Факультет фізичного виховання та спорту icon

Факультет фізичного виховання та спорту
Скачати 138.64 Kb.
НазваФакультет фізичного виховання та спорту
Дата06.11.2012
Розмір138.64 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Факультет фізичного виховання та спорту
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи,

голова науково-методичної ради ХДУ,

_________професор Тюхтенко Н. А.

програма ВСТУПНИХ ІСПИТІВ


з теорії та методики фізичного виховання

2012-2013 навчальний рік

Галузь знань: 0102. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Напрям підготовки: 7.01020101. Фізичне виховання*.

Форма навчання: денна, заочна та екстернатна


Схвалено

науково-методичною радою факультету

фізичного виховання та спорту

(протокол №___ від __.__.2012 р.)

_____________ Р.І. Андрєєва


Херсон – 2012

^

Пояснювальна запискаДисципліна «Теорія і методика фізичного виховання» є основною і профілюючою в навчальному плані підготовки фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації. Теорія і методика фізичного виховання є інтегративною наукою і навчальною дисципліною.

Метою викладання дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» є формування у студентів конкретних знань і умінь, необхідних для успішної практичної діяльності з фізичного виховання, набуття практичних навичок, проведення занять, з різними віковими і соціальними верствами населення, впровадження здорового способу життя і раціональної організації вільного часу різних верств населення згідно закону України «Про фізичну культуру і спорт».

Одне з головних завдань дисципліни навчити майбутнього фахівця з фізичної культури інтегрувати знання, отримані в суміжних курсах і окремих методиках, знаходити шляхи організації між предметних зв’язків цих знань у педагогічній діяльності. Зміст предмету передбачає створення теоретичної бази, яка є основою для використання засобів фізичного виховання, з метою гармонічного розвитку людини, зміцнення здоров’я і профілактики захворювань, самоствердження і самопізнання, раціональної організації вільного часу.

Екзамен має форму тестування. Тести складені на основі програмного матеріалу курсу “Теорія та методика фізичного виховання”, запланованого для вивчення студентами третього та четвертого курсів спеціальності 6.010100. Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура (напрям підготовки 6.010201. Фізичне виховання)


Критерії оцінювання

^ Тестовий бал

Бал за 100 – бальною шкалою оцінювання

Оцінка за семибальною шкалою ХДУ

Тестовий бал

^ Бал за 100 – бальною шкалою оцінювання

Оцінка за семибальною шкалою ХДУ

80

200« 5 »

40

120«2 »

79

198

30

118

78

196
1

77

194

30

114

76

192

31

112

75

190

32

110

74

188

32


108

73

186

31

106

72

184


« 4,5 »

29-19

104

71

182

18-9

102

70

180

8-0

100

69

179

68

176


« 4 »
67

174
66

172
65

171
64

16863

166
62

164


61

162


« 3,5 »
60

160
59

158
58

156
57

15456

152
55

150
54

148
53

146
52

144
51

142
50


140
49

138
48

136
47

134
46

132
45

130
44

128
43

127


42

124

« 3 »

41

122


У своїх відповідях на екзамені абітурієнти повинні показати ґрунтовні науково усвідомлені знання у відповідності до наступних вимог:

1. Знати:

- основні поняття теорії фізичного виховання;

- зміст, завдання, мету та умови функціонування національної системи фізичного виховання;

- засоби фізичного виховання для збереження та зміцнення здоров’я людини;

- загальні основи навчання фізичних вправ і методику вдосконалення фізичних якостей;

- структуру та особливості підготовки і проведення занять різних типів з фізичної культури;

- значення міжпредметних звязків у процесі фізичного виховання;

- різні форми занять фізичними вправами;

- основи системи організаційного та методичного управління педагогічним процессом.

2. Відповіді абітурієнтів повинні свідчити про:

- осмислення всієї багатозначності фізичного виховання;

- їх компетентність у важливих питаннях поєднання теорії, методики та практики фізичного виховання;

- усвідомлення досвіду сучасної школи, системи освіти;

- їх готовності до організації навчально-виховної роботи в закладах системи освіти, у новій демократичній школі.

Програма екзамену включає основні положення з тем:

роль і місце фізичної культури в житті суспільства, засоби і методи фізичного виховання, нормування фізичних навантажень у фізичному вихованні з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних відмінностей фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості учнів; навчання техніці фізичних вправ, підґрунтя методики розвитку рухових якостей з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних відмінностей фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості учнів; форми організації занять з фізичного виховання; управління і контроль у процесі фізичного виховання; програмно-нормативні основи фізичного виховання в галузі освіти; фізичне виховання учнів середнього і старшого шкільного віку з урахуванням їх вікових, статевих, індивідуальних відмінностей у фізичному розвитку та рівні фізичної підготовленості; планування і облік процесу фізичного виховання.

Програма екзамену призначається для абітурієнтів напряму підготовки 7.01020101. Фізичне виховання*.


^ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Вступ в теорію і методику фізичного виховання

Предмет і зміст теорії і методики фізичного виховання, методи наукових досліджень. Об’єкт і предмет навчання. Соціологічний, педагогічний та біологічний напрямки теорії та методики фізичного виховання. Термінологічний апарат (фізична культура, фізичне виховання, фізична освіта, фізичний розвиток, фізичні якості, фізичний стан, фізичне здоров’я, фізична працездатність, фізична підготовленість, фізична рекреація, фізична реабілітація, рухова активність, норма). Джерела та етапи розвитку ТМФВ. Структура дисципліни. Методи наукових досліджень в фізичному вихованні.

^ Теорія фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна

Предмет теорії фізичного виховання і її місце в системі наукових знань. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання. Вихідні поняття теорії фізичного виховання: фізична культура, фізичний розвиток, фізичне виховання.

^ Система фізичного виховання.

Визначення поняття. Основи української національної системи фізичного виховання. Ідеологічні основи. Науково-методичні основи. Правові та програмно-нормативні основи. Організаційні основи. Умови функціонування системи фізичного виховання. Мета та основні завдання фізичного виховання. Освітні завдання. Оздоровчі завдання. Виховні завдання. Інтелектуальний розвиток учнів у процесі фізичного виховання. Моральне виховання учнів у процесі фізичного виховання. Виховання волі у процесі занять фізичними вправами. Фізичне і господарсько-трудове виховання учнів. Влив занять фізичними вправами на естетичне виховання учнів.

^ Принципи побудови процесу фізичного виховання

Визначення поняття. Структура системи педагогічних принципів. Соціально-педагогічні принципи побудови процесу фізичного виховання: принцип формування фізичної культури людини; принцип гармонійного розвитку особистості; принцип зв’язку з життєдіяльністю; принцип оздоровчої спрямованості. Методичні принципи фізичного виховання: принцип свідомості й активності учнів; принцип наочності; принцип доступності й індивідуалізації; принцип систематичності. Принципи побудови занять у процесі фізичного виховання: принцип міцності і прогресування; принцип безперервності; принцип циклічності; принцип врахування вікових особливостей особистості.


^ Засоби фізичного виховання.

Визначення поняття. Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання. Природні сили як допоміжний засіб фізичного виховання. Гігієнічні фактори як допоміжний засіб фізичного виховання. Зміст та форма фізичних вправ. Загальні поняття про техніку фізичних вправ. Компоненти техніки фізичних вправ. Фази виконання фізичних вправ. Характеристики рухів: просторові характеристики; часові характеристики рухів; просторово-часові характеристики; динамічні та ритмічні характеристики. Класифікація фізичних вправ. Утворення ефектів фізичних вправ. Поняття «ефект» фізичних вправ. Характеристика процесів зміни в організму під впливом фізичних вправ: робоча фаза; фаза відносної нормалізації; редукційна фаза; кумулятивний ефект.

^ Навантаження та відпочинок як взаємопов’язані компоненти виконання фізичних вправ

Загальна характеристика фізичного навантаження. Регулювання зовнішньої сторони навантаження шляхом зміни її компонентів. Внутрішня сторона фізичного навантаження. Відпочинок між фізичними навантаженнями як фактор оптимізації тренуючих впливів. Негативний влив фізичного навантаження на стан фізичної підготовленості та здоров’я людини. Адаптація організму до навантаження.

^ Методи фізичного виховання.

Визначення поняття: «метод», «методичний прийом», «методика», «методичний підхід». Практичні методи фізичного виховання: методи навчання рухових дій, методи вдосконалення та закріплення рухових дій, методи вдосконалення фізичних якостей. Загально-педагогічні методи в фізичному вихованні. Вербальні методи: розповідь, пояснювання, інструктування, вказівки, команди, оцінки. Методи демонстрації. Методи наочності.


^ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Основи методики вдосконалення фізичних якостей.

Загальна характеристика фізичних якостей людини. «Перенос» фізичних якостей. Поняття «методика» вдосконалення фізичних якостей.

^ Основи методики розвитку сили.

Загальна характеристика сили як фізичної якості. Фактори, що зумовлюють силові можливості людини. Засоби вдосконалення сили. Методика розвитку максимальної сили. Методика розвитку швидкої сили. Методика розвитку вибухової сили. Поради щодо профілактики травм у процесі силової підготовки. Вікова динаміка природного розвитку сили. Контроль силових можливостей та деякі особливості методики їх вдосконалення у школярів.

^ Основи методики розвитку швидкості.

Загальна характеристика швидкості як фізичної якості людини. Фактори, що зумовлюють прояви швидкості. Засоби вдосконалення швидкості. Методика вдосконалення швидкості: швидкості рухових реакцій, циклічних рухів, ациклічних рухових дій. Вікова динаміка природного розвитку швидкості.

^ Основи методики розвитку витривалості.

Загальна характеристика витривалості як фізичної якості людини. Види витривалості. Фактори, що зумовлюють прояви витривалості. Методи оцінки витривалості. Методика розвитку швидкісної витривалості. Методика розвитку силової витривалості. Вікова динаміка природного розвитку витривалості та контроль за її розвитком.

^ Основи методики розвитку гнучкості.

Загальна характеристика гнучкості. Фактори, від яких залежить прояв гнучкості. Засоби удосконалення гнучкості. Методика розвитку гнучкості. Вікова динаміка природного розвитку гнучкості та контроль за її розвитком.

^ Основи методики розвитку координаційних здібностей.

Координаційні здібності. Фактори, що визначають спритність. Здатність до збереження рівноваги. Здатність відчувати ритм. Методи оцінки координації. Загальні основи методики удосконалення координації. Методика розвитку координації. Вікова динаміка розвитку та контроль координації.

^ Загальні основи навчання рухових дій.

Особливості навчання у фізичному вихованні. Рухові уміння та навички. Механізм формування рухових дій. Структура (етапи) процесу навчання рухових дій. Етап розучування рухової дії. Етап засвоєння рухової дії. Етап закріплення рухової дії.

^ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Форми організації занять.

Загальна характеристика форм організації занять. Структура занять у фізичному вихованні. Основні аспекти побудови занять у фізичному вихованні. Типова структура занять. Методи організації занять фізичними вправами. Позаурочні форми проведення занять.

^ Планування та контроль.

Перспективне, етапне, короткотермінове планування в школі, в спортивній секції. Конспект уроку. Дидактичні розробки з методики навчання та розвитку фізичних якостей. Позакласні та позашкільні спортивно-масові та фізкультурні оздоровчі заходи.

Харакатеристика педагогічного контролю. Складання хронокарти уроку та графіку пульсометрії. Педагогічний аналіз уроку, самоаналіз. Самоконтроль.


^ Рекомендована література:

 1. Арєф’єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі: Навчальний посібник для студентів навчальних закладів ІІ- ІV рівнів акредитації. – 2-е вид. перероб. доповн. – Кам’янець-Подільский: Абетка-НОВА, 2002. – 384 с.

 2. Вільчковський Е.С, Курок О.І. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 428с.

 3. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” // Спортивна газета. – 1994. – 29 січ.

 4. Круцевич Т. Ю., Воробйов М. І., Безверхня Г.В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді. Київ: Олімпійська література, 2011.- 224 с.

 5. Максименко А.М. Теория и методика физической культури: учебник. – М.: Физическая культура, 2005. – 544с.

 6. Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания // Учебник для институтов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991. - 544 с.

 7. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л.Ф.Кофмана. - М.: Физкультура и спорт, 1998. – 496 с.

 8. Попуша В. Г.Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях // Навчальний посібник. – Тернопіль.: - 2010. – 128 с.

 9. Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України // Фізичне виховання в школі. – 1996, №1. – С.47-56.

 10. Сергієнко Л.П. Практикум з теорії та методики фізичного виховання: Навчальний посібник. – Харьків: «ОВС», 2007. – 271 с.

 11. Сергієнко Л. П. Терміни і поняття у фізичній культурі. Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2011.- 264 с.

 12. Теория и методика физического воспитания. В 2-х томах.- / Под ред. Т.Ю. Круцевич. – К.: Олимпийская литература, 2008. – 392с.

 13. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання. В 2-х томах.– Тернопіль: Навчальна книга –Богдан, 2007. – 272 с.

 14. Фізична культура // Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-9 класів. –К. - 2008.Схожі:

Факультет фізичного виховання та спорту iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Факультет фізичного виховання та спорту iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Факультет фізичного виховання та спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Факультет фізичного виховання та спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Факультет фізичного виховання та спорту iconПитання до самостійної роботи для студентів ІV курсу Інституту фізичного виховання І спорту Спеціальність «Фізичне виховання»
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Факультет фізичного виховання та спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма іспиту складається з питань теорії І методики фізичного виховання, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Факультет фізичного виховання та спорту iconФакультет фізичного виховання та спорту
Тести складені на основі програмного матеріалу курсу “Теорія та методика фізичного виховання”, запланованого для вивчення студентами...
Факультет фізичного виховання та спорту iconІнститут фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Магістр олімпійського та професійного спорту, тренер з обраного виду спорту, викладач фізичного виховання І спорту
Факультет фізичного виховання та спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма комплексного фахового вступного випробування для абітурієнтів факультету фізичного виховання на основі освітньо-кваліфікаційного...
Факультет фізичного виховання та спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую
Програма вступного випробування з дисципліни «Теорія І методика фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи