Книжкова скарбниця icon

Книжкова скарбниця
НазваКнижкова скарбниця
Сторінка1/8
Дата22.10.2012
Розмір1.43 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

Наукова бібліотека


Інформаційний бюлетень

(листопад-грудень 2011 р.)


Випуск 19


Черкаси – 2011


ББК 78.584

К 53


Книжкова скарбниця: інформаційний бюлетень (листопад-грудень 2011 р.). Вип. 19 – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - с.


Укладачі:

Конджарян Н. Г., зав. відділу науково-методичної роботи

Устименко Л. Г., зав. відділу наукової обробки документів


^ Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки

(протокол №1 від 12 січня 2012 р.)


Інформаційне видання


Книжкова

скарбниця


Інформаційний бюлетень

(листопад-грудень 2011 р.)

Випуск 19


^ Відповідальний за випуск:

Голиш Г. М., канд. іст. наук, доцент,

директор наукової бібліотеки


Комп’ютерна верстка Л. Г. Любченко

Коректор Н. І. Блажко


ЗМІСТ

Природничі, сільськогосподарські та медичні науки..……………….…….

Фізико-математичні та хімічні науки…………………………………….….

Технічні науки та комп’ютерні технології…………………………………….

Соціально-політичні та історичні науки………………………………….……

Економічні науки………………………………………………………………..

Юридичні науки…………………………………………………………….…...

Психолого-педагогічні науки…………………………………………………..

Журналістика…………………………………………………………………….

Бібліотечна справа та пам’яткознавство………………………………………….

Філологічні науки…………………………………………………………….….

Філософські науки та релігієзнавство………………………………………….

Бібліографічні покажчики ………………………………………………………


^ До уваги читачів!


Наукова бібліотека університету пропонує нашим користувачам чергове число інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця». Мета цього видання – оперативно поінформувати читачів про нові надходження літератури до нашої бібліотеки за листопад – грудень 2011 року.

Слід мати на увазі, що до бюлетеня увійшли лише ті видання, які вже пройшли відповідну науково-технічну обробку, уведені як у традиційні, так і електронний каталоги і вже сьогодні пропонуються до послуг читачів. У даному бюлетені вміщено повний бібліографічний опис нових видань згідно з національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правки складання. Проінформовано про кількість примірників та місцезнаходження документу в структурних підрозділах відділу обслуговування бібліотеки. Поряд з цим подано й стислі анотації (мовою видання), це допоможе користувачам краще зорієнтуватися у змісті книг.

Нові надходження літератури до бібліотеки згруповано за галузевим принципом: «Природничі, сільськогосподарські та медичні науки», «Фізико-математичні та хімічні науки», «Технічні науки та комп’ютерні технології», «Соціально-політичні та історичні науки», «Економічні науки», «Юридичні науки», «Психолого-педагогічні науки», «Журналістика», «Бібліотечна справа та пам’яткознавство», «Філологічні науки», «Філософські науки та релігієзнавство», «Бібліографічні покажчики». З інших наукових галузей видання до відділів бібліотеки наразі не надходили. У структурних частинах збірника документи подано в алфавітному порядку. Всю інформацію скомпоновано згідно з чинними вимогами бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Необхідно акцентувати увагу на тому, що низка нових надходжень до бібліотеки ще знаходиться в процесі технологічної обробки або чекає на неї. Інформацію про таку літературу буде подано в наступних випусках бюлетеня.

Також не зайве нагадати, що інформація про нові видання, які останнім часом з’явилися у фондах нашої бібліотеки, продовжує надходити кафедрам та окремим викладачам (вибіркове розповсюдження інформації). У цьому випадку вона носить вибірково-галузевий характер і максимально враховує коло наукових інтересів користувачів з даного підрозділу університету.


^ Г. М. Голиш, директор наукової бібліотеки,

кандидат історичних наук, доцент

1.

28.072я73-1

В 60


Biological and Bioorganical chemistry: teaching textbook = Біологічна та біоорганічна хімія : підручник / A. A. Mardashko, L. M. Mironovych, G. F. Stepanov, O. V. Storchilo. – K. : Caravela, 2010. – 240 p. : il.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: The teaching textbook in the Biological and Bioorganic Chemistry for the students self-study contains the short explanation of all discipline chapters, answers the key control questions in the accordance to the Typical Program of the Ukraine health Ministry. This book will help in the orientation in the big volume of material not only to students of the 1-st and 2-nd course both, which study Bioorganic and Biochemical Chemistry, but to the students of 3-rd and 4-th course for the preparation to the license exam "Crock-1".


2.

28я2

Б 63


Біологія : енцикл. довід. для вступників до вищ. навч. закл. Ч. 2: Різноманіття органічного світу. Людина / П. Г. Балан, Ю. Г. Вервес, Л. І. Остапченко,В. А. Соломаха. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 376 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Довідник охоплює весь теоретичний матеріал, необхідний для успішного складання вступного іспиту з біології, і тому здатний замінити весь комплекс шкільних підручників з біології, починаючи з 6-го та завершуючи 11-м класом.


3.

51.201.9я73-1

Б 40


Безпека людини у надзвичайних ситуаціях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Голінько, М. Ф. Кременчуцький, В. Г. Клочков [та ін.] ; за ред. В. І. Голінька ; М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т. – 4-те вид., допов. і переробл. – Д. : НГУ, 2008. – 164 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Наведено класифікацію видів надзвичайних ситуацій. Розглянуто причини виникнення та основні заходи, спрямовані на ліквідацію цих ситуацій. Значну увагу приділено питанням, пов'язаним з прогнозуванням і оцінюванням наслідків надзвичайних ситуацій та діяннями населення в екстримальних умовах. Наведено основні способи та прийоми надання першої допомоги потерпілим.


4.

22.6р30я73-5кр

В 58


Власенко В. М.

Практикум з астрономії : метод. рекомендації до викон. лабораторних та практ. Робіт / В. М. Власенко, Ю. О. Ляшенко. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 92 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: У посібнику вміщено лабораторно-практичні роботи з розділів астрономії: астрометрії, небесної механіки, астрофізики, зоряної астрономії, які виконуються студентами фізичного факультету Черкаського національного університету згідно робочої програми з курсу загальної астрономії.


5.

51.2

я73-1

Г 60


Голінько В. І.

Безпека людини у життєвому середовищі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Голінько, М. В. Шибка, О. В. Безщасний ; М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т. – 4-те вид., допов. і переробл. – Д. : НГУ, 2008. – 191 с. – Бібліогр. : с. 186-189

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: У посібнику розглядаються питання правого регулювання у сфері безпеки життєдіяльності, організації безпечних і нешкідливих умов на виробництві та в місці проживання. Значну увагу приділено теоретичним і психофізіологічним аспектам безпечної життєдіяльності, зокрема описано роль умовних і безумовних рефлексів, аналізаторів, функціонального стану в регуляції безпечної поведінки людини та впливу психофізіологічних факторів праці на життєдіяльність.


6.

20.1я21

Д 64


Долгова Т. И.

Словарь-справочник по экологической безопасности. Термины и определения. Т. 1: А...М / Т. И. Долгова ; МОН Украины, Нац. горный ун-т. – Д. : НГУ, 2010. – 252 с.

Кількість примірників: 1 - (1)

Аннотация: Словарь-справочник самостоятелен и многофункционален. В нем сосредоточена информация в рамках самых различных направлений экологической безопасности - экологической безопасности природных и техногенных объектов, их риск-анализа прикладных вопросов нормирования загрязнения, устойчивости и восстановления природных сред, санитарно-гигиенических и фитосанитарных аспектов безопасности и т. п.


7.

20.1я21

Д 64


Долгова Т. И.

Словарь-справочник по экологической безопасности. Термины и определения. Т. 2: Н...Я / Т. И. Долгова ; МОН Украины, Нац. горный ун-т. – Д. : НГУ, 2011. – 224 с.

Кількість примірників: 1 - (1)

Аннотация: Словарь-справочник самостоятелен и многофункционален. В нем сосредоточена информация в рамках самых различных направлений экологической безопасности - экологической безопасности природных и техногенных объектов, их риск-анализа прикладных вопросов нормирования загрязнения, устойчивости и восстановления природных сред, санитарно-гигиенических и фитосанитарных аспектов безопасности и т. п.


8.

20.1

я73-1

К 49


Клименко М. О.

Техноекологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. О. Клименко, І. І. Залеський. – К. : Академія, 2011. – 256 с. – (Альма-матер)

Кількість примірників: 7 – ЧЗ №1 (3), ЦА (4)

Анотація: Техноекологія досліджує широкий спектр прикладних проблем, спричинених антропогенним навантаженням на довкілля. У її предметному полі зосереджені знання, на яких грунтуються експертне екологічне оцінювання промислових проектів і виробничих процесів, нормативи шкідливого впливу на довкілля в різних сферах господарювання, санітарно-гігієнічні та екологічні вимоги, стандарти влаштування полігонів твердих побутових і промислових відходів. Усе це систематизовано і детально розкрито у пропонованому навчальному посібнику.


9.

26.890

(4Рос)

я23

К 83


Кротов А.

Дальний Восток: Владивосток, Приморский край, Хабаровск, Сахалин, Камчатка... : практический и транспортный обзорный путеводитель / А. Кротов, А. Русакович. – М. : Гео-МТ, 2010. – 161 с.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: Эта книга – практический и транспортный путеводитель по российскому Дальнему Востоку. Как добраться из Москвы, Питера или Киева во Владивосток, Хабаровск или Южно-Сахалинск поездом, самолетом, автостопом? Каковы местные дороги, авиарейсы, электрички, теплоходы, достопримечательности, гостиницы, столовые, интернет-кафе, рынки, цены на еду? Сколько стоит местный транспорт, поезда, автобусы, самолёты? Как отправить грузы и почту на Камчатку, в Якутию? Также о климате, населении и других особенностях этих мест вы прочитаете в книге.


10.

26.890

(5)я23

К 83


Кротов А.

Индонезия и Малайзия = Indonesia dan Malaysia : практический путеводитель / А. Кротов. – изд. 2-е, стер. – М. : Гео-МТ, 2010. – 144 с. : ил.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: В книге подробно описано, как пользоваться индонезийским и малайскими пароходами и поездами, электричками и автобусами, как ночевать в городе и сельской местности, указано, что где дорого, что дешево, а что вообще бесплатно. Подробный разговорник, составленный автором, содержит 200 самых полезных слов, с помощью которых вы сможете решить все свои вопросы с местными жителями.


11.

26.890(5Кит)

К 83


Кротов А.

Китай: самая другая страна: (путешествие из Екатеринбурга в Иркутск с 10000-километровым заездом в Китай. Лето 2004 г.) / А. Кротов. – М. : [б. и.], 2005. – 64 с.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: В ходе путешествий по Азии каждый человек убеждается в том, что этот континент — огромнейший мир, и каждая страна его своеобразна и достойна посещения и изучения. По сравнению с Европой, здесь много преимуществ: автостоп лучше, люди гостеприимнее; еда и жизнь вкуснее и дешевле; климат теплее; горы выше, пейзажи разнообразнее. Города здесь старше, замки, храмы и башни древнее, и крепости безо всяких реставраторов стоят тысячелетия. Об этом и многом другом рассказывается этом интереснейшем издании.


12.

26.890(0)

К 83


Кротов А.

От -50 до + 50 : автостопом и пешком по России, Азии, Африке / А. Кротов. – М. : Гео-МТ, 2010. – 208 с. : ил.

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: Автор, известный путешественник, писатель, описывает три своих похода. Первая повесть – автостопом и пешком по Киргизии, Таджикистану и Афганистану летом 2005 г. Вторая – февральская поездка в географический центр России – посёлок Тура, в 1500 км к северу от Красноярска, автостопом по зимникам, в 50-градусные морозы. Третья, Африканская экспедиция: маршрут через Турцию, Сирию, Иорданию, Египет, Судан и Эфиопию, неудачная попытка попасть в Сомали, завершена поездка в эфиопской тюрьме и депортация на Родину.


13.

28.991.782кр

М 15


Макаренко М. В.

Онтогенез психофізіологічних функцій людини : монографія / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб ; НАН України, М-во освіти і науки України, М-во оборони України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, НДІ фізіології ім. М. Босого Черкаського нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 255 с. : табл. – Бібліогр. : с. 215-255

Кількість примірників: 16 – ЧЗ №1 (2), ЦА (14)

Анотація: У монографії викладено результати багаторічних досліджень авторів з проблеми формування, становлення та згасання властивостей психофізіологічних функцій в онтогенезі людей, що займаються різними видами спорту та мають різну кваліфікацію, і людей, що не займаються фізкультурою; дані характеру реагування центральної гемодинаміки та регуляції серцевого ритму на різні гравітаційні навантаження тощо.


14.

28.088

Н 34


Наукові основи збереження біотичної різноманітності : матеріали дев'ятої наук. конф. молодих учених (м. Львів, 1-2 жовтня 2009 р.) / Нац. акад. наук України, Ін-т екології Карпат ; ред. група : М. А. Голубець [та ін.]. – Л. : Манускрипт, 2009. – 196 с.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1 (1)

Анотація: Збірник тезисів та доповідей наукової конференції, присвяченої екологічним проблемам тваринного та рослинного світу. Також розглядаються питання охорони та збереження популяцій рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, проводиться аналіз екосистем.


15.

20.1я21

С 48


Словник рекреаційних термінів / уклад. С. С. Бєляєва ; наук. ред. О. І. Бондар. – К. : Академія, 2011. – 184 с. – (Nota bene)

Кількість примірників: 3 – ІБВ (1), ЧЗ №1 (2)

Анотація: У словнику на поняттєвому та інформаційному рівнях розкрито природничі, географічні, соціальні, економічні, екологічні питання, важливі у справі збереження біорізноманіття і раціонального використання природних ресурсів, організації туризму та відпочинку людей.


16.

40.38

Т 31


Телегуз О. Г.

Техногенні грунти трас магістральних трубопроводів : монографія / О. Г. Телегуз, М. Г. Кіт ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 184 с. : табл. – (Грунти України)

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Анотація: Видання присвячено з'ясуванню географо-генетичних особливостей трансформації грунтів при будівництві та експлуатації магістральних трубопроводів, визначенню кількісних і якісних показників техногенної трансформації грунтів, удосконаленню методики вивчення та моніторингу техногенно порушених земель, які перебувають у кризовому стані. Висвітлено властивості техногенно непорушених і техногенно модифікованих грунтів та техноземів; оцінено ступінь техногенної трансформації грунтів досліджувальної території.


17.

26.891

(4Укр)

Ч-52


IV з'їзд національної спілки краєзнавців України (28 жовтня 2008 року) : матеріали та документи / Нац. спілка краєзнавців України ; редкол. : П. Т. Тронько (голов. ред.) [та ін.] ; упоряд. : В. Дмитрук, Р. Маньковська, І. Савченко [та ін.]. – К. ; Кам'янець-Поділ. : Зволейко Д. Г., 2009. – 232 с. : ілюстр.

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3 (1)

Анотація: У збірнику подано матеріали та документи IV з'їзду Національної спілки краєзнавців України, який підсумував діяльність правління Спілки та її регіональних осередків у 2004 – 2008 роках. Подано розлогу бібліографію новітньої краєзнавчої літератури.


18.

26.3д

(4Укр)

Ш 35


Швидько А. К.

Криворожский Галилей: (к 125-летию проф. И. И. Танатара) : монография / А. К. Швидько. – Д. : НГУ, 2006. – 120 с. : фото

Кількість примірників: 1 – ЦА (1)

Аннотация: Книга посвящена исследованию жизни и деятельности выдающегося ученого, основателя научной рудной школы, фундатора кафедры геологии и разведки месторождений полезных ископаемых, профессора Иосифа Исааковича Танатара. Вся его творческая жизнь связана с историей Национального горного университета, в котором он работал 55 лет. Его жизнь – это история эпохи и история горного университета.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Книжкова скарбниця iconКнижкова скарбниця
Книжкова скарбниця: інформаційний бюлетень (липень-серпень 2011 р.). Вип. 16 – Черкаси : Вид від. Чну ім. Б. Хмельницького, 2011....
Книжкова скарбниця iconКнижкова скарбниця
Книжкова скарбниця: інформаційний бюлетень (травень-червень 2011 р.). Вип. 16 – Черкаси: Вид від. Чну ім. Б. Хмельницького, 2011....
Книжкова скарбниця iconКнижкова скарбниця
Книжкова скарбниця: інформаційний бюлетень (вересень-жовтень 2011 р.). Вип. 18 – Черкаси : Вид від. Чну ім. Б. Хмельницького, 2011....
Книжкова скарбниця iconКнижкова Муза:   Сьогодні свято храму книг, Бібліотеки славне свято. Зібрались ми у залі цім, Щоб теплих слів сказать багато
На свято завітали гості: представники адміністрації, студенти, вчителі, запрошені: «Книжкова Муза», чарівна міс «Осінь», баби «Параска...
Книжкова скарбниця iconРоку 33-10-39
Конституційно-правова відповідальність: міф чи реальність / До дня юриста. Книжкова виставка
Книжкова скарбниця iconРоку 33-10-39
«Всесвітня тютюнова епідемія!» / До Всесвітнього дня без тютюну. Книжкова виставка
Книжкова скарбниця iconРоку 33-10-39
Літопис трагедії /До роковин Голодомору 1932-1933 рр в Україні. Книжкова виставка
Книжкова скарбниця iconРоку 33-10-39
«Найкраща книга Форуму-2008». (XV національна книжкова виставка «Форум видавців у Львові»)
Книжкова скарбниця iconРоку 33-10-39
«Найкраща книга Форуму-2008». (XV національна книжкова виставка «Форум видавців у Львові»)
Книжкова скарбниця iconРоку 33-10-39
«Найкраща книга Форуму-2008». (XV національна книжкова виставка «Форум видавців у Львові»)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи