Пояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності \"Фізика\"(магістратура) icon

Пояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності "Фізика"(магістратура)
Скачати 91.43 Kb.
НазваПояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності "Фізика"(магістратура)
Дата06.11.2012
Розмір91.43 Kb.
ТипПояснювальна записка

Міністерство освіти і науки України


Херсонський державний університет


«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор, Ректор університету,

заступник голови приймальної комісії голова приймальної комісії

професор ______________ О.Мішуков професор________Ю.Бєляєв


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

МЕХАНІКИ, ЕЛЕКТРИКИ, ОПТИКИ

МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ ТА ТЕРМОДИНАМІКИ


для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


напрям підготовки: педагогічна освіта

спеціальність: 8.010103. ПМСО. Фізика

спеціалізація: інформатика


Херсон 2010

Пояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності “Фізика”(магістратура)


Вступні випробування до магістратури зі спеціальності “Фізика” мають на меті визначити:

 • рівень володіння теоретичними знаннями;

 • рівень умінь і навичок застосування теоретичних знань під час розв’язання задач і вправ різного типу (розрахункових, якісних).

При визначенні навчальних досягнень студентів в опануванні теоретичними знаннями враховуються:

 • обсяг відтвореної інформації та співвідношення з обсягом, отриманим студентом під час лекцій та інших видів аудиторних занять;

 • глибина розуміння положень теорії, взаємозв’язок між ними, вміння зіставляти формулювання основних законів, теорем, принципів з їх математичним записом і навпаки;

 • системність та узагальненість уявлень студента про курс, що вивчається;

 • характеристики відповіді студента цілісність, логічність, точність, формувань, осмисленість, впевненість, аргументованість;

 • здатність студента доводити ті чи інші положення теорії;

 • рівень володіння розумовими операціями вміння аналізувати, класифікувати, узагальнювати, роботи висновки тощо;

 • характер помилок у викладі фактичного матеріалу.

При оцінюванні практичних умінь студентів враховуються:

 • вміння формулювати вихідні дані для постановки задач на основі словесного формулювання;

 • вміння складати розрахунково-графічну схему задачі та аналізу її;

 • вміння обирати раціональний метод розв’язування задач та формулювати необхідні залежності;

 • дотримання правильної послідовності виконання окремих дій в процесі розв’язання задачі;

 • знання та вміння використовувати визначення та формули для обрахунку необхідних величин з урахуванням умов їх застосування;

 • рівень володіння базовими математичними знаннями, необхідними для виконання операцій та перетворень.

^ ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ФІЗИКИ ДО МАГІСТРАТУРИ

МЕХАНІКА

 1. Простір і час в не релятивістській фізиці. Кінематика матеріальної точки. Швидкість та прискорення при різних способах опису руху точки.

 2. Кінематика обертального руху. Кутова швидкість та кутове прискорення. Швидкості та прискорення точок при обертальному русі.

 3. Системи відліку. Перетворення швидкості та прискорення при переході від однієї системи відліку до іншої. Перетворення Галілея, їх кінематичні наслідки.

 4. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона та межі їх застосування. Дві основні задачі механіки точки. Принцип причинності в класичній механіці. Принцип відносності Галілея.

 5. Закони про зміну та збереження імпульсу, моменту імпульсу та кінетичної енергії матеріальної точки та механічної системи.

 6. Потенціальні та вихрові силові поля. Потенціальна та повна механічна енергія. Закон про зміну та збереження повної механічної енергії.

 7. Рух точки змінної маси. Рівняння Мещерського. Реактивний рух. Формула Ціолковського.

 8. Динаміка твердого тіла. Кінетична енергія та кінетичний момент твердого тіла. Момент інерції, основне рівняння динаміки обертового руху.

 9. Гравітаційне поле. Задача Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. Досліди Кавендіша. Інертна і гравітаційна маси.

 10. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції в системах відліку, що рухаються поступально та обертаються. Прояв сил інерції на Землі. Поняття про принцип еквівалентності.

 11. Механічні коливання в ідеальних і реальних системах. Кінематичне рівняння гармонічних коливань та їх характеристики. Вільні коливання, їх диференціальне рівняння. Згасаючі коливання. Вимушені коливання при відсутності та наявності сил опору. Резонанс.

 12. Релятивістська механіка, експериментальні основи спеціальної теорії відносності. Постулати Ейнштейна. Перетворення Лоренца та їх кінематичні наслідки. Релятивістська формула другого закону Ньютона. Зв'язок маси і енергії.


^ МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА


 1. Основні положення МКТ та її експериментальні основи. Модель ідеального газу. Основне рівняння МКТ ідеального газу.

 2. Газові закони. Рівняння стану ідеального газу. Статистичний зміст тиску та температури.

 3. Розподіл швидкостей молекул за Максвелом. Графік функції розподілу, характерні швидкості. Застосування функції розподілу для визначення середніх значень.

 4. Барометрична формула. Розподіл Больцмана.

 5. Явище переносу в газах. Дифузія, теплопровідність, внутрішнє тертя. Феноменологічні закони для явищ переносу. Молекулярно-кінетичний опис явищ переносу в ідеальному газі.

 6. Термодинамічна система. Стан та процеси в термодинамічній системі.

 7. Внутрішня енергія. Робота і теплота як форми обміну енергією між системами. Перше начало термодинаміки.

 8. Внутрішня енергія ідеального газу. Робота ідеального газу при різних ізопроцесах. Застосування першого начала термодинаміки до ізопроцесів.

 9. Теплоємність ідеального газу при різних процесах.

 10. Теплова машина. Принцип її дії та коефіцієнт корисної дії. Ідеальна теплова машина та її коефіцієнт корисної дії. Теорема Карно. Друге начало термодинаміки.

 11. Зведена теплота. Нерівність Клаузіуса. Поняття про ентропію. Статистичне тлумачення другого начала термодинаміки. Теплова теорема Нернста.

 12. Відхилення властивостей газів від ідеальності. Модель Ван-дер-Ваальса для реального газу. Теоретичні та дослідні ізотерми реального газу. Критичний стан.

 13. Властивості рідкого стану. Поверхневий натяг. Змочування. Тиск Лапласа. Капілярні явища.

 14. Аморфні і кристалічні тіла. Дальній порядок в кристалах. Класифікація кристалів за типом зв'язків. Дефекти в кристалах.

 15. Механічні і теплові властивості кристалів. Теплове розширення. Теплоємність кристалів. Класична та квантові теорії теплоємності.

 16. Фази та фазові перетворення. Фазові переходи першого та другого роду. Фазова діаграма.


^ ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ


 1. Електростатика. Електричний заряд. Властивості електричного заряду. Експериментальне визначення заряду електрона.

 2. Взаємодія зарядів. Закон Кулона.

 3. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції. Теорема Остроградського-Гаусса.

 4. Робота сил електростатичного поля. Потенціальний характер поля. Потенціал та різниця потенціалів.

 5. Провідники в електричному полі. Розподіл зарядів в провіднику. Електризація через вплив. Напруженість поля біля поверхні провідника і її зв'язок з поверхневою густиною заряду.

 6. Електричне поле в діелектриках. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність і сприйнятливість. Вектор електричного зміщення. Поле на межі двох діелектриків.

 7. Постійний струм. Закон Ома для ділянки кола. Закон Ома в диференціальній формі. Сторонні сили. Закон Ома для повного кола.

 8. Робота і потужність постійного струму. Закон Джоуля-Ленца.

 9. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа та їх застосування.

 10. Природа електричного струму в різних середовищах. Класична електронна теорія провідності металів.

 11. Провідність напівпровідників. Власна і домішкова провідність напівпровідників. Застосування напівпровідників.

 12. Робота виходу електрона з металу.

 13. Термоелектричний струм. Прямі та обернені термоелектричні явища

 14. Електроліти. Електролітична дисоціація. Електропровідність електролітів. Електроліз. Закони Фарадея.

 15. Магнітне поле електричного струму. Індукція поля. Закон Біо-Савара Лапласа. Поле прямого і колового струмів.

 16. Вихровий характер магнітного поля. Теорема про циркуляцію вектора напруженості магнітного поля.

 17. Дія магнітного поля на провідник і контур зі струмом. Закон Ампера. Магнітний момент контура. Робота по переміщенню провідника в магнітному полі.

 18. Дія магнітного поля на рухомий заряд. Сила Лоренца. Визначення питомого заряду електрона.

 19. Магнітне поле в магнетиках. Вектор намагнічення. Діа-, пара-, і феромагнетики. Магнітний гістерезис.

 20. Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Правило Ленца. Самоіндукція і взаємоіндукція. Енергія магнітного поля струму.

 21. Змінний струм. Активний, ємнісний і індуктивний опори в колах змінного струму. Резонанс. Потужність змінного струму.

 22. Електромагнітні коливання. Коливальний контур. Власні, вільні і вимушені коливання.

 23. Електромагнітне поле. Вихрове електричне поле. Струм зміщення. Система рівнянь Максвела. Матеріальні рівняння.

 24. Електромагнітні хвилі. Рівняння хвилі. Енергія електромагнітної хвилі. Вектор Умова-Пойтінга. Шкала електромагнітних хвиль.


ОПТИКА


 1. Електромагнітна природа світла. Джерела світла. Фотометрія. Основні енергетичні і світлові величини та одиниці їх вимірювання.

 2. Хвильова оптика. Когерентні і некогерентні джерела. Інтерференція світла. Методи спостереження інтерференції. Інтерференція в тонких плівках і пластинах. Застосування інтерференції в науці і техніці.

 3. Явище дифракції. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракція світла від щілини, дифракційної решітки. Поняття про голографію.

 4. Геометрична оптика. Закони відбивання і заломлення світла. Повне відбивання.

 5. Тонкі лінзи. Формула лінзи. Дзеркала. Оптичні прилади.

 6. Поляризація світла. Закон Малюса. Поляризація світла при відбиванні від діелектрика. Закон Брюстера. Поляризаційні прилади та їх застосування.

 7. Електронна теорія дисперсії і поглинання світла. Нормальна і аномальна дисперсія. Розсіювання світла. Закон Релея.


^ КВАНТОВА ФІЗИКА


 1. Теплове випромінювання. Закономірності і характеристики теплового випромінювання. Розподіл енергії в спектрі абсолютно-чорного тіла. Формула Планка. Квантування енергії випромінювання.

 2. Фотоефект. Закони фотоефекту. Червона межа фотоефекту. Рівняння Ейнштейна. Ефект Комптона. Фотонна теорія світла.

 3. Хвильові властивості речовини. Дифракція електронів. Хвилі де Бройля. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга.

 4. Основні поняття квантової механіки. Хвильова функція і її фізичний зміст. Рівняння Шредінгера. Частинка в нескінченно глибокій одновимірній потенціальній ямі.

 5. Досліди Резерфорда. Планетарна модель атома. Постулати Бора.

 6. Квантування енергії, моменту імпульсу. Спін і магнітний момент електрона. Квантові числа електрона в атомі.

 7. Принцип Паулі. Періодична система елементів Менделєєва.

 8. Спонтанне і вимушене випромінювання світла атомами. Квантові генератори.

 9. Утворення енергетичних зон в кристалах. Зонна теорія провідності провідників, напівпровідників і діелектриків.

 10. Склад ядра. Енергія зв'язку ядер. Дефект маси. Ядерні сили. Моделі атомного ядра.

 11. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Природа альфа-, бета- і гама- випромінювання. Дозиметрія і захист від випромінювання.

 12. Ядерні реакції. Енергетичний баланс ядерної реакції. Ядерні реакції поділу важких ядер. Ланцюгова реакція поділу. Ядерна енергетика і екологія. Термоядерні реакції синтезу. Проблеми керованих термоядерних реакцій.

 13. Елементарні частинки. Класифікація елементарних частинок.^

Перелік літератури

 1. Бушок Г.Ф., Півень Г.Ф. Курс фізики. Ч.І, - К.: Вища шк.., 1981.

 2. Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Вища шк.., 1987.

 3. Кучерук І.М., Душенко В.П. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика. – К.: Вища школа, 1991. – 464 с.

 4. Кучерук І.Н., Горбачук І.Г. Загальна фізика. Електрика і магнетизм. – К.: Вища школа, 1990. – 368 с.

 5. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. – М.: Наука, 1988. – 272 с.

 6. Рау В.Г. Основы теоретической физики. Физика атомного ядра и элементарных частиц. – М.: Наука, 2005. – 144с.

 7. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1,2,3 – М.: Наука, 1970. – 350 с.


Голова фахової атестаційної комісії,


кандидат фізико-математичних наук,

доцент Кузьмич В.І.

Схожі:

Пояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності \"Фізика\"(магістратура) iconПояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності "фізика"(спеціалітет)
Пояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності “фізика”(спеціалітет)
Пояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності \"Фізика\"(магістратура) iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності \"Фізика\"(магістратура) iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності \"Фізика\"(магістратура) iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності \"Фізика\"(магістратура) iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності \"Фізика\"(магістратура) iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності \"Фізика\"(магістратура) iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності \"Фізика\"(магістратура) iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності \"Фізика\"(магістратура) iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка до програми з вступних випробувань зі спеціальності \"Фізика\"(магістратура) iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи