Методичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності icon

Методичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності
Скачати 267.51 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності
Дата06.11.2012
Розмір267.51 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра загальної інженерної підготовки

Дубовик Л.П.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до курсу

ДИЗАЙН ШКІЛЬНИХ ТА ОФІСНИХ ІНТЕРЄРІВ


для студентів спеціальності

7.010.103 ПМСО. Трудове навчання та

8.010.103 ПМСО. Трудове навчання


Херсон – 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Херсонський державний педагогічний університет

Кафедра загальної інженерної підготовки


Дубовик Л.П.


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до курсу

ДИЗАЙН ШКІЛЬНИХ ТА ОФІСНИХ ІНТЕРЄРІВ


для студентів спеціальності

7.010.103 ПМСО. Трудове навчання та

8.010.103 ПМСО. Трудове навчання


Херсон - 2007


Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2 від 23.10.06 року)


Схвалено навчально – методичною комісією Херсонського державного університету (протокол №4 від 31.01.07 року)


Рекомендовано до видання вченою радою Херсонського державного університету (протокол №6 від 05.02.07 року)Укладач

Дубовик Л.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної інженерної підготовки
Рецензенти:

Бутенко В.Г.

доктор педагогічних наук, член-кореспондент АПН України, професор кафедри педагогіки та психології;
Знамеровська Н.П. -

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної інженерної підготовки.Дубовик Л.П. Навчально-методичні рекомендації до курсу “Дизайн шкільних та офісних інтер’єрів”: Для студентів спеціальності 7.010 103 ПМСО. Трудове навчання та 8.010.103 ПМСО. Трудове навчання. – Херсон.: Видавництво ХДУ, 2007. – 128 с.ISBN 966-630-138-Х

 Дубовик Л.П., 2007

 ХДУ, 2007

^ Стислі рекомендації до організації навчального процесу.


Одне з найголовніших завдань державного будівництва на сучасному етапі розвитку України – це підвищення матеріального та культурного рівня народу, створення умов для всебічного розвитку особи, тобто формування гармонійного архітектурно-предметного оточення. Складовою частиною системи загальноосвітньої та професійно-педагогічної підготовки вчителя трудового навчання є підготовка до естетичного, художньо-конструкторського та конструкторсько-технологічного розвитку молоді. Широкі можливості для такого розвитку створюються в умовах організації проектної діяльності учнів.

Програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів передбачає виконання проектів у яких можуть бути застосовані різні види технологій: обробка конструкційних матеріалів, електротехніки, графічних і дизайнерських робіт, технології ремонтно-оздоблювальних робіт, озеленення, народних ремесел тощо. Серед об’єктів праці, що рекомендовані програмою важливе місце займають вироби інтер’єрного призначення з дроту, жерсті, фанери, деревини, природних та текстильних матеріалів та ін. У процесі виконання проекту виробу інтер’єрного призначення неможливо обійтися без знань про основи проектування інтер’єру, про створення ансамблю предметів, тобто про дизайнерську діяльність.

Дизайн – проектна діяльність, спрямована на створення цілісного гармонійного предметно-технічного середовища життєдіяльності людини. Його виникнення і розвиток зумовлені науково-технічним прогресом і соціально-культурними змінами в суспільстві. Світоглядна орієнтація дизайнерів супроводжується активною діяльністю людей, які створюють нові цінності та норми матеріального і духовного життя. Інтер’єри, крім тісної взаємодії та ”функціональної контактності” з людиною та архітектурною спорудою в цілому, є важливим фактором виявлення, а також формування художніх поглядів і естетичних запитів.

Загальна мета курсу “Дизайн шкільних та офісних інтер’єрів” – навчити студентів сприймати, розуміти, творити красу навчального та виробничого середовища. Інтер’єр – внутрішній простір будівлі або будь-якого приміщення, який має функціонально-естетичну організацію. Шкільний інтер’єр виступає як засіб для здійснення навчально-виховної діяльності, та як об’єкт, носій певних естетичних властивостей. На жаль, багато наших шкіл нагадують похмурі, безликі коробки. При їх проектуванні не завжди ретельно опрацьовуються питання архітектурно-художньої виразності шкільного середовища, не передбачаються елементи монументального та декоративно-прикладного мистецтва, не закладаються малі архітектурні форми та елементи шкільної наочної агітації.

Виправити ці недоліки під силу вчителю трудового навчання, який не тільки розуміє завдання естетизації шкільного середовища, працює над його організацією, основаною на закономірностях композиції (а не на інтуїтивному прикрашені приміщень) але й залучає учнів до цієї діяльності; вчителю, який вміє формувати художньо-естетичний образ шкільного інтер’єру через тектонічну виразність і гармонізацію внутрішнього простору з одночасним забезпеченням комфортності приміщень.

Випускники інженерно-технологічного факультету успішно працюють не тільки у загальноосвітніх школах та закладах професійної освіти. Вони реалізують свої знання і навички на виробництві, у роботі автотранспортних організацій, у діяльності торгових та комерційних підприємств тощо. Тому вони повинні знати як естетично організувати предметно-технічне середовище офісних приміщень в залежності від їх призначення.

Студенти, що засвоїли закони дизайну шкільних та офісних інтер’єрів, мають низку незаперечних переваг:

 1. у відборі кращих речей та їх поєднання, адже вибір уже сам пособі потребує певної підготовки, знань, чуття;

 2. у виготовленні речей, адже поштовх до виготовлення речей – це внутрішня, властива більшості естетично розвинених людей потреба створювати художньо неповторні предмети. Вчителю трудового навчання властива також потреба до передавання законів творчості молодому поколінню під час виготовлення виробів інтер’єрного призначення у шкільних майстернях;

 3. у створенні предметно-просторового середовища як побутового так і виробничого призначення;

 4. у залученні учнів, гуртківців до дизайнерської діяльності. Проблеми естетизації шкільних приміщень можна вирішувати у рамках роботи гуртів, конструкторських бюро та проведення різноманітних виховних позакласних заходів (конкурси, виставки, огляди, рейди та ін.).

Дані навчально-методичні рекомендації допоможуть у організації самостійної підготовки студентів та виконанні лабораторних робіт з курсу “Дизайн шкільних та офісних інтер’єрів”.

Особлива увага приділяється організації самостійної роботи. Самопідготовка починається з опрацювання лекцій, вивчення теоретичного матеріалу у літературі, список якої надається, та у розділі “Головні теоретичні положення”. Відбору, аналізу та осмисленню інформації допоможуть запитання для самоконтролю. Закінчується самопідготовка конспектування питань, винесених на самостійне опрацювання.

Розширенню, поглибленню знань з теми, яка найбільш зацікавила студента, сприяє реферування. Приблизна тематика рефератів надається (див. додаток А). При написанні рефератів необхідно не тільки узагальнити ряд робіт, систематизувати одержану інформацію, навести свої власні міркування, ідеї, висновки, але й підібрати чи виконати (виготовити) ілюстративний матеріал.

У підготовку до лабораторних робіт входить ознайомлення з метою і змістом роботи, зображення протоколів, таблиць, що заповнюються під час виконання роботи, виготовлення необхідних матеріалів і інструментів, організація робочого місця згідно завдання.

Мета лабораторних робіт – систематизувати, поглибити та актуалізувати знання, одержані під час самостійної роботи напередодні заняття та вивченні навчальних дисциплін прямо або побічно пов’язаних із курсом; сформувати практичні навички: проведення естетичного і ергономічного аналізу архітектурно-предметного середовища, проектування фрагментів шкільного та офісного інтер’єру із заданими естетичними властивостями і характеристиками.

Виконуються лабораторні роботи за індивідуальними завданнями, які базуються на натурі, описі, уявленні або заданому зображенні. З урахуванням кількості студентів у групі, один варіант випадає на двох студентів. Це дає можливість організувати порівняння, обговорення результатів роботи, під час якого у студентів формуються естетичні оцінки і естетичні судження, прагнення до спілкування з приводу естетичних якостей об’єкту.

Послідовність виконання лабораторної роботи, що приведена у навчально-методичних рекомендаціях, бажана, але не обов’язкова. Враховуючи індивідуальність кожного студента, самобутність його творчості, допускаються відхилення не тільки у послідовності, але й у змісті і обсязі робіт. Головне, щоб під час виконання і оформлення робіт студент виявив сумлінність, охайність, а при їх захисті міг обґрунтувати ці відхилення, показати тверді і обширі знання з теми. Перед заліком усі виконані і захищені роботи підшиваються в альбом формату А4, оформлюються титульним листом (див. додаток А) і здаються викладачу.

^ ЛЕКЦІЙНІ МОДУЛІ


Тема №1. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ

ШКІЛЬНИХ ТА ОФІСНИХ ІНТЕРЄРІВ


Лекція №1Вимоги до естетичної організації шкільних та офісних інтер’єрів.


План лекції:

 1. Системний підхід у проектуванні естетичного архітектурно-предметного середовища.

 2. Соціальні вимоги до властивостей предметно-просторового середовища.

 3. Функціональні вимоги до інтер’єрів.

 4. Біоніка в дизайні.

 5. Інформаційні основи проектування предметно-просторового середовища.

 6. Комплекс ергономічних вимог до предметно-просторового середовища.

 7. Вимоги до конструктивних вирішень об’єктів предметно-просторового середовища.

 8. Технологічні до проектування інтер’єрів.

 9. Комплекс техніко-економічних вимог.

 10. Естетичні вимоги до створення предметно-просторового середовища.

 11. Загальна характеристика основних етапів проектування інтер’єрів:

  • компоновка плану;

  • методи та прийоми зонування (членування) простору;

  • розташування і групування обладнання;

  • компоновка окремого робочого місця;

  • об’ємно-просторові та пластичні характеристики обладнання;

  • проектування загальної кольорової гами інтер’єру та його обладнання.


Лекція №2 Пізнавальні процеси у сприйнятті інтер’єрів шкільних та офісних приміщень


План лекції:

 1. Психологічні процеси (відчуття, сприйняття, мислення, уява) у спілкуванні людини з дійсністю.

 2. Сприйняття простору як необхідна умова орієнтування і взаємодії людини з предметно-просторовим середовищем.

 3. Механізм, властивості та особливості сприйняття переднього, проміжного і заднього просторових планів.

 4. Сприйняття форми. Асоціативність сприймання форм.

 5. Сприйняття величини предметів, глибини й віддаленості предметів, напрямку, спрямованості форми.

 6. Особливості сприйняття архітектури.

 7. Загальна характеристика компонентів архітектурної форми: просторова форма-оболонка, огородження, предметне наповнення.

 8. Особливості та етапи “інтер’єрного сприйняття”.

 9. Використання засобів і властивостей композиції при проектуванні інтер’єрів.

 10. Специфічні принципи і закономірності побудова ансамблю предметно-просторового середовища.


Лекція №3 Розробка колористичної композиції інтер’єру .


План лекції:

 1. Роль закономірностей відчуття кольору при проектуванні інтер’єрів.

 2. Вибір кольорів, кольорового контрасту, кольорового акценту, тональності при створенні колористичної композиції інтер’єру.

 3. Психологічний вплив кольору на організм.

 4. Вікові особливості сприйняття кольору.

 5. Кольорове рішення шкільних приміщень.

 6. Врахування освітлення при розробці колористичної композиції інтер’єру.

 7. Проблеми поєднання кольорів у колористичній композиції інтер’єру.


Лекція №4 Проектування освітлення предметно-просторового середовища.


План лекції:

 1. Роль освітленні у композиційному рішенні предметно-просторового середовища.

 2. Художньо-виражальні задачі і прийоми освітлення інтер’єрів.

 3. Світлорозподіл та види світильників.

 4. Особливості і закономірності створення ансамблю при виборі світильників.

 5. Послідовність проектування освітлення шкільних та офісних приміщень.


Тема №2. ЕСТЕТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ

^ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ШКІЛЬНИХ ТА ОФІСНИХ ІНТЕРЄРІВ


Лекція №5 Композиційна розробка огородження шкільних та офісних приміщень.


План лекції:

 1. Принципи композиційної розробки огородження шкільних та офісних приміщень.

 2. Засоби пластичної розробки огородження приміщення.

 3. Прийоми організації поверхні огородження (тектонічний, образотворчо-тектонічний, декоративний).

 4. Синтез мистецтв в інтер’єрі.

 5. Основні принципи художнього оформлення інтер’єру школи.


Лекція №6 Композиційна розробка предметного середовища шкільних та офісних приміщень.


План лекції:

 1. Загальна характеристика компонентів предметного середовища.

 2. Використання способів сумісного просторового і матеріального відношення обладнання і архітектурних елементів в інтер’єрі.

 3. Класифікація меблі за функціональним призначенням.

 4. Основні вимоги до сучасної меблі з функціонального, конструктивного, техніко-економічного та естетичного боку.

 5. Використання принципів утворення природних форм i характерних функціональних пристосувань бioлoгiчниx об'єктів.

 6. Реалізація ергономічних вимог до меблів.

 7. Проектування робочих місць.

 8. Конструктивні схеми корпусних меблів.

 9. Послідовність компонування приміщення.

 10. Застосування комбінаторного методу формотворення.

 11. Озеленення шкільних та офісних приміщень.

 12. Художньо-інформаційне тематичне оформлення шкільних та офісних приміщень.


Лекція №7 Система автоматизованого проектування інтер’єрів шкільних та офісних приміщень.


План лекції:

 1. Традиційні напрямки створення САПР.

 2. Типові алгоритми проектування.

 3. Структура САПР ”Меблі”.

 4. Типовий алгоритм проектування меблів.

 5. Технічна база САПР ”Меблі”.

 6. Математичне, інформаційне та організаційне забезпечення САРП ”Меблі”.


^ ЛАБОРАТОРНІ МОДУЛІ


Тема №1. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ

ШКІЛЬНИХ ТА ОФІСНИХ ІНТЕРЄРІВ


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1


РОЗРОБКА ПРОЕКТУ РОЗТАШУВАННЯ ТА КОМПОНУВАННЯ ПРЕДМЕТНОГО НАПОВНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ
^

Мета роботи


 • Ознайомитися з основними засобами організації предметного середовища шкільних та офісних приміщень.

 • Навчитися обирати доцільні варіанти компонування приміщення.

 • Набути практичні навички з проектування предметного середовища шкільних та офісних приміщень.

 • Закріпити навички графічної передачі образно-просторового рішення шкільних та офісних приміщень.^

Послідовність виконання роботи.


 1. Лабораторна робота проводиться у формі ділової гри “Конструкторське бюро”. Тому на першому етапі необхідно ознайомитися із завданням: призначенням і розмірами приміщень згідно варіанту (Див. додаток Д, табл. Д.1.).

 2. Визначити розташування і параметри функціональних зон приміщення.

 3. Визначити параметри шкільної меблі та обладнання, проходів, обумовлених антропометричними даними школярів, норми площини на одну людину (Див. додаток В, табл. Д.В.3.), визначити розташування обладнання у нижній, середній та верхній зоні.

 4. Виконати план розташування обладнання (формат А3). Зразок дивись на рис. Л.1.1.

 5. Вибрати кут зору, відстань до об’єктів першого плану, лінію горизонту, точку зору.

 6. Згідно обраним параметрам виконати перспективне зображення інтер’єру приміщення, максимально спрощуючи конструктивні елементи обладнання (формат А3). Зразок дивись на рис. Л.1.2.

 7. Захистити розроблений проект.^

Матеріали та інструменти.


Фотографії та репродукції із зображенням інтер’єрів шкільних та офісних приміщень; креслярське приладдя; креслярський папір формату А4, А3.


Зміст звіту.

 1. Назва і мета роботи.

 2. План розташування обладнання у шкільному або офісному приміщенні (формат А4).

 3. Пояснювальна записка із обґрунтуванням виконаного рішення.

 4. Перспективне зображення інтер’єру шкільного або офісному приміщення (формат А3).Рис. Л.1.1 – Зразок плану розташування обладнання

Рис. Л.1.2 – Зразок перспективного зображення інтер’єру приміщенняПитання для самоконтролю

 • Функції шкільного та офісного інтер’єру.

 • Шляхи одержання смислової та візуальної інформації для задоволення орієнтаційних (пізнавальних) та фізіологічних потреб людини.

 • Просторові форми і маси як носії естетичної виразності архітектурного середовища.

 • Психологічні особливості впливу шкільного інтер’єру на учнів.

 • Естетичні характеристики властивостей архітектурного простору:

а) “індивідуальне - колективне”;

б) “закрите - відкрите”;

в) “зовнішнє - внутрішнє”;

г) “хаотичне - організоване”.

 • Характеристика основних компонентів архітектурної форми: просторової форми-оболонки, огородження, предметного наповнення.

 • Особливості “інтер’єрного” сприйняття.

 • Особливості візуального освоєння форми.

 • Етапи відображення об’єкту.

 • Фактори, що впливають на вимірювальну характеристику оптичного сприйняття: поле зору, кут зору, гострота зору.


Література: [6], [12], [16], [17], [22], [25], [26], [36], [41], [53].

^ МОДУЛІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Перелік тем для написання реферату


 1. Композиційні закономірності українського житла.

 2. Історичний розвиток шкільного інтер’єру.

 3. Навчально-виховні функції шкільного інтер’єру.

 4. Принципи оформлення шкільного інтер’єру.

 5. Архітектоніка і комбінаторика формотворення.

 6. Естетична оцінка кольору.

 7. Освітлення у естетичній оцінці шкільного інтер’єру.

 8. Естетичне сприйняття форми.

 9. Семіотика архітектурних форм.

 10. Декоративно-художнє оздоблення інтер’єрів громадських закладів.

 11. Декоративні можливості будівельних матеріалів.

 12. Монументально-декоративне мистецтво у оздобленні шкільних інтер’єрів.

 13. Шрифт у архітектурі.

 14. Синтез мистецтв у архітектурі навчальних закладів.

 15. Креслярські композиції у оформленні шкільних інтер’єрів.

 16. Малі архітектурні форми у організації шкільного інтер’єру.

 17. Сучасний вітраж – одна з активних форм естетичної організації шкільного середовища.

 18. Методика проектування і виготовлення декоративно-прикладного виробу для оздоблення шкільного інтер’єру. (На прикладі оздоблення одним з методів: карбування, різьблення , мозаїка, та інші).

 19. Традиції і новаторство у організації шкільного середовища.

 20. Взаємозв’язок естетичного і утилітарного у шкільному інтер’єрі.

 21. Естетична оцінка шкільного інтер’єру як складова частина естетичної свідомості.

 22. Психолого-фізіологічні основи естетичної оцінки шкільного інтер’єру учнями різного віку.

 23. Формування естетичних суджень що до естетичної організації шкільного інтер’єру.


^ Самостійні завдання

(завдання виконується на базі реальних шкільних

та офісних приміщень за вибором студента згідно варіанту).


Завдання для студентів, що мають непарний варіант. Виконати проект кольорового оздоблення інтер’єру шкільного або офісного приміщення і його обладнання

Мета: закріпити навички виконання проекту кольорового оздоблення інтер’єру шкільного або офісного приміщення і його обладнання.

^ Послідовність виконання самостійного завдання.

 1. Вивчити кольорове оздоблення інтер’єру обраного приміщення (або групи приміщень) і його обладнання. Перевагу бажано надавати таким шкільним приміщенням: навчальним майстерням з обробки деревини і металу, швейним майстерням, майстерням з кулінарії, кабінетам креслення. Дані занести у таблицю (Див. додаток Г, табл. Д.Г.8.)

 2. Відповісти на питання:

 • Який тип кольорових гармоній використано при оздобленні приміщення?

 • Які задачі вирішуються у досліджуваному приміщенні з допомогою кольору? Наведіть конкретні приклади.

 • Які основні кольори використано у приміщені для забезпечення безпеки праці?

 • Як кольорове оздоблення допомагає знизити зорову втому учнів?

 • Які елементи інтер’єру пофарбовані у основні, допоміжні, акцентні кольори?

 • Як використовується колір для зорового корегування розмірів приміщень?

 • Як пов’язане кольорове рішення приміщення з його архітектурою?

 1. Дати естетичну оцінку кольоровому оздобленню шкільного приміщення.

 2. Обґрунтувати пропозиції що до поліпшення кольорового оздоблення шкільного приміщення.

 3. Обрані кольори нанести на картину інтер’єру приміщення, побудованого у лінійній перспективі.


Завдання для студентів, що мають парний варіант. Виконати проект реконструкції предметного середовища шкільного або офісного приміщення.


Мета: закріпити навички виконання проекту реконструкції предметного середовища шкільного або офісного приміщення.


Послідовність виконання завдання.

 1. Вибрати для дослідження одне з навчальних приміщень школи або офісне приміщення.

 2. Провести ергономічний аналіз приміщення:

 • оцінити позу учня або службовця і можливість її зміни;

 • визначити відповідність розмірів обладнання антропометричним даним школярів або службовця;

 • визначити доцільність рухів учнів або службовця на даному робочому місці;

 • визначити відповідність навчально-виробничих рухів учня анатомо-фізіологічній структурі його тіла;

 • з’ясувати наявність конструктивних елементів обладнання з гострими гранями і виступами, які можуть привести до травмування;

 • перевірити, чи виявлені кольором особливо небезпечні частини обладнання і устаткування;

 • чи мають частини обладнання, що обертаються захисні пристрої;

 • з’ясувати призначення, частоту використання, розташування з урахуванням зон досяжності різноманітного навчально-виробничого обладнання;

 • встановити виділення пилу, газу, надмірного тепла та можливості їх своєчасного вилучення та оцінити засоби захисту учнів або службовця від них;

 • з’ясувати, чи дотримуються у приміщеннях норми площини на людину та розмірів проходів;

 • визначити, чи раціонально розташоване обладнання у нижній, середній і верхній зонах;

 • чи відповідає номенклатура навчального, навчально-демонстраційного обладнання функціональному призначенню приміщення.

 1. Дати естетичну оцінку організації предметного середовища шкільного або офісного приміщення:

 • естетичне виявлення зв’язку між предметним наповненням та архітектурним простором;

 • реалізація основних засобів організації предметного середовища;

 • дотримання естетичних закономірностей об′ємно-просторової композиції (пропорційність, ритмічні і метричні побудови, масштабність, контрастні і нюансні відношення, тектоніка, колір та інше);

 1. Сформулювати естетичні судження, обґрунтовуючи їх результатами ергономічного аналізу.

 2. Виконати проект реконструкції предметного середовища шкільного або офісного приміщення.

 3. Графічно розкрити свій проект у вигляді перспективного зображення інтер’єру шкільного або офісного приміщення.

 4. Захист розробленого проекту.


ПІДСУМКОВА ТЕКА
^

Питання для проведення залікової контрольної роботи


 1. Системний підхід у проектуванні шкільних та офісних інтер’єрів.

 2. Функції шкільного та офісного інтер’єру.

 3. Роль відчуття і сприйняття у взаємозв’язку людини з оточуючим світом.

 4. Просторові форми і маси як носії естетичної виразності архітектурного середовища.

 5. Психологічні особливості впливу шкільного інтер’єру на учнів.

 6. Психологічні особливості впливу офісного інтер’єру на працівників та відвідувачів.

 7. Естетичні характеристики властивостей архітектурного простору:

а) “індивідуальне - колективне”;

б) “закрите - відкрите”;

в) “зовнішнє - внутрішнє”;

г) “хаотичне - організоване”.

 1. Характеристика основних компонентів архітектурної форми: просторової форми-оболонки, огородження, предметного наповнення.

 2. Особливості “інтер’єрного” сприйняття.

 3. Етапи відображення об’єкту: фіксація контурів і силуетів архітектурної форми, величини предметів і відстані до них.

 4. Фактори, що впливають на вимірювальну характеристику оптичного сприйняття: поле зору, кут зору, гострота зору.

 5. Взаємозв'язок різних аналізаторів людського організму (зору, дотику та інше) під час сприймання архітектурно-предметної форми.

 6. Асоціативний характер сприймання форм та його використання у оформленні шкільних та офісних інтер'єрів.

 7. Характеристика категорій композиції: органічність і цілісність форми, пропорційність і ритм, масштабність, пластичність, колір, контраст і нюанс.

 8. Соціально-демографічні передумови проектування предметно-просторового середовища.

 9. Декоративне оформлення інтер’єру.

 10. З чого складається психологічний клімат інтер’єру?

 11. Кольорове проектування шкільних та офісних інтер’єрів.

 12. Принципи художнього оформлення інтер’єру.

 13. Як досягти єдності (цілісності) у сукупності предметів?

 14. Специфічні особливості, принципи та закономірності побудови ансамблю.

 15. Функції кольорового оформлення шкільного інтер'єру.

 16. Задачі, які вирішує освітлення у приміщеннях школи.

 17. Композиційні прийоми роботи зі світлом.

 18. Вимоги до улаштування штучного освітлення у шкільних та офісних інтер’єрах та методи їх досягнення

 19. Основні принципи композиційної розробки огородження приміщення.

 20. Синтез образотворчих мистецтв у організації поверхні огородження.

 21. Декоративні можливості будівельних матеріалів: деревина, камінь, штукатурка, цегла, бетон, кераміка, скло, метал, пластмаси та ін.

 22. Методика виготовлення мозаїки з деревини, кераміки, лінолеуму та інших матеріалів.

 23. Вітражі у композиції інтер’єру та методика їх розробки і виготовлення.

 24. Значення декоративно-прикладного мистецтва у оздобленні шкільних та офісних інтер’єрів.

 25. Методика проектування декоративних виробів для оздоблення шкільних та офісних інтер’єрів.

 26. Основні способи композиційної організації предметного середовища.

 27. Призначення і тенденції розвитку технічного обладнання.

 28. Вимоги до виробничого обладнання у шкільних майстернях.

 29. Меблі як засіб композиційної організації інтер’єру.

 30. Функціональні, конструктивні, техніко-економічні та естетичні вимоги до меблів.

 31. Задачі та прийоми озеленення у композиції шкільних та офісних інтер’єрів.

 32. Художньо-інформаційне оформлення шкільних та офісних інтер’єрів. засобів.

 33. Вимоги до формотворення шкільних засобів наочної агітації.

 34. Особливості оформлення наочно-агітаційних елементів: плакатів, лозунгів, стендів, афіш та інше.

 35. Вимоги до виготовлення і оформлення “Дошки пошани”, “Дошки оголошень”, організації тематичних виставок та тимчасових композицій.

 36. Художньо-інформаційне оформлення, як засіб технологічної і просторової орієнтації у школі.

 37. Вимоги до виготовлення інформаційних знаків, піктограм, символічних зображень.^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Автомонов П.П. Художньо-тематичне оформлення школи: Навчально-методичний посібник. – К.: Рад. шк., 1986. – 71 с.:ил.

 2. Агранович Е.С. О цветовых предпочтениях как основе выбора цвета в формировании школьного интерьера. //Техническая эстетика. - 1968. - №2. - С.37.

 3. Антонович Е.А. Декоративно-прикладне мистецтво: Навч. посібник для студентів пед. ін-тів. – Львів: Світ, 1992. – 272 с.

 4. Байрамбеков М.М. Художественное оформление школы: Метод. рекомендации. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1989. – 53 с.

 5. Беккерман Я.И. Технология оформительских робот: Учеб. пособие для ПТУ. –М.: Высш. шк., 1991. – 127 с.

 6. Божко Ю.Г. Эстетические свойства архитектуры: Моделирование и проектирование. – К.: Строитель, 1990. – 141 с.

 7. Велигоцкая Н.И. Монументально-декоративное искусство в архитектуре Украины. –К.: Будивэльнык, 1989. – 100 с.

 8. Воробьев Г.Г. Школа будущего начинается сегодня: Кн. для учителя. –М.: Просвещение, 1991. – 239 с.

 9. Губницкий С., Миронов Г., Тарасевич Г. Декоративно-оформительские работы. Изд-е 2-е, исправл. и допл. – М.: Профиздат, 1964. - 141с.

 10. Дерибере М. Цвет в деятельности человека. - М.: Стройиздат, 1964. - 102с.

 11. Диденко И.А., Островец А.М., Циглер Б.В. Художественное оформление наглядных средств агитации и пропаганды. – М.: Просвещение, 1971. - 140с.

 12. Дубовик Л.П. Навчальний посібник до спецкурсу ”Основи естетики шкільного інтер'єру”: Для студентів спеціальності 7.010 103 ПМСО. Трудове навчання. – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – 108 с.

 13. Жиганов Б.В. Оборудование школьных интерьеров (с альбомом чертежей) Пособие для учителей. – М.: Просвещение , 1972. – 192 с.

 14. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере. – К.: Будивэльнык, 1964. – 141 с.

 15. Зуев Д.Д. Художественное оформление школы. –Куйбышевское книжное изд-во, 1970.

 16. Интерьер школы. Под ред. В.Н.Шихеева и Т.Е.Астровой. – М.: Просвещение, 1972. – 200 с.

 17. Интерьеры общественных зданий Украины. К.: Будивэльник, 1975. – 144с.

 18. Как оформить стенд / Авт. и авт.-сост. В.Г.Страшнов, А.Ф.Тимешов. - М.: Плакат, 1985.-47с.

 19. Каракіс І.Й. Інтер'єри шкіл та дошкільних закладів. – К.: Будівельник 1974. – 96 с.

 20. Клевентинская Т.М. Цветы в интерьере. –М.: Аграпромиздат, 1990. – 62 с.

 21. Ковальский Л.Н., Кирьянова Н.Н., Шпаковская В.Т. Архитектурно-художественное оформление школы. –К.: Рад. шк., 1984. – 104 с.

 22. Ковальский Л.Н., Козорез Б.Е. Архитектура учебных зданий. –К.: Будивэльнык, 1969. –128 с.

 23. Косяк А.С. , Лесовой Н.П., Полежаев В.П. Художественное оформление школы. –К.: Рад. шк., 1971. - 69 с.

 24. Кравец В.И. Колористическое формообразование в архитектуре. -Харьков: Вища шк., 1987. – 132 с.

 25. Курліщук Б.Ф. Проектування інтер’єрів житлових і громадських споруд: Навч. посібник. – К., 1995.

 26. Кучерук Д.Ю. Естетичне сприймання предметного середовища. – К.: Наукова думка, 1973. – 143 с.

 27. Лисициан М.Т., Новикова Е.Б., Петунина З.В. Интерьер общественных жилых зданий. – М., 1973.

 28. Мигаль С.П. Проектування меблів: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1999. – 216 с.

 29. Минервин Г.Б. Основы проектирования оборудования для жилых и общественных зданий: Учеб. Пособие. – М., 1985.

 30. Миронова Г.П. Изготовление витражей. // Школа и производство.- 1989. - №8. - С. 88-90.

 31. Основы декоративного искусства в школе: Учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов /Под ред. Б.В.Нешумова, Е.Д.Щедрина. –М.: Просвещение, 1981. – 175 с.

 32. Печерский М.С. Когда воспитывают стены: Принципы и приёмы оформления наглядной агитации и использовании её в работе с учащимися: Рекомендации учителя // Перм. обл. ИУУ, Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького.-Перьмь: Изд-во Пермского ун-та, 1987 . -58 с.

 33. Пономарева Е.С. Интерьер и оборудование гражданских зданий: Учеб. пособие. – Минск, 1976.

 34. Попомарева Е.С. Цвет в интерьере. - Минск: Вышэйш. шк., 1984. - 167с.

 35. Пономарьков С.И. Декоративное и оформительское искусство в школе (Учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов). - М.: Просвещение, 1976. – 136 с.:ил.

 36. Проблемы восприятия пространства и пространственных представлений. –М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1961. – 102 с.

 37. Раннев В.Р. Интерьер: (Учеб. пособие для архит. спец. вузов) - М.: Высшая школа, 1987. – 230 с.

 38. Рекомендации по проектированию цветовой отделки общественных зданий /НИИОФ Госстроя СССР. –М.: Стройиздат, 1984. – 64 с.

 39. Рожденственский Б.П., Петров Г.А. О художественном оформлении школ. –Казань: Издательство Казанского университета, 1963. – 105 с.

 40. Рябкин Е.Е. Руководство по рациональному цветовому оформлению / с набором колориметризированных образцов цвета/. - М.: Транспорт, 1964.

 41. Сенин М.И. Интерьеры современных общественных зданий. – К.: Будивэльник, 1969. – 206 с.

 42. Соловьев С.П., Астрова Т.Е. Цвет в интерьерах общеобразовательных школ. –М.: Стройиздат, 1973. – 96 с.

 43. Сосновский В.М. Окраска школьных помещений // Школа и производство. – 1991. - №2. – С.20.

 44. Средства дизайн-программирования. – М., 1987.

 45. Степанов Н.Н. Цвет в интерьере. - К.: Вища школа, 1985. – 184 с.

 46. Суворов В.С. Наглядность в устной пропаганде и агитации. –М.: Плакат, 1984. – 128 с.

 47. Техническая эстетика и основы художественного конструирования /Шпара П.Е. -2-е изд. перераб. и доп. -К.: Вища школа. Головное изд-во, 1984. – 200 с.

 48. Титов Е.П. Методика организации и оформления тематической выставки в школе. – М.: Просвещение, 1984. - 128с.

 49. Тищенко Г.В. Пронин А.Ф. Витраж как средство формирования среды и эстетического отношения к искусству //. Формирование эстетического отношения к искусству. Под ред. В.Г.Бутенко: В 6-ти Т. –М.: АПН СССР, 1991.Т.5., С.133.

 50. Устинов А.Г., Юров И.П. Эстетика труда и производства: Метод. пособие. –М.: Висш. шк., 1988 . – 200 с.

 51. Филенков Ю.П., Зубаревич Е.Н. Визуальная коммуникация для школы. // Техническая эстетика. – 1978. - №10. - С.34.

 52. Холмянський Л.М., Щипанов О.С. Дизайн: Проб. навч. посібник для 5-7 кл. серед. шк. – К.: Освіта, 1992. – 208 с.

 53. Художественное конструирование. Проектирование и моделирование примышленных изделий: Учеб. для студентов художественно-примышл. вузов /Быков З.Н., Крюков Г.В., Минервин Г.Б. и др.; /Под ред. З.Н.Быкова, Г.Б.Минервина. – М.: Высш. шк., 1986. – 239 с.

 54. Черепахина А.Н. Эстетика современной мебели. –М.: Леспромстрой, 1988. –206с.

 55. Чубарев Ф.Е. Организация внутреннего пространства зданий. –К.:Будивэльнык. 1989. – 93с.: ил.

 56. Чхартишвилли Н.К., Снежко В.В. Озеленение интерьера. – К.: Будивэльнык, 1990. –80 с.

 57. Янов В.В., Белов А.А. Художественное конструирование мебели. –К.: Лесная промышленность, 1971. –224 с.

З м і с т

Стислі рекомендації до організації навчального процесу

3


^ ЛЕКЦІЙНІ МОДУЛІ


Тема № 1. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ШКІЛЬНИХ ТА ОФІСНИХ ІНТЕР’ЄРІВ
Лекція №1 – Вимоги до естетичної організації шкільних та офісних інтер’єрів………………………………………………………………………………….


6

Лекція №2 – ^ Пізнавальні процеси у сприйнятті інтер’єрів шкільних та офісних приміщень ............................................................................................................................


17

Лекція №3 – ^ Розробка колористичної композиції інтер’єру ………………………..

28

Лекція №4 – Проектування освітлення предметно-просторового середовища ……

34

Тема №2. ЕСТЕТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ

^ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ШКІЛЬНИХ ТА ОФІСНИХ ІНТЕРЄРІВ


Лекція №5 – Композиційна розробка огородження шкільних та офісних приміщень…………………………………………………………………………………43

Лекція №6 – ^ Композиційна розробка предметного середовища шкільних та офісних приміщень ……………………………………………………………………….


49

Лекція №7 – ^ Система автоматизованого проектування інтер’єрів шкільних та офісних приміщень ……………………………………………………………………….


82


^ ЛАБОРАТОРНІ МОДУЛІ


Тема №1. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ

ШКІЛЬНИХ ТА ОФІСНИХ ІНТЕРЄРІВ
Лабораторна робота №1 – ^ Розробка проекту розташування та компонування предметного наповнення приміщення …………………………………………………..


88

Лабораторна робота №2 – ^ Розробка проекту робочого місця ………….......................

90

Лабораторна робота №3 – Кольорове проектування інтер’єру приміщень …………

92

Лабораторна робота №4 – Розробка проекту освітлення приміщення ………………

94

Тема №2. ЕСТЕТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ

^ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ШКІЛЬНИХ ТА ОФІСНИХ ІНТЕРЄРІВ
Лабораторна робота №5 – Виконання проекту озеленення приміщення .......................

96

Лабораторна робота №6 – ^ Проектування декоративного витвору для оздоблення інтер’єру ………………………………………………………………………………….

97

Лабораторна робота №7 – Розробка проекту візуальної комунікації приміщення …..

99

^ МОДУЛІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

101

Перелік тем для написання реферату …………………………………………………

101

Самостійні завдання ……………………………………………………………………

101

^ ПІДСУМКОВА ТЕКА

104

Додаток А - Зразок оформлення титульного листа ………………………………….

106

Додаток Б – ^ Образно-асоціативні характеристики архітектурних і предметних геометричних форм ……………………………………………………………………

107

Додаток В - Довідковий матеріал до виконання лабораторної роботи №1 ”^ Розробка проекту розташування та компонування предметного наповнення приміщення”


108

Додаток Г - Довідковий матеріал до лабораторної роботи №3 ”Кольорове проектування інтер’єру приміщень”……………………………………………………


110

Додаток Д - Індивідуальні завдання до виконання лабораторних робіт ……………..

116

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………..

125

Схожі:

Методичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності iconВ. П. Манохін Методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу з дисципліни «Інтер’єр та кольорознавство» (для студентів 2 курсу напрямку підготовки...
Методичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система»...
Методичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система»...
Методичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи "Економічна ефективність капіталовкладень" з курсу "Економіка виробництва"...
Методичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, короткі теоретичні відомості...
Методичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства г. Л. Коптєва методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «дизайн міського середовища»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Дизайн міського середовища» (для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Методичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності iconПояснювальна записка
Творчий конкурс зі спеціальності «Дизайн» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Дизайн»за спеціалізаціями: «дизайн одягу»,...
Методичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Загальна фізика" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №4...
Методичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу "Логопедія" для студентів 2 курсу спеціальності 010106 Дефектологія
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Логопедія" для студентів 2 курсу спеціальності 010106 Дефектологія денної та...
Методичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності iconН. Я. Крижановська Методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтний дизайн» (для студентів 5 курсу напрямку 1201 «Архітектура» спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи