Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Скачати 293.52 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Дата06.05.2013
Розмір293.52 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Трудове право» для

студентів усіх напрямів


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 34 (17)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Трудове право» для студентів усіх напрямів /Укл. І.І. Гусєв. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 25 с.


Наведені загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання.

Призначена для студентів усіх напрямів заочної форми навчання.


Укладач І.І. Гусєв, ст. викл.


Відповідальний за випуск В.В. Малий, канд. техн. наук. проф.


Рецензент Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 11.06. 2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,47. Умов. друк. арк. 1,45. Тираж 100 пр. Замовлення №
^Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ВСТУП


Трудове право в промислово розвинутих країнах світу визнається однією з головних галузей права. І це зрозуміло, оскільки саме у сфері праці створюються матеріальні і духовні блага, знаходиться зона переплетіння життєво важливих інтересів різних соціальних груп, інтересів державних, суспільних і особистих, приватних. Від методів правового регулювання праці багато в чому залежать суспільний спокій і відчуття взаємного порозуміння між суб’єктами трудових правовідносин. Це сфера, до якої залучено найбільше число членів суспільства, а тому вона заслуговує на особливо пильну увагу держави.

Мета і завдання дисципліни «Трудове право» – формування навичок оволодіння сукупністю знань з правового регулювання трудових відносин. Вивчення основних принципів та інститутів трудового права, напрямів правового регулювання трудових та тісно пов'язаних з ними відносин, набуття навичок роботи з нормативними актами, – це важлива передумова прийняття обґрунтованих рішень у сфері управління, організації виробництва та праці.

Важливе завдання дисципліни – навчити студентів застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань та конкретних професійних ситуацій у сфері правового регулювання трудових відносин.

Для успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни необхідною складовою є самостійна робота студентів з літературою і нормативно-правовою базою.

Вимоги до знань та умінь

Студент повинен

знати:

 • правові механізми регулювання i забезпечення трудових вiдносин;

 • суб'єктiв цих вiдносин i їх правовий статус;

 • виникнення, змiни та припинення трудових правовiдносин;

 • засоби забезпечення, пiдстави, змiст та види вiдповiдальностi при порушеннi чинного законодавства, колективних угод, колективних договорiв,трудових угод, трудових контрактiв;

 • порядок розгляду спорiв, що виникають мiж суб'єктами трудового права.


вмiти:

 • визначати змiст визначених фактичних вiдносин;

 • давати вiрну юридичну квалiфiкацiю означеним фактичним вiдносинам;

 • тлумачити чинне законодавство, колективнi угоди, колективнi договори, трудовi угоди i трудовi контракти;

 • застосовувати чинне законодавство;

 • розробляти проекти колективних угод, колективних договорiв i iнших локальних правових актiв, трудових угод, трудових контрактiв, процесуальних документiв та дiлової документацiї.


Згідно з робочим навчальним планом вивчення дисципліни «Трудове право» передбачає організацію навчального процесу, який складається з лекцій, практичних занять, самостійної роботи, виконання контрольної роботи, контрольних заходів.

Лекції покликані формувати у студентів основи знань з дисципліни та визначити основні напрями, зміст і характер самостійної роботи і консультацій.

Самостійна робота є логічним продовженням лекційних занять, проводиться під керівництвом викладача і передбачає вивчення основного тексту підручників, додаткових джерел, поточної інформації, законодавчого та інструктивного матеріалу, розв’язання ситуаційних завдань, відповіді на питання для самоконтролю.

Студент самостійно обирає тривалість і режим роботи над програмним матеріалом в залежності від своїх здібностей і конкретних умов.

Програма навчальної дисципліни розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра та спеціаліста.

Форма підсумкового контролю – екзамен. 1. ^ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН

(заочна форма навчання)

Всього

Усього годин за навчальним планом

108

у тому числі:

Аудиторні заняття

16

з них:

- лекції

8

- лабораторні заняття
- практичні заняття

8

- семінарські заняття
^ Самостійна робота

92

У тому числі :

- підготовка до аудиторних занять

30

- підготовка до контрольних заходів

20

- виконання індивідуальних завдань

20

- опрацювання розділів програм, які не викладались на лекціях

22

Підсумковий контроль (екзамен, залік)

екзамен
 1. ^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання, є неодмінна умова і складова частина навчального процесу - формою самостійного вивчення предмета. Якість виконання контрольної роботи є свідченням того, наскільки студент засвоїв матеріал і здатний реально його використовувати. Вивчення проблем, зазначених у завданні контрольної роботи, дозволяє студентам добре орієнтуватися в різноманітті літератури, методах і формах рішення полемічних питань і поглядів різних авторів.

Якісне виконання контрольної роботи є неодмінною умовою успішної здачі екзамену.

Студент, який не виконав контрольну роботу чи не здав її в призначений термін, до здачі екзамену не допускається.

Кількість розроблених варіантів контрольної роботи дає змогу кожному студенту самостійно перевірити свої знання з дисципліни, підійти до виконання домашньої контрольної роботи творчо, індивідуально.

Перед її виконанням потрібно добре вивчити рекомендовану літературу та виконати самостійні завдання, які передбачені згідно з програмою даної дисципліни. Контрольна робота складається із 14 варіантів, кожний із них включає одне теоретичне та одне практичне завдання. Студенти виконують роботу по одному з них. Варіант вибирається відповідно до першої букви прізвища студента, а саме:


Варіант 1 – А, Б; Варіант 2 – В, Г; Варіант 3 – Д, Е; Варіант 4 – Є, Ж; Варіант 5 – З, І; Варіант 6 – Й, К; Варіант 7 – Л, М; Варіант 8 – Н, О; Варіант 9 – П.Р; Варіант 10 – С, Т; Варіант 11 – У, Ф; Варіант 12 – Х, Ц; Варіант 13 – Ч, Ш, Щ; Варіант 14 –Ю, Я.


Студенти можуть виконувати завдання контрольної роботи в будь-якому порядку, але обов’язково вони повинні чітко вказати, яке саме завдання виконують: вказати його варіант та зміст завдання. Крім того, студенти зобов’язані виконати всі завдання свого варіанта.

Контрольна робота виконується студентами індивідуально, самостійно в письмовій формі. Вона може бути набрана на комп’ютері або написана у зошиті чи на аркушах формату А-4.

Якщо студенти виконують роботу не на комп’ютері, то вона повинна бути написана охайно, без виправлень, закреслень, почерк повинен вільно читатись. У випадках, коли робота буде виконана почерком, який не читається, вона буде оцінена як не зарахована.

При написанні і оформленні домашньої контрольної роботи забороняється використовувати червону або зелену пасту (чорнила).

Якщо в роботі наводяться цитати або посилання на чинне законодавство, обов’язково робити позначки і вказувати назву джерела, автора, сторінку.

В кінці роботи студенти повинні вказати окремо використану нормативну та рекомендовану літературу: із вказівками авторів, назв джерел, назв видань, рік видання, дати прийняття нормативно-правових актів, сторінки, статті нормативних чинників. В кінці роботи студенти повинні поставити дату написання роботи та свій особистий підпис.

Контрольна робота обов’язково повинна мати титульний аркуш, на якому вказується назва дисципліни, курс, група, прізвище студента, номер його варіанта. Крім того, робота повинна мати сторінку для рецензії викладача.

Контрольна робота надсилається своєчасно згідно з індивідуальним навчальним планом студента.

При виконанні домашньої контрольної роботи студентам необхідно конкретно і повно відповісти на теоретичні питання, обґрунтовуючи свої відповіді відповідними нормативно-правовими чинниками. При цьому студенти повинні чітко назвати відповідний нормативний акт, дату його прийняття та вказати не тільки конкретну статтю (або ж статті), а ще й відповідний пункт, а коли це потрібно, ще й вказати відповідні частини цього пункту.

При посиланні на відповідні нормативно-правові акти допускаються такі скорочення як:

- ЗУ – Закон України.

- Постанова КМУ – Постанова Кабінету Міністрів України.

- Постанова ВРУ – Постанова Верховної Ради України.

- Декрет КМУ – Декрет Кабінету Міністрів України.

Саму назву нормативно-правового акта слід вказувати повністю, без скорочень.

Розкриваючи зміст конкретного теоретичного питання, студенти повинні відповідати конкретно і по суті самого питання, без зайвих розсудів.

При вирішенні ситуаційного завдання студентам треба уважно ознайомитися спочатку зі змістом самого завдання, визначившись при цьому, яку саме галузь права охоплює це завдання і вже потім переходити до його вирішення, грамотно застосовуючи норми відповідних нормативно-правових актів. При вирішенні ситуаційного завдання студенти повинні відповідати конкретно, по суті на кожне поставлене в завданні конкретне запитання, в тій же послідовності, як ці питання надані в завданні. Відповідь на кожне питання ситуаційного завдання необхідно обґрунтувати відповідною нормою чинного законодавства, як і при відповіді на теоретичні питання.

Контрольна робота з дисципліни «Трудове право» вважається виконаною в повному обсязі, якщо студентом зроблені всі завдання варіанта.


 1. ^ Завдання до домашньої контрольної роботи


Варіант 1

Теоретичне завдання

Пiдготувати тези iнформацiї з питання “Класифiкацiя трудових спорiв. Органи з розгляду трудових спорiв”.

Практичне завдання

Вихователь студентського гуртожитку Котова вчинила дводенний прогул. Наказом ректора інституту Котову за вчинення прогулу було переведено на два мiсяці вахтером гуртожитку. Котова оскаржила наказ про накладання дисциплінарного стягнення в комісію з трудових спорiв (КТС) iнституту. КТС визнала переведення Котової незаконним. Ректор інституту відмовився поновлювати Котову на попередній роботі. Котова вимагала видачі посвідчення на примусове виконання рішення КТС щодо трудового спору і виплати середнього заробітку за весь час затримки виконання рішення КТС.

Чи обгрунтована скарга вихователя гуртожитка?


Варiант 2

Теоретичне завдання

Пiдготувати тези iнформацiї з питання “Особливості регулювання працi деяких категорій працівників”.

Практичне завдання

Іванов був звільнений з роботи за систематичне порушення трудової дисципліни за п. 3 ст. 40 КЗпП. Вважаючи звільнення неправильним, Іванов звернувся до суду. У заявi Іванов вказав, що за два тижні до звільнення за п. 3 ст. 40 КЗпП вiн подав заяву про звiльнення з роботи i був увесь цей перiод тимчасово непрацездатним. Чи допускається звiльнення працiвника з ініціативи роботодавця в період тимчасової непрацездатності? Яке рiшення може прийняти суд по цiй трудовiй справi?

Варіант 3

Теоретичне завдання

Пiдготувати тези iнформацiї з питання “Громадяни, як суб’єкти трудового права”.

Практичне завдання

Пiд час переоблiку в секцiї взуття унiвермагу «Україна» було виявлено недостачу двох пар жiночих черевиків виробництва Італії. Вартiсть кожної пари черевикiв становить 429 гривень. Проведеною перевiркою конкретного винуватця недостачі вказаного товару не встановлено. В секції взуття магазину працюють завiдувачка секцiєю С. Пархомова та продавцi М. Гаргаш i К. Сивак, з якими був укладно договiр про колективну (бригадну) матерiальну вiдповiдальнiсть. Добровiльно вiдшкодувати заподіяну шкоду продавці секцiї взуття унiвермагу відмовились, посилаючись на те, що їх вини у недостачі товару немає. Посадовий оклад С. Пархомової М. Гаргаль та К. Сивак становить 345 грн, 240 грн, 210 грн відповідно.

У яки випадках може запроваджуватися колективна (бригадна) матерiальна вiдповiдальнiсть? Як розподiляється мiж членами колективу (бригади) заподiяна колективом (бригадою) шкода організації, яка поділяє відшкодування? Як обчисляється сума вiдшкодування заподiяної шкоди? Якi обставини підлягають врахуванню судом при визначенні розмiру вiдшкодування?


Варіант 4

Теоретичне завдання

Пiдготувати тези iнформацiї з питання «Поняття колективного договору та його сторони».

Практичне завдання

Рiшенням щодо трудового спору суд вiдшкодував з власника грошову суму на користь Осики i рiшення суду було виконане. Згодом це рiшення суду було скасовано у зв’язку з тим, що позивач при вирiшенні трудового спору повiдомив суду неправдивi вiдомостi (подав пiдробленi документи)

Чи допускається повернення виконання рiшень суду щодо трудових спорiв (зворотне вiдшкодування з працiвника виплачених йому грошових сум)? Чи допускається повернення виконаних рішень КТС?

Варіант 5

Теоретичне завдання

Пiдготувати тези iнформацiї з питання «Правові форми працевлаштування населення»?

Практичне завдання

Калугiн через власну недбалiсть не одержав заробiтну плату по роботi за сумiсництвом. Головний бухгалтер iнституту, де працював Калугін за сумiсництвом, вiдмовив Калугіну у виплаті заробiтку, неодержаного ним вчасно. Юрисконсульт пояснила Калугiну, що нарахована йому i своєчасно не одержана ним заробiтна плата була перерахована до бюджету. Калугiн виявив, що понад три роки йому зменшували розмір належної винагороди за працю. Адвокат роз’яснила Калугiну, що облiк виконаної роботи працівників i визначення розмiру належної працiвникові за це винагороди належить до компетенції власника.

Чи використовується в законодавствi про працю термiн “позовна давнiсть”? Чи повинні задовольнити грошовi вимоги працiвника?


Варіант 6

Теоретичне завдання

Пiдготувати тези iнформацiї з питання «Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником».

Практичне завдання

Директор готелю «Турист» видав наказ, яким заборонив приймати на роботу родичів працівників готелю.

Чи відповідає чинному законодавству про працю наказ директора готелю?


Варіант 7

Теоретичне завдання

Пiдготувати тези iнформацiї з питання «Випробування при прийнятті на роботу і його юридичне значення»

Практичне завдання

До директора бюро подорожей та екскурсій звернулися нештатний екскурсовод і методист, які працюють у бюро за сумісництвом, з проханням надати їм щорічну відпустку.

Хто має право на відпустку? Яка тривалість щорічної відпустки? Яке рішення повинен прийняти директор бюро по заяві?


Варіант 8

Теоретичне завдання

Пiдготувати тези iнформацiї з питання «Підстави припинення трудового договору».

Практичне завдання

За появу на роботі у нетверезому стані метрдотелю ресторану «Либідь» Галкіну оголошено догану і переведено офіціантом строком на один місяць. Через три місяці Галкин вирішив звернутися в КТС.

Назвати види дисциплінарних стягнень за порушення трудової дисципліни. Які строки звернення до КТС та суду? Яке рішення має прийняти по цій справі КТС?


Варіант 9

Теоретичне завдання

Пiдготувати тези iнформацiї з питання «Порядок притягнення працівника до матеріальної відповідальності»

Практичне завдання

Директор приватного підприємства “Стожари” заборонив виплачувати слюсарю Бульбаху заробiтну плату, оскiльки той зловживає спиртними напоями, а це негативно впливає на якiсть його роботи.

Директор наказав головному бухгалтеру пiдприємства виплачувати заробiтну плату слюсаря Бульбаха його сину, який також працює механiком на цьому пiдприємствi. Слюсар Бульбах вирiшив з цього приводу звернутися до суду.

Чи вiдповiдає вимогам чинного законодавства розпорядження директора пiдприємства? Як вирiшити цей трудовий спір?


Варіант 10

Теоретичне завдання

Пiдготувати тези iнформацiї з питання «Повноваження трудового колективу»

Практичне завдання

Сологуб, який уклав контракт на один рiк, був переведений на iншу роботу у тiй самiй органiзацiї, i сторони не уклали письмову угоду про змiну умов контракту.

Чи с пiдстави вважати, що дiя контракту, як форми трудового договору, припинена. Чи поширюються правила ст. 39—1 про продовження строкового договору на невизначений строк i на випадок, коли після закiнчення строку контракту трудовi вiдносини фактично тривають i сторони не вимагають їх припинення?


Варіант 11

Теоретичне завдання

Пiдготувати тези iнформацiї з питання «Напрями розвитку законодавства про працю»

Практичне завдання

Рiшенням щодо трудового спору суд вiдшкодував з власника грошову суму на користь Воронко i рiшення суду було виконане. Згодом це рiшення суду було скасовано у зв’язку з тим, що позивач, при вирiшенні трудового спору, повiдомив суду неправдивi вiдомостi (подан пiдробленi документи)

Чи допускається поворот виконання рiшень суду щодо трудових спорiв (зворотне вiдшкодування з працiвника виплачених йому грошових сум)? Чи допускається поворот виконаних рішень КТС?


Варіант 12

Теоретичне завдання

Пiдготувати тези iнформацiї з питання «Порядок переведення на іншу роботу у зв’язку з простоєм»

Практичне завдання

Робітник магазину Костенко підчас подання товарів у торговельну залу розбив дзеркало вартістю 680 гривень. Відшкодувати цю цифру Костенко відмовився, посилаючись на те, що зробив це ненавмисно. Місячна заробітна плата Костенко складає 720 гривень.

1. При яких умовах наступає матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству?

2. Чи повинен Костенко нести матеріальну відповідальність, якщо так, то в якому розмірі?

3. Визначте, в який строк адміністрація може стягнути з Костенка заподіяну шкоду?


Варіант 13

Теоретичне завдання

Пiдготувати тези iнформацiї з питання « Принципи трудового права»

Практичне завдання

Вихователь студентського гуртожитку Котова вчинила дводенний прогул. Наказом ректора iнституту Котову за вчинення прогулу було переведено на два мiсяці вахтером гуртожитку. Котова оскаржила наказ про накладання дисциплінарного стягнення в комiсії з трудових спорiв (КТС) iнституту. КТС визнала переведення Котової незаконним. Ректор інституту відмовився поновлювати Котову на попередній роботі. Котова вимагала видачі посвідчення на примусове виконання рішення КТС щодо трудового спору і виплати середнього заробітку за весь час затримки виконання рішення КТС.

Чи обґрунтована скарга вихователя гуртожитка?


Варіант 14

Теоретичне завдання

Пiдготувати тези iнформацiї з питання «Облік робочого часу»

Практичне завдання

Директор готелю «Ялта» видав наказ, яким забороним приймати на роботу родичів працівників готелю.

Чи відповідає чинному законодавству про працю наказ директора готелю?

В яких випадках роботодавець може відмовити у прийомі на роботу родичів? 1. ^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ
 1. Хто має переважне право на залишення на роботi при звивiльненнi працiвникiв у зв’язку зі змiнами в органiзацiї виробництва та працi?

 2. Зазначте, на якому рiвнi здійснюється правове регулювання

робочого часу:

а) законiв, пiдзаконних актiв;

б) колективно–договiрного регулювання умов працi;

в) за угодою сторiн трудового договору.

 1. Основні трудовi права працiвникiв.

 2. Чи має право суд зупинити провадження по трудовому спорі, якщо розiрвання трудового договору з працiвником за п. 3 ст. 40 КЗпП проведено роботодавцем без звернення до профспiлкового органу?

 3. Чим обумовленi особливостi матерiальної вiдповiдалъностi працiвникiв за трудовим правом?

 4. З якою метою укладається колективний договiр?

 5. У яких випадках не встановлюється строк випробування при прийнятті на роботу?

 6. На який строк може бути укладений трудовий договiр?

 7. Кого забороняється залучати до робiт, що виконуються вахтовим методом:

а) осiб вiком до 18 рокiв;

б) вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до З рокiв;

в) осiб, якi мають медичнi протипоказання для такої роботи.

 1. Які випадки перенесення щорiчної вiдпустки на вимогу працiвника?

 2. Якi докази пiдтверджують наявнiсть пiдстави для звiльнення працiвника?

 3. Якi установленi гарантiї для донорiв?

 4. Правовi методи забезпечення трудової дисципліни.

 5. Чи пiдпадає пiд дiю п.7 ст. 40 КЗпП випадок, коли за медичним висновком визнано, що працівник у робочий час був тверезий, але має певні залишковi ознаки попереднього сп’янiння?

 6. Пiдстави й умови матерiальної вiдповiдальностi працiвника.

 7. Чи має право власник або уповноважений ним орган вимагати вiд працiвника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором?

 8. Зазначте, чи можуть залучатися до понаднормових робiт лише за їх згодою:

а) жiнки, якi мають дiтей віком вiд трьох до чотирнадцяти рокiв;

б) жiнки, якi мають дитину–iнвалiда;

в) iнвалiди, за умови, що це не суперечить медичним рекомендацiям;

г) жiнки, якi мають дитину–iнвалiда до чотирнадцяти рокiв.

 1. Якi встановленi гарантiї забезпечення права громадян на працю?

 2. Як регулюються трудовi вiдносини громадян, якi працюють за межами своєї держави?

 3. Чи може роботодавець скасувати наказ (розпорядження) про розiрвання трудового договору зi своєї iнiцiативи i сам поновити працiвника на попереднiй роботi?

 4. Нормативнi, зобов’язальні, iнформаційнi та органiзацiйнi умови колективного договору.

 5. Як співвiдносяться поняття “зайнятість” i «працевлаштування»?

 6. Зазначте, коли одержання письмової форми є обов’язковим:

а) при укладеннi трудового договору з фiзичною особою;

б) при укладеннi контракту;

в) при укладеннi трудового договору з неповнолітнiм;

г) при укладеннi трудового договору з тимчасовим працiвником.

 1. Яка вiдміннiсть понаднормової роботи i ненормованого робочого дня щодо компенсацii робочого часу?

 2. Кому надається щорічна відпустка у зручний для працівника час?

 3. Вказати строк збереження заробітної плати при переведенні працівника на іншу постійну, менше оплачувану роботу та при переміщенні.

 4. Назвіть обов’язки власника або уповноваженого ним органу за укладеним трудовим договором до початку роботи працівника.

 5. Пояснити значення трудової дисципліни.

 6. У який строк працівник може звернутися до суду з позовною заявою про незаконне звільнення з роботи?

 7. Зазначте, за що на працівників не може бути покладено відповідальність:

а) за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо–господарського риску;

б) за неодержанi пiдприємством, установою, органiзацiєю прибутки;

в) за шкоду, заподiяну працiвником, що перебував у станi крайньої необхiдностi.

 1. Завдання Кодексу законiв про працю.

 2. Як співвiдносяться мiжнародні договори про працю i законодавство України?

 3. Якi умови договорiв про працю є недiйсними?

 4. Упродовж якого строку профспiлковий орган розглядає обгрунтоване письмове подання роботодавця про розiрвання трудового договору?

 5. Для яких категорiй працiвникiв законодавством встановлюються особливостi регулювання працi?

 6. Якi процедури використовують сторони колективного договору для регулювання розбiжностей пiд час ведення переговорiв?

 7. Який порядок звiльнення працiвникiв?

 8. Чи тотожні поняття “переведення” та “перемiщення”? Якщо нi, то в чому полягає їх вiдмiннiсть?

 9. Чи може встановлюватися скорочена тривалiсть робочого часу для жiнок, якi мають дiтей вiком до чотирнадцяти рокiв або дитину–iнвалiда?

 10. Хто має право на вiдпустку за особливі умови працi?

 11. В якiй формi власник або уповноважений ним орган повинен довести до вiдома працiвника iнформацiю щодо умов його працi?

 12. Чи мають право працiвники без згоди власника або уповноваженого ним органу пiдмiняти i замiняти один одного, мiнятися змiнами, вихiдними днями, передовiряти виконання своєї роботи iншим особам?

 13. Яка структура правил внутрішнього розпорядку?

 14. Зазначте, як може дiяти працiвник, який заподiяв шкоду:

а) добровiльно покрити її повнiстю або частково;

б) за згодою роботодавця передати для покриття заподіяної шкоди рiвноцiнне майно;

в) виправити пошкоджене;

г) вiдмовитися вiд покриття шкоди, заподiяної роботодавцю.

 1. Чи узгоджується з положенням ст. 43 Конституцiї України залучення працiвникiв до роботи у вихiднi днi за правилами ст. 71 КЗпП?

 2. Що мае вирiшальне значення при вирiшеннi питання про те, чи мала мiсце лiквiдацiя або реорганiзацiя пiдприємства?

 3. Чи може працiвник заявити у судi вимогу про укладання трудового договору за наявностi умов, передбачених ст. 42–1 КЗпП?

 4. Чи є причина розiрваняя строкового трудового договору з ініціативи працiвника пiдставою для права працiвника на одержання вихiдної допомоги? Який розмiр вихiдної допомоги у цьому випадку?

 5. Чи тотожнi поняття “матерiальна відповiдальнiсть” i “майнова вiдповiдальність”?

 6. На кого поширюються положення колективного договору?

 7. Зазначте варiанти розширення трудових обов’язкiв працiвника:

а) згода працiвника;

б) порядок, встановлений ч. 3 ст. 32 КЗпП;

в) ваш варiант вiдповiдi.

 1. Як називається особлива форма трудового договору?

 2. Як називається особлива форма органiзації робiт поза мiсцем постiйного проживання працiвника за умов, коли щоденна доставка працiвникiв до мiсця роботи i з роботи до мiсця постiйного проживання неможлива?

 3. Види додаткових вiдпусток.

 4. Суть терміна «пряма дiйсна шкода».

 5. Назвiть винятковi випадки, шо передбаченi законодавством, за яких працiвник має право передоручати виконання дорученої йому роботи iншiй особi.

 6. Зазначте, що зобов’язаний зробити до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган:

а) ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього трудового розпорядку;

б) ознайомити з умовами колективного договору;

в) роз’яснити працiвниковi його права i обов’язки;

г) проiнформувати усно про умови працi.

 1. Чи поширюються правила ч. 2 ст. 148 КЗпП на випадки розiрвання трудового договору за п. 8 ст. 40 КЗпП та п. 2, 3, ст. 41 КЗпП?

 2. На кого покладається обов’язок доведення наявностi умов для покладення матерiальної вiдповiдальностi на працiвника?

 3. Функції трудового права.

 4. Особливостi джерел трудового права.

 5. Чи може суд покласти матерiальну вiдповiдальнiсть на власника приватного пiдприємства, який незаконно звiльнив або перевiв працiвника чи затримав виконання рiшення суду про поновлення працiвника на роботi?

 6. У який строк має бути розглянута справа про визнання страйку незаконним?

 7. Назвiть випадки повної матерiальної вiдповiдальностi.

 8. Строк чинностi колективного договору.

 9. Хто може бути залучений до участi у справi щодо спору про поновлення на роботi як третя особа?

 10. Види переведень на iншу роботу за строками.

 11. Як називається робота, до виконання якої роботодавець залучає працiвникiв у виняткових випадках, передбачених законодавством.

 12. Тривалiсть основноi щорiчної вiдпустки. Види щорiчних вiдпусток.

 13. Строки виплати заробiтної плати.

 14. Як оформляється переведення на iншу роботу?

 15. Чим статути про дисциплiну вiдрiзняються вiд правил внутрiшнього розпорядку?

 16. Види матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв.

 17. Чи може суд зменшити розмiр покриття шкоди, заподiяної працiвником, залежно вiд його майнового стану?

 18. Назвати п’ять елементiв правового статусу особи.

 19. Види принципiв трудового права.

 20. Назвати гарантії при укладаннi, зміні та припиненні трудового договору.

 21. Якi суди розглядають iндивiдуальнi трудовi спори, пов’язанi з наслiдками визнання страйку незаконним?

 22. Види переведення на iншу роботу.

 23. Хто здійснює контроль за виконанням колективного договору?

 24. Яка вiдповiдальнiсть встановлена за затримку розрахунку при звiльненні?

 25. Чим вiдрiзняється скорочений робочий час вiд неповного робочого часу?

 26. Як називається тривалiсть робочого часу для конкретного працiвника (чи групи працiвникiв) у годинах i хвилинах упродовж доби?

 27. Поняття вiдпустки.

 28. Якi строки розрахунку при звiльненнi працiвника?

 29. Як визначається розмiр i порядок компенсацiї за зношування iнструментiв, що належать працiвнику?

 30. Працiвники зобов’язанi:

а) працювати чесно i сумлiнно;

б) своєчасно i точно виконувати розпорядження роботодавця;

в) додержуватися трудової дисципліни;

г) додержуватися технологiчної дисципліни.

 1. Форма доведення до працiвника змiн умов трудового договору.

 2. У якому випадку суд не може зменшити розмір покриття шкоди, заподіяної працiвником, залежно вiд його майнового стану?

 3. Сторони соцiально–партнерських вiдносин.

 4. Фукції професійних спiлок.

 5. Види трудових колективiв за видом працi та сферою його застосування.

 6. Чи застосовуються до осiб, якi були органiзаторами страйку, визнаного судом незаконним, гарантії, що передбачені ст. 43 i 252 КЗпП?

 7. Зазначте, що покладено в основу при визначенні змiсту трудової функції працiвника:

а) спецiальнiсть, посада, квалiфiкацiя;

б) робота, визначена угодою сторiн;

в) іншій варiант вiдповiдi.

 1. У якi строки сторони колективного договору звiтують про виконання умов колективного договору?

 2. Назвати суб’єкти вiдносин щодо зайнятостi та працевлаштування.

 3. Що спiльного мiж сумiсництвом, строком трудового договору, неповним робочим часом.

 4. Зазначте, де визначається конкретний режим робочого часу:

а) у колективному договорi;

б) правилах внутрішнього трудового розпорядку;

в) графiку змiнностi;

г) iндивiдуальному трудовому договорi.

 1. Назвати винятковi випадки залучення до роботи у вихідні дні.

 2. Методи правового регулювання заробiтної плати.

 3. Види гарантiйних виплат.

 4. Якi ви знаєте заохочення за успiхи в роботi?

 5. Суб’єкти вiдносин щодо матерiальної вiдповiдальностi.

 6. Зазначте, що враховує суд при визначеннi розмiру шкоди, яка підлягає
  покриттю, крiм прямої дiйсної шкоди:

а) ступiнь вини працiвника;

б) конкретнi обставини, за яких шкоду було заподiяно;

в) вiдсутнiсть умов, що забезпечують збереження матерiальних цінностей;

г) неправильну поведiнку працівника.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Нормативно-правова

 1. Законодавство України про працю: Нормативні акти /упорядник і науковий редактор В. Вакуленко. –К., 1999. – Т. 1–3.

 2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За ред. В. М. Вакуленка, О. П. Товстенка. – К., 2000.

 3. Кодекс законiв про працю України з постатейними матеріалами /Упоряд. О.П. Товстенко; Наук. ред. Е. Ф. Демський. – К., 2000.

 4. Кодекс законiв про працю України: Офiц. видання. К.: 2001.


Основна

 1. Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособие для высших учебных заведений. – Харьков, 1998.

 2. Вiдшкодування матерiальної та моральної шкоди: нормативні акти, роз’яснення, коментарi: станом на 1 сiчня 2001 р. / Уклад.: С. Е. Демський, В. С. Перепiчай, В. А. Скоробагатько, М.І. Федишин; Відп. ред. П. 1. Шевчук. – К., 2001.

 3. Кодекс законов о труде Украины (Научно–практический комментарий). – Харьков, 2001.

 4. Людина i праця: Довiдник з правових питань / Уклад.: І. П. Козiцев, Л. А. Савенко. –К., 1997.

 5. Прокопенко В. І. Трудове право України: Пiдруч. – Харків, 1998.

 6. Науково–практичний коментар до законодавства України про працю. Київ – Севастополь, 2001.

 7. Российское трудовое право: Учеб. для вузов / Под. ред. А.Д. Зайкина. – М., 1998.

 8. Становлення i розвиток ділових i трудових правовiдносин у сучасній Українi: Моногр. / Кол. авторiв: Я. М. Шевченко, О. М. Молявко, Г.В. Єрьоменко та iнші; Кер. авт. колективу, наук. ред. Я. М. Шевченко. – К., 2001.

 9. Судовi прецеденти щодо розгляду судами окремих категорiй цивiльних справ. – Харків, 2000.

 10. Трудове право України: Збірник нормативно-правовик актiв / Упоряд.
  П. А. Бущеяко, І.А. Вєтухова. – Харкiв, 2001.

 11. Трудове право України: Пiдруч. / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К., 2000.

 12. Трудовi спори: законодавство, коментар, судова практика / Упоряд. В. А. Скоробагатько, М. І. Федишин. – К., 2000.

 13. Трудовое право в вопросах и ответах: Учеб.-справ. пособие / Под. ред. Жернакова. – Харьков, 2000.


Додаткова

 1. Баклан О. Конторольно-наглядова дiяльнiсть у сферi охорони працi: окремi питання // Право України. – 2000. – №10.

 2. Бару М. И. Унификация и дифференциация норм трудового права //Советское государство и право. – 1971. – №10.

 3. Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблеми, терміни і поняття // Право України. – 2001. – №8.

 4. Венедиктов В. С. Про концепцiю нового трудового кодексу України //Право України – 1992. – №8.

 5. Ветухова І. Право матерів на поінформованість про умови праці //Право України. – 2000. – №8.

 6. Гавел О. Основні концептуальнi пiдходи до визначення змісту трудового договору // Право України. – 2000. – №12.

 7. Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права // Право України. – 2001. – № 9.

 8. Головченко В., Грузова Л. Законодавство України про охорону здоров`я. Проблеми реформування й оновлення // Право України. – 2000. – №11.

 9. Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору //Право України. – 2000. – № 8.

 10. Ерёменко В. В. Трудовые правоотношения членов коллективных сельскохозяйственных предприятий крестьянских (фермерских) хозяйств //Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 7.

 11. Жернаков В. Мiжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових вiдносин // Право України. – 2001. – №4.

 12. Жернаков В. Правове регулювання праці: спiввiдношення трудового i цивiльного права // Право України. – 2000. – № 7. – С. 49.

 13. Жоравович Д. Вплив мiжнародних норм про працю на вiтчизняне трудове право // Право України. – 2001. – №3.

 14. Заржицький О. Соцiальне партнерство у соціально-трудових вiдносинах //Право України. – 2000. – № 11.

 15. Зуб И. В. Реформа трудового законодательства в условиях перехода к рыночной экономике // Сов. государство и право. – 1991.– №2.

 16. Зуб І. В., Стичинськмй Б. С., Грицяк I. А. Трудове право. – К., 1996.

 17. Iванова О. Релiгiйна органiзацiя як суб’єкт трудового права: захист прав її працiвникiв // Право України – 2000. – №6.

 18. Іванов С.А. Кризи советского трудового права // Советское государство и право. 1990. – №7.

 19. Лаврінчук І. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні //Право України. – 2001. – № 1.

 20. Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття «законодавство» і практичну необхідність його нормативної легалізації // Право України. – 2001. – № 8.

 21. Лифшиц Р.З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее. – М., 1989.

 22. Лифшиц Р.З. Трудовое законодательство: поиск концепции // Советское государство и право. – 1990. – № 7.

 23. Луценко А. Контракт – нова модель регулювання трудових відносин //Право України. – 1992. – № 11.

 24. Маврин С.П. Принципы трудового права в условиях рыночной экономики //Правоведение. – 1992. – № 2.

 25. Малюта В. Вітчизняне законодавство про трудові відносини у спорті: його становлення, розвиток і вдосконалення // Право України. – 2000. – № 5.

 26. Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадян безробітними //Право України. – 2000. – № 6.

 27. Мацюк А.Р. Трудовые правонарушения развитого социалистического общества. – К., 1984.

 28. Мацюк А.Р. Структура предмета советского трудового права //Советское государство и право. – 1979. – № 11.

 29. Неумивайченко Н. Припинення трудових правовiдносин з державними службовцями // Право України – 2001 – № 4.

 30. Никитинский В. И. Контракт в трудовом праве // Сов. государство и право. – 1991 – № 8.

 31. Орловский Ю. П. Контракт и его роль в возникновении и прекращении трудового правоотношении // Сов. государство и право. – 1991. – № 8.

 32. Пастухов В.П. Правові проблеми ринку праці в Україні // Право України. –1996. – № 5.

 33. Пересунько В. Класифікація юридичних гарантій трудових прав громадян //Право України. – 2000. – № 2.

 34. Пилипенко П. Трудовi вiдвосини як предмет трудового права в Українськiй державi // Державнiсть. – 1993. – № 3.

 35. Пилипенко П. Про концепцію трудового права в Україні // Право України. – 1993. – № 4.

 36. Пилипенко П. Способи укладання трудового договору // Право України. – 2001. – №4.

 37. Пилипенко П. Про участь профспiлок в трудових правовiдносинах у свiтлi Закону України “Про професiйнi спiлки, їх права та гарантії дiяльностi” //Право України. – 2001. – №9. – С. 81.

 38. Правове регулювання контрактної форми трудового договору / Авт.-уклад. А.С. Луценко. – Донецьк, 1999.

 39. Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. – М., 1972.

 40. Процевский А.И. Предмет советского трудового права. – М., 1979.

 41. Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми // Право України. – 2001. – № 8.

 42. Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин трудового права // Право України. – 2000. – № 7.

 43. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. – 2000. – № 1.

 44. Сыроватская Л.А. О предстоящей реформе трудового законодательства //Сов. государство и право. – 1991. – № 1.

 45. Суд. Зразки документів (Заяви, позовні заяви, скарги, клопотання): Практ. посiб. / Упоряд. І. А. Куян. – К., 1998.

 46. Стадник М. Розгляд колективних трудових спорів трудовими арбiтражами //Рад, право. – 1991. – № 3.

 47. Стадник М. Правове регулювання розв’язання страйків // Право України. – 1992. – № 7.

 48. Тищенко О. Звiльнення за аморальний проступок працiвника, який виковує виховнi функції: правовi проблеми // Право України. – 2000. – С. 50.

 49. Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Вiдп. ред. Н. М. Хуторян. – К., 1999.

 50. Фатуев А. А. Коллективы и личность в трудовых отношениях // Сов. государство и право. – 1990. – № 8.

 51. Фединяк Л. Визнання іноземних судових рішень на території України: окремі питання // Право України. – 2000. – № 7.

 52. Хуторян Н. М. Розвиток трудових правовiдносин в умовах ринку //Право України. – 1992. – № 8.

 53. Хуторян Н. М., Дрiжчана С. В., Бабаскiн А. Ю., Стадник М. П. Проблеми вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапi //Правова держава. – Вип. 8. – К., 1997.

 54. Чанишева Г. Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин в сучасних умовах // Право України. – 2000. – №8.

 55. Чанишева Г. Право на страйк: міжнародні стандарти та законодавство України. – 2000. – № 12.

 56. Чанишева Г. МОП: соціальні ініціативи у відповіді на глобалізацію //Право України. – 2001. – № 5.

 57. Чернадчук В. До питання про поняття моральної шкоди // Право України. – 2001. – № 2.

 58. Чижмар К Принцип рiвностi прав жiнок i чоловiкiв у мiжнародному правi //Право України – 2001. – № 3.

 59. Чубар Л. Права жінок в Україні як об’єкт правового захисту // Право України. – 2000. – № 5.

 60. Чупрун В. Д. Підготовка цивiльних справ до розгляду: Юрид. довiдник. – К., 1994.

 61. Шашмина І. Організаційно-правові питання юридичної відповідальності працівників у сфері охорони праці // Право України. – 2001. – №9.

 62. Яресько А. Поліпшення механізму розгляду індивідуальних трудових спорів // Право України. – 2000. – № 10.

 63. Ярошенко О. Щодо основних прав та обов’язків роботодавців // Право України. – 2000. – № 4.ЗМІСТ


ВСТУП………………………………….………………………………………...3

 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН …………………………..…………..5

 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ… …………………………….……… .…………………………….5

 3. ЗАВДАННЯ ДО ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ… …...………8

 4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ……………………………………………………………….....14

 5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………..………...........20

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси», рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів напряму 030508...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи конституційного права» для студентів...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси, рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, перелік практичних занять, контрольні завдання по варіантах І рекомендації до їх виконання
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Фінанси, гроші та кредит", рекомендована література, робоча програма дисципліни, пояснення до тем, контрольні завдання по варіантах і рекомендації щодо їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит ” для студентів за напрямком...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів», наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, самостійної роботи, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів», наведені: рекомендована література, робоча програма І пояснення до тем лекцій, самостійної роботи, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Трудове право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Трудове право” для студентів напряму 030601...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМіністерство освіти І науки україни
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи