Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» icon

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка»
НазваКонспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка»
Сторінка3/12
Дата01.10.2012
Розмір1.41 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

2. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ2.1. Підготовка наукових кадрів у вищих навчальних закладах

В Україні велика увага приділяється підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів. Першою ланкою підготовки наукових кадрів у ВНЗ є магістратура. Магістратура передбачена у ВНЗ вищої категорії на 5 курсі навчання практично з усіх спеціальностей. До магістратури зараховуються студенти з найвищим рейтингом навчання за попередні чотири роки навчання. Магістри виконують при завершенні навчання магістерську кваліфікаційну роботу.

Магістерська робота є кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто у вигляді спеціально підготовленого рукопису або серії опублікованих одноосібно або в співпраці з науковим керівником теоретичних або експериментальних матеріалів (в тому числі у фахових наукових виданнях України та інших країн), яка характеризується єдністю змісту і свідчить про можливість вирішення магістром конкретних наукових завдань. Під час навчання в магістратурі магістри виконують також наукові роботи у вигляді курсових робіт та проектів.

Аспірантура. Аспірантура відкривається при ВНЗ, які мають висококваліфікованих вчених, здатних забезпечити керівництво аспірантами. Підготовка кадрів через аспірантуру здійснюється за спеціальностями наукових співробітників, номенклатура яких розроблена і затверджена у відповідності з планами відповідних міністерств та відомств. Навчання в аспірантурі організовується з відривом від виробництва (очна - терміном на 3 роки) і без відриву від виробництва (заочна – з терміном навчання 4 роки). В очну аспірантуру приймаються спеціалісти у віці до 35 років, а в заочну – до 45 років. Для поступлення в очну аспірантуру необхідно мати двохрічний стаж роботи після закінчення ВНЗ або відразу після закінчення ВНЗ на основі рекомендацій, які видаються молодим спеціалістам, що найбільш успішно закінчили заклад і проявили нахил до науково-дослідної роботи ще під час навчання.

Для ступу в аспірантуру необхідно здати вступні екзамени. В процесі навчання у відповідності з затвердженим навчальним планом аспіранти здають кандидатські екзамени. До терміну закінчення аспірантури аспірант зобов’язаний здати всі кандидатські екзамени і представити в спецраду кандидатську дисертацію.

У тих випадках, коли необхідно підготувати наукового працівника певного профілю, організації можуть направити свого представника, в так звану, цільову аспірантуру, після закінчення якої він обов’язково повинен повернутися на роботу в організацію, яка його направила.

Спеціалісти можуть працювати над дисертацією поза аспірантурою на правах співшукача. Співшукачами вченого степеня кандидата наук можуть бути спеціалісти, які мають вищу освіту, досвід роботи по спеціальності і поєднують виробничу, наукову або педагогічну діяльність з роботою над дисертацією.

Дисертація захищається в спеціалізованій раді. В склад спеціалізованих рад залучаються спеціалісти з вищою освітою з інших наукових закладів та ВНЗ. Кожній спецраді при її організації затверджують номери спеціальностей наукових співробітників, за якими ця рада може організувати захисти дисертацій на здобуття вченого степеня кандидата або доктора наук.

З метою більш глибокого аналізу дисертації спецради попередньо призначають опонентів: при захисті докторської дисертації – три доктори наук та провідна організація, при кандидатській – один доктор, один кандидат наук та провідна організація, які доповідають на засіданні спецради свої рецензії та пропозиції.

Результати захисту дисертацій спецради направляють у ВАК, яка здійснює контроль за діяльністю спецрад. З цією метою у ВАК утворюються експертні ради, які складаються з провідних вчених країни. Ними здійснюється вибірковий контроль за правильністю присудження вченого ступеня. Рішення спецрад, таким чином, про присудження вченого ступеня є рекомендованим, а кінцеве рішення про присудження вченого ступеня приймається ВАК (вищою атестаційною комісією).

З метою підвищення ефективності розробки актуальних проблем науки, техніки та культури, вдосконалення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації – докторів наук, створена нова форма підготовки кадрів вищої кваліфікації – докторантура, як найвищий ступінь в єдиній системі безперервної освіти в країні. Докторантура відкривається з відривом від виробництва з терміном підготовки до трьох років в неї направляються кандидати наук у віці до 40 років, які мають наукові досягнення, які проявили себе перспективними науково-педагогічними працівниками. Докторанти при необхідності можуть бути відрядженні у провідні вітчизняні та зарубіжні наукові центри. Термін навчання в докторантурі зараховується в стаж науково-педагогічної роботи.

Важливою є задача систематичного поновлення знань спеціалістів результатами останніх досягнень науки, техніки, культури. З цією метою сформована система підвищення кваліфікації, яка складається з інститутів підвищення кваліфікації, підпорядкованим відповідним галузевим міністерствам та факультетів підвищення кваліфікації, організованих в основному у ВНЗ. Кожен спеціаліст зобов’язаний через певний термін пройти через систему підвищення кваліфікації і обновити таким чином свої знання.

В деяких випадках необхідно здійснювати швидку перепідготовку спеціалістів з найголовніших напрямів науки та техніки, по яких ще не склались відповідні спеціальності. З цією метою у провідних ВНЗ на базі наукових шкіл організовують, так звані, спеціальні факультети з терміном навчання 10-24 місяці з денною та вечірньою формою навчання. При цьому за стажувальниками зберігається середня заробітна плата за місцем основної роботи.

Вчені, спеціалісти, аспіранти студенти в залежності від інтересів можуть приймати участь в роботі різноманітних громадських наукових об’єднань, до яких можуть відноситися "Просвіта", "Знання" тощо. Кожна організація має свій статут, який регламентує форми роботи організації, обов’язки та права членів, структуру, керівництво та засоби. Ці об’єднання покликані сприяти підвищенню ефективності виробництва, закріпити творчі зв’язки працівників науки та виробництва, всебічно залучати молодь до науково-технічної творчості.


^ 2.2. Науково-дослідна робота студентів

Розвиток науково-дослідної роботи у ВНЗ створив умови для широкого залучення студентів до наукових досліджень – важливий фактор підвищення якості підготовки спеціалістів у відповідності з сучасними вимогами. Виникла об’єктивна необхідність у тому, щоб всі майбутні спеціалісти в процесі навчання проходили школу науково-технічної творчості, оскільки в майбутньому робота спеціаліста стає все більш творчою.

Сучасне поняття "науково-дослідна робота студентів" включає в себе два взаємопов’язаних елементи:

- навчання студентів елементам дослідницької роботи, набуття ними навиків цієї роботи;

- власні наукові дослідження, які проводяться студентами під керівництвом професорів та викладачів.

Форми та методи залучення студентів до наукової творчості умовно поділяють на НДР, включену в учбовий процес, та НДР, яка виконується студентами в позаурочний час. В процесі виконання учбових досліджень майбутні спеціалісти вчаться користуватися приладами та обладнанням, самостійно проводити експерименти, застосовувати свої при вирішенні конкретних наукових задач.

Перспективним напрямком є створення у ВНЗ лабораторій, в яких ведуться наукові дослідження і одночасно виконується учбово-дослідницька робота студентів.

Важливою формою науково-дослідної роботи є впровадження елементів творчості в учбові лабораторні роботи. При виконанні таких робіт студент самостійно складає план досліджень, підбирає необхідну апаратуру, проводить математичну обробку та аналіз результатів експерименту, оформляє науковий звіт.

Деякими кафедрами організовується учбово-наукові семінари. Підготовка семінару робиться таким чином, щоб на протязі семестру кожен студент міг виступити на ньому з доповіддю або повідомленням, присвяченим підсумкам виконаних досліджень. Однією з форм науково-дослідної роботи є підготовка рефератів.

НДР студентів в період виробничої практики пов’язана з виконанням на виробництві конкретних завдань, необхідних для покращення виробництва. Велике значення має також участь студентів в період практики в раціоналізаторській та винахідницькій роботі підприємства.

НДР студентів в рамках курсових та дипломних проектних робіт пов’язана з обробкою спеціальних розділів з елементами наукового пошуку, в основному при виконанні реальних задач, у вирішенні яких є зацікавленість. Такі дипломні проекти іноді закінчуються впровадженням, тому вони є реальними.

Основною формою наукової роботи студентів, яка виконується в позаурочний час, є участь студентів в наукових дослідженнях, які провадяться кафедрами по держбюджетній та госпдоговірній тематиці.

Добре зарекомендували себе колективні форми творчої роботи студентів – студентські конструкторські проектні, технологічні, дослідницькі та екологічні бюро. Їх організовують в ВНЗ на правах його структурного підрозділу. Тематика їх робіт формується в основному на основі госпдоговорів з різними організаціями, а також вигляді держбюджетних тем вузу та внутрішніх замовлень.

Важливого значення в студентській науковій роботі набули наукові конференції студентів, на яких вони доповідають про результати виконаних досліджень, які надалі використовують при виконанні магістерських кваліфікаційних та дипломних робіт.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0926–«Водні...
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconКонспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050107...
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Е. Абракітов конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень»
В. Е. Абракітов. Конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702...
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconФ. В. Стольберг конспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» ( для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconКонспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей
Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconКонспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень»|вимірів| (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 170202 "Охорона праці")
В. Е. Абракітов. Конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702...
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconКонспект лекцій із дисципліни "Основи аудиту" для студентів економічних спеціальностей

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Є. Лук’янченкова конспект лекцій з курсу «технологія наукових досліджень»
Лук’янченкова В. Є. Конспект лекцій з курсу «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи