Положення (норми) чинного Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" icon

Положення (норми) чинного Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
НазваПоложення (норми) чинного Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Сторінка1/9
Дата12.10.2014
Розмір1.36 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


П

ОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ


до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

Зміст положення (норми) чинного Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку.

Без змін.


^ Положення відсутнє.

Закон спрямований на збереження, розвиток науки і техніки та ефективне використання науково-технічного та кадрового потенціалу науки, прискорене інтегрування її надбань у культурну та освітню сфери, галузі, що забезпечують міжнародну конкурентоспроможність і національну безпеку України.

Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід'ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.

Без змін.


Р о з д і л I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Без змін.

наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;

наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та пошук шляхів їх застосування. Основними її видами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;

науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання;

науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань для вирішення технологічних, інженерних, економічних, соціальних, гуманітарних та інших проблем. Основними її видами є прикладні наукові дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки.

Основними формами науково-технічної діяльності є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання;

науково-педагогічна діяльність - педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації, пов'язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю;

Без змін.

науково-організаційна діяльність - діяльність, що спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності;

Без змін.

фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку;


фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку, але не орієнтована на забезпечення їх безпосереднього практичного використання (отримання соціальних або економічних вигод).

Їх результатом є гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо;

прикладні наукові дослідження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей;


прикладні наукові дослідження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань для практичних цілей.

Їх результатом є нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо розв’язання невідкладних науково-технічних та суспільних завдань;

вчений - фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні результати;

вчений - фізична особа, яка проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні (прикладні) результати;


молодий вчений - вчений віком до 35 років;

Без змін.

науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації;

науковий працівник - вчений, що має повну вищу освіту, за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації у випадках, визначених законодавством;

науково-педагогічний працівник - вчений, який за основним місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації;

Без змін.

науково-дослідна (науково-технічна) установа (далі – наукова установа) - юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт;

наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-технічна) установа (далі – наукова установа) - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, в тому числі і - до 1991 року, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і частка фонду оплати праці виконавців наукових та (або) науково-технічних робіт становить понад 50 відсотків загального річного обсягу фонду оплати праці або більше половини працівників зайнята виконанням наукових та (або) науково-технічних робіт;

На підприємства, установи та організації, для яких наукова або науково-технічна діяльність є основною і частка фонду оплати праці виконавців наукових та (або) науково-технічних робіт становить понад 50 відсотків загального річного обсягу фонду оплати праці або більше половини працівників зайнята виконанням наукових та (або) науково-технічних робіт розповсюджується правовий статус наукової установи;

^ Положення відсутнє

науковий підрозділ – структурний підрозділ юридичної особи, основним завданням якого відповідно до положення про підрозділ є здійснення наукової та (або) науково-технічної, науково-організаційної діяльності, і більше половини чисельного складу працівників якого становлять посади наукових працівників;

наукова робота - дослідження з метою одержання наукового результату;

наукова робота – проведення досліджень з метою одержання наукового результату;

^ Положення відсутнє

науково-технічна робота – проведення досліджень або виконання науково-технічних (експериментальних) розробок з метою одержання науково-технічного (прикладного) результату, надання науково-технічних послуг;

^ Положення відсутнє

науковий (науково-технічний) проект – комплекс заходів, пов‘язаних із забезпеченням виконання та безпосереднім проведенням конкретних наукових досліджень та (або) науково-технічних розробок;

науковий результат - нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо;

Без змін

науково-прикладний результат - нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо.

науково-технічний (прикладний) результат – одержані в процесі прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику.

Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, дослідного зразка, об’єкта права інтелектуальної власності, проекту нормативно-правового акта або науково-методичних документів тощо.

науково-технічні (експериментальні) розробки - науково-технічна діяльність, спрямована на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, технологій, систем і надання нових послуг або на істотне вдосконалення тих, що вже виробляються (надаються) чи введені в дію;


науково-технічні (експериментальні) розробки - науково-технічна діяльність, що базується на існуючих знаннях, отриманих у результаті досліджень чи практичного досвіду, та пов'язана з доведенням таких знань до стадії їх практичного використання.

Їх результатом є нові матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, об’єкти права інтелектуальної власності і надання нових послуг або істотне вдосконалення тих, що вже виробляються (надаються) чи введені в дію;

^ Положення відсутнє

науково-технічні послуги - діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентування, ліцензування, стандартизації, метрології та контролю якості, науково-технічного консультування тощо, що пов’язана з науковими дослідженнями та науково-технічними розробками та сприяє одержанню, поширенню та використанню наукових знань.

^ Науково-технічні послуги не є науковими дослідженнями та науково-технічними розробками;

наукова (науково-технічна) продукція - науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації;

наукова (науково-технічна) продукція — науковий та (або) науково-технічний (прикладний) результат, що призначений для використання;

грант - фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі юридичними, фізичними особами і міжнародними організаціями для проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень за напрямами і на умовах, визначених надавачами гранту.

грант - фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі державою, юридичними, фізичними особами і міжнародними організаціями для проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок за напрямами і на умовах, визначених надавачами гранту;

^ Положення відсутнє


виробничо-орієнтована наука – сфера науково-технічної діяльності, спрямована на створення нових та (або) удосконалення існуючих підходів, методів, технологічних процесів, продуктів, виготовлення дослідних зразків та (або) дослідних партій продукції та пов'язана з доведенням наукових і науково-технічних знань для їх практичного використання;

^ Положення відсутнє

виробничо-орієнтована наукова установа – наукова установа, діяльність якої спрямована на отримання та адаптацію наукових і науково-технічних знань до стадії їх практичного використання на підприємствах та установах;

^ Положення відсутнє

науково-технічний (науково-технологічний) комплекс - це організаційно-правова форма об‘єднання установ, організацій, підприємств, що забезпечує проведення єдиної науково-технічної політики та спільно використовує науково-дослідну, дослідно-конструкторську, технологічну, дослідно-експериментальну та науково-виробничу базу та забезпечує єдиний інноваційний цикл від проведення наукових досліджень до виготовлення дослідного зразка, випуску дослідної партії тощо.

Стаття 2. Мета і завдання

Стаття 2. Мета і завдання

Метою цього Закону є врегулювання відносин, пов'язаних з науковою і науково-технічною діяльністю, та створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх результатів для забезпечення розвитку усіх сфер суспільного життя.

Без змін

Основними завданнями цього Закону є визначення:

Без змін

правового статусу суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності, матеріальних та моральних стимулів забезпечення престижності та зумовленої суспільними потребами пріоритетності цієї сфери людської діяльності, залучення до неї інтелектуального потенціалу нації;

Без змін

економічних, соціальних та правових гарантій наукової і науково-технічної діяльності, свободи наукової творчості;

Без змін

основних цілей, напрямів та принципів державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

Без змін

повноважень органів державної влади щодо здійснення державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Без змін

Стаття 3. Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність

Стаття 3. Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність

Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у процесі здійснення такої діяльності.

Без змін

Р о з д і л II

^ ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Р о з д і л II

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 4. Суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності

Стаття 4. Суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності

Суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники, а також наукові установи, наукові організації, вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, громадські організації у науковій та науково-технічній діяльності (далі - громадські наукові організації.

Суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники, а також наукові установи, вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, організації, установи, підприємства, що мають відповідні наукові підрозділи, громадські організації у науковій та науково-технічній діяльності (далі - громадські наукові організації).

Стаття 5. Вчений

Стаття 5. Вчений

Вчений є основним суб'єктом наукової і науково-технічної діяльності.

Без змін.

Вчений має право:

Без змін.

обирати форми, напрями і засоби наукової і науково-технічної діяльності відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та загальнолюдських цінностей;

Без змін.

об'єднуватися з іншими вченими в постійні або тимчасові наукові колективи для проведення спільної наукової і науково-технічної діяльності;

Без змін

брати участь у конкурсах на виконання наукових досліджень, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел відповідно до законодавства України;

Без змін

здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні результати своєї діяльності;

Без змін

публікувати результати своїх досліджень або оприлюднювати їх іншим способом, у порядку, встановленому законодавством України;

Без змін

брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад наукових і науково-педагогічних працівників;

Без змін

отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію;

Без змін

здобувати державне і громадське визнання через присудження наукових ступенів, вчених звань, премій, почесних звань за внесок у розвиток науки, технологій, впровадження наукових, науково-технічних результатів у виробництво та за підготовку наукових кадрів.

Без змін

Вчений при здійсненні наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності зобов'язаний:

Без змін

не завдавати шкоди здоров'ю людини, її життю та довкіллю;

Без змін

додержуватися етичних норм наукового співтовариства, поважати право на інтелектуальну власність.

додержуватися етичних норм наукового співтовариства, неухильно дотримуватися норм права інтелектуальної власності.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Положення (норми) чинного Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" iconПовідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність"
...
Положення (норми) чинного Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" iconЗакон України Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково технічну діяльність" та Бюджетного кодексу України
Про внесення змін до Закону України “Про наукову І науково технічну діяльність” та Бюджетного кодексу
Положення (норми) чинного Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково технічну діяльність": Закон, 16 грудня 2004 р.//Голос України. 2005. 12...
Положення (норми) чинного Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" iconПро затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 р.
Про внесення зміни до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність": Закон України від 3 грудня 2009 р. №1748-vi / Україна....
Положення (норми) чинного Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" iconПоложення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9
Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 8 вересня 2011 р. №3714-vi /...
Положення (норми) чинного Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" iconПро затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук Відповідно до статті 54 Закону України «Про вищу освіту»,
Тті 39 Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» та з метою виявлення та підтримки студентської молоді, створення...
Положення (норми) чинного Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 8 вересня 2011 р. №3714-vi /...
Положення (норми) чинного Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення зміни до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність": Закон України від 3 грудня 2009 року №1748-vi /...
Положення (норми) чинного Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення зміни до статті 24 Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 2 грудня 2010 р. №2745-vi...
Положення (норми) чинного Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про наукову і науково-технічну діяльність\" iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення зміни до статті 24 Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 2 грудня 2010 р. №2745-vi...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи