Практикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів icon

Практикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
НазваПрактикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Сторінка1/18
Дата05.11.2012
Розмір2.7 Mb.
ТипПрактикум
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


В.А.Палкін

Л.О.Скворцова


ПРАКТИКУМ

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів


Донецьк - 2007


УДК 94 (477) (076)

ББК 63.3 (4 Укр) я 7

П-14

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (письмо № 14/18 Г - 850 от 31.05.2007)


Рецензенти:

Саржан А.А. – зав. каф. Історії України та права Донецького національного технічного університету, д-р іст. наук, професор.


Липинський В.В. – професор кафедри Донецького національного технічного університету, д-р іст.наук, професор.


Методичний посібник „Практикум з Історії України” для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Палкін В.А., Скворцова Л.О. – Донецьк: „ДЕГІ”, 2007. – 184 с.

ISBN 978 – 966 – 2030 – 05 – 1

Пропонований практикум розроблено відповідно до принципів і вимог Болонського процесу. Це спроба розглянути дидактичні принципи і методику організації засвоєння знань студентами у нових умовах підвищення мотивації до самостійної навчальної праці. Практикум складається з тематики семінарських занять, а також с текстів модульних та підсумкового контрольних зрізів для оцінювання стану засвоєння студентами теоретичних знань, практичних навичок і вмінь з курсу „Історія України”.


Рекомендовано викладачам і студентам вищіх учбових закладів.

УДК 94 (477) (076)

ББК 63.3 (4 Укр) я 7

П-14

ISBN 978 – 966 – 2030 – 05 – 1


© Палкін.В.А., Скворцова Л.О., 2007

© Кафедра гуманітарних дисциплін, ДЕГІ, 2007


Зміст

Вступ. 4

Вступ. 4

Вступ. 4

Вступ. 4

Вимоги державного стандарту освіти з курсу \„Історія України\ 5

1. Вимоги державного стандарту освіти з курсу \„Історія України\ 5

1. Вимоги державного стандарту освіти з курсу \„Історія України\ 5

1. Вимоги державного стандарту освіти з курсу \„Історія України\ 5

1. Вимоги державного стандарту освіти з курсу \„Історія України\ 5

2. Вимоги державного стандарту освіти з курсу \„Історія України\ 7

2. Вимоги державного стандарту освіти з курсу \„Історія України\ 7

2.1. Тематичний план курсу \„Історія України\ 7

2. Вимоги державного стандарту освіти з курсу \„Історія України\ 7

2. Вимоги державного стандарту освіти з курсу \„Історія України\ 7

2.1. Тематичний план курсу \„Історія України\ 7

2.2. Робоча програма. 8

2.2. Робоча програма. 8

2.2. Робоча програма. 8

2.2. Робоча програма. 8

2.3. Перелік змістових модулів. 8

2.3. Перелік змістових модулів. 8

2.3. Перелік змістових модулів. 8

2.3. Перелік змістових модулів. 8

3. Форми поточного та рубіжного контролю. 10

3. Форми поточного та рубіжного контролю. 10

3. Форми поточного та рубіжного контролю. 10

3.1. Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання 10

3.1. Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання 10

3.1. Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання 10

3.1. Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання 10

3.2. Відношення шкали балів і оцінок 11

3.2. Відношення шкали балів і оцінок 11

3.2. Відношення шкали балів і оцінок 11

3.2. Відношення шкали балів і оцінок 11

4. Плани практичних занять з курсу 12

4. Плани практичних занять з курсу 12

4. Плани практичних занять з курсу 12

4. Плани практичних занять з курсу 12

4.1 Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять 12

4.2 Плани семінарських занять 14

4.2 Плани семінарських занять 14

4.2 Плани семінарських занять 14

4.2 Плани семінарських занять 14

5. Завдання поточного контролю зі змістовного модулю №1 17

5. Завдання поточного контролю зі змістовного модулю №1 17

5. Завдання поточного контролю зі змістовного модулю №1 17

5. Завдання поточного контролю зі змістовного модулю №1 17

5.1 Методичні рекомендації до написання індивідуальних завдань 17

5.2 Індивідуальні завдання. 18

5.2 Індивідуальні завдання. 18

5.2 Індивідуальні завдання. 18

5.2 Індивідуальні завдання. 18

6. Завдання поточного контролю зі змістовного модулю №2 51

6. Завдання поточного контролю зі змістовного модулю №2 51

6. Завдання поточного контролю зі змістовного модулю №2 51

6. Завдання поточного контролю зі змістовного модулю №2 51

6.1 Методичні вказівки щодо написання і захисту рефератів 51

6.2.Тематика рефератів 52

6.2.Тематика рефератів 52

6.2.Тематика рефератів 52

6.2 Тематика рефератів 52

7. Завдання поточного контролю зі змістовного модулю №3 54

7. Завдання поточного контролю зі змістовного модулю №3 54

7. Завдання поточного контролю зі змістовного модулю №3 54

7. Завдання поточного контролю зі змістовного модулю №3 54

7.1 Методичні рекомендації до написання лабораторно-практичної роботи 54

7.2 Лабораторно-практичні роботи 57

7.2 Лабораторно-практичні роботи 57

7.2 Лабораторно-практичні роботи 57

7.2 Лабораторно-практичні роботи 57

^ 8. ТЕСТИ ДО РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ 142

8. ТЕСТИ ДО РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ 142

8. ТЕСТИ ДО РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ 142

8. Тести до рубіжного контролю з курсу 142

Література 182

Література 182

Література 182

Література 182Вступ.


Сьогодні до Болонського процесу прийнято 45 країн. Україна робить послідовні кроки з метою зближення вищої освіти до європейських країн і входження з 2005 року до Болонського процесу. Міністерство освіти і науки України започаткувало запровадження нової моделі кредитно – модульної системи в Україні, яка, очевидно, поглибить систему ECTS.

Запровадження кредитно – модульної системи навчання – це не лише виконання першочергових цілей і завдань Болонської декларації, а й пошук нових навчальних технологій, які б забезпечили високу якість вищої освіти, а також створили систему критеріїв порівнюваності вищих закладів освіти різних країн.

Пропонований практикум розроблено відповідно до принципів і вимог Болонського процесу. Це спроба розглянути дидактичні принципи і методику організації засвоєння знань студентами у нових умовах підвищення мотивації до самостійної навчальної праці.

Практикум складається з тематики семінарських занять, а також с текстів модульних та підсумкового контрольних зрізів для оцінювання стану засвоєння студентами теоретичних знань, практичних навичок і вмінь з курсу „Історія України”.

Контрольні зрізи урізноманітненні за формою проведення: індивідуальні завдання, захист рефератів, практичні роботи з опрацюванням історичних джерел. Для підготовки до підсумкового зрізу пропонуються 600 тестів.

Для модульних зрізів і семінарських занять подані методичні вказівки з рекомендаціями в організації підготовки й виконання визначених творчих робіт.

Посібник пропонується студентам для використання під час семінарських занять та модульних зрізів, а також усім, хто цікавиться і веде активний пошук нових підходів до організації навчання студентів.


^ 1. Вимоги державного стандарту освіти з курсу „Історія України”


Дисципліні „Історія України” є базовою дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів економіки. На її вивчання відведено 144 навчальних годин або 4 кредитів.

Анотація курсу „Історія України”

Мета: надання знань про сутність соціально – політичних процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності.

Завдання: вироблення вмінь аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами, застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів; формування свідомості громадянина й патріота України.

Предмет: історична діяльність і суспільне життя українського народу в соціально – політичній та державотворчій сферах суспільства.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Витоки українського народу та його державності.

 2. Україна княжої доби та її роль у світовій історії.

 3. Україна в складі Польщі.

 4. Козацька доба.

 5. Визвольна війна українського народу середини 17 ст.

 6. Формування української держави.

 7. Велика руїна.

 8. Гетьманщина.

 9. Ліквідація української автономної державності.

 10. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій.

 11. Українська національна демократична революція (1917-1921рр.).

 12. Міжвоєнний період історії українського народу (1921-1039 рр.).

 13. Україна в роки Другої світової війни.

 14. Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток України від другої половини 40-х до початку 80-х рр. 20 ст.

 15. Національно – державне відродження українського народу.

 16. Незалежна Україна в соціальному світі.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

 • суть історичних процесів і фактів, форми їх прояву;

 • історичні форми розвитку української держави за послідовною хронологією;

 • наукові засади історичного розвитку українського народу в системі світової цивілізації.

Уміти:

 • порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб, спираючись на здобуті знання, на основі альтернативних поглядів на проблеми;

 • зіставляти історичні події, процеси за періодами (епохами), орієнтуватись у науковій періодизації історії;

 • працювати з усіма доступними джерелами знань, самостійно добувати історичну інформацію;

 • аргументовано, на основі історичних фактів обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок, виявляти розбіжності в позиціях, критично ставитись до тенденційної інформації.^ 2. Вимоги державного стандарту освіти з курсу „Історія України”.


2.1. Тематичний план курсу „Історія України”


№ п\п

Найменування тем курсу

Всього год.

1

Виток українського народу та його державність
2

Україна княжої доби та її роль у світовій історії
3

Україна у складі Польщі
4

Козацька доба
5

Визвольна війна українського народу сер. 17 ст.
6

Формування української держави
7

Велика Руїна
8

Гетьманщина
9

Ліквідація української автономної державності
10

Україна у складі Російської та Австро – Угорської імперії
11

Українська національна демократична революція 1917 – 1921 рр.
12

Міжвоєнний період історії українського народу (1917 – 1921 рр.)
13

Україна в роки Другої світової війни.
14

Суспільно – політичний, соціально – економічний розвиток України від другої половини 40-х до початку 80-х рр. ХХ ст.
15

Національно – державне відродження українського народу.
16

Незалежна Україна в сучасному світі.Разом

1442.2. Робоча програма.


Модулі

Тижні

Види навчальної роботи

Форма контролю

Лекції

Семінари

Індивід.

ауд.

СРС

ЗМ - 1

1-7

14

10

2

24

Індивідуальне завдання №1

ЗМ - 2

8-13

12

10

2

24

Захист рефератів

ЗМ - 3

14-18

10

10

2

24

Лабораторно-практична робота

Іспит

_

_

_

_

10

2.3. Перелік змістових модулів.


Код

Зміст модуля

Методичне забезпечення, література

ЗМ-1

Виток українського народу та його державність княжої доби та литовсько-польського періоду.

 1. Предмет, завдання, джерела вивчення історії України. Концепції та історіографія, наукова періодизація.

 2. Україна в найдавніші часи і її місце в європейській та світовій історії.

 3. Формування східнослов’янської держави Київська Русь та основні етапи її розвитку.

 4. Україна у складі Литви та Польщі.

 5. Виникнення українського козацтва. Заснування Запорізької Січі.

 6. Посилення соціального і національно-релігійного гніту в Україні. Козацько-селянські повстання кінця XVI-початку першої половини XVIIст.

 7. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Формування української держави.

1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37, 47, 52, 53, 55, 57, 58, 62, 63, 67, 72, 73.

ЗМ-2

Україна у складі Австрійської та Російської імперії.

 1. Велика Руїна. Ліквідація української автономної державності.

 2. Інкорпорація України у складі Російської імперії.

 3. Занепад феодально-кріпацької системи. Особливості розвитку капіталізму в Україні.

 4. Україна у складі Австро-Угорської імперії. Економічний розвиток західноукраїнських земель. Скасування панщини.

 5. Національно-визвольний рух українського народу.

 6. Україна у першій світовій війні.

1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 67, 72, 73.

ЗМ-3

Україна у новітній період (1917 – теперішній час)

 1. Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.). Спроба утворення української державності.

 2. Міжвоєнний період історії українського народу (1921-1930 рр.).

 3. Україна в роки Другої світової війни.

 4. Україна у першому повоєнному десятиріччі.

 5. Хрущовська відлига і її характер в Україні.

 6. Україна у другій половині 60-х –першій половині 80-х років.

 7. Розпад СРСР і відродження незалежності України.

 8. Україна в умовах незалежності.

2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 68, 69, 70, 71.

^ 3. Форми поточного та рубіжного контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному семінарі у формі усного опитування або письмового експрес-опитування. Передбачається одна письмова модульна контрольна робота, виконання двох індивідуальних завдань на протязі семестру, а також письмовий екзамен по змісту 4 модулів.


3.1. Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання


Код модуля

Форми контролю

Максимальний рейтинг

ЗМ-1

Індивідуальне завдання. Опитування на семінарах.

25

ЗМ-2

Захист рефератів. Опитування на семінарах.

25

ЗМ-3


Лабораторно-практична робота. Опитування на семінарах.

25

Підсумковий контроль (іспит)

20

Участь у наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах

5

Загальний рейтинг

1003.2. Відношення шкали балів і оцінок


Оцінки

Бали

5

80-100

4

60-79

3

40-59

2

10-39^ Опитування на семінарах Індивідуальні завдання

Оцінка Бал Оцінка Бал

2 0 2 0-2

3 1 3 5

4 2 4 7

5 3 5 10

Лабораторно-практична Захист рефератів

робота

Оцінка Бал Оцінка Бал

2 0-2 2 0

3 5 3 6

4 7 4 8

5 10 5 10


Участь у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах:

участь у інститутських заходах – 5 бал.;

зайняте призове місце – 8 бал.;

участь у заходах інших вузів – 8 бал.;

зайняте призове місце – 10 бал.


^ 4. Плани практичних занять з курсу

4.1 Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять


Семінарські заняття є необхідною складовою частиною навчально – виховного процесу у вищій школі, однією з головних форм вивчення студентами гуманітарних та суспільних дисциплін, зокрема курсу „ Історія України”. Вони допомагають студентам закріпити, поширити й поглибити ті знання, які були одержані на лекціях і здобуті при самостійній роботі з джерелами та літературою. Семінар – це школа самостійного мислення і висловлювання студентів, розвитку їх ораторських та дискусійних здібностей. Крім того – це форма навчання, яка виявляє рівень та якість самостійної роботи студентів з джерелами та літературою при підготовці до семінару, засвоєння ними лекційного матеріалу.

На семінарах студенти перетворюють свої знання у свідомість, підіймають їх до наукового рівня, вироблюють навички самостійної підготовки рефератів, доповідей, інформацій, публічних виступів, вміння брати участь в творчих дискусіях, поважати іншу думку. На семінарських заняттях студенти мають можливість поєднувати вивчення теоретичних положень з практикою, з актуальними проблемами соціально – політичного, економічного й культурного розвитку України.

У практиці проведення семінарських занять використовуються різноманітні форми та методи: система доповідей, розгорнута бесіда, обговорення рефератів, конвент-аналіз історичних джерел тощо. В окремих випадках доцільно проводити семінари у формах диспутів, дискусій, „круглого столу” і т.д.

Треба мати на увазі, що успіх семінару, якою б формою та метою він не проводився, завжди залежить від рівня підготовки та участі кожного студента в ньому.

В підготовці студента до семінару можна виділити такі етапи:

уважне ознайомлення з планом семінару і списком рекомендованої літератури та джерел;

вивчення фактичного матеріалу по кожному з питань семінару, використовуючи навчальну літературу й конспекти лекцій;

ретельне вивчення першоджерел з теми семінару і зробити необхідні записи. При цьому треба дати повні вихідні дані джерела: його назву, відомості про автора, вказати, коли, у зв’язку з чим, де вперше документ було надруковано;

скласти тезисний план, або розгорнутий план відповіді з усіх питань семінару;

рекомендується продумати та записати власні висновки з теми.

Таким чином, студент не тільки збагачує свої знання, але й виробляє в собі такі необхідні якості, як уміння аналізувати різноманітні історичні джерела, узагальнювати відомості. До кожної теми семінару подано орієнтований план занять, список літератури і джерел.

Семінарська робота починається з обговорення її обґрунтування (постановка питання). Обґрунтування теми семінару повинно бути викладено трьома - п’ятьома фразами. Слід намагатися до того, щоб не казати жодного зайвого слова. Обґрунтування теми необхідно формулювати не „з паперу”. Вільний виступ стимулює роботу мислення, надає навички безпосереднього спілкування з аудиторією, стимулює участь студентів в обговоренні виступу.

З першого семінару слід засвоїти головний закон будь-якого семінару: обговорення виступів проводиться не у вигляді „доповнень”, а у порядку оцінки того, що було вимовлено попередніми виступаючими по даному питанню. Думки повинні бути аргументовані фактами.

Розібравшись з обґрунтуванням теми семінару, слід перейти до розгляду запропонованого виступаючим студентом плану відповіді.

Оцінити план – зрозуміти, чи всі питання відповідають наявному фактичному матеріалу, чи вірно вони сформульовані, чи вдалі порядок та логіка їхнього розгляду.

Після цього можна перейти до викладення відповіді. При цьому слід намагатися відповідати аргументовано та стисло. Звичайний виступ не повинен перевищувати трьох – п’яти хвилин. Починаючи свій виступ, студент повинен знати, яким висновком він закінчить.

Студентам слід мати на увазі, що під час виступів вони можуть користуватися своїми конспектами лекцій, першоджерел, тезами, або розгорнутими планами. Важливо, щоб кожен студент взяв активну участь в обговоренні та з’ясуванні всіх питань, які винесені на семінар.

Обговорення відповідей на запитання є головним на семінарі. Воно передбачає оцінку постанови питання, плану викладення, вірності висунутих тез, переконливості аргументів, точності та мальовничості мови.

Щоб забезпечити активну участь в обговоренні всього, що було сказано на занятті, є доцільним робити записи у червоних зошитах, під гас виступів виступаючих.

Особливо важливі для більш повного з’ясування змісту теми, що вивчається – висновки, доповнення, корективи і оцінки ходу і підсумків семінару, які робляться викладачем. Все це і те нове важливе, що висловили студенти - колеги на семінарі, треба, перш за все глибоко уяснити та запам’ятати, а також записати стисло у свій конспект. Потім, при підготовці до підсумкового контролю знань всі ці додаткові нотатки дуже знадобляться й допоможуть компенсувати витрати часу, а головне засвоїти і показати глибокі і системні знання.


^ 4.2 Плани семінарських занять

ЗМ-1


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Практикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів iconВ. М. Прасол економіка праці та соціально-трудові відносини
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних...
Практикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В. Т. Нора. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012
Практикум з „Кримінально-процесуального права України”: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних...
Практикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Практикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Практикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Практикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів iconПро затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Практикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Практикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
«Екологія» для студентів неекологічних спеціальностей та з дисципліни «Загальна екологія» для студентів екологічних спеціальностей...
Практикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів
Практикум з історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів iconЩодо внесення змін до статутів вищих навчальних закладів Керівникам вищих навчальних закладів
України пропонуємо у місячний термін привести статути вищих навчальних закладів у відповідність до зазначених нормативно-правових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи