«Ораторське мистецтво» Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» icon

«Ораторське мистецтво» Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво»
Скачати 56.09 Kb.
Назва«Ораторське мистецтво» Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво»
Дата07.11.2012
Розмір56.09 Kb.
ТипДокументи

«Ораторське мистецтво»

Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

В умовах демократизації, гуманізації та гуманітаризації реформованої освіти, духовного та інтелектуального відродження українського народу активізується роль української мови як засобу спілкування, пізнання та впливу. Мова формує особистість. Як форма вияву національної й особистісної свідомості вона є засобом самопізнання, саморозвитку й самореалізації людини. Вільне володіння рідною мовою забезпечує здійснення творчих можливостей особистості у всіх сферах життя.

Нині виникла гостра потреба у людях особистісного типу, які вміють самостійно мислити, переконувати живим словом, спонукати до дії в ім’я торжества істини, добра і краси. Настав час відродження національної культурної спадщини, зокрема риторичної, у якій через призму віків відбиті всі мрії, почування, надії українського народу, мудрість, глибина знань, краса й дух “божественного дару” – слова. Тому по-новому постає творча спадщина титанів, велетнів людського розуму й духу: Івана Вишенського, Мелетія Смотрицького, Петра Могили, Феофана Прокоповича, Григорія Сковороди, Іоаникія Галятовського, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Максима Рильського, Олеся Гончара, Ліни Костенко та ін.

У наш час, з подальшим розвитком науки, комп’ютерних технологій, складних соціально-економічних умов, усе частіше постає проблема політичних дебатів, виховання духовної, інтелектуальної творчої особистості. ”Ораторське мистецтво” є нагальною потребою нашого часу.

Актуальність уведення курсу ораторського мистецтва зумовлена:

 • дефіцитом ораторської культури;

 • недостатнім рівнем розробки проблем риторики в Україні;

 • бажанням підвищити у країні культуру спілкування;

 • навчитися досконало володіти засобами комунікації.

Професійне володіння ораторською майстерністю стає в сучасному світі невід’ємним елементом підготовки фахівців у будь-якій сфері людської діяльності. Адже риторика – це наука й мистецтво усної переконувальної комунікації, що становить основу професіоналізму педагога, політика, менеджера, юриста, медика та багатьох інших фахівців.

Професор риторики Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович на початку ХVІІІ ст. визначав риторику як “царицю душ”, “княгиню мистецтв”. Він вважав, що дар переконливого мовлення є такий самий, як і дар лікування, переконливе мовлення лікує душі.

Ораторське мистецтво в античному світі вважали “божественним даром”. Великий Цицерон писав, що істинний оратор своїм мудрим словом і впливом на людей не лише собі пошукує почет, а й багатьом громадянам та й усій державі загалом приносить щастя й добробут. Філософ античності Сократ казав: “Заговори, щоб я тебе побачив”, – бо мова є мірилом культури, інтелекту, духовності людини.

^ Мета курсу ораторського мистецтва – це формування національно свідомої, інтелектуальної, творчої духовної особистості інтелігентної людини, яка досконало знає і володіє художнім словом, комунікативно виправдано користується засобами рідної мови в конкретній ситуації спілкування.

Відповідно до поставленої мети головними завданнями курсу є:

 • ознайомлення та вивчення класичної та національної риторичної спадщини мислителів давнього й сучасного світу про ораторське мистецтво;

 • вивчення та засвоєння основних науково-теоретичних та історичних категорій і законів риторики, оволодіння риторичною термінологією;

 • вироблення у студентів умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань з дотриманням мовленнєвого етикету;

 • формування риторичної культури особистості з ефективним мисленням та якісним мовленням;

 • формування духовного світу, загальнолюдських ціннісних орієнтирів шляхом прилучення через мову до культурних надбань рідного народу й людства.

Ораторське мистецтво як предмет необхідне у всіх сферах людської діяльності, а особливо в системі освіти, у педагогічній роботі, оскільки ця праця з людьми спрямована на формування та виховання громадянина майбутнього: професіонала, інтелектуала, морально довершеної творчої особистості.

Уміти:

 • практично застосовувати набуті знання з ораторського мистецтва для словесної реалізації своїх фахових знань;

 • створювати, редагувати та аналізувати публічні виступи;

 • самостійно опрацьовувати джерела.

Характеристика

Значення

Назва

Ораторське мистецтво

Характеристика

Дисципліна за вибором вищого навчального закладу

Кількість кредитів відповідних ЕСТS

3

Модулів

1

Змістових модулів

2

Загальна кількість годин

108

Тижневих годин

2Таблиця 1.2.


^ Заняття, час

Разом за семестрКонтроль

(екзамен/залік)


кредити

Лекції

Практичні

Консультації

Всього

аудиторних

годин


Самостійна

робота


22


14


4


36


72


50


екзамен


3


Зміст лекційних тем з курсу

^ Красномовство в Стародавній Греції та Стародавньому Римі. Загальна характеристика. Ораторство Демосфена. Сократ як ритор. Платон про риторику. Риторика Аристотеля. Красномовство в Римській імперії. Риторика Цицерона, Квінтіліана. Нова риторика періоду Римської імперії.

^ Риторика на слов’янських землях. Іоанн Златоуст – символ неперевершеного гомілетичного мистецтва. Видатні вітчизняні ритори – Митрополит Іларіон, Володимир Мономах, Кирило Туровський, Іван Вишенський. Григорій Сковорода. Риторика в Києво-Могилянській академії. Риторика М.В. Ломоносова. Українські ритори ХІХ – ХХ стст.

^ Риторика як наука і навчальна дисципліна. Закони риторики.

Сутність риторики. Основні поняття та розділи класичної риторики. Закони риторики. Зв’язок риторики з іншими науками.

^ Види красномовства. Ранні класифікації красномовства. Основні жанри ораторського мистецтва. Види публічних виступів.

Публічне мовлення та його специфіка. Якісні характеристики публічного мовлення. Мовлення та його особливості (голос, тренування голосу, пауза, дикція, інтонація).

^ Підготовка до публічного виступу. Найважливіші вимоги до публічного виступу. Зміст і структура виступу. Фігури мовлення. Риторичні фігури. Тропи. Редагування підготовленого тексту. Підготовка до виголошення промови.

^ Частини риторичної розробки промови (композиція). План – основа композиції. Вступ – початок виступу. Головна частина – основа виступу. Міркування – наведення аргументаційної бази. Закінчення виступу.

Оратор та аудиторія. Самопідготовка оратора. Зовнішня культура оратора. Контакт з аудиторією.

Мистецтво ведення полеміки. Загальні характеристики спору. Поведінка учасників спору. Основні вимоги культури спору.

Психологія ораторської праці. Культура праці оратора. Ораторське мистецтво як спілкування. Наочність у красномовстві.

Схожі:

«Ораторське мистецтво» Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» iconОраторське мистецтво заговори, щоб
Риторика це наука й мистецтво усної переконувальної комунікації, що становить основу професіоналізму педагога, політика, менеджера,...
«Ораторське мистецтво» Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» iconНавчальна програма з дисципліни «Основи риторики» для студентів гуманітарних та економічних напрямів підготовки
Вербальна (мовна) поведінка людини як безпосередній вияв її внутрішньої вихованості та культури. Ораторське мистецтво в житті сучасної...
«Ораторське мистецтво» Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» iconТема: Ораторське мистецтво у Стародавньому світі: -у Стародавньому Єгипті
Стародавній світ — це, насамперед, шумеро-аккадська (месопотамська), давньоєгипетська, давньокитайська, греко-римська, давньоіндійська,...
«Ораторське мистецтво» Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» iconМистецтво з методикою викладання: образотворче мистецтво
Образотворче мистецтво як специфічна форма візуального зображення дійсності на площині чи в просторі
«Ораторське мистецтво» Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
«Ораторське мистецтво» Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
«Ораторське мистецтво» Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
«Ораторське мистецтво» Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
«Ораторське мистецтво» Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» iconПідручники англійською мовою за темою декоративно прикладне мистецтво, образотворче мистецтво

«Ораторське мистецтво» Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» iconЛітература до навчального плану курсу “Культурологія”
Білецький П. Я. Українське мистецтво другої половини ХVІІ-ХVІІІ століття- к., Мистецтво, 1991
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи