Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання icon

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Сторінка1/5
Дата02.06.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Робоча програма,
методичні вказівки та контрольні завдання
до вивчення дисципліни
” Корпоративнi iнформацiйнi системи ”


для студентів спеціальності
8. 03050201, 7.03050201 – економічна кібернетикаДніпропетровськ НМетАУ 2012
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання
до вивчення дисципліни " Корпоративнi iнформацiйнi системи "


для студентів спеціальності
8.03050201,7.03050201 - економічна кібернетикаЗатверджено

на засіданні кафедри економічної інформатики

Протокол № 11 від 02.02.2012 р.


Дніпропетровськ НМетАУ 2012


УДК 004.42 (07)


Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Корпоративнi iнформацiйнi системи» для студентів спеціальності 8.03050201, 7.03050201- економічна кібернетика / Укл. Л.І. Лозовська. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 52 с.


Представлені мета й завдання вивчення дисципліни
"Корпоративнi iнформацiйнi системи", короткий зміст дисципліни, література, що рекомендується для вивчення, методичні вказівки до виконання контрольної роботи.

Призначена для студентів спеціальності 8.03050201, 7.050201 – економічна кібернетика заочної форми навчання.


Укладач Л.І. Лозовська, доцент


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр.Гагаріна, 4


Вступ


Управління підприємством, або говорячи сучасною мовою, управління бізнесом, з часу, як з'явилися перші підприємства ( тобто, принаймні, за останні 25 – 50 тис. років) дуже змінилося. Але основа цього процесу залишилася незмінною. Керівник ухвалює рішення на підставі тієї інформації, яка йому доступна на момент ухвалення рішення, а підлеглі виконують його. Зрозуміло, що ефективність системи управління в цілому залежить від наступних аспектів:

 • наскільки швидко інформація про стан справ і події стає відомою керівнику;

 • наскільки ця інформація вірна й своєчасна (адекватна й актуальна);

 • наскільки швидко й вірогідно ухвалене рішення буде доведено до виконавців;

 • наскільки дієвим є контроль із боку керівника над виконанням їм же ухвалених рішень (батіг, пряник і все те, що перераховане в попередніх трьох пунктах).

Для забезпечення ефективності в різні часи застосовувалися найрізноманітніші технічні засоби від тамтамів і поштових голубів до суперкомп'ютерів, комп'ютерних мереж інтранет і інтернет, ERP систем і інших сучасних аналогів тамтамів.

Знання, які студенти повинні одержати в результаті відвідування цих лекцій, повинні дати відповіді на наступні питання:

 • Для чого потрібні КІС?

 • Які КІС бувають?

 • Із чого вони складаються?

 • Як вони проектуються і створюються?

 • Які шляхи ведуть до досягнення максимальної ефективності їх впровадження?

Але головне - це розуміння того, що КІС  не самоціль і не панацея, а лише потужне й ефективне знаряддя в руках цілеспрямованих і компетентних фахівців.

 1. ^

  Робоча програма дисципліни

«Корпоративнi iнформацiйнi системи»Мета вивчення дисципліни

Дати студентам поглиблені знання в галузі побудови й використання корпоративних інформаційних систем на великих підприємствах, фірмах і корпораціях, ознайомити їх з передовими методами комп`ютеризації управлінських процесів.

^ Завдання вивчення дисципліни


Ознайомити студентів з основами побудови корпоративних інформаційних систем. Вивчити основні технології розробки корпоративних інформаційних систем, їхні типи й особливості використання. Ознайомитися із програмним забезпеченням і тенденціями його розвитку на сучасному етапі. Дати практичні навички вибору й проектування корпоративної інформаційної системи стосовно до умов конкретного об'єкта.


^ У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

теоретичні основи побудови корпоративних інформаційних систем;

основи побудови архітектури сучасних корпоративних інформаційних систем, технології створення складних систем за допомогою засобів реінжинірингу, реалізації промислової логістики в корпоративних інформаційних системах;

методи автоматизованого розв`язання економічних задач в умовах функціонування корпоративних інформаційних систем;

сучасні корпоративні інформаційні системи у визначеній предметній сфері.

вміти:

аналізувати інформаційні потоки установи;

використовувати в управлінні новітні інформаційні системи та технології;

аналізувати дані корпоративних систем для виконання функцій особи, що приймає рішення.


^ Розподіл годин за навчальним планом
с е м е с т р и
ХІ
Усього годин за навчальним планом

108
у тому числі аудиторні заняття:

20
з них:

- лекції;


8
- практичні заняття.

4
- лабораторні заняття.

8
Самостійна робота

88
Види контролю:- виконання контрольної роботи.Підсумковий контроль (іспит, залік)

іспит


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


ТЕМА 1. Стан і перспективи розвитку корпоративних інформаційних систем в управлінні бізнесом.

Становлення і етапи розвитку корпоративних інформаційних систем. Сутність корпоративних інформаційних систем, побудованих на основі концепції планування матеріальних ресурсів (MRP) і планування виробничих ресурсів (MRPІІ). Корпоративні інформаційні системи, побудовані відповідно до концепції планування ресурсів підприємства (ERP) і концепції, орієнтованої на кінцевого споживача (CSRP).

ТЕМА 2. Архітектура корпоративних інформаційних систем.

Поняття бізнес-архітектури та інформаційної архітектури в корпоративних інформаційних системах. Сутність файл-серверних і клієнт-серверних технологій доступу до даних. Моделі архітектури клієнт-сервер і їх загальна характеристика. Особливості архітектури клієнт-сервер у процесі роботи в неоднорідному середовищі і роботі на багатьох платформах. Програмне забезпечення моделей КІС.

ТЕМА 3. Базисна технологія корпоративних інформаційних систем.

Поняття базисної технології та її особливості. Технологія доступу, зберігання та адміністрування даних у КІС. Організація електронного документообігу та інтелектуального аналізу в КІС. Технологія створення складних систем за допомогою реінжинірингу.

ТЕМА 4. Реалізація промислової логістики в корпоративних інформаційних системах.

Поняття логістики як основи організаційно-економічної стійкості підприємства. Компоненти логістики. Показники організаційно-економічної стійкості підприємства. Класифікація логістичних процесів і їх характеристика. Методи й моделі управління логістичними процесами.

ТЕМА 5. Контролінг у корпоративних інформаційних системах

Поняття контролінгу як інструменту управління підприємством. Контролінг напрямів діяльності КІС. Контролінг маркетингу. Контролінг забезпечення ресурсами. Контролінг у сфері логістики та інші види контролінгу.

ТЕМА 6. Управління матеріальними потоками корпорації.

Загальна характеристика підсистеми управління матеріальними потоками (УМП). Структура і функції підсистеми УМП. Склад і характеристика основних завдань підсистеми. Методи прогнозування і планування потреби в матеріалах, розрахунок оптимального розміру партії матеріалів. Інформаційна база підсистеми УМП. Алгоритми і технологія автоматизованого розв`язання задач з планування потреби в матеріалах і закупки матеріалів, управління запасами, оцінки запасів, контролю рахунків і управління складами.

ТЕМА 7. Організація обліку і звітності в корпоративних інформаційних системах.

Модулі обліку і звітності у КІС і їх загальна характеристика. Фінансова бухгалтерія і її організаційна структура. Характеристика основних завдань з обліку фінансів, алгоритми і технологія їх автоматизованого розв`язання. Алгоритми і технологія автоматизованого розв`язання задач з обліку витрат на виробництво. Фінансовий менеджмент. Загальна характеристика завдань з управління фінансовими операціями, ринковим ризиком і обліку фінансових коштів. Загальна характеристика підсистеми управлінського обліку і її складових елементів. Автоматизоване розв`язання основних задач з управлінського обліку.

ТЕМА 8. Управління персоналом в корпоративних інформаційних системах.

Характеристика підсистеми управління персоналом і її складових елементів. Інформаційне забезпечення підсистеми управління персоналом. Алгоритми і технологія автоматизованого розв`язання основних задач з планування потреби в персоналі й витрат на його утримання, обліку наявності та руху персоналу, використання робочого часу, розрахунку заробітної плати, управління винагородами, пільгами для працівників та витратами на відрядження.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання економiчної динамiки» для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Математичнi моделi в менеджментi та маркетингу"...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економічна діагностика " для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» для студентів заочної форми навчання спеціальностей
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україні харківська національна академія міського господарства І. Т. Карпалюк Методичні вказівки для виконання контрольної роботи по курсу «економічна інформатика»
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи по курсу «економічна інформатика» (для студентів 2 курса заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи