Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції\" icon

Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції"
Скачати 231.11 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції"
Дата06.11.2012
Розмір231.11 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра загальної інженерної підготовки

Кострицький В.Г.,

Дубовик Л. П.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни


ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ”

(Частина II)


для студентів спеціальності 6.010100. ПМСО. Трудове навчання


Херсон – 2007

Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2 від 23.10.06 року)


Схвалено навчально – методичною комісією Херсонського державного університету (протокол №4 від 31.01.07 року)


Рекомендовано до видання вченою радою Херсонського державного університету (протокол №6 від 05.02.07 року)


Укладачі:

Кострицький В.Г., кандидат технічних наук, доцент кафедри загальної інженерної підготовки;

Дубовик Л.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної інженерної підготовки.


Рецензенти:

Разлівінських Ю.О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри трудового навчання;

Скирденко О.І., кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри професійного навчання.


Кострицький В.Г., Дубовик Л.П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни „Основи стандартизації та управління якістю продукції” (Частина II) для студентів спеціальності 6.010100. ПМСО. Трудове навчання – Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – 95 с.


ISBN 966-7403-49-1 © Кострицький В.Г., 2007

© Дубовик Л.П., 2007

© ХДУ, 2007


ВСТУП

Загальні методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни „Основи стандартизації та управління якістю продукції” наведені у частині I. Там же розглянуті питання підготовки до лабораторних і практичних робіт, зазначені етапи виконання робіт та вимоги до оформлення звіту та оцінювання результатів виконаної роботи.

Додатково зазначимо, що виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни „Основи стандартизації та управління якістю продукції” вимагає відповідної попередньої підготовки. У процесі підготовки до занять студент повинен опрацювати методичні рекомендації з виконання запланованої роботи, чітко з’ясувати мету роботи та шляхи її досягнення.

На початку занять викладач перевіряє готовність студента та надає йому допуск до роботи.

Умови допуску до лабораторної або практичної роботи:

Студент повинен опрацювати методичні рекомендації до виконання роботи і записати до бланку звіту або на окремому аркуші паперу, чи в зошиті (для випадку оформлення звіту спочатку у чорновому варіанті):

 • номер і назву роботи;

 • мету роботи;

 • таблиці для запису результатів вимірювань.

Студент повинен вміти пояснити:

 • будову та принцип дії засобів вимірювань, що вивчаються;

 • послідовність виконання роботи.

До виконання наступної за планом роботи допускаються тільки ті студенти, які оформили і захистили звіт з виконання попередньої роботи.

Отримавши допуск на виконання лабораторної роботи студент повинен виконати необхідні вимірювання, занести їх результати до таблиці установленої звітом форми та отримати підпис викладача під результатами вимірювань. У процесі самостійної роботи студент повинен виконати необхідні розрахунки, зробити висновок про придатність вимірює мого параметру та оформити звіт з лабораторної роботи.

Для захисту звіту з лабораторної (практичної роботи), студент повинен:

1. Самостійно виконати вимірювання (розрахунки – при виконанні практичної роботи) та представити результати, що засвідчені викладачем.

2. Скласти звіт про виконання лабораторної (практичної) роботи за установленою формою.

3. Ознайомитися з теоретичними відомостями згідно теми виконаної роботи.

4. Вміти відповісти на контрольні запитання.


МОДУЛЬ 2

^ ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕТАЛЕЙ З’ЄДНАНЬ.

МЕТРОЛОГІЯ У МАШИНОБУДУВАННІ


Практична робота №1

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ КАЛІБРІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЦИЛІНДРИЧНИХ ВАЛІВ І ОТВОРІВ


^ Мета роботи:

 • закріпити знання про призначення калібрів для гладких циліндричних виробів;

 • набути практичні навички визначення граничних та виконавчих розмірів калібрів для контролю циліндричних валів та отворів.


Завдання до практичної роботи:

1. Визначити граничні та виконавчі розміри калібрів для контролю отвору та валу згідно завдань. Варіанти завдань до роботи наведені у табл. П 2.1.

2. Побудувати схеми розташування полів допусків калібрів.

3. Виконати ескізи робочих калібрів для вала та отвору.


Таблиця П.2.1 - Варіанти індивідуальних завдань до практичної роботи № 1


Номер завдання

D, мм

d, мм

1

30H7

40e9

2

140H8

30e8

3

35H7

105f8

4

45H7

55n6

5

150H9

50d9

6

60K7

160h6

7

50H7

80js6

8

150H7

50g6

9

50H7

80f6

10

42G7

30h6

11

30E8

140g6

12

180E9

50h6

13

25F8

35h7

14

150D9

50h9

15

150H7

50m6^ Теоретичні відомості

Придатність деталей з допусками від ІТ6 до ІТ17, особливо в масовому та крупносерійному виробництвах, найчастіше перевіряють граничними калібрами.

За призначенням калібри для гладких циліндричних виробів поділяються на калібри для перевірки валів (скоби та кільця) та калібри для перевірки отворів (пробки).

Зміст звіту:

 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до роботи.

 4. Результати визначення граничних та виконавчих розмірів калібрів для контролю валу та отвору.

 5. Схеми розташування полів допусків калібрів.

 6. Ескізи робочих калібрів для валу та отвору.
^

Контрольні запитання


 1. Типи калібрів для контролю циліндричних валів та отворів.

 2. Схеми розташування полів допусків калібрів та контркалібрів відносно поля допуску деталі, що перевіряється.

 3. Розрахунок виконавчих розмірів калібрів.

 4. Які розміри є виконавчими для калібрів-пробок та які – для калібрів – скоб?

 5. Що таке контрольні калібри?

 6. Залежність конструкції калібрів від розмірів.

 7. Які відомості включає маркірування калібрів?


Література: [5], с. 224-228; [8], с. 130-134; с. 205-215; [10], с. 329-332, 468-475; [21], с. 240-245; [17].


Практична робота №2

^ РОЗРАХУНОК РОЗМІРІВ ЛАНЦЮГІВ


Мета роботи :

 • засвоїти основні поняття та визначення в області розмірних ланцюгів;

 • засвоїти методику розрахунку розмірних ланцюгів методом повної взаємозамінності.


Завдання до практичної роботи

1. Виконати розмірний аналіз і побудувати схему розмірного ланцюга складових ланок редуктора (рис. П.2.10).

Варіанти завдань до роботи наведені в табл. П.2.2.

2. Визначити допуски та граничні відхилення розмірів складових ланок редуктора при відомих номінальних значеннях розмірів і відомій величині замикальної ланки і її граничних відхиленнях ( зазори між стінкою редуктора і торцем зубчастого колеса).
^

Зміст звіту


 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до роботи.

 4. Результати визначення допусків та граничних відхилень складових ланок редуктора.


Контрольні запитання

 1. Що називають розмірним ланцюгом? Для вирішення яких задач використовують розрахунки розмірних ланцюгів?

 2. Які ознаки та розбіжності:

  • замикальної (вихідної) та складових ланок;

  • збільшувальних та зменшувальних ланок?

 3. Рівняння та методика розрахунку розмірних ланцюгів за методом повної взаємозамінності.

 4. На яких положеннях базується розрахунок розмірних ланцюгів імовірнісним методом?

 5. Коректування допусків у лінійних розмірних ланцюгах і розмірний аналіз.

 6. У чому суть розв’язання прямої і оберненої задачі розмірного ланцюга?

 7. Методи досягнення потрібної точності складальних і замикальної ланок розмірного ланцюга?

 8. Для яких з’єднань застосовують селективне складання?

 9. Чим відрізняються методи регулювання, компенсування та припасування?

 10. Як визначають розміри регулювальних та компенсувальних ланок?


Література: [5], с.123 – 142; [10], с.157 – 163, 476 – 486; [13], с.256 - 266; [17], с.216 - 224; [21], с.257 – 259, 264 - 267.


Практична робота № 3

^ ВИБІР СТЕПЕНІВ ТОЧНОСТІ,

ВИДУ СПРЯЖЕННЯ ТА КОМПЛЕКСУ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ТА ПЕРЕДАЧ


Мета роботи:

 • закріпити отримані знання з комплексу показників для контролю зубчастих передач за нормами точності;

 • набути практичні навички з обґрунтування вибору степенів точності та виду спряження циліндричних зубчастих передач, а також з вибору комплексу показників для контролю коліс.


^ Завдання до практичної роботи :

Для прямозубої циліндричної зубчастої передачі, при роботі якої температура коліс підвищується до t1 та корпусу до t2, з кількістю зубів сталевих коліс z1 та z 2 , модулем m, корпусом із сірого чавуна вибрати:

 • степінь точності;

 • вид спряження;

 • комплекс показників для контролю.


Лабораторна робота №1

^ ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ І ВИЗНАЧЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ ФОРМИ ПОВЕРХОНЬ ГЛАДКИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ

З ДОПОМОГОЮ ГЛАДКИХ МІКРОМЕТРІВ ТА

ІНДИКАТОРНИХ (ВАЖІЛЬНИХ) СКОБ


Мета роботи:

 • вивчити будову гладкого мікрометра та індикаторної (важільної) скоби.

 • набути практичних навичок вимірювання розмірів та відхилень форми поверхонь деталей гладкими мікрометрами та індикаторними або важільними скобами.

 • набути практичних навичок користування таблицями допусків і посадок для гладких циліндричних з’єднань.

 • набути практичних навичок визначення придатності деталей.Завдання до лабораторної роботи

 1. Вивчити будову та порядок вимірювань деталей гладкими мікрометрами, індикаторними та важільними скобами.

 2. Освоїти прийоми та відпрацювати уміння вимірювати розміри деталей із використанням методів безпосередньої оцінки (гладкий мікрометр) та методів порівняння з мірою (індикаторна та важільна скоба).

 3. Зробити висновок про придатність деталі.

Зміст звіту:

 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до лабораторної роботи.

 4. Креслення вимірюємих деталей.

 5. Схеми полів допусків.

 6. Схема вимірювань.

 7. Протокол вимірювань (за формою табл. Л.1.4, Л.1.5, Л.1.6).

 8. Висновки.

Контрольні запитання

 1. Описати будову гладкого мікрометра, індикаторної та важільної скоби, та показати їх основні частини.

 2. Показати, як виконується перевірка нульового показання мікрометра.

 3. Як виконується відлік показань на мікрометричних інструментах.

 4. Чому дорівнює ціна поділки мікрометричних інструментів і як вона визначається?

 5. На які види поділяються мікрометричні інструменти і яке вони мають призначення?

 6. Наведіть приклади різних методів вимірювання.

 7. Чи можна ціну поділки приладу приймати за точність вимірювання? Поясніть.

 8. Назвати метрологічні показники засобів вимірювання.

 9. Що називають похибкою вимірювання і які фактори її обумовлюють?

 10. Показати, як встановлюється індикаторна та важільна скоби та „нуль”.

 11. Як виконується відлік показань при вимірюванні важільною та індикаторною скобою?

 12. Виконати установку мікрометра на слідуючі розміри: 10,15; 18,56; 12,42; 12, 92; 15,23 мм.


Література: [3], с. 14-43; [8], с. 69-96, 149-158; [13], с.118-122; [14], с. 24-71; [19], с. 27-41, 56-85; [21], с. 86-90, 120-132, 154-161.


Лабораторна робота № 2

^ ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ І ВИЗНАЧЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ ФОРМИ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОТВОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ

ІНДИКАТОРНИХ ТА МІКРОМЕТРИЧНИХ НУТРОМІРІВ


Мета роботи:

 • вивчити будову індикаторного і мікрометричного нутромірів.

 • набути практичних навичок вимірювання розмірів та відхилень форми поверхонь деталей індикаторними та мікрометричними нутромірами.

 • набути практичних навичок користування таблицями допусків і посадок для гладких циліндричних з’єднань.

 • набути практичних навичок визначення придатності деталей.


Завдання до лабораторної роботи

 1. Вивчити будову та порядок вимірювань деталей індикаторними та мікрометричними нутромірами.

 2. Освоїти прийоми та відпрацювати уміння вимірювати розміри деталей із використанням методів безпосередньої оцінки (мікрометричний нутромір) та методів порівняння з мірою (індикаторний нутромір).

 3. Зробити висновок про придатність деталей.

Зміст звіту:

 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до лабораторної роботи.

 4. Креслення вимірюємих деталей.

 5. Схеми полів допусків.

 6. Схема вимірювань.

 7. Протокол вимірювань (за формою табл. Л.2.4, Л.2.5, Л.2.6).

 8. Висновки.


Лабораторна робота № 3

^ ВИБІР ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ


Мета роботи:

 • Вивчити нормальні умови виконання лінійних та кутових вимірювань.

 • Набути практичних навичок вибору засобів вимірювання.Завдання до лабораторної роботи

 1. Розглянути класифікацію засобів вимірювальної техніки.

 2. Вивчити характеристики засобів вимірювальної техніки.

 3. Вивчити нормальні умови виконання лінійних і кутових вимірювань.

 4. Вивчити порядок вибору засобів вимірювань.Зміст звіту:

 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Креслення вимірюємої деталі.

 4. Схема полів допусків.

 5. Протокол вибору засобів вимірювань (за формою табл. Л.3.2.)

 6. Висновки.Контрольні запитання

 1. Засоби вимірювальної техніки та основні визначення метрології.

 2. Характеристики засобів вимірювальної техніки.

 3. Пояснить, які фактори визначають вибір засобів вимірювання.

 4. Поясніть, які фактори визначають похибку вимірювань.

 5. Похибки засобів вимірювальної техніки (динамічні та статичні, випадкові та систематичні, основні та додаткові).

 6. Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки.

 7. Класифікація засобів вимірювальної техніки.

 8. Уявлення про нормальні умови виконання лінійних та кутових вимірювань.

 9. Поясніть, від чого залежить вибір засобів вимірювань.

 10. Наведіть порядок вибору засобів вимірювань.Література: [3], с. 8-43; [8], с. 70-110, 145-146; [13], с. 118-122; [14], с. 4-71; [19], с. 27-85; [20], с. 70-84.

Лабораторна робота № 4

^ ВИВЧЕННЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ

ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ ДЕТАЛЕЙ


Мета роботи:

 • вивчити будову ноніусних та оптичних кутомірів;

 • набути практичних навичок вимірювання кутів деталей кутомірами;

 • набути практичних навичок користування таблицями граничних відхилень кутових розмірів.Завдання до лабораторної роботи

1. Вивчити будову та порядок вимірювання кутів деталей ноніусними та оптичними кутомірами.

2. Освоїти прийоми та відпрацювати уміння вимірювати кути деталей (зовнішні та внутрішні) за допомогою ноніусних та оптичних кутомірів.

3. Зробити висновок про придатність деталей.

Зміст звіту:

 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до лабораторної роботи.

 4. Креслення вимірюємої деталі.

 5. Протокол вимірювань (за формою табл. Л.4.3, Л.4.4).

 6. Висновки .Контрольні запитання

 1. Описати будову ноніусних та оптичних кутомірів та показати їх основні частини.

 2. Показати, як виконується перевірка нульового показання кутомірів.

 3. Яка відмінність у будові кутоміра типу УН і типу УМ?

 4. У чому особливості будови оптичних кутомірів?

 5. Як виконується відлік показань при вимірюванні кутів кутоміром типу УМ?

 6. Показати положення і випадки відліку на кутомірі типу УН при вимірюванні зовнішніх і внутрішніх кутів, вказавши границі кутів і правила відліку показань.

 7. Як позначають конусність і ухил на кресленнях?

 8. Правила відліку показань на оптичних кутомірах.Література: [3], с. 64-82; [4], с. 33-41; [8], с. 179-195; [13], с. 147-150; [14], с. 112-123; [19], с. 378-379.


Лабораторна робота № 5

^ ВИВЧЕННЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ

РІЗЬБИ МЕТРИЧНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ


Мета роботи:

 • вивчити будову різьбового мікрометра;

 • набути практичних навичок вимірювання різьби мікрометром різьбовим та методом трьох дротинок;

 • набути практичних навичок користування таблицями допусків і граничних відхилень метричних різьб.

Завдання до лабораторної роботи

 1. Вивчити будову та порядок вимірювання середнього діаметра трикутної зовнішньої різьби різьбовим мікрометром із вставками.

 2. Освоїти прийоми та відпрацювати уміння вимірювати середній діаметр метричної різьби із використанням прямого методу (різьбовий мікрометр із вставками) та посереднього (непрямого) методу (за допомогою трьох дротин у комбінації з гладким мікрометром).

 3. Зробити висновок про придатність деталей.

Зміст звіту

 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до лабораторної роботи.

 4. Креслення вимірюємих деталей.

 5. Схеми полів допусків.

 6. Схема вимірювань.

 7. Протокол вимірювань (за формою табл. Л.5.4, Л.5.5, Л.5.6).

 8. Висновки.

Контрольні запитання

 1. Описати будову різьбового мікрометра та показати його основні частини.

 2. Як вибирають і встановлюють вставки до різьбового мікрометра?

 3. Показати, як виконується перевірка нульового показання мікрометра.

 4. Що таке номінальний профіль різьби і що він визначає?

 5. На які параметри різьби установлені допуски?

 6. Опишіть поля допусків діаметрів метричної різьби. Із чого вони утворюються?

 7. Як виконується вимірювання середнього діаметра різьби різьбовим мікрометром?

 8. Як виконується вимірювання середнього діаметра різьби методом трьох вимірювальних дротинок.Література: [3],с. 146-151; [8],с. 195-205; [13], с.343-361; [14],с. 147-150; [19],с. 386-394.

Лабораторна робота № 6

^ ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ПО ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНИМ КІНЦЕВИМ МІРАМ ДОВЖИНИ


Мета роботи:

 • ознайомитись із характеристикою й конструкцією плоскопаралельних кінцевих мір довжини;

 • засвоїти методику набирання блоків з кінцевих мір;

 • набути відомості про повірочні схеми;

 • вивчити методи та способи повірки засобів вимірювальної техніки;

 • набути практичних навичок повірки засобів вимірювальної техніки.
^

Завдання до лабораторної роботи


 1. Вивчити основні вимоги до засобів вимірювальної техніки.

 2. Вивчити методи та способи повірки засобів вимірювальної техніки.

 3. Визначити перелік основних елементів штангенциркулів та гладких мікрометрів, що підлягають повірці.

 4. Відпрацювати уміння складати блоки плоскопаралельних мір довжини.

 5. Освоїти прийоми та відпрацювати уміння визначати основну похибку штангенциркулів та гладких мікрометрів.

 6. Зробити висновок про придатність повіряємих приладів до застосування.Зміст звіту

 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до лабораторної роботи.

 4. Протокол вимірювань (за формою табл. Л.6.3, Л.6.4 ).

 5. Висновки.Контрольні запитання

 1. Метрологічне забезпечення єдності вимірювань.

 2. Основні цілі й завдання метрологічного забезпечення єдності вимірювань.

 3. Метрологічна служба України та її основні завдання.

 4. Державні випробування засобів вимірювальної техніки.

 5. Повірка засобів вимірювальної техніки.

 6. Загальні відомості про повірочні схеми.

 7. Основні вимоги до засобів вимірювальної техніки.

 8. Зразкові засоби вимірювальної техніки, основні поняття, призначення та вимоги.

 9. Методи та способи повірки засобів вимірювальної техніки.


Лабораторна робота №7

^ ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЛЬНОГО І ТОРЦЕВОГО БИТТЯ ПОВЕРХОНЬ СТУПІНЧАСТОГО ВАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДИКАТОРА


Мета роботи:

 • вивчити будову вимірювальних головок (індикаторів).

 • набути практичних навичок вимірювання відхилень розташування поверхонь (биття).


Завдання до лабораторної роботи

   1. Вивчити будову та порядок вимірювань відхилень поверхонь деталей вимірювальними головками (індикаторами)

   2. Освоїти прийоми та відпрацювати уміння вимірювати відхилення розташування поверхонь деталей за допомогою вимірювальних головок (індикаторів).

   3. Зробити висновок про придатність деталі.

Зміст звіту

 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до лабораторної роботи.

 4. Креслення вимірюємої деталі.

 5. Протокол вимірювань. (За формою табл. Л.7.3; Л.7.4.).

 6. Висновки.


Контрольні запитання


1. Розкажіть по схемі про роботу індикатора і обґрунтуйте ціну поділки шкали.

2. Як виконується відлік показань на індикаторі?

3. Якими умовними знаками позначають відхилення розташувань поверхонь?

4. Приведіть приклади застосування індикаторів для вимірювання.

5. Описати будову індикатора та показати його основні частини.


Література: [3], с.97-114; [8], с. 97-116; [13], с. 118-122; [10], с. 302-304; 308-309.


Лабораторна робота №8

^ ВИМІРЮВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ КОНУСІВ З ДОПОМОГОЮ СИНУСНОЇ ЛІНІЙКИ


Мета роботи:

 • набути практичних навичок вимірювання кутів деталей з допомогою синусних лінійок;

 • набути практичних навичок користування таблицями граничних відхилень кутових розмірів.


Завдання до лабораторної роботи:

 1. Вивчити будову та порядок вимірювання кутів деталей з допомогою синусної лінійки.

 2. Освоїти прийоми та відпрацювати уміння вимірювати кути деталей з допомогою синусної лінійки, використовуючи непрямий (посередній) метод вимірювання.

 3. Зробити висновок про придатність деталі.


Зміст звіту:

 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до лабораторної роботи.

 4. Креслення вимірюємої деталі.

 5. Протокол вимірювань (за формою табл. Л.8.4, табл. Л.8.5)

 6. Висновки.

Контрольні запитання

1. Що таке інструментальні конуси і які системи цих конусів застосовують?

2. Дати позначення конусності.

3. Вказати основні параметри конічних з’єднань.

4. Як називається непрямий (посередній) метод вимірювання кутів і в чому він

складається?

5. Опишіть порядок вимірювання зовнішнього конуса на синусній лінійці.

6. Як позначаються поля допусків і посадок конічних з’єднань ?

7. Від чого залежить допуск кутового розміру?


Література: [2], с. 42, 51-57; [3], с.83-84, 136-143; [5], с. 79-90, 229-233; [7], с. 61-63, 67-78; [8], с. 194-195; [10], с. 143-147; [17], с. 228-237; [21], с. 246-248.


Лабораторна робота №9

^ ПОВІРКА НОНІУСНИХ КУТОМІРІВ ПО КУТОВИХ МІРАХ


Мета роботи:

 • ознайомитись із характеристикою й конструкцією кутових мір;

 • засвоїти навички набирання блоків з кутових мір;

 • засвоїти методику повірки похибок кутомірів за допомогою кутових мір.^

Завдання до лабораторної роботи


 1. Вивчити характеристики і конструкцію кутових мір.

 2. Відпрацювати уміння складати блоки з кутових мір.

 3. Освоїти прийоми та відпрацювати уміння визначати основну похибку ноніусних кутомірів.

Зробити висновок про придатність повіряємих приладів до застосування


Зміст звіту:

  1. Назва роботи.

  2. Мета роботи.

  3. Завдання до лабораторної роботи.

  4. Протокол вимірювань (за формою табл. Л.9.1, табл. Л.9.2)

  5. Висновки.


Контрольні запитання

 1. Які існують кутові міри, їх типи і призначення?

 2. Як складається блок кутових мір?

 3. Яким методом вимірюються кути деталей з допомогою кутових мір?

 4. Як використовуються пристосування для кутових мір?^

Література: [2], с. 241-251; [5], с. 171-173; [7], с. 32-35; [10], с. 280-286; [14], с. 22-23; [21], с. 116.Лабораторна робота №10

КОНТРОЛЬ КІНЕМАТИЧНОЇ ТОЧНОСТІ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДИКАТОРНОГО НОРМАЛЕМІРА


Мета роботи:

 • ознайомитися з контрольними комплексами зубчастих коліс і правилами їх вибору;

 • засвоїти навички контролю окремих параметрів точності зубчастих коліс за допомогою індикаторного нормалеміра;

 • отримати навички користування стандартом ГОСТ 1643-81.Завдання до лабораторної роботи

  1. Вивчити будову та порядок вимірювання довжини загальної нормалі за допомогою індикаторного нормалеміра.

  2. Освоїти прийоми та відпрацювати уміння вимірювати довжину загальної нормалі за допомогою індикаторного нормалеміра.

  3. Зробити висновок про придатність зубчастого колеса зазначеній нормі кінематичної точності.

Зміст звіту:

 1. Назва роботи.

 2. Мета роботи.

 3. Завдання до лабораторної роботи.

 4. Креслення виміряної деталі.

 5. Протокол вимірювань (за формою табл. Л.10.4, табл. Л.10.5)

Висновки
^

Контрольні запитання:


 1. Вказати основні параметри зубчастого колеса і зубчастої передачі.

 2. Вкажіть вимоги до точності зубчастого колеса і зубчастої передачі.

 3. Вкажіть показники і параметри кінематичної точності зубчастого колеса.

 4. Опишіть будову нормалеміра та його використання для вимірювання довжини загальної нормалі.

 5. Поясніть позначення точності зубчастих коліс на кресленнях.

 6. Якими параметрами нормують точність і вид з’єднань зубчастих коліс і передач?

 7. Які знаєте степені точності зубчастих коліс, де вони використовуються?

 8. Основні параметри циліндричних зубчастих коліс, що визначають кінематичну норму точності, норму плавності роботи, норму контакту і норму бічного зазору в передачі.

 9. Що таке довжина загальної нормалі? Принципи її вимірювання.


Література: [2], с. 278-294; [3], с. 169; [4], с. 87; [5], с. 108-120, 238-243; [7], с. 167-168; [8], с. 237-256; [10], с. 211-223, 376-399; [14], с. 113-115; [17], с. 274-278, 281-286; [21], с. 302-322.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:


 1. Анухін В.И. Допуски и посадки. Учебное пособие 3-е издание СПб.: Питер, 2004. – 207 с.

 2. Белкин Н.М. Средства линейно – угловых измерений. Справочник. - М.: Машиностроение, 1987. – 368 с.

 3. Берков В.И. Технические измерения (альбом). – М.: Высш.шк., 1977 - 232 с.

 4. Берков В.И. Технические измерения (альбом): Учеб. Пособие для СПТУ. – 40-е изд.. испр. и доп. – М.: Высш.шк., 1977 – 232 с.

 5. Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навч. посібник – Львів: Світ, 2003. – 328 с.

 6. Болдин Л.А. Основы взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1984. – 272 с.

 7. Васильев А.С. Основы метрологии и технические измерения: Учеб. пособие. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Машиностроение, 1988. - 240 с.

 8. Ганевский Г.М. Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. – М.: Высш. шк., 1987. - 270 с.

 9. Дудников А.А. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения. - М.: Агропромиздат, 1989. - 176 с.

 10. Желєзна А.М., Кирилович В.А. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. - 796 с.

 11. Казанчан А.К., Мішуков О.В. Ділова документація у вищій школі. Навчально – методичний посібник. – Херсон: Айлант, 1999.- 230 с.

 12. Кирилюк Ю.Є., Якимчук Г.К., Бугай Ю.М. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання: Підручник /За ред. Ю.М. Бугая. – К.: Основа, 2003. - 240 с.

 13. Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения.-М.: Машиностроение, 1982. – 284 с.

 14. Кострицкий В.Г. и др. Контрольно – измерительные инструменты и приборы в машиностроении.-К.: Техника, 1986. – 135 с.

 15. Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции. – М.: Высш. шк., 1985. – 288 с.

 16. Романов А.Б. Справочная книга по точности и контролю. – Л.: Лениздат, 1984. – 191 с.

 17. Саранча Г.А., Якимчук Г.К. Метрологія, стандартизація та управління якістю: Підручник. – К.: Основа, 2004. – 376 с.

 18. Серый И.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Машиностроение, 1987. – 352 с.

 19. Справочник контролёра машиностроительного завода /Под ред. Якушева А.И. – М.: Машиностроение, 1980. – 527 с.

 20. Цюцюра В.Д., Цюцюпа С.В. Метрологія та основи вимірювань: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 180 с.

 21. Якушев А.И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1987. – 352 с.ЗМІСТ

ВСТУП

3

^ МОДУЛЬ 2 ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ДЕТАЛЕЙ З’ЄДНАНЬ. МЕТРОЛОГІЯ У МАШИНОБУДУВАННІ
Практична робота №1

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ КАЛІБРІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЦИЛІНДРИЧНИХ ВАЛІВ І ОТВОРІВ ……………………..


4


Практична робота №2

РОЗРАХУНОК РОЗМІРІВ ЛАНЦЮГІВ …………………..

11


Практична робота № 3

^ ВИБІР СТЕПЕНІВ ТОЧНОСТІ, ВИДУ СПРЯЖЕННЯ ТА КОМПЛЕКСУ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ТА ПЕРЕДАЧ22


^ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
Загальні теоретичні відомості………………………………………………………………

40

Лабораторна робота №1

ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ І ВИЗНАЧЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ ФОРМИ ПОВЕРХОНЬ ГЛАДКИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ З ДОПОМОГОЮ ГЛАДКИХ МІКРОМЕТРІВ ТА ІНДИКАТОРНИХ (ВАЖІЛЬНИХ) СКОБ ………………………………………43


Лабораторна робота № 2

ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ І ВИЗНАЧЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ ФОРМИ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОТВОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДИКАТОРНИХ ТА МІКРОМЕТРИЧНИХ НУТРОМІРІВ ………………………48


Лабораторна робота № 3

^ ВИБІР ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ

53


Лабораторна робота № 4

ВИВЧЕННЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ ДЕТАЛЕЙ …………………………………………


58


Лабораторна робота № 5

ВИВЧЕННЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ РІЗЬБИ МЕТРИЧНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ …………………..


63


Лабораторна робота № 6

ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПО ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНИМ КІНЦЕВИМ МІРАМ ДОВЖИНИ …………………………………………………..69


Лабораторна робота №7

ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЛЬНОГО І ТОРЦЕВОГО БИТТЯ ПОВЕРХОНЬ СТУПІНЧАСТОГО ВАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДИКАТОРА ………………………….


74


Лабораторна робота №8

ВИМІРЮВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ КОНУСІВ З ДОПОМОГОЮ СИНУСНОЇ ЛІНІЙКИ ……………………


77


Лабораторна робота №9

ПОВІРКА НОНІУСНИХ КУТОМІРІВ ПО КУТОВИХ МІРАХ…………………………………………………………


83


Лабораторна робота №10

КОНТРОЛЬ КІНЕМАТИЧНОЇ ТОЧНОСТІ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДИКАТОРНОГО НОРМАЛЕМІРА …………………………………………...88

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ……………………………………………………………………

94

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції\" iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції "
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №4...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу " основи стандартизації, сертифікації І управління якістю" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 050100 "Маркетинг"
Щодо виконання контрольної роботи з курсу “ основи стандартизації, сертифікації І управління якістю”
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції\" iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни “ основи стандартизації, сертифікАції І управління якістю”
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції\" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу " Основи автоматики та систем управління " для студентів спеціальності 091101
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції\" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних І практичних робіт з дисципліни «Теоретичні основи ливарного виробництва» для студентів заочного факультету за спеціальністю -ливарне виробництво
Методичні вказівки до виконання лабораторних І практичних робіт з дисципліни «Теоретичні основи ливарного виробництва» для студентів...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції\" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Дослідження за фахом» для студентів
Містять методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Дослідження за фахом», а також основні параметри...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції\" iconМетодичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Проектна діяльність»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Проектна діяльність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції\" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» / укладач С. М. Ващенко....
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції\" iconО. С. Основи управління якістю
Основи управління якістю. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності „Автомобілі...
Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни \" основи стандартизації та управління якістю продукції\" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Системи управління базами даних" для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи