів допусків.

3. Зробити висновок про забезпечення міцності деталей і з’єднання при експлуатації.
^

Зміст звіту


1. Назва роботи.

2. Мета роботи.

3. Завдання до практичної роботи.

4. Результати розрахунків посадки з натягом.

5. Схема розташування полів допусків до розрахунку посадки з натягом.

6. Висновки.


Контрольні запитання

1. Назвіть приклади посадок з натягом. Як вони умовно позначаються на кресленнях?

2. Сформулюйте умову вибору посадки з натягом.

3. Як визначається найменший розрахунковий натяг у з’єднанні?

4. Охарактеризуйте способи з’єднання деталей в з’єднаннях з натягом.

5. Що називається натягом, як визначають найбільший, найменший і середній натяги?


Література: [4] с.63-68; [5] с.56-71; [7] с.56-68; [9] с.86-97, 426-429, 445-455; [11] с.99-101; [17] с.211-215; [20] с.204-211, 222-228.

Практична робота № 7

^ РОЗРАХУНОК ТА ВИБІР ПОСАДКИ З ЗАЗОРОМ

ДЛЯ ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ

Мета роботи:

 • оволодіти методикою розрахунку і вибору посадок;

 • закріпити навички користування таблицями допусків і посадок для гладеньких циліндричних з’єднань.Матеріальне забезпечення: стандарт “Поля допусков и рекомендованные посадки (ГОСТ 25347-82)”.
^

Завдання до практичної роботи


1. Розрахувати та вибрати стандартну посадку для підшипника ковзання, що працює в умовах рідинного тертя. Швидкість обертання та навантаження постійні. Підшипник половинчастий (маються мастильні канавки в площині роз’єму).

Варіанти завдання до роботи наведені в таблиці П 1.11.

2. Побудувати схему полів допусків.

3. Зробити висновок про забезпечення довговічності підшипника та трудоємкість виготовлення деталей з вибраною посадкою.


Зміст звіту

 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до практичної роботи.

 4. Результати розрахунків посадки з зазором.

 5. Схема розташування полів допусків до розрахунку посадки.

 6. Висновки.


Контрольні запитання

  1. Наведіть приклад посадок з зазором. Як вони умовно позначаються на кресленнях?

  2. Сформулюйте умови вибору посадки з зазором для підшипників ковзання

  3. Що називається зазором: як визначають найбільший, найменший і середній зазори?

  4. Що називається системою допусків та посадок? Назвіть ознаки побудови системи допусків і посадок, коротко охарактеризуйте їх.

  5. Чим обґрунтована взята схема розташування полів допусків основних деталей відносно нульової лінії?


Література: 4 с. 53 – 60; [5] с.56-64; [7] с.49-58; 9 с 431 – 443; 11 с 94 – 97; [17] с.205-211; [20] с.212-219.


Практична робота № 8

^ РОЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНИХ ПОСАДОК

НА ІМОВІРНІСТЬ ОТРИМАННЯ НАТЯГІВ І ЗАЗОРІВ


Мета роботи:

 • поглибити знання про допуски і посадки;

 • закріпити знання по визначенню основних параметрів перехідних посадок та імовірність отримання натягів і зазорів.


Матеріальне забезпечення: стандарт ”Поля допусков и рекомендованные посадки (ГОСТ 25347–82)”.


Завдання до практичної роботи:

 1. Розрахувати імовірність отримання рухомих і нерухомих з’єднань (зазорів та натягів) для заданих посадок. Варіанти завдань до роботи наведені в табл. П 1.15

 2. Побудувати схему полів допусків посадки.

 3. Побудувати криву розподілу натягів – зазорів посадки.


Зміст звіту

1. Назва роботи.

2. Мета роботи.

3. Завдання до роботи.

4. Результати визначення імовірності отримання натягу і зазору в з’єднанні.

5. Схеми полів допусків.

6. Криві розподілу натягів – зазорів для посадок.

7. Висновки.


Контрольні запитання

 1. Призначення перехідних посадок.

 2. Поля допусків, що використовуються для утворення перехідних посадок.

 3. Вибір та розрахунок перехідних посадок.

 4. Визначення імовірності отримання зазорів та натягів посадки.


Література: [4] c 69 – 72; [9] c. 461 – 467; [20] c. 220 – 222.


Практична робота № 9

^ ВИБІР ПОСАДОК ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ

НА ВАЛИ ТА В КОРПУСИ


Мета роботи:

 • оволодіти методикою вибору посадок підшипників кочення;

 • набути навичок вибору посадок підшипників кочення на вали та в корпуси.


^ Матеріальне забезпечення: стандарти “Поля допусков и рекомендуемые посадки (ГОСТ 25347–82)”, ”Посадки подшипников качения, (ГОСТ 3325–85)”, ”Подшипники шариковые и роликовые. Технические требования (ГОСТ 520–89)”, ”Допуски формы и расположения поверхностей (ГОСТ 24643–81)”, ”Шероховатость поверхностей (ГОСТ 2789–73)”.

Завдання до практичної роботи

1.Вибрати посадки кілець шарикопідшипника відповідно до його типорозміру, класу точності та режиму роботи. Варіанти завдань до практичної роботи наведені в табл. П 1.18.

2.Побудувати схеми полів допусків.

3.Виконати креслення складальної одиниці (підшипник – вал - корпус)та робочі креслення валу і корпусу (фрагменти, що з’єднуються з підшипником), на них привести позначення вибраних полів допусків , а на робочих кресленнях , крім того , позначення відхилень форми поверхонь та шорсткості поверхонь валів і корпусів.

4.Зробити висновок про забезпечення необхідної працездатності підшипника за умов призначених посадок.


Зміст звіту

1. Назва роботи.

2. Мета роботи.

3. Завдання до роботи.

4. Результати розрахунків посадок.

5. Схеми розташування полів допусків.

6. Креслення.

7. Висновки.


Контрольні запитання

 1. У чому полягає і чим викликане своєрідне значення допусків на приєднувальні розміри підшипників кочення?

 2. Якого характеру посадки та чому назначають для місцево-навантажених і для циркуляційно-навантажених кілець?

 3. Позначення посадок кілець підшипників кочення на кресленнях.

 4. Які фактори впливають на вибір посадок підшипників кочення?

 5. Які додаткові технічні вимоги до поверхонь деталей, з’єднуваних з підшипниками кочення?

 6. Класи точності підшипників кочення. Приклади використання.

 7. Назвати параметри , в залежності від яких призначаються класи точності підшипників кочення.

 8. Визначити поняття «місцеве», «циркуляційне» та «коливальне» навантаження.

 9. Які поля допусків використовують для посадок підшипників кочення на вал , в отвір корпусу?


Література: [1] с.42-47; [4] с.72 – 78; [5] с.117-127, 175-179; [9] с.130 – 141, 487 – 492; [11] с.135 – 148; [17] с.219-226; [20] с.231-240.

Лабораторна робота №1

^ СТАТИСТИЧНА ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ


Мета роботи:

 • засвоїти знання з методики обробки результатів вимірювань;

 • отримати навички із статистичної перевірки результатів вимірювань для виключення грубих похибок та результатів, що різко виділяються.


Матеріальне забезпечення:


 1. Вимірювальний інструмент – мікрометр з границею вимірювань 0-25мм – 1шт.

 2. Комплект вимірюваних деталей - не менше 50шт.

 3. Довідник.

 4. Стандарт: ”Прикладная статистика. Правила оценки анормальности результатов наблюдений (ГОСТ 11.002 – 73)”.


Завдання до лабораторної роботи


 1. Вивчити методику статистичної перевірки результатів вимірювань.

 2. Визначити емпіричні характеристики прямих вимірювань.

 3. Виявити результати вимірювань, що різко виділяються.


Зміст звіту

 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до лабораторної роботи.

 4. Ескіз вимірюваної деталі.

 5. Характеристика вимірювального приладу (найменування, межі вимірювання, ціна поділки, похибка вимірювань).

 6. Таблиці результатів вимірювань та результатів обчислень (за формою табл. Л1.1 та 1.3)

 7. Висновки.


Контрольні запитання

 1. Як розподіляються вимірювання за способом одержання числового значення?

 2. Які вимірювання відносять до прямих? до непрямих? до сукупних?

 3. Поясніть, чому результат вимірювання є випадковою величиною.

 4. Що являється числовими характеристиками випадкових величин?

 5. Як визначаються характеристики випадкових величин?

 6. Яким законом розподілу підпорядковуються випадкові величини (функції щільності ймовірності)?

 7. Як здійснюється перевірка сумнівних результатів вимірювань?

 8. Де використовують статистичний метод визначення показників якості продукції (виробів)?

 9. Наведіть приклади випадкових і систематичних похибок.

 10. Поясніть причини появи випадкових та систематичних похибок.

 11. Охарактеризуйте закони розподілу Сімпсона та Гауса.

 12. Які аксіоми виводять з розподілу Гауса?


Література: [2] с.34 – 43; [4] с. 288 - 300; [9] с. 229 – 238; [11] с. 36 – 45; [13] с. 31 - 43; [17] с. 88 - 98; [18] с. 423 - 431; [20] с. 98 - 100.


Лабораторна робота № 2

^ СТАТИСТИЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ОБРОБКИ

З ПОБУДОВОЮ КРИВИХ РОЗПОДІЛУ


Мета роботи

 • Засвоїти методику проведення робіт із визначення статистичних показників якості продукції.

 • Набути практичні навички обробки результатів вимірювань з допомогою методів математичної статистики.


^ Матеріальне забезпечення: вимірювальний інструмент – мікрометр гладкий з границею вимірювань 0 - 25мм (1 шт.), комплект вимірюваних деталей (не менше 50 шт.), довідник.


^ Завдання до лабораторної роботи

1. Вивчити методику проведення робіт із визначення статистичних показників якості продукції.

2. Визначити параметри розподілу випадкових похибок при виготовленні партії деталей.

3. Визначити ймовірність отримання браку при заданих умовах обробки деталей.


Зміст звіту:

 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до лабораторної роботи.

 4. Ескіз вимірюваної деталі.

 5. Характеристика вимірювального приладу (найменування, межі вимірювання, ціна поділки, похибка вимірювань).

 6. Таблиця результатів вимірювання та їх математичної обробки.

 7. Експериментальна крива розподілу та крива нормального розподілу.

 8. Розрахунок ймовірності випуску придатних деталей (на підставі очікуваного виходу бракованих деталей за статистичним аналізом).

 9. Висновки.


Контрольні запитання


 1. Які етапи включає статистико - математична обробка результатів спостереження за якістю продукції..

 2. Різновидності похибок та причини їх появи.

 3. Якими показниками оцінюється точність технологічних процесів?

 4. Укажіть задачі статистичного приймального контролю якості продукції.

 5. Види похибок та причини їх появи.

 6. Теоретичні закони розподілу випадкових величин та їх властивості.

 7. Закон нормального розподілу і його властивості.

 8. Укажіть зміст етапів статистичного аналізу точності виготовлення деталей.


Література: [2] с. 34 – 43; [4] с. 290 - 299; [9] с. 238 – 248; [11] с. 44 - 45; [13] с. 31 – 43; [14] с.198–212; [17] с. 88 – 98; [18] с. 423 – 431; [20] с. 89 – 100.

Лабораторна робота №3

^ ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРІВ ЗА СПОСОБОМ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ

Мета роботи:

 • засвоїти методику дослідження функціональної залежності результату вимірювань від значень певних параметрів;

 • набути практичні навички обробки результатів вимірювань за способом найменших квадратів.


^ Матеріальне забезпечення: вімірювальний інструмент – мікрометр важільний з границею вимірювань 0-25 мм і ціною поділки 0,002 мм (1 шт); комплект вимірюваних деталей; пристрій для вимірювання спрацювання різця або його температурної деформації.


^ Завдання до лабораторної роботи:


 1. Вивчити методику дослідження функціональної залежності результату вимірювання способом найменших квадратів.

 2. За експериментальними даними визначити рівняння залежності розмірів деталі від температурної деформації різця (варіант: від спрацювання різця). Ескіз деталі наведено на рис.Л3.1 (також вказано схему базування при обробці та переріз, що вимірюється).


Зміст звіту:

 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до лабораторної роботи.

 4. Ескіз деталі, що вимірюється.

 5. Характеристика вимірювального приладу (найменування, межі вимірювань, ціна поділки, похибка вимірювань).

 6. Таблиці результатів вимірювань та їх математичної обробки (за формою табл. Л3.1 та Л3.2).

 7. Розрахунок поліномів функціональної залежності.

 8. Експериментальні криві поліномів.

 9. Висновки.
^

Контрольні запитання


 1. Застосування способу найменших квадратів в дослідженнях.

 2. Як використовуються розрахунки поліномів функціональної залежності?


Література: [9] с.248-254.

Додаток А

Позначення звіту з лабораторних (практичних) робіт
Список літератури:


 1. Анухин В.И. Допуски и посадки. Учебное пособие. 3-е издание СПб.: Питер, 2004. - 207 с.

 2. Берков В.И. Технические измерения (альбом). - М.: Высш. шк., 1977 - 232с.

 3. Берков В.И. Технические измерения (альбом): Учеб. пособие для СПТУ. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 128 с.

 4. Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навч. посібник – Львів: Світ, 2003. – 328 с.

 5. Болдин Л.А. Основы взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1984. – 272 с.

 6. Васильев А.С. Основы метрологии и технические измерения: Учеб. пособие. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Машиностроение, 1988. – 240 с.

 7. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. – М.: Высш. шк., 1987, - 270 с.

 8. Дудников А.А. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения. – М.: Агропромиздат, 1989. – 176 с.

 9. Желєзна А.М., Кирилович В.А. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. - 796 с.

 10. Казанчан А.К., Мішуков О.В. Ділова документація у вищій школі. Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 1999. – 230 с.

 11. Кирилюк Ю.Є., Якимчук Г.К., Бугай Ю.М. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання: Підручник / За редакцією Ю.М. Бугая. – К.: Основа, 2003. – 212 с.

 12. Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения. – М.: Машиностроение, 1982. – 284 с.

 13. Кострицкий В.Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении. – К.: Техника, 1986. – 135 с.

 14. Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции. – М.: Высш. шк., 1985. - 288 с.

 15. Романов А.Б., Справочная книга по точности и контролю. – Л.: Лениздат, 1984. - 191 с.

 16. Саранча Г.А., Якимчук Г.К. Метрологія, стандартизація та управління якістю: Підручник. – К.: Основа, 2004. – 376 с.

 17. Серый И.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Машиностроение, 1987, - 352 с.

 18. Справочник контролера машиностроительного завода / Под. ред. Якушева А.И. – М.: Машиностроение, 1980. – 527 с.

 19. Цюцюра В.Д., Цюцюра С.В. Метрологія та основи вимірювань: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2003. – 180 с.

 20. Якушев А.И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Агропромиздат, 1987. – 352 с.

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції \" iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції"
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції \" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " основи стандартизації, сертифікації І управління якістю" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 "Маркетинг"
Щодо виконання контрольної роботи з курсу “ основи стандартизації, сертифікації І управління якістю”
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції \" iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “ основи стандартизації, сертифікАції І управління якістю”
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції \" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу " Основи автоматики та систем управління " для студентів спеціальності 091101
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції \" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних І практичних робіт з дисципліни «Теоретичні основи ливарного виробництва» для студентів заочного факультету за спеціальністю -ливарне виробництво
Методичні вказівки до виконання лабораторних І практичних робіт з дисципліни «Теоретичні основи ливарного виробництва» для студентів...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції \" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Дослідження за фахом» для студентів
Містять методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Дослідження за фахом», а також основні параметри...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції \" iconМетодичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Проектна діяльність»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Проектна діяльність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції \" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» / укладач С. М. Ващенко....
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції \" iconО. С. Основи управління якістю
Основи управління якістю. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності „Автомобілі...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції \" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Системи управління базами даних" для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи