Затверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011 icon

Затверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Скачати 319.23 Kb.
НазваЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Дата18.08.2012
Розмір319.23 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА академія УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Підприємницьке право»

для студентів напряму 6.030601 - менеджмент


Дніпропетровськ НМетАУ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА академія УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Підприємницьке право»

для студентів напряму 6. 030601 - менеджмент


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої Ради

академії

Протокол № 15 від 27.12. 2010


Дніпропетровськ НМетАУ 2011


УДК 338.242 : 331.103

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму – 6. 030601 - менеджмент / Укл. Є.М. Фріман. – НМетАУ, 2011. – 19 с.


Викладені мета та завдання вивчення дисципліни, її зміст, перелік теоретичних питань та типових тестів для самопідготовки до підсумкового контролю, критерії оцінювання знань студентів. Наведені варіанти індивідуальних завдань, перелік рекомендованої літератури, методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання контрольних робіт.

Призначена для студентів, які навчаються за напрямом 6. 030601 - менеджмент заочної форми навчання.


Укладачі: Є.М. Фріман, канд. екон. наук, доц.


Відповідальний за випуск Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц.


Рецензент Н.Г. Шпанковська канд. екон. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку . .2011. Формат 60х84/16. Папір друк. Друк плоский. Обл.-видавн. арк. 1,12. Умовн. друк. арк. 1,1. Тираж 75 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ – 5, пр. Гагаріна, 4


___________________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ЗМІСТ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ …………………………………………………..… 4

2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ………………………………….……. 5

2.1. Мета та завдання ..………………………………………………...…..... 5

2.2. Розподіл навчальних годин ……………………………………...……. 6

2.3. Зміст дисципліни ………………………………………………...……... 6

2.4. Практичні заняття ………………………………………………...…….. 8

3. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ..... 9

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ …... 11

4.1. Загальні вимоги ..……………………………………………………... 11

4.2. Варіанти індивідуальних завдань ……………………………………. 12

4.3 Задачі для виконання контрольної роботи та методичні вказівки

до її виконання …………………………………………………………. 14

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА …………………………………………. 17

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА …………………………………………..…..…… 18


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Робоча програма складена на підставі типової програми для вищих навчальних закладів.

З дисципліни «Підприємницьке право» студентам читаються настановні та оглядові лекції. Студенти одержують індивідуальні та групові консультації, виконують практичні заняття. Основна форма навчальної роботи студентів - самостійне вивчення матеріалу дисципліни за підручниками і учбовими посібниками у послідовності, наведеній у робочій програмі. Практичних навичок з вирішення правових питань пов’язаних із підприємницькою діяльністю студент набуває в процесі практичної діяльності.

При вивченні матеріалу рекомендується вести конспект для систематизації та закріплення знань. Конспект є універсальною формою запису накопичених знань, він сприяє їх розумінню та засвоєнню, допомагає відпрацювати навички змістовного викладання найважливіших питань з різних джерел, умінню лаконічно й чітко викласти зміст власними словами та швидко відновити зміст опрацьованого раніше матеріалу. Конспект може утримувати як вже відомі пояснення із різних джерел, так і власні думки щодо розглянутих питань. Він не повинен бути об’ємним, але повинен бути змістовним; конспектування – це не тиражування джерел, а їх творче осмислення.

Згідно з навчальним планом дисципліни передбачається виконання індивідуального завдання, практичних занять та підсумковий контроль у формі іспиту для спеціальності 6. 030601. Підсумковий контроль студент складає письмово піс ля захисту індивідуальних завдань та практичних робіт. Білет для підсумкового контролю має 20 тестових запитань у відповідності з робочою програмою та 2 задачі. За 5-ти бальною системою оцінка за кожну правильну відповідь на теоретичне питання становить 0,15 бала, рішення задачі – 1 бал. Отриману суму балів округлюють до найближчого цілого, наприклад «4,5» «5»; «3,2» «3». Підсумковий контроль вважається складеним за умови отримання позитивної оцінки.


^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Мета та завдання


Навчальна дисципліна «Підприємницьке право» є нормативною і входить до циклу дисциплін самостійного вибору ВНЗ. Дисципліна є складовою частиною підготовки бакалаврів напряму «Менеджмент організацій», базується на знаннях, що отримані при вивченні спеціальних дисциплін, які передують даному курсу. Набуті знання і вміння використовуються при подальшому вивченні фахових дисциплін за спеціальністю.

Мета навчальної дисципліни — засвоєння знань щодо правовідносин господарювання та підприємництва, придбання навичок, необхідних для застосовування у правозастосовчій практиці, для розвитку правничого мислення, правосвідомості та правничої культури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

- суспільні відносини, що становлять предмет підприємницького права;

- структуру та задачі підприємницького права;

- чинне законодавство щодо підприємництва та господарювання.

Після вивчення дисципліни та виконання практичних занять студент повинен вміти:

- аналізувати, узагальнювати та правильно застосовувати норми підприємницького права;

- розрізняти відносини, що регулюються чинним законодавством у сфері підприємницької діяльності;

- застосовувати на практиці норми правових актів у сфері підприємництва;

- застосовувати правові знання з підприємництва для оцінювання юридичних фактів, обґрунтувати їх правову оцінку;

- приймати обґрунтовані рішення щодо реалізації норм підприємни-цького законодавства у практичній діяльності.

Критерієм успішності є отримання позитивної оцінки при складанні підсумкового контролю у формі виконання індивідуальних завдань.


^ 2.2. Розподіл навчальних годин

Усього

Семестр

5

Усього годин за навчальним планом

108

108
^

У тому числі:

Аудиторні заняття


20

20

лекції

12

12

- практичні заняття

8

8
^

Самостійна робота


88

88

У тому числі при :  

- опрацювання лекційного матеріалу

4

4

- підготовці до практичних занять

4

4

- виконання контрольних робіт

70

70

опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

10

10
^

Підсумковий контроль


Іспит

Іспит2.3. Зміст дисципліни


Тема 1. Поняття та принципи підприємницької діяльності

Поняття та зміст підприємництва. Суб'єкти підприємництва. Свобода підприємницької діяльності.


Тема 2. Умови здійснення підприємництва

Підприємець і держава. Державна підтримка підприємництва.


Тема 3. Правове регулювання відносин власності

Поняття та форми власності в економіці України. Право власності. Способи виникнення і припинення права власності. Суб’єкти права власності.


Тема 4. Види права власності

Право державної власності. Право колективної власності. Власність колективного підприємства. Право приватної власності.


^ Тема 5. Суб'єкти підприємницького права

Поняття суб'єкта підприємницького права. Види суб'єктів підприємницького права. Завдання, права та обов'язки суб'єкта підприємницького права. Засновницькі права. Майнові права суб'єктів. Договірно-майнові права. Спеціальні суб'єкти підприємницького права. Ліцензування та патентування підприємницької діяльності.


^ Тема 6. Загальна характеристика підприємницьких договорів

Загальна характеристика підприємницьких договорів. Правова основа, поняття та особливі ознаки підприємницького договору. Класифікація і система підприємницьких договорів за законодавством України.


^ Тема 7. Форма підприємницького договору

Функції підприємницького договору. Порядок укладання підприємницьких договорів. Методи забезпечення виконання підприємницьких договорів.


^ Тема 8. Правова відповідальність у підприємницькому праві

Поняття відповідальності в підприємницькому праві. Види відповідаль-ності. Функції відповідальності. Функція попередження правопорушень. Відшко-дування збитків. Штрафні санкції. Оперативно-господарські санкції. Підстави виникнення відповідальності.


^ Тема 9. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин

Поняття та види кредиту. Кредитний договір. Порядок відкриття рахунків у банках. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу, Платіжне доручення. Платіжна вимога-доручення. Платіжна вимога. Акредитив. Вексель. Простий вексель. Переказний вексель.


^ Тема 10. Операції з давальницькою сировиною.

Поняття та ознаки давальницької сировини. Порядок ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника та вивезення виробленої з неї готової продукції. Порядок реалізації на митній території України готової продукції, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником. Порядок розрахунків за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини.

^ Тема 11. Зовнішньоекономічна діяльність в підприємницькому праві.

Поняття, роль та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Порядок розрахунків між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Поняття та сутність ІНКОТЕРМС. Бартерні операції/ Строки проведення товарообмінних (бартерних) операцій. Відповідальність за порушення строків проведення товарообмінних (бартерних) операцій.

^ Тема 12. Припинення суб'єктів господарювання

Поняття та підстави припинення суб'єктів господарювання. Порядок ліквідація суб'єктів господарювання. Поняття банкрутства. Сторони та учасники процедури банкрутства. Правові засоби запобігання банкрутству суб'єктів підприємницької діяльності. Ліквідаційне провадження.


^ 2.4. Практичні заняття


1. Порядок складання підприємницького договору.

2. Здійснення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та патентуванню.

3. Порядок нарахування податків та інших обов’язкових платежів при здійсненні різноманітних видів підприємницької діяльності. Види відповідальності за ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів.

4. Характеристика давальницьких и бартерних договорів. Порядок розрахунків за експортно-імпортними договорами.

5. Поняття ІНКОТЕРМС. Характеристика умов поставки за кожним її визначенням.


^ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ1


1. Поняття підприємницької та господарської діяльності як предмета правового регулювання.

2. Метод правового регулювання підприємницьких відносин.

3. Система податкового законодавства України.

4. Форми та методи державного впливу на підприємницьку діяльність.

5. Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності.

6. Ліцензування підприємницької діяльності: призначення, зміст, правове регулювання.

7. Патентування підприємницької діяльності: призначення, зміст, правове регулювання.

8. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

9. Особливість правового статусу акціонерного товариства.

10. Порядок створення акціонерного товариства.

11. Органи управління в господарських товариствах.

12. Порядок реєстрації та ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності.

13. Установчі документи господарських товариств.

14. Правовий статус приватного підприємства в Україні.

15. Правовий статус філій, представництв та інших відокремлених підрозділів підприємств як суб'єктів підприємницьких відносин.

16. Правовий статус господарських об'єднань.

17. Правовий статус холдінгових компаній.

18. Господарсько-правовий статус філій та представництв суб’єктів господарювання.

19. Поняття господарсько-правової відповідальності.

20. Господарсько-адміністративні санкції.

21. Види господарського правопорушення.

21. Відповідальність за порушення правил в сфері захисту економічної конкуренції.

22. Договір поставки продукції: поняття та основні елементи.

23. Договір підряду в господарських відносинах: поняття та елементи.

24. Підстави виникнення господарських зобов’язань.

25. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

26. Форс-мажорні обставини в підприємницьких відносинах.

27. Поняття та види акредитивних розрахунків.

28. Види кредитів. Поняття та види кредитного договору. Суб’єкти кредитного договору.

29. Порядок відкриття рахунків у банках. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу.

30. Поняття, роль та види цінних паперів. Порядок їх випуску та передачі.

31. Товарна біржа. Правове становище товарної біржі. Права та обов’язки товарної біржі. Умови членства у товарній біржі.

32. Біржи та їх роль в ринкової економіці.

33. Поняття та значення фондового ринку. Утворення фондової біржі та права її членів.

34. Правила фондової біржі. Організація та проведення біржових торгів.

35. Види професійної діяльності на фондовому ринку.

36. Види договорів щодо зовнішньоекономічної діяльності.

37. Бартерні договори. Високоліквідні товари.

38. Ознаки договору про давальницьку сировину.

39. Порядок розрахунків між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

40. Поняття та сутність ІНКОТЕРМС. Умови постачання товарів згідно ІНКОТЕРМС.

41. Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

42. Методи забезпечення виконання підприємницьких зобов’язань.

43. Підстави обмеження здійснення підприємницької діяльності.

44. Організаційно – юридичні підстави припинення діяльності підприємствва. Порядок ліквідації підприємства

45. Порядок отримання ліцензій та патентів.

46. Перевірка діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами. Процедура перевірки, періодичність перевірки. Підстави та порядок вилучення будь-яких документів як у період перевірки, так і взагалі.


^ 4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


4.1. Загальні вимоги


Контрольна робота передбачає відповіді на два теоретичних питання та рішення трьох задач. Варіант контрольної роботи відповідає останнім двом цифрам залікової книжки, які визначають учбовий шифр студента. До структури контрольної роботи входять: титульний аркуш та зміст; відповіді на теоретичні питання; рішення задач; перелік використаної літератури, інших джерел інформації.

На титульному аркуші слід обов’язково вказати учбовий шифр виконавця; у разі його відсутності завдання повертається викладачем без перевірки.

Контрольну роботу виконують, як правило, у надрукованому вигляді на аркушах формату А – 4, пронумерованих і скріплених належним чином. Можливо також виконання завдання у рукописному вигляді, чітким та розбірливим почерком в учнівському зошиті або на аркушах формату А – 4. На кожній сторінці залишають поля для зауважень викладача.

При складанні кожної відповіді слід спочатку навести номер та зміст теоретичного питання; відповіді на питання повинні бути чіткими, повними з посиланням на джерела інформації. Також необхідно посилатися на статтю та частину нормативно – правового акту (Кодексу, Закону України, Указу Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України тощо). До кожної задачі треба вказати номер варіанту. Кожна задача повинна містити висновок щодо результатів рішення. У кінці контрольної роботи, після переліку використаної літератури, слід поставити дату виконання та підпис.

Студент подає контрольну роботу на перевірку у запланований графіком навчального процесу строк. Після перевірки зауважень і оформлення здійснюється захист роботи. Зарахована контрольна робота подається викладачеві під час складання підсумкового контролю.

^ 4.2. Варіанти індивідуальних завдань


Шифр

завдання

№№

питань

№№

задач

Шифр

завдання

№№

питань

№№

задач
1

2

3

4

5

6
01

1, 25

1, 6, 11

51

26, 4

1,5, 9
02

2, 26

2, 7, 12

52

27, 5

2, 6, 10
03

3, 27

3, 8, 13

53

28, 6

3,7, 11
04

4, 28

4, 9, 14

54

29, 7

4, 8, 12
05

5, 29

5, 10, 15

55

30, 8

5, 9, 13
06

6, 30

1, 7, 13

56

31, 9

6, 10, 14
07

7, 31

1, 5, 12

57

32, 10

7, 11, 15
08

8, 32

3, 9, 15

58

33, 11

8, 3, 12
09

9, 33

4, 10, 7

59

34, 12

9, 15, 1
10

10, 34

5, 8, 11

60

35, 13

10, 2, 8
11

11, 35

6, 12, 15

61

36, 14

11, 3, 9
12

12, 36

7, 6, 9

62

37, 15

12, 4, 10
13

13, 37

8, 3, 12

63

38, 16

13, 5, 11
14

14, 38

9, 15, 1

64

39, 17

14, 6, 12
15

15, 39

10, 2, 8

65

40, 18

1, 7, 15
16

16, 40

11, 3, 9

66

41, 19

12, 4, 10

17

17, 41

12, 4, 10

67

42, 20

13, 5, 11

18

18, 42

13, 5, 11

68

43, 21

14, 6, 12

19

19, 43

14, 6, 12

69

44, 22

1, 7, 15

20

20, 44

1, 7, 15

70

45, 23

12, 4, 10

21

21, 45

2, 8, 13

71

46, 24

2, 9, 10

22

22, 46

3, 9, 11

72

1, 29

4, 6, 13

23

23, 1

4, 10, 15

73

2, 30

1, 5, 12,

24

24, 2

5, 6, 7

74

3, 31

3, 6, 15

25

25; 3

3, 8, 12

75

4, 32

2, 9, 12

26

4; 33

1, 2, 14

76

7, 24

3, 8, 13

27

5, 34

7, 11, 15

77

8, 25

4, 7, 14

28

6, 35

2, 9, 10

78

9, 26

5, 10, 15^ Продовження варіантів індивідуальних завдань

1

2

3

4

5

6

29

7, 36

4, 6, 13

79

10, 27

1, 7, 13

30

8, 37

1, 5, 12,

80

11, 28

2, 5, 12

31

9, 38

3, 6, 15

81

12, 29

3, 9, 15

32

10, 39

2, 9, 12

82

13, 30

4, 10, 7

33

11, 40

3, 8, 13

83

14, 31

5, 8, 11

34

12, 41

4, 7, 14

84

15, 32

6, 10, 12

35

13, 42

6, 10, 12

85

16, 33

1, 7, 13

36

14, 43

5, 10, 15

86

17, 34

2, 5, 12

37

15, 44

1, 7, 13

87

18, 35

3, 9, 15

38

16, 45

2, 5, 12

88

19, 36

4, 10, 7

39

17, 46

3, 9, 15

89

20, 37

5, 8, 11

40

1, 18

4, 10, 7

90

21, 38

1, 7, 13

41

2, 19

5, 8, 11

91

22, 39

3, 12, 15

42

3, 20

6, 12, 15

92

23, 40

7, 6, 9

43

4, 21

7, 6, 9

93

24, 41

8, 3, 12

44

5, 22

8, 3, 12

94

25, 42

5, 15, 1

45

6, 23

9, 15, 1

95

26, 43

9, 15, 1

46

3, 35

10, 2, 8

96

27, 44

11, 4, 7

47

4, 36

5, 10, 15

97

28, 45

5, 10, 15

48

5, 37

1, 7, 13

98

29, 46

1, 7, 13

49

6, 38

3, 5, 12

99

1, 30

3, 5, 12

50

7, 39

6, 9, 15

00

2, 31

6, 9, 15^ 4.3. Задачі для виконання контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання2


Задача 1

13 лютого підприємство «ГНОМ» одержало давальницьку сировину з Данії у розмірі 8.000.000 грн. 28 червня підприємство відвантажило готову продукцію з давальницької сировини замовнику.

Чи підлягає ця операція оподаткуванню? Розрахувати суми податків яку повинно сплатити підприємство «ГНОМ».


Задача 2

16 березня підприємством «АВРОРА» згідно бартерного договору було відвантажено брухт чорних металів до Риги у сумі 5.123.000 грн. 05 серпня підприємство «АВРОРА» отримало з Риги матеріали на відповідну суму.

Розрахувати суму штрафних санкцій які необхідно сплатити підприємству «АВРОРА»?


Задача 3

12 лютого підприємством «КИПР» згідно бартерного договору було відвантажено феромарганець до Вільнюсу у сумі 10.623.000 грн. 15 червня підприємство «КИПР» отримало з Вільнюсу матеріали на відповідну суму.

Розрахувати суму штрафних санкцій які необхідно сплатити підприємству «КИПР»?


Задача 4

17 квітня господарським судом було винесено ухвалу про санацію підприємства «БРИЗ». 22 квітня керівник органу управління боржника відмовився передати керуючому санацією бухгалтерські та іншу первину документацію боржника, пояснюючи це тим, що виявлені нові боржники, про яких органу управління боржника не було відомо. Керуючий санацією звернувся до суду.

Яке рішення повинен прийняти суд?


Задача 5

Громадянин України Артем В. якому виповнилось повних 17 років, звернувся до державного реєстратора з проханням зареєструвати його як фізичну особу – підприємця. В реєстрації йому було відмовлено. Неповнолітній Артем В. звернувся до суду.

Яке рішення повинен прийняти суд?


Задача 6

Засновники підприємства (юридичної особи) надіслали державному реєст-ратору рекомендованим листом:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юри-дичної особи з особистими підписами кожного;

- копію рішення засновників про створення юридичної особи;

- один примірник установчих документів;

- документ, про внесення реєстраційного збору за проведення державної ре-єстрації юридичної особи.

Державний реєстратор відмовив в реєстрації. Засновники звернулись до суду.

Яке рішення повинен прийняти суд?


Задача 7

24 лютого підприємство «МОДУЛЬ» кур’єрською поштою направило до ор гану держреєстру документи щодо її реєстрації як юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, про що є підпис про отримання до-кументів посадовою особою органу держреєстру. На 03 березня реєстрацію підприємства не було здійснено. Засновники підприємства «МОДУЛЬ» звернулися до суду.

Яке рішення повинен прийняти суд?


Задача 8

Підприємство «ГОРН» виготовило продукцію з давальницької сировини та в обумовлений діючим законодавством строк частина її була відвантажена замовнику. Згідно письмового доручення замовника підприємство «ГОРН» реалізувало ТОВ «БУКС» залишок цієї продукції на митній території України. Суд першої інстанції визнав договір між підприємствами «ГОРН» та ТОВ «БУКС» незаконним і зобов’язав кожну їз сторін договору відповідно повернути гроші та готову продукцію. Керівництво підприємства «ГОРН» звернулось до Вищого Господарського Суду.

Яке рішення повинен винести суддя Вищого Господарського Суду?


Задача 9

Засновники товариства з обмеженою відповідальністю на момент реєстрації внесли до уставного фонду 27% від загальної суми. На підставі цього в реєстрації підприємства було відмовлено. Засновники звернулися до суду.

Яке рішення повинен винести суд?


Задача 10

15 січня згідно бартерного договору підприємством «БУШТРИН» відвантажено готову продукцію до Кракова в сумі 5.670.900 грн. 25 липня підприємство отримало з Кракова матеріали на відповідну суму.

Розрахувати суму штрафних санкцій які необхідно сплатити підприємству «БУШТРИН»?

Задача 11

13 серпня підприємство «ОМЕГА» на товарній біржі придбало житлове приміщення (квартиру). Посадова особа органу державної реєстрації нерухомості відмовила в реєстрації договору купівлі-продажу, оскільки цей договір не був нотаріально засвідчений. Керівництво підприємства «ОМЕГА» звернулося до суду.

Яке рішення повинен винести суд?


Задача 12

У 2006 р. підприємство «ЛЕОН» припинило своє існування як юридична особа, про що було здійснено запис у Єдиному державному реєстрі. У 2010 р. один з засновників підприємства «ЛЕОН» громадянин України Долгов Ю. Р. офіційно звернувся до державного реєстратора з метою отримання інформації. У цьо-му йому було відмовлено на підставі того, що закінчився строк зберігання документів. Долгов Ю. Р. звернувся до суду.

Яке рішення повинен винести суд?


Задача 13

15 січня підприємство «ПРОГРЕС» за бартерним договором відвантажило до Дрездену карбамід на суму 3.450.000 грн. 12 березня бартерний договір було переоформлено на договір купівлі – продажу. Підприємство отримало грошові кошти з Дрездену 18 вересня.

Розрахувати суму штрафних санкцій які необхідно сплатити підприємству «ПРОГРЕС»?


Задача 14

15 березня підприємство «КОРАЛ» отримало давальницьку сировину з Мадриду для подальшої її переробки на митній території України. 25 травня під час оформлення митних документів для відвантаження готової продукції замовнику, посадова особа митниці обґрунтовано висунуло вимоги про необхідність підтвердження, що продукція що виготовлена з давальницької сировини відповідає умовам Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах». Керівник підприємства звернувся до суду.

Яке рішення повинен винести суд?


Задача 15

11 лютого ТОВ «КАРАТ» (торговець цінними паперами), уклало договір про управління цінними паперами з громадянином Лобанем Р. Т. на суму 87 мінімальніх заробітних плат. ТОВ «КАРАТ» умов договору не виконало, чим заподіяло збитки Лобаню Р. Т. у вигляді неодержаного доходу Лобань Р. Т. звернувся до суду

Яке рішення повинен винести суд?


Основні нормативні джерела:


1. Конституція України Документ 254к/96-вр, редакцiя вiд 20.10.2011 р.

2. Господарський Кодекс України м. Київ, 16 січня 2003 року N 436-IV

3. Цивільний Кодекс України м. Київ, 16 січня 2003 року N 435-15, редакцiя вiд 16.10.2011 р.

4. Податковий Кодекс України м. Київ, 2 грудня 2010 року N 2755-17, редакцiя вiд 24.11.2011 р.

3. Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. № 161-ХІV, редакцiя вiд 07.08.2011 р.

4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р.№ 1576-ХІІ, редакцiя вiд 27.08.2011 р.

5. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 року № 2343-XII, редакцiя вiд 16.10.2011 р.

6. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. № 1906-ІV, редакцiя вiд 27.09.2010 р.

7. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» вiд 23 лютого 2006 № 3480-IV, редакцiя вiд 01.01.2012 р.

8. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003 р. № 755-ІУ редакцiя вiд 13.10.2011 р.

9. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР, редакцiя вiд 13.02.2010 р.

10. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. N 1775-III, редакцiя вiд 10.12.2011 р.

11. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Знаменський Г. Л., Хахулін В. К., Щербина В. С. та ін.; За заг. ред. В. К. Мазутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

12. Указ Президента України від 3 лютого 1998 р. № 79/98 «Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності».

13. Указ Президента України від 23 липня 1998 р. № 817/98 «Про державну підтримку малого підприємництва»,

14. Указ Президента України від 15 липня 2000 р № 967/ 2000 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності».


Спеціальна література


1. Анчуков О.П., Шкуровский А.И. Підприємницьке право. 2-е вид.– Київ: Думка, 2009.

2. Карклін М. І. Правові основи підприємництва. – К.: Наукова думка, 2006.

3. Комерційне право: Підручник / За ред. Шакуна В. І. та ін. – К.: Правові джерела, 2007.

4. Підприємницьке право: Підручник / Ніколаєва Л. В. та ін. – К.: Істина, 2007.

5. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право. Курс лекцій: навчальний посібник – Київ, 2006.

6. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право.-О.: А.С.К., 2008

7. Щербина В.С. Господарське право України. Навч. посібник – К.: Юринком Інтер, 2001. – 384 с.

8. Юридический справочник предпринимателя (под редакцией Саниахметовой Н.А.) – Харьков, 2006.

1 Під час відповіді на теоретичні питання задач необхідно посилатися на конкретну статтю, частину або пункт певного нормативно – правового акту (Кодекс, Закон України, Постанова Кабінету Міністрів України, Указ Президента України тощо)


2 Під час розв’язання задач необхідно посилатися на конкретну статтю, частину або пункт певного нормативно-правового акту (Кодекс, закон України, Поста-

нову Кабінету Міністрів України Указ Президента України тощо)Схожі:

Затверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних...
Затверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних...
Затверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Соціальна екологія» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних...
Затверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи