Поняття про естетичне виховання, його форми, методи, принципи icon

Поняття про естетичне виховання, його форми, методи, принципи
Скачати 248.72 Kb.
НазваПоняття про естетичне виховання, його форми, методи, принципи
Дата06.11.2012
Розмір248.72 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Херсонський Державний університетПроект з предмету

Проектування навчального середовища

На тему:

Виконав: студент 511 гр. Тренін П.С.


Херсон-2009

Вступ

Сьогодні в суспільстві відбуваються такі зміни, які обумовлюють необхідність внесення змін і до цілей підготовки людини до життя. Ці зміни знаходять своє відображення у концепціях, однією з яких є Концепція гуманізації та гуманітаризації освіти, яку сьогодні вважають однією з провідних у керуванні взаєминами між людьми. Автор даної концепції С.Гончаренко стверджує, що життя людини можна умовно поділити на дві сфери: інтелектуальну та чуттєву. Аналіз сучасної практики свідчить, що серед підходів до організації навчального процесу переважає розвиток інтелектуальної сфери учня, що приводить до дисгармонії у розвитку дитини. Таким чином, проблема розвитку почуттєвої сфери учнів є актуальною і потребує науково обґрунтованого підходу до її розв'язання.

Соціальний запит школі, пов'язаний з необхідністю формування почуттєвої сфери, знайшов своє відображення у Концепції естетичного виховання, яку було прийнято у 2003 році. В ній зазначено, що "в умовах оновлення суспільства зростає роль і значення естетичного виховання як засобу для формування духовного світу, морально-етичних ідеалів молоді". Метою естетичного виховання є формування гармонійно розвиненої особистості з високим національним, культурним потенціалом, розвиненим почуттям прекрасного, усталеним естетичним смаком.

^ Поняття про естетичне виховання, його форми, методи, принципи.

Естетичне виховання — складова частина виховного процесу, безпосередньо

спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність

за законами краси в усіх сферах діяльності людини.

Рівень естетичної культури виявляється, перш за все, у розвитку всіх компонентів естетичної свідомості (почуттів, поглядів, переживань, смаків, потреб, ідеалів). Таким чином, структуру естетичної свідомості складають:

 1. Естетичні сприйняття. Виявляються у спостережливості, вмінні помітити найсуттєвіше, що відображає зовнішню і внутрішню красу предмета, явища, процесу, відчувати радість від побаченого, відкритого.

 2. Естетичні почуття. Почуття насолоди, які відчуває людина, сприймаючи прекрасне в оточуючій дійсності, творах мистецтва.

 3. Естетичні судження. Передають ставлення особистості до певного об'єкта, явища. У педагогічній практиці недопустиме нав'язування учням вчителем своїх міркувань. Навпаки, він повинен допомагати їм виявляти самостійність при розв'язуванні естетичної вартості предметів.

 4. Естетичні смаки. Постають як емоційно-оціночне ставлення людини до прекрасного. Мають вибірковий, суб'єктивний характер. Стандартних смаків не існує, вони пов'язані з індивідуальним баченням і сприйняттям.

 5. Естетичний ідеал. Це своєрідний зразок, з позиції якого особистість оцінює явища, предмети дійсності. Відображає уявлення про красу, її критерії.

Найважливішим завданням естетичного виховання є формування і розвиток естетичного сприйняття, яке складає основу естетичного почуття.

Напрями естетичного виховання:

 1. Життя та діяльність дитини в родині. Тут формуються основи естетичних смаків, почуттів, на що впливають організація побуту в оселі, одяг, взаємини в родині, оцінювання старшими краси предметів, явищ, безпосередня участь в естетичній діяльності тощо.

 2. ^ Виховна діяльність дошкільних закладів. Здійснюється через естетику побуту, систему спеціальних занять (музика, образотворче мистецтво, танці, ігри тощо).

 3. ^ Навчально-виховна діяльність загальноосвітніх закладів. Передбачає залучення учнів до оволодіння змістом навчальних дисциплін, позакласної виховної роботи. У школах створюють спеціалізовані гуманітарно-естетичні класи, що сприяє естетичному розвитку учнів.

 4. ^ Навчально-виховна робота позашкільних дитячих виховних закладів (будинки і палаци дитячої та юнацької творчості, дитячі музичні та художні школи тощо). Діяльність спрямована на задоволення інтересів, розвиток здібностей дітей, залучення їх до активної естетичної діяльності.

 5. ^ Вплив засобів масової інформації. Дія їх поєднує елементи багатьох видів мистецтва. Проте засилля в них "масової культури" ускладнює процес формування здорових естетичних смаків, потребує копіткої роботи вихователів, батьків, випереджуючого формування високих естетичних потреб, смаків, неприйняття потворного.

Методи естетичного виховання:

 1. Методи формування знань (Переконання ): розповідь, роз'яснення, пояснення, лекція, етична бесіда, навіювання, інструктаж, диспут, доповідь, приклад.

 2. Методи організації діяльності і формування досвіду поведінки (Вправи): вправи, привчання, педагогічні вимоги, суспільна думка, доручення, виховуючі ситуації.

3. Методи стимулювання (Мотивація): змагання, заохочення, покарання, гра.
Н.П. Волкова наводить ще четверту групу методів -методи самовиховання :самопізнання, самооцінювання, саморегуляція.

Використання зазначених методів забезпечує формування в учнів практичних умінь і навичок самовиховання як найвищої форми виховання і подальшого самовдосконалення. Вони враховують демократичні засади виховання, необхідність активної участі дітей у виховному процесі .


Принципи естетичного виховання:

 • первинність національної культури під час вивчення світової, пізнання перлин світового мистецтва через призму національних першоджерел; залучення дітей до вивчення історії рідного краю, пісенної творчості та художніх промислів, побуту;

рідномовність у художньо-виховному процесі. Побутування в дитячому і молодіжному середовищі традицій народної творчості визначально впливає на процес формування національної свідомості, поваги до мови і культури свого народу, його мистецької скарбниці, а відтак і до культурних надбань інших народів. Враховуючи багатонаціональність народу України, збереження рідної мови, національної культури в іншомовному оточенні набуває важливого значення;

 • рівноправність інонаціонального і національного компонентів у визначенні змісту, форм і методів естетичного виховання в національній школі;

 • врахування етно-психологічних особливостей, національного художнього мислення та відповідність морально-етичним ідеалам народу. В кожну епоху народ має свої власні морально-етичні ідеали, які визначають сутність і зміст виховання. Багатий досвід народної педагогіки має стати основою забезпечення принципу педагогічного синкретизму;

 • принцип регіональності. Кожному регіону притаманні свої традиції та звичаї, обряди, народний побут, мистецтво, ремесла;

 • принцип традиційності передбачає наслідування художньо-естетичних надбань минулого і вимагає в умовах національного самовизначення школи залучення учнів до активної участі в збереженні пам'яток культури, до освоєння традиційних ремесел і народних промислів;

 • принцип календарної організації естетично-виховної роботи випливає з того, що весь устрій життя народу, свята, обряди пов'язуються з народним календарем, що об'єднує національну культуру, традиції, духовність;

 • принцип активної творчої діяльності. Естетичне виховання досягне своєї мети лише тоді, коли молода людина навчиться сприймати і оцінювати твори мистецтва, сама буде збирати перлини народної творчості, відтворювати і примножувати їх;

 • принцип єдності естетичного і педагогічного впливу. Естетичне виховання, яке спирається на надбання національної культури, забеспечує формування високих моральних якостей: національної свідомості, почуття патріотизму, людської гідності тощо. Тому слід поєднувати досвід, набутий етнопедагогікою, та можливості мистецтва, що сприяє розвитку емоційної сфери, народно-естетичних смаків і потреб;

принцип відповідності віковим особливостям, безперервності і наступності Естетичне виховання слід починати з дитячого садка, це є початковою ланкою багатоступеневої системи. Важливо не лише враховувати вікові особливості дітей, підлітків, юнацтва, а й мати на увазі цілеспрямовану роботу з їх розвитку на кожному віковому етапі, від дошкільного віку до старших класів загальноосвітньої школи чи профтехучилища. В той же час важливо включити в систему художнього виховання сім'ю, позашкільні заходи, неформальні об'єднання, забезпечити їх взаємодію і наступність.

Засоби естетичного виховання:

а) загального типу:

художні та літературні твори, музика, мистецтво, кіно, театр, народний фольклор. Цей процес передбачає участь у художній, музичній, літературній творчості, організацію лекцій, бесід, зустрічей та концертних вечорів з художниками й музикантами, відвідування музеїв і художніх виставок, вивчення архітектури міста.

б) спеціальні для фізики:

демонстраційні досліди, фронтальні фізичні експерименти, задачі з фізики, наочність (плакати, малюнки на дошці, мультимедійні засоби).

Виховне значення має естетична організація праці, привабливе оформлення класних кімнат та освітніх закладів, художній смак, який проявляється у стилістиці одягу учнів та вчителів.

Естетичне виховання у школі здійснюється перш за все на уроках у системі навчальних дисциплін, а також у різних формах позакласної роботи, яка проводиться за принципом добровільності, зацікавленості, схильності учнів до того чи іншого предмету діяльності.


Технологічна карта розвитку почуттів учнів під час вивчення розділу "Початкові відомості про будову речовини"Тема уроку

Засоби

Почуття, які розвиваються

1.

Тверді тіла, рідини та гази

Демонстрація картин художників О.К.Саврасова "Граки прилетіли", А.О.Рилова "У глибинному просторі"

Естетичні, інтелектуальніНаписання фізичного твору

ІнтелектуальніДемонстрація кристалів, виробів з каміння, в'язких різнобарвних каменів

Естетичні

2.

Будова речовини. Атоми і молекули.

Демонстрація дослідів з розширення тіл

Інтелектуальні, естетичніНаписання віршів

Інтелектуальні, естетичніДемонстрація кристалічних ґраток дорогоцінного каміння

Інтелектуальні, естетичні

3.

Дифузія

Виконання дослідів з дифузією

Естетичні, інтелектуальніДемонстрація дослідів з лакмусовим папером, фарбою, марганцівкою

Інтелектуальні, естетичніМоделювання процесу на комп'ютері

ЕстетичніПоказ фільму "Дифузія"

Інтелектуальні, естетичні

4.

Рух і взаємодія атомів і молекул. Пояснення різних станів речовини.

Показ кінофільмів, демонстрація броунівського руху

Інтелектуальні, естетичніПлакат переходу агрегатних станів один в інший

Інтелектуальні, естетичніРобота з мікроскопом та приладом-моделлю броунівського руху

ЕстетичніВиконання завдання при читанні "Казки про країну маленьких людей"

Інтелектуальні, естетичні

5.

Лабораторна робота

Використання бісеру та бусин

Естетичні
"Визначення розмірів


Визначення діаметру дроту

Інтелектуальні
маленьких тіл"


Виконання завдань з карток

Інтелектуальні, естетичніСкладання таблиці "Порівняння станів речовини"

Інтелектуальні, естетичні

^ Матеріали з естетичного виховання учнів на уроках під час вивчення розділу

«Початкові відомості про будову речовини»
^ Аналіз розділу "Початкові відомості про будову речовини" з позиції можливостей здійснення естетичного виховання.

Зараз у школах можна знайти такі системи підручників українських авторів для 7 класів, як О.І.Бугайова, Коршака Є.В., Савченка В.Ф., Ляшенка О.І.

Учні починають вивчати фізику з 7 класу, тому треба починати вже з перших уроків привчати їх бачити прекрасне навколо, знаходити цю красу у природі, явищах. Враховуючи те, що виховання є довготривалим процесом, можна тільки при систематичному впливі отримати бажаний результат.

Якщо проаналізувати підручники з фізики з позиції естетичного виховання під час вивчення розділу "Початкові відомості про будову речовини", то отримаємо:

 • даний розділ вивчається другим за порядком, включає за обсягом 5 тем, містить одну лабораторну роботу;

 • підручник є яскравим, містить чимало малюнків, але найкраще до процесу навчання залучатиметься почуттєва сфера учнів, якщо вони приєднаються до практичної діяльності, виконуватимуть досліди, або замальовуватимуть їх. Тобто, на нашу думку, у підручнику не вистачає дослідів, які б учні могли виконувати на уроці або вдома; підручник [7] містить лише декілька домашніх дослідів, також є чимало ілюстрацій, але вони некольорові; є багато матеріалу щодо порівняння розмірів у макро- і мікросвітах, що позитивно впливає на емоційний стан учнів;

 • аналіз домашніх завдань свідчить, що в них відсутні завдання творчого рівня. Ми пропонуємо для розвитку творчих здібностей учнів залучати їх до написання творів про явища, або фізичні процеси. Це також сприятиме глибшому розумінню сутності фізичних процесів;

 • приклади знаходження фізичних явищ і процесів у навколишньому середовищі у підручнику розкриті не достатньо цікаво. Ми вважаємо, що їх слід доповнити більш яскравими та незвичайними;

 • оскільки всі теми стосуються мікросвіту, і учням важко уявити розміри, необхідно наводити порівняння масштабів.

Отже, у підручниках не містяться у потрібній кількості матеріали для естетичного виховання учнів під час вивчення зазначеної теми. Вчителю необхідно скласти свою систему засобів для розвитку почуттєвої сфери учнів на уроках. При цьому можуть бути різні варіанти завдань і форм діяльності, вчитель може вибрати з них ті, які якнайкраще підійдуть до даного класу, до даної теми. За умов системного підходу до організації естетичного виховання учнів можна досягти значних результатів.


^ Моделювання процесу естетичного виховання учнів у навчальному процесі з фізики.

Ми розробили матеріал для розділу "Початкові відомості про будову речовини". На нашу думку, його застосування під час уроку спроможне не тільки активізувати діяльність учнів, але і сприятиме їх естетичному вихованню. При розгляді теми Тверді тіла, рідини та гази" ми пропонуємо для ознайомлення з агрегатними станами продемонструвати ювелірні вироби з різного каміння, кристалів, або мінерали, в'язкі яскраві рідини, які зараз поширені у сувенірах; а також організувати роботу учнів з роздатковим матеріалом наступним чином. Розділити клас на групи, кожній з яких роздати репродукції відомих художників, на яких можна побачити одразу декілька агрегатних станів води: потік води або річка, що тече крізь сніг, хмари над морем чи озером, танення снігу, крига на річці тощо.
Задача учнів - виділити ці стани та розповісти про них якнайбільше. При цьому учні не лише знаходять у звичних картинах природи фізичні явища, але і бачать красу цієї природи, знайомляться з картинами художників і розширюють свій світогляд. При цьому можна додому задати написати фізичний твір про перехід води з одного агрегатного стану до іншого, як приклад можна зачитати твір з додатку 6. Під час вивчення теми доцільно запропонувати учням виконати досліди 1, 2, 4.

Великий вплив на естетичне виховання учнів здійснює демонстраційний експеримент з теми Будова речовини. Атоми і молекули". Красиво виконаний дослід не лише виховує прагнення до краси, але і розвиває пізнавальний інтерес до вивчення фізики. Тому ми радимо при виконанні дослідів з розширення рідин та газів використовувати фарби різних кольорів, білий екран. Учням пропонується виконати завдання з карток

Картка №1.

Прилади і матеріали: крейда, склянка з марганцівкою, 3 склянки чистої води, скляна паличка. ^ Хід роботи

 1. Проведіть пальцем по поверхні крейди. Що ви спостерігаєте? Що ви можете сказати про розміри частинок, з яких складається крейда?

 2. Киньте в склянку з чистою водою декілька кристалів марганцівки. Розчин розмішати паличкою і перелити декілька його крапель в другу склянку, потім повторити цю процедуру ще раз. Порівняти кольори розчинів у всіх трьох склянках. Відповісти на питання.
 • Чи збереглась основна властивість речовини - колір - при зменшенні концентрації розчину?

 • Чи можете ви зробити припущення про те, скільки частинок марганцівки ще залишилось у третій склянці? А скільки їх було у першій?

 • Згадавши розміри кристаликів, які кинули у воду, чи можете ви сказати що-небудь про розміри найдрібніших частинок речовини?


Картка №2

Прилади і матеріали: порожня колба, корок з трубкою, папір, миска з холодною водою.

^ Хід роботи

1. Вставити корок з трубкою у колбу, охолодити колбу, зануривши її широким кінцем у миску з водою на декілька секунд. Переверніть колбу, зануривши у воду трубку, обгорніть її руками. Спостерігайте, що трапиться.

2. Попросити вчителя запалити папір і засунути його у колбу. Швидко закрити колбу корком і занурити трубку у воду. Що ви спостерігаєте? Пояснити явища, які спостерігаєте.

Картка №3

Прилади і матеріали: колба з підфарбованою водою, корок з трубкою, маркер, штатив, азбестова підставка, спиртівка.

Робота виконується на демонстраційному столі!

^ Хід роботи

 1. Покласти підставку на тримач штатива, поставити на нього колбу, відмітити маркером рівень води у трубці. Попросіть вчителя запалити спиртівку.

 2. Спостерігайте, що відбувається з рівнем води на протязі 2-3 хв., після чого повідомте вчителя про закінчення досліду.

3. Обговорити результати досліду.
Картка №4

Прилади і матеріали: дошка з двома вбитими цвяхами, монета, пінцет.

^ Хід роботи

1.Перевірити, чи легко походить монета між вбитими в дошці цвяхами.

Взяти монету за край пінцетом і з дозволу вчителя потримати її близько хвилини у полум'ї спиртівки.

Також можна запропонувати написати вірша про молекули, будову речовини, і як приклад зачитати вірш :

^ О молекуле

Молекула всего лишь часть

Того, что может не упасть,

Того, что плещется в стакане,

Что к потолку взлетает в бане,

Того, что может не гореть,

Подняться в небо, улететь.

Она - мельчайшая частща,

С ней неизвестно, что творится:

Она колеблется, летает,-

Зачем? Она сама не знает.

То быстро движется, то тихо,

То всех она толкает лихо,

То связи все вдруг потеряет

И вверх куда-то улетает.

Вот в пламени она горит,

Вдруг стать водою норовит.

А плачет ли она, смеется?

Кто знает, как ей там живется?

Шайтан Надія, 1995р.,

Учениця Каховської ЗОШ №2.


Можна також при вивченні будови речовини показати кристалічні ґратки дорогоцінного каміння або мінералів, звернути увагу не лише на розташування в узлах атомів, а також на складну і красиву структуру, симетрію.
У темі Дифузія" також багато дослідів, в яких використовують фарби, лакмусовий папір. При зміні кольору індикаторної смужки в учнів спостерігається емоційний підйом, тому цей дослід рекомендовано проводити при вивченні теми таким чином, щоб добре було видно кожному учневі. При цьому доцільно запропонувати учням провести дослід :


^ Дифузія розчину мідного купоросу.

Вивчення дифузії можна почати з того, що запропонувати учням виконати фронтальний дослід по перенесенню розчину міді сульфату у воду.

^ Мета: ознайомитись з явищем дифузії.

Обладнання: хімічний стакан, мензурка з розчином міді сульфату, скляна трубка.

Запропоноване завдання в учнів не викличе труднощів, оскільки на попередніх уроках придбали необхідні практичні вміння і навики. Учні із задоволенням виконують наступні дії.

Занурити скляну трубку у мензурку з розчином мідного купоросу, закрити інший кінець трубки пальцем, перенести рідину у хімічний стакан з водою. Вільний кінець трубки занурюють на дно хімічного стакана і поступово відкривають верхній кінець трубки. Потім скляну трубку повільно виймають з хімічного стакана.

Для проведення досліду достатньо перенести одну-дві порції розчину мідного купоросу. В результаті виконання дій у верхній частині хімічного стакану спостерігається чітко виражена межа між прошарками чистої води та розчину мідного купоросу. Межа розділу тим чіткіша, чим охайніше виконані дії.

Оцінку проведеного експерименту доцільно дати на наступному уроці, так як для здійснення явища дифузії потрібен час. Тому слід запропонувати учням залишити хімічну склянку в лабораторії на декілька днів.

. Можна при можливості на уроці залучити комп'ютер і змоделювати процес. Крім цього бажано показати уривок з кінофільму „Дифузія".

Існує велика кількість кінофільмів, які можна показати при розгляді теми Рух і взаємодія атомів і молекул". Серед них „Броунівський рух", „Молекулы и молекулярные движения", „Опыт Штерна". За допомогою проекційного апарата та приладу-моделі броунівського руху демонструємо цей вид руху. Найбільший емоційний підйом буде в учнів при демонстрації броунівського руху у мікроскоп, або при самостійній роботі з приладом-моделлю броунівського руху.


Побудова трека броунівської частинки на інтерактивній дошці
Побудова трека броунівської частики на інтеракційній дошці

Побудова трека броунівської частинки на екрані монітора


При поясненні різних станів речовини доцільно використовувати схему-малюнок переходу речовин із одного стану в інший. Можна її зробити як великий кольоровий плакат, а учні повинні розставити надписи над стрілками

Можна також зачитати учням „Казку про країну маленьких людей"


Казка про країну маленьких людей

В одній дивній країні є 3 міста: Твердогород, Рідкогород і Газогород.

^ В них живуть неймовірно маленькі люди, які звуться молекулами. У кожному місті свої порядки, які люди ніколи не порушують. Заглянемо у кожне місто.

У Твердо граді всі хатинки побудовані суворими. Правильними рядами, і люди там живуть дуже дружньо за правилом: один за всіх, всі за одного. У Твердо граді всі люблять порядок і дисципліну. Кожний житель на стільки прив'язаний до свого місця проживання, що майже ніколи його не кидає. Тому у цьому місті мандрують зрідка і при певних обставинах. Зі своїми найближчими сусідами твердогородці підтримують тісні зв'язки. Все це робить Твердогород у разі різних нападів дуже стійким містом.

^ У Рідкогороді життя зовсім інше. Хоча тут люди теж: вельми

прив'язані один до одного, вони більш комунікабельні і рухливі, ніж: жителі Твердогорода. Рідкогородці не можуть довго усидіти на одному місці. їм хочеться мандрувати, знайомитися з новими друзями. Тому в одну чудову мить один із жителів Рідкоборода залишає свою звичну домівку і вирушає у похід, на пошуки пригод.

Особливо в цьому місті люблять, коли наступають теплі дні. Багатьом починає здаватися, що вони вміють літати. І раптом відбувається диво: люди розбігаються і злітають до неба, наче птахи. Спочатку це вдається лише найсильнішим і найенергійнішим мешканцям, але коли у місті ще теплішає, все більше людей злітають над містом, а залишаються тільки ледащо.

Вітер підхоплює тих, хто літає, допомагає злетіти тим, хто ще не встиг, і несе далеко за місто. Але що це? Холодніє! Час повертатися додому. Люди збираються у групи — краплі і здійснюють м 'яку посадку у свій рідний Рідкогород.

Заглянемо тепер на хвильку у Газогород. Тут усі бігають, поспішають кудись. Жителі дуже дивний народ. Кожен сам по собі. Ось дві людини біжать на зустріч один одному. Може вони хочуть зупинитися і поспілкуватися? Але ні. Вони зупинилися лише на мить, зіштовхнувшись, і знов побігли у різні боки. Ось де не має ні якого ладу. Дуже метушливий народ ці газ огородці.

Або "З життя молекули"


^ Фізичне оповідання "З життя молекули"

Після чергового дня навчання я прийшов додому дуже втомленим, тому ліг спати.

Уві сні мені примарилось, що я перетворився на молекулу води. Я опинився в якійсь посудині разом з моїми братами та сестрами; цією посудиною був чайник. Незабаром чайник поставили на газ, щоб скип'ятити чай, і я відчув, що на почали нагрівати. Через деякий час я зрозумів, що з рідкого стану ми перетворюємося на пару. Пройшовши невеликий шлях, я через ніс чайника вийшов на волю і опинився ззовні. Мої мандри тільки починалися. Деякий час я літав у кімнаті, штовхаючись зі схожими на мене, але потім з потоком повітря вилетів у кватирку.

На вулиці я став швидко набирати висоту. Я піднімався все вище і вище. Знизу залишились будівлі, дерева, люди; вони ставали менше і менше. Піднявшись вгору, я наблизився до хмар і злився з такими ж молекулами: ми перетворилися на велику білу хмару. Довгий час хмара пливла по небу. Раптом я відчув, що температура стала різко знижуватись, а я повільно і плавно знижуватись вниз. Поруч зі мною кружляло багато моїх братів. Досягнувши землі, ми утворили пагорб снігу. Кмітливі діти ліпили з нас сніжки і кидались один в іншого.

Але настала весна, сонце розтопило сніг, і ми разом з водою вирушили у далеку подорож:. Ледве нагріта земля всмоктала нас, і ми опинилися у підземній річці; нарешті річка впала у красиве чисте озеро, де було багато флори і фауни. Там я прожив до жарких літніх днів: озеро дало можливість мені та молекулам води рушити у нові цікаві пригоди.

^ ...Але настав ранок, і я прокинувся. Поміркував над нічною пригодою і зрозумів, що життя молекули не таке вже й нуде

А діти повинні визначити: які фізичні явища описані у казці, які стани речовини. Який фізичний процес розуміється при перетворенні одного „міста" в інше? Ми радимо запропонувати учням дописати казку і описати перетворення, наприклад, Рідкогорода у Газогород. При цьому необхідно звернути увагу учнів на те, що це казка, а не реальність, і правдиві лише фізичні явища, а самі молекули зовсім не схожі на людей.


Під час виконання лабораторної роботи Визначення розмірів малих тіл" доцільно замість крупи використовувати бісер або бусини. Додатково можна запропонувати визначити діаметр мідного дроту. Як одним із додаткових завдань можна дати заповнити або самостійно скласти узагальнюючу таблицю "Порівняння станів речовин":

Таблиця „Порівняння станів речовини "

Ознаки
Стан

Твердий

Рідкий

Газоподібний

Об'єм

Зберігає

Має

Заповнює весь об'єм посудини

Форма

Має

Приймає форму посудиниСпецифічні властивості

Механічні властивості

Текучість

Леткість

Розташування молекул

Дальній порядок

Близький порядок

Хаотичне

Характер руху

Коливальний

Стрибкоподібний

Хаотичний

Характер взаємодії

Сильна

Слабка

Короткочасні зіткнення

Таким чином розділ "Початкові відомості про будову речовини" має значний потенціал для естетичного виховання на уроках фізики. Вже з перших уроків вивчення фізики учні залучатимуться через пошук краси у оточуючому середовищі до пошуку фізичних явищ, істини, розвиватимуть свої творчі здібності.

Ми вважаємо, якщо розглянути з таких позицій кожний розділ фізики, отримаємо цілісну систему, скеровану на формування почуттєвої сфери учнів, а також на їхній розумовий розвиток.

Список використаної літератури 1. Гончаренко С., Мальовничий Ю. Гуманізація і гуманітаризація освіти// Шлях освіти.-2001.-№2.-с.2-7.

 2. Концепція естетичного виховання//Інформаційний збірник Міністерства освіти України.-1992.-№5.-с.2-6

 3. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика.-СПб.: Питер, 2001.-с.37-38.

 4. Подласый И.П. Педагогика.-М: ВЛАДОС, 2001.- Кн.2.- с.168-173.

 5. Волкова Н.П. Педагогіка.- К.:Академія, 2001.- с.121-124.

 6. Эстетическое воспитание в школе.- Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1991.- с.57-67.

 7. Бугайов О.І., Мартинюк М.Т., Смолянець В.В. Фізика. Астрономія: Пробн. Підручник для 7 кл. серед. Шк.-К.: Освіта, 1995.-304с.

 8. Коршак Є.В., Савченко В.Ф., Ляшенко О.І. Фізика-7.-К.: Ірпінь,2002.- 168с.

 9. Педагогіка./ За ред. Ярмаченка М.Д.- К.: Вища шк., 1986.- 544с.
Схожі:

Поняття про естетичне виховання, його форми, методи, принципи iconНіколаєнко Л.І
У статті розглядається поняття естетичне виховання, естетичне середовище, його складові та структурні компоненти. Місце Сумського...
Поняття про естетичне виховання, його форми, методи, принципи iconКольоротерапія як засіб впливу на естетичне середовище позашкільного закладу
У статті розглядається поняття «естетичне середовище», його плив на розвиток особистості, використання вибору кольорової гами як...
Поняття про естетичне виховання, його форми, методи, принципи iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Художня культура молоді. Методи стимулювання діяльності й поведінки особистості. Організаційні форми виховання. Поняття про колектив....
Поняття про естетичне виховання, його форми, методи, принципи iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Художня культура молоді. Методи стимулювання діяльності й поведінки особистості. Організаційні форми виховання. Поняття про колектив....
Поняття про естетичне виховання, його форми, методи, принципи iconЕстетичне виховання учнів у педагогічній спадщині в. О. Сухомлинського
Естетичне виховання має важливе значення, особливо в наш час, коли рідко хто може відчути запах вітру, сонця, побачити простір у...
Поняття про естетичне виховання, його форми, методи, принципи iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Поняття про естетичне виховання, його форми, методи, принципи icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Природокористування та основні його принципи. Поняття про раціональне природокористування
Поняття про естетичне виховання, його форми, методи, принципи iconПитання до самостійної роботи для студентів ІV курсу Інституту фізичного виховання І спорту Спеціальність «Фізичне виховання»
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Поняття про естетичне виховання, його форми, методи, принципи iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Поняття про естетичне виховання, його форми, методи, принципи iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Поняття рекреації та рекреаційного туризму. Поняття екскурсії та пізнавального туризму. Спортивний туризм та його види. Міжнародний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи