Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Скачати 49.87 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Дата06.11.2012
Розмір49.87 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Факультет філології та журналістики

Інформаційний лист

20-21 грудня 2012 р. на базі факультету філології та журналістики Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція “МИКОЛА КУЛІШ І РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ”, присвячена 120-річчю від дня народження визначного українського драматурга.

Плануємо роботу таких секцій:

  1. Літературознавство і компаративістика.

  2. Мовознавство.

  3. Мистецтвознавство.

  4. Краєзнавство.

  5. Методика вивчення творів М.Куліша у школі та вузі.

Матеріали будуть видрукувані у збірниках «Південний архів» та «Науковий вісник Херсонського державного університету» (Серія «Лінгвістика»), затверджених ВАК України як фахові видання.

Для участі у конференції просимо надіслати поштою до 1 грудня 2012 р.:

  • заявку, в якій указати тему доповіді та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, домашню адресу, контактні телефони);

  • диск із текстом доповіді та підписаний автором роздрукований текст доповіді (обсягом від 6 до 10 сторінок; мови друку — українська, російська, англійська) у редакторі Microsoft Word 7.0 чи вище шрифтом Times New Roman; інтервал — 1,5; кегль — 14; поля: ліве — 30, праве — 10, верхнє і нижнє — 20;

  • 2 конверти з марками.

Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15. 01. 2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” (Бюлетень ВАК України. — 2003. — №1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: “постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”.
^

1. Вимоги до оформлення статті у збірнику «Південний архів»


На першому рядку у лівому куті — шифр УДК (шрифт напівжирний); у правому — ім’я і прізвище автора напівжирними літерами, під ними — дані про автора: науковий ступінь і назва установи (курсивом, інтервал одинарний). Через рядок друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).

Нижче – основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра — номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга — цитована сторінка; на кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті.

Назва Література друкується напівжирними літерами через рядок після основного тексту з абзаца.

Через один рядок подається курсивом анотація українською мовою. На наступному рядку з абзацу — ключові слова (шрифт — курсив).

Через один рядок — анотація і ключові слова англійською мовою.

Через один рядок — анотація і ключові слова російською мовою.

^

Зразок оформлення матеріалів, поданих до «Південного архіву»:УДК 821.161.2 Лідія Степаненко кандидат філологічних наук,

доцент кафедри українського літературознавства

Херсонського державного університету

^ НАЗВА СТАТТІ


Основний текст


Література


На окремому повному аркуші:

Анотація (3 — 4 рядки) українською мовою. На наступному рядку з абзацу — ключові слова (шрифт — курсив).

Через один рядок — анотація і ключові слова англійською мовою.

Через один рядок — анотація і ключові слова російською мовою.

^

2. Вимоги до оформлення статті у збірнику «Науковий вісник Херсонського державного університету» (Серія «Лінгвістика»)


На першому рядку у лівому куті — шифр УДК (шрифт напівжирний); у правому — ім’я і прізвище автора напівжирними літерами, під ним — назва міста (курсивом напівжирним). На наступному рядку курсивом друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).

Через один рядок подається курсивом анотація (3 — 4 рядки) українською мовою. На наступному рядку з абзацу — ключові слова (шрифт — курсив).

Через один рядок — анотація і ключові слова англійською мовою.

Нижче – основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра — номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга — цитована сторінка; на кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті.

^

Зразок оформлення матеріалів, поданих до «Наукового вісника Херсонського державного університету» (Серія «Лінгвістика»):


УДК 821.161.2 Лідія Степаненко (Херсон)

^ НАЗВА СТАТТІ

Анотація (3 — 4 рядки) українською мовою. На наступному рядку з абзаца — ключові слова (шрифт — курсив).

Через один рядок — анотація і ключові слова англійською мовою.


Основний текст

ЛІТЕРАТУРА
За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Треба розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

Список літератури подавати в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту.

Аспіранти подають статті з рецензією наукового керівника; автори без учених звань — з рецензією доктора наук.

Поселення учасників конференції передбачається у місцевих готелях за рахунок учасників конференції.

Оргвнесок у розмірі 50 гривень надсилається поштовим переказом. Разом з матеріалами конференції просимо надсилати копію квитанції про поштовий переказ.

Вартість однієї сторінки — 20 гривень. ^ Статті докторів наук друкуються безкоштовно.


Заявки на участь, статті з дисками, гроші на публікацію матеріалів надсилати поштовим переказом на адресу:

Омельчук Юлії Олександрівні

Кафедра українського літературознавства

Факультет філології та журналістики

Херсонський державний університет

вул. 40 річчя Жовтня, 27

м. Херсон

73000

Електронна адреса: YuOmelchuk@ksu.ks.ua


Телефон для довідок: (0552) 32-67-56 (деканат факультету філології та журналістики ХДУ; моб. 0506102171 (Омельчук Ю.О.).


Заявку оформити окремим файлом за зразком:

Просимо включити до порядку денного конференції ^ “МИКОЛА КУЛІШ І РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ”


ПІБ__________________________________

Науковий ступінь______________________

Вчене звання___________________________

Навчальний заклад______________________

Посада_________________________________

Тема доповіді___________________________

Адреса, індекс___________________________

Телефон________________________________

Ел. пошта______________________________

Планую (необхідне підкреслити):

виступити з доповіддю (до 15хв.),

виступити з повідомленням (до 5хв.),

узяти участь заочно (подати публікацію).

Дата ____________ Підпис________

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція “микола куліш І розстріляне відродження”, присвячена...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться регіональна наукова конференція “Постать Яра Славутича на тлі доби”, присвячена...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція “літературна спадщина дніпрової чайки в історико-культурному...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики
Оргкомітет Всеукраїнської наукової конференції «Слово, речення, текст: когнітивний, прагматичний та лінгводидактичний аспекти» бажає...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство науки І освіти, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Кафедра українського літературознавства Таврійська фундація
Запрошуємо Вас до участі в роботі Всеукраїнської наукової конференції “Літературна спадщина Дніпрової Чайки в історико-культурному...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Факультет початкової
Світові тенденції організації професійної підготовки педагогічних кадрів у вищій школі
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи