Типова навчальна програма з дисципліни \" психологія вищої школи\" icon

Типова навчальна програма з дисципліни " психологія вищої школи"
Скачати 63.43 Kb.
НазваТипова навчальна програма з дисципліни " психологія вищої школи"
Дата06.11.2012
Розмір63.43 Kb.
ТипТипова навчальна програма

Типова навчальна програма з дисципліни

ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ”


Модуль 1. ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ: СТУДЕНТСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ЛЮДИНИ


Тема 1.1. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи


Предмет психології вищої школи як галузі психологічної науки. Завдання психології вищої школи відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, “Національної Доктрини розвитку освіти в Україні”. Основні напрями реформування освіти ХХІ століття та проблеми сучасної психології вищої школи. Зв’язок психології вищої школи з іншими галузями психологічних знань.

Пришципи психологічного дослідження: науковість, об’єктивність, поетапність. Класифікація методів збору емпіричних психологічних фактів. Методи інтерпретації одержаних даних. Етика дослідника. Поняття про методику психологічного дослідження. Дослідницькі вміння.


Тема 1.2. Загальна психологічна характеристика студентського віку


Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або ранньої дорослості (психофізіологічні особливості, протиріччя, соціальна ситуація розвитку).

Вищий навчальний заклад – один із провідних факторів соціалізації студента як фахівця. Адаптація студента до навчання у вищій школі, види адаптації, умови ефективності.

Типологічні особливості студентів, що виявляються в навчальній діяльності та поведінці.

Врахування психологічних особливостей юнацького віку при роботі зі студентами.


Тема 1.3. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою


Навчально-професійна діяльність як провідна в студентському віці. Формування професійної спрямованості особистості студента. Розвиток “Я-концепції” як показника особистісного зростання і професійного становлення студента. Складові та функції “Я-концепції”.

Формування професійних та особистісних якостей майбутнього фахівця. Розвиток творчості в студентів. Самоосвіта та самовиховання студента, їх значення в його професійному зростанні. Готовність до професійної діяльності випускника.


Тема 1.4. Психологія студентської групи


Психологічні особливості студентської групи та її структура.

Рівні розвитку студентської академічної групи. Шляхи формування студентського колективу.

Соціально-психологічні явища в студентській групі та їх вплив на особистість кожного студента.

Проблема лідера та лідерства в студентській групі. Соціально-психологічний клімат у групі та його вплив на її працездатність.

Психологічні засади студентського самоврядування. Закон України “Про вищу освіту” про студентське самоврядування.


Модуль 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВУЗІВСЬКИМ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ І НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ


Тема 2.1. Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі


Загальна характеристика навчального процесу і навчально-професійної діяльності як об’єктів управління, психологічний аналіз їх складових.

Поняття про управління в системі освіти. Опосередковане та пряме управління, їх особливості. Сутність управління навчально-професійною діяльністю студентів (соціальна нормативність навчальної діяльності, свідомий характер, власна активність, творчий підхід). Кваліфікаційна характеристика та професіограма.

Педагогічне управління навчальним процесом у вищій школі та його психологічний аналіз із позицій сучасних вимог. Управління професійною рефлексією. Педагогічний процес як цілеспрямована активна взаємодія викладача зі студентом.

Управління як контроль і оцінка навчальної діяльності студентів.


Тема 2.2. Психологічний аналіз учіння студентів


Студент як суб’єкт власної навчально-професійної діяльності. Мотиваційна спрямованість учіння студента. Формування професійних мотивів навчання. Власна пізнавальна активність студента, її спрямованість на засвоєння професійних знань, умінь і навичок. Розвиток творчого потенціалу студентів під час навчання.

Психологічні принципи організації навчально-професійної діяльності студентів. Вимоги до навчання, вміння вчитися самостійно. Психологічні аспекти організації самостійної роботи студентів.

Критерії ефективності учіння. Причини неуспішності студентів і шляхи їх подолання.


Модуль 3. ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЯК МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ


Тема 3.1. Психологія виховання студентської молоді


Єдність процесів навчання, розвитку та виховання. Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою та завдання виховання студентів відповідно до пріоритетних напрямів реформування освіти в Україні. Мета та зміст виховання студентської молоді. Психологічні механізми формування якостей особистості та відповідні функції виховання. Психолого-педагогічна характеристика основних напрямів реалізації функцій виховання у вищому навчальному закладі.

Етапи становлення моральної свідомості студента. Критерії моральної вихованості людини.

Соціально-психологічні чинники і психологічні механізми формування національної самосвідомості студентів.


Тема 3.2. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами


Роль педагогічного спілкування у розв’язанні соціально-моральних завдань професійної підготовки майбутнього фахівця. Виховна позиція викладача в педагогічній комунікативній взаємодії: розуміння, визнання та прийняття студента. Активне рефлексивне слухання та “Я-повідомлення” в комунікативній взаємодії. Діалогічне спілкування, його характеристика.


Тема 3.3. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення


Протиріччя та бар’єри спілкування, причини їх виникнення та засоби регулювання. Особливості педагогічного конфлікту, стадії розвитку, поведінка конфліктуючих сторін. Психологічні передумови та шляхи вирішення педагогічного конфлікту.


Тема 3.4. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи


Психологічна характеристика викладача вищої школи як особистості. Характеристика самосвідомості (рефлексивності) викладача, аналіз його професійної компетентності і майстерності. Вплив “Я-концепції” викладача на його науково-педагогічну діяльність. Науково-педагогічна творчість, її особливості. Умови імпровізації в науково-педагогічній діяльності. Культура педагогічного мислення.

Характеристика педагогічних здібностей. Особливості діяльності викладача при різних стилях взаємодії. Типологія викладачів.

Педагогічна етика. Вимоги студентів до викладача.

Шляхи формування педагогічної майстреності й підвищення рівня професіоналізму викладача вищої школи.


Література до курсу:

 1. Закон України “Про вищу освіту” // Освіта. – 2002. – 20-27 лютого.

 2. Національна Доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – 24 квітня – 1 травня. – С.2-4.

 3. Аванесова А.С., Вербицкий А.А. Основы педагогики и психологии высшей школы. – М.: МГУ, 1986. – 302 с.

 4. Барнс Л.Б., Кристенсен К.Р., Хансен Э.Д. Преподавание и метод конкретных ситуаций (конкретные ситуации и дополнительная литература): Пер. с англ. – М.: Гардарики, 2000. – 501 с.

 5. Булах І.С., Долинська Л.В. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів: Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – 114 с.

 6. Бурдейна Л. Діалогічне спілкування як необхідна умова флрмування моральної культури студентської молоді // Педагогіка і писихологія професійної освіти. – 2004. – №4. – С.38-46.

 7. Галузинский В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні. – К.: Інтел, 1995. – 168 с.

 8. Головінський І.З. Педагогічна психологія: Навч. посібник для вищ. шк. – К.: Аконіт, 2003. – 288с.

 9. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: Учеб.пособие. – Мн.: Университетское, 1993. – 368 с.

 10. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогических исследований: Уч. пособие. – М.: Академия, 2001. – 208 с.

 11. Калюжный А.А. Психология формирования имиджа учителя. – М.: Владос, 2004. – 222 с.

 12. Коваленюк Т.П. Психология профессионального образования: Уч.-практ. пос. – М.: МГАУ, 2001. – 69 с.

 13. Кудіна В.В., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Курс лекцій. – К.: КСУ, 2004. – 176 с.

 14. Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с.

 15. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи. – К.: НПУ, 2003. – 267 с.

 16. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / за ред. акад. Мороза О.Г. – К.: НПУ, 2000. – 337 с.

 17. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А.В. Петровского. – М.: МГУ, 1986. – 303 с.

 18. Педагогика и психология высшей школы / Под ред. С.И.Самыгина. – Ростов-на-Дону, 1998. – 544 с.

 19. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие / Отв. ред. М.В. Буланова-Топоркова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 544 с.

 20. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. Учебное пособие для студентов. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 224 с.

 21. Пидкасистый П.И. Психолого-педагогический справочник преподавателя высшей школы. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 354 с.

 22. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: типова навчальна програма і зміст самостійної роботи / Методичні рекомендації для магістрантів і аспірантів. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – 44 с.

 23. Практическая психология для преподавателей / М.К.Тутушкина, В.Л.Васильев, С.А.Волков и др. – М.: Филин, 1997. – 328 с.

 24. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб: Питер, 1999. – С.265-320.

 25. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: Вища школа, 2005. – 240 с.

 26. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия» 2001. – 304 с.

 27. Якунин В.А. Педагогическая психология: Учеб.пособие. – СПб., 2000. – 348 с.

Схожі:

Типова навчальна програма з дисципліни \" психологія вищої школи\" iconТипова навчальна програма нормативної дисципліни «цивільний захист» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями
Типова навчальна програма визначає зміст І обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів для всіх напрямів...
Типова навчальна програма з дисципліни \" психологія вищої школи\" icon“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання»
Мета: Підготовка до майбутньої педагогічної діяльності, формування педагогічної майстерності майбутнього викладача вищої школи, розвиток...
Типова навчальна програма з дисципліни \" психологія вищої школи\" iconЛекція: Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи. План
Функції викладача вищої школи фізичного виховання та основні компоненти його педагогічної діяльності
Типова навчальна програма з дисципліни \" психологія вищої школи\" iconРідей Н. М., Боголюбов В. М. та ін. Основи екологічної освіти І виховання // Типова навчальна програма
Білявський Г. О., Рідей Н. М., Боголюбов В. М. та ін. Основи екологічної освіти І виховання // Типова навчальна програма. – К.: Аграрна...
Типова навчальна програма з дисципліни \" психологія вищої школи\" icon“педагогіка вищої школи
Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри українознавства та гуманітарної підготовки
Типова навчальна програма з дисципліни \" психологія вищої школи\" iconМіністерство охорони здоров’я україни
Робоча навчальна програма складена на основі державного стандарту вищої освіти спеціальності 110110 “Медична психологія” напрямку...
Типова навчальна програма з дисципліни \" психологія вищої школи\" iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі Охорона праці в галузі: типова навчальна програма з нормативної дисципліни для вищих навчальних...
Типова навчальна програма з дисципліни \" психологія вищої школи\" iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: Практикум: Навч посіб./ Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К.: Каравела, 2008. С. 311-324]
Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: Практикум: Навч посіб./ Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К.: Каравела, 2008. – С. 311–324]
Типова навчальна програма з дисципліни \" психологія вищої школи\" iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма І робоча навчальна програма
Г. Г. Програма І робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» (для студентів 5 курсу...
Типова навчальна програма з дисципліни \" психологія вищої школи\" iconНавчальна програма з дисципліни «Основи риторики» для студентів гуманітарних та економічних напрямів підготовки
Вербальна (мовна) поведінка людини як безпосередній вияв її внутрішньої вихованості та культури. Ораторське мистецтво в житті сучасної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи