Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму
Сторінка1/4
Дата02.06.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму

6.030502 – економічна кібернетика


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 330.46(07)


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика / Укл.: М. С. Кузнєцов, Т.О. Климкович. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 48 с.


Викладені робоча програма, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування», наведені теоретичні відомості з об’єктно-орієнтованого програмування на мови С++ для виконання індивідуальних завдань, а також приклади їх виконання.

Призначені для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика заочної форми навчання.


Укладачі: М.С Кузнєцов, канд. екон. наук, проф.

Т.О. Климкович, ст. викладач


Відповідальна за випуск Л.М. Савчук, канд. екон. наук, проф.


Рецензент К.Ф.Ковальчук, д-р екон. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 23.03.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,82. Умов. друк. арк. 2,79. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУВСТУП


Однією з сучасних методологій програмування систем є об'єктно-орієнтований підхід, основоположною ідеєю якого є об'єднання даних і дій, виконуваних над цими даними, в єдине ціле, яке називається об'єктом. Об'єктно-орієнтована методологія будується на принципах абстракції і класифікації. При об'єктно-орієнтованому підході необхідно спочатку ідентифікувати типи об'єктів, що беруть участь у системі. До об'єктів відносяться всі елементи системи, що міняють свій стан і відіграють певну роль при її функціонуванні.

Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП) моделює об'єкти реального світу за допомогою програмних аналогів. ООП дає нам найбільш природний і інтуїтивний спосіб розгляду процесу програмування як моделювання реально існуючих об'єктів, їх атрибутів і поведінки. ООП моделює також зв'язки між об'єктами. Подібно тому, як люди посилають повідомлення, об'єкти теж зв'язуються один з одним за допомогою повідомлень.

Методологія ООП є еволюційною, тобто створеною на основі технології процедурного програмування. Досвід використання процедурного (функціонального) підходу показав його головні недоліки: складність, нечіткість і непридатність для багатократного використання. ООП усуває ці недоліки. Для реалізації методології ООП на основі мови С була створена мова, що підтримує основні принципи ООП – мова С++. Вона зручна як мова програмування і для проблемних, і для системних програмістів.

Головна мета дисципліни лежить у вивченні технології об’єктно-орієнтованого програмування з використанням мови С++.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати принципи ООП (інкапсуляція, спадкування, поліморфізм), як оголошуються класи, створюються, ініціалізуються і руйнуються об'єкти класів, відмінність між абстрактними і конкретними класами, ієрархію класів потоків введення-виведення.

Після вивчення дисципліни студент повинен уміти створювати класи і об’єкти, управляти доступом до даних і функцій, ініціалізувати об’єкти за допомогою конструкторів, використовувати спадкування і віртуальні функції для поліморфізму, створювати, читати і записувати файли, форматувати дані, що виводяться на екран, а також використовувати свої знання й уміння в курсовому і дипломному проектуванні.

 1. ^

  Загальні методичні вказівки


Відповідно до навчального плану на вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для всіх форм навчання заплановано 108 годин, які для студентів заочної форми навчання розподілені за видами занять у такий спосіб:

аудиторні заняття - 12 годин;

з них:

лекції – 8 години;

лабораторні заняття – 4 годин;

самостійна робота – 96 години.

 1. ^

  Рекомендована література


 1. Кузнєцов М.С. Об’єктно-орієнтоване програмування з використанням UML та мови С++: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2003. – 90 с.

 2. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. СПб.: Питер, 2003. – 461 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ph4s.ru/bookprogramir_1.html

 3. Глушаков С.В., Коваль А. В., Смирнов С.В. Язык программирования С++. Учебный курс. Харьков: Фолио. М.: «Издательство АСТ», 2001. – 500 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ph4s.ru/bookprogramir_1.html

 4. Либерти Д. Освой С++ самостоятельно за 21 день. 2006. – 815 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://progbook.net/ss/c-plus/3552-osvoj-samostoyatelno-c-za-21-den.html

 5. Динман М.И. С++. Освой на примерах. – СПб.: БХВ – Петербург, 2006. – 384 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ph4s.ru/bookprogramir_1.html

 6. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++. Питер, 2004. – 923 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.proklondike.com/books/cpp/lafore_oop_v_cpp.html

 7. Дейтел Х., Дейтел П. Основы программирования на С++. – М.: Бином, 1999. – 1024 с.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів напряму 051002
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму iconПояснювальна записка 3 зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін 4 дисципліна «Об'єктно-орієнтоване програмування» 4
Перелік рекомендованих літературних джерел з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» 7
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму iconО. Б. Костенко об’єктно орієнтоване програмування
Костенко О. Б. «Об’єктно орієнтоване програмування» Конспект лекцій. (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Двигуни колісних i гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Двигуни колісних I гусеничних транспортних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна кібернетика» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна кібернетика» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи