Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8). 01010401 icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8). 01010401
Скачати 340.97 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8). 01010401
Дата02.01.2013
Розмір340.97 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Технологія кар’єри»

для студентів спеціальності 7(8).01010401 –

професійна освіта в металургії


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012


УДК: 159.98:331.102.12 (076)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення

дисципліни «Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8).01010401 – професійна освіта в металургії /Укл. М.В. Сурякова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 25 с.


Наведено робочу програму, варіанти індивідуальних завдань, методичні вказівки до їх виконання та вивчення дисципліни, перелік тем для самостійного опрацювання, а також список рекомендованої літератури, що допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів спеціальності 7(8).01010401 – професійна освіта в металургії заочної форми навчання.


Друкується за авторською редакцією.


Укладач М.В. Сурякова, канд. психол. наук, доц.


Відповідальний за випуск В.І.Палагута, д-р філос. наук, проф.


Рецензент В.І. Лазаренко, канд. соц. наук, доц. (ДНУ)


Підписано до друку 19.11.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 1,47. Умов. друк. арк. 1,45. Тираж 100 пр. Замовлення № .


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

______________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ВСТУП


У процесі професійного становлення відбувається розвиток особистості, оволодіння професійною діяльністю, реалізація особистості в професії та досягнення нею вершин професіоналізму. Процес становлення людини в якості повноцінного учасника співтовариства професіоналів та соціального суспільства розуміється як одне з важливіших проявів психічного розвитку людини. Системоутворювальним фактором цього процесу на різних стадіях становлення виступає соціально-професійна спрямованість, яка формується під впливом соціальної ситуації, комплексу взаємопов’язаних професійно значущих видів діяльності та професійної активності особистості.

Очікування майбутніх фахівців щодо подальшого професійного розвитку, їхнє ставлення до професійної діяльності в цілому є показником рівня сформованості соціально-професійних якостей, професійної зрілості та самостійності, тому доцільно відстежувати їх характер протягом всього етапу навчання. За умовами відповідного контролю та розвитку усвідомленого ставлення до професійної діяльності можна припустити, що по звершенні етапу професійної підготовки майбутній фахівець буде готовим до ефективної професійної діяльності.

Навчальна дисципліна «Технологія кар’єри» є нормативною і входить до циклу дисциплін підготовки фахівців з професійної освіти.

Мета вивчення дисципліни «Технологія кар’єри» – формування уявлень студентів щодо основ планування професійної кар’єри, визначення цілей кар’єри, усвідомлення умов планування кар’єрних етапів, визначення особистісного сенсу професійної кар’єри, управління професійним життям.

Успішність засвоєння предмета оцінюється на основі виконаного студентом заочної форми навчання індивідуального завдання, яке узгоджується з викладачем та подається на кафедру не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії та зараховується без захисту. Залік студент отримує на основі виконаного студентом, перевіреного викладачем індивідуального завдання та виконання тестових завдань під час заліку.

^ Робоча програма навчальної дисципліни

«Технологія кар’єри»

для студентів спеціальності 7(8).01010401 – професійна освіта в металургії


Нормативні

дані

Форма

навчання

Курс

Всього

годин

Ауди-торні

Лекції

Практичні

(семінарські)

заняття

Самост.

робота

Підсумк.

контроль

Заочна

6

36

4

4

-

32

Залік^ Тематичний план навчальної дисципліни

«Технологія кар’єри»

для студентів спеціальності 7(8).01010401 – професійна освіта в металургії

Назва теми

Кількість аудит.

годин

Лекції


(год.)

Семінарські

заняття

(год.)

Самост.

робота

(год.)

1.
^

Особливості розвитку особистості в період дорослості людини


2

2
2

2.
^

Визначення цілей та механізмів розвитку особистості2

3.
^

Вивчення особливостей ціннісної системи особистості4

4.
^

Потреби і мотиви особистості як витоки її професійної активності2

5.
^

Професійна кар’єра фахівця4

6.
^

Роль особистісних особливостей в професійній кар’єрі4

7.
^

Особистісний сенс професійної кар’єри


2

2
2

8.
^

Цілепокладання в професійній кар’єрі2

9.
^

Засоби досягнення цілей2

10.

Конкуренція як фактор активізації професійної кар’єри2

11.
^

Сучасні соціально-економічні умови ринку праці4

12.
^

Вибір та пошук місця роботи2
Усього – 36 годин

4

4
32


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. – М., 2001. – 278 с.

 2. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: Академический Проект, 2003. – 244 с.

 3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.

 4. Коноваленко М.Ю. Моделирование деловой карьеры. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 178 с.

 5. Кричевский Р.Л. Психология профессиональной карьеры /Психология профессиональной деятельности // Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2006. – С. 82-85.

 6. Лукашевич Н.П., Сингаевская И.В., Бондарчук Е.И. Психология труда: Учеб.-метод. пособие / Под ред. Н.П. Лукашевича – К., 1997.

 7. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Междунар. гуманитар. фонд «Знание», 1996. – 308 с.

 8. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. – М.: Московский психолого-социальный ин-т, 2002. – 400 с.

 9. Могилевкин Е.А. Карьерный рост: диагностика, технологи, тренинг: Монография. – СПб.: Речь, 2007. – 336 с.

 10. Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера. – СПб.: Питер, 2003. – 352 с.

 11. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – М.: Изд-во «Институт практической психологи»; Воронеж: НПО «МОДЭК». – 1996. – 256 с.

 12. Психология и работа / Д.Шульц, С.Шульц. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 560 с.

 13. Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навч. посіб / За ред. П.С. Перепелиці, В.В. Рибалки. – Хмельницький: ТУП, 2001. – 330 с.

 14. Семиченко В.А. Психологические основы процесса профессиональной подготовки студентов вуза: Учебное пособие. – Полтава, 1991. – 86 с.

 15. Сотникова С.И. Управление карьерой: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М., 2001. – 408 с.

 16. Сурякова М.В. Технологія кар’єри: Навч. посібник - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 70 с.

 17. Толочек В.А. Современная психология труда: учебное пособие / В.А. Толочек. – СПб.: Питер, 2006. – 479 с.

 18. Шевченко Н.Ф., Сурякова М.В. Кар’єрні очікування фахівця: діагностика і розвиток: Монографія. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 236 с.

 19. Шевченко Н.Ф., Сурякова М.В. Шлях до професійної кар’єри: Науково-практичний посібник. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009. – 72 с.


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ (4 години)


Тема 1. Особливості розвитку особистості в період дорослості людини

Поняття “життєвий шлях” людини, що має певні етапи; життєвий час особистості (теперішнє, минуле, майбутнє), взаємозв’язок та взаємовплив часових подій в життєдіяльності людини, їхній причинно-наслідковий характер зв’язку; “авторство” власного життя людини; психологічні зміни, що відбуваються у результаті розвитку людини протягом життя; закономірності психічного розвитку людини; генетичні та соціальні фактори психічного розвитку; активність як фактор розвитку; особливості розвитку людини на етапі дорослості у порівнянні з дитинством; поняття психологічної зрілості дорослої людини, основні характеристики дорослості; нормативні кризи розвитку людини.

Література: [17, С.363-375]; [16, С.17-19]; [7]; [3].


^ Тема 2. Особистісний сенс професійної кар’єри

Обумовленість морального ставлення людини до світу особливостями її смислової сфери; смисли, що виникають у рамках окремих видів діяльності й обумовлюються відношенням об’єкта (явища) до потреб людини; смислоутворення як процес поширення смислу від провідних смислових структур до периферичних; смислоусвідомлення як усвідомлення смислових структур та смислових зв’язків; усвідомлення сенсу трудової діяльності; особистісний сенс професійної кар’єри та кар’єрного успіху.

Література: [16, С.33-35]; [17, С.375-386]; [10, С.60-88].


^ ТЕМАТИКА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ


Тема 1. Визначення цілей та механізмів розвитку особистості

Визначення поняття цілей розвитку як процесу активної саморегуляції людини; обумовленість змісту процесу розвитку змістом цілі; проблема усвідомленості значення цілей в життєдіяльності людини; усвідомлення цілей професіонального розвитку; соціальна ситуація та провідний вид діяльності як механізми психічного розвитку; професійна діяльність людини як провідна діяльність; значення професійної праці, особистісний сенс праці; ставлення до праці, мотивація трудової діяльності; професійна компетентність як результат розвитку.

Література: [17, С.334-353]; [16, С.19-21]; [11]; [12].


^ Тема 2. Вивчення особливостей ціннісної системи особистості

Ціннісна система відбиває прагнення й переваги особистості у відношенні узагальнених людських цінностей; соціальні цінності передаються особистості в процесі соціалізації; цінності являються головним фактором, що регулює, детермінує мотивацію й поведінку в цілому; несуперечність ціннісної системи є показник стійкості особистості; в системі цінностей відбуваються зміни, динаміка й розвиток; детермінантами системи цінностей особистості виступають умови життя, діяльність, схильності, здібності, інтереси, потреби людини.

Література: [16, С.35-38]; [5]; [4, С.28-35].


^ Тема 3. Потреби і мотиви особистості як витоки її професійної активності

Потреби як основа активності людини; усвідомлені та неусвідомлені потреби; ієрархічна структура потреб; система відносно стійких, ієрархізованих мотивів як основний спонукач діяльності; група мотивів, які додають діяльності особистісний сенс й певну спрямованість; інші мотиви у ролі спонукальних факторів; основні мотиви трудової діяльності людини (заробіток, стабільність, спілкування, визнання, самореалізація через професійну діяльність); мотивація кар’єри як професійно орієнтована поведінка; мотив досягнення та рівень домагань; закономірності мотиваційної сфери людини.

Література: [16, С.31-33]; [17, С.419-423].

Тема 4. Професійна кар’єра фахівця

Широке та вузьке розуміння поняття професійної кар’єри; акмеологічний підхід у визначенні поняття кар’єри: процес реалізації можливостей людини через професійну діяльність; місце та значення професійної кар’єри у життєдіяльності людини; вплив професійної кар’єри на успішність всього життя людини; підходи до типологізації кар’єри як відбиток різних її аспектів; етапи кар’єри як етапи професійного становлення людини; суб’єктивні та об’єктивні чинники кар’єрного просування, умови реалізації кар’єри; кар’єрні очікування як регулятор просування фахівця в професійному просторі; необхідність усвідомлення структурних компонентів професійної кар’єри; суб’єктивні й об’єктивні критерії кар’єрного успіху.

Література: [9, С.13-36]; [10, С.12-20]; [17, С.356-363]; [16, С.22-25]; [5].


^ Тема 5. Роль особистісних особливостей в професійній кар’єрі

Психологічні фактори професійної кар’єри, що безпосередньо пов’язані з особистісними особливостями людини; здібності та інтереси, мотивація та спрямованість людини, готовність до професійної діяльності, особливості спеціалізації тощо; самоефективність, локус контролю, емоційна стабільність, мотивація до кар’єри; усвідомлення особистісних особливостей у побудові кар’єрних планів на більш реалістичній основі.

Література: [16, С.25-27]; [9, С.78-95]; [10, С.89-111]; [4, С.51-76].


^ Тема 6. Цілепокладання в професійній кар’єрі

Цілепокладання як механізм реалізації потреб людини; раціональність характеру поведінки людини через цілепокладання; цілі як мотивоване, усвідомлене, виражене в словах передбачення майбутнього результату; мотиваційна та інформаційна сторони цілей; цілепокладання як прояв і засіб реалізації людиною свободи волі; вибір цілей та соціальні норми, цінності, стереотипи, думки інших; відповідальність людини за вибір цілей; неусвідомлення цінностей та усвідомлення цілей; обумовленість мети різними цінностями; необхідність зрозуміти ціннісну основу цілей.

Література: [9, С.36-51]; [16, С.38-40]; [10, С.290-311]; [8].


^ Тема 7. Засоби досягнення цілей

Усвідомлення властивостей цілей, необхідності їхнього обліку в процесі цілепокладання, технології оцінювання системи цілей, обов’язкової письмової фіксації цілей при розробці планів. Обговорення властивостей цілей; усвідомлення їхніх особливостей, які мають бути враховані в процесі цілепокладання, визначення найбільш важливих властивостей, перевірка за визначеними критеріями власної системи цілей. Оцінка якості власних цілей, вибір деяких з них й аналіз за критеріями якості. Аналіз якості цілей як перевірка наявних цілей с точки зору їхньої перспективності, активізуючого потенціалу, життєздатності; навичка до аналізу власних цілей в майбутньому.

Література: [15]; [16, С.41-45]; [9, С.116-118]; [12]; [6].


^ Тема 8. Сучасні соціально-економічні умови ринку праці

Ринок праці як сукупність соціально-економічних відносин між державою, роботодавцями й робітниками з питання купівлі-продажу робочої сили; економічно активне населення, що складає ринок робочої сили; ринок праці як чинник функціонування ринкової економіки; основні компоненти ринку трудових ресурсів (запит, пропозиція, вартість робочої сили, конкуренція, резервування робочої сили); різновиди суспільного труда, галузі виробничого труда; безробіття, державні служби зайнятості та рекрутингові агенції; професійна інформація; професійний вибір; джерела інформації про вакансії робочих місць.

Література: [5]; [8]; [16, С.48-52].


Тема 9. Конкуренція як фактор активізації професійної кар’єри

Поняття конкуренції, конкурентів, конкурентних стратегій, конкурентоспроможності та конкурентоздатності на ринку праці; реалізація індивідуальних цілей в конкурентній взаємодії; активізація суб’єкта дій в ситуації конкуренції; кооперація у конкурентній взаємодії; вплив конкуренції на розвиток професійної кар’єри; об’єктивні та суб’єктивні чинники конкурентоздатності фахівця; складові конкурентоздатності особистості (спрямованість, компетентність і гнучкість); розвиток конкурентоздатності особистості; поняття об’єктивних та суб’єктивних чинників конкурентоздатності фахівця; аналіз пріоритетів отриманої спеціальності

Література: [9, С.118-133]; [10, С.260-270]; [8]; [16, С.52-56].

^ Тема 10. Вибір та пошук місця роботи

Визначення особливості ситуації працевлаштування; джерела інформації щодо робочих місць; обговорення існуючих стимулюючих систем в організаціях; визначення кола запитань кандидата до роботодавця; актуалізація та усвідомлення уявлень про найбільш відповідне вимогам фахівця місця роботи, визначення ідеального з його точки зору варіанта; активізація процесу визначення найкращого з точки зору фахівця місця працевлаштування, оцінки “життєздатності” цього місця, можливого коригування уявлень у випадку невідповідності критерію реальності; усвідомлення існуючих характеристик робочого місця, співвіднесення власних бажань та рівня професійної підготовки; принцип аналізу робочого місця та формулювання адекватних вимог до місця майбутньої роботи; визначення ціннісних орієнтацій, що відбивають зміст роботи, суспільну корисність, оплату праці, статус робітника.

Література: [12]; [16, С.56-59]; [4, С.124-141]; [11].


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ (до заліку)


 1. Психологічні аспекти професійної діяльності особистості.

 2. Поняття «професійне становлення» в психології.

 3. Соціальна ситуація та провідний вид діяльності як механізми психічного розвитку людини.

 4. Поняття цілей розвитку як процесу активної саморегуляції людини.

 5. Професійна кар’єра як реалізація професійного потенціалу фахівця.

 6. Проблеми психології кар’єри.

 7. Кар’єрні очікування як емоційно-оціночне ставлення особистості до професійної кар’єри.

 8. Ознаки усвідомленості кар’єрних очікувань фахівцем.

 9. Ставлення до праці, мотивація трудової діяльності особистості.

 10. Професійна компетентність як результат розвитку фахівця.

 11. Вимоги професії до людини, проблема відповідності вимогам.

 12. Вплив професійного середовища на розвиток особистісних якостей людини.

 13. Місце та значення професійної кар’єри у життєдіяльності людини.

 14. Суб’єктивні й об’єктивні критерії кар’єрного успіху.

 15. Індивідуальні особистісні фактори успішності професійної кар’єри.

 16. Усвідомлення особистісних особливостей як умова реалістичної основи кар’єрних планів.

 17. Особистісна активність людини та система стійко домінуючих потреб, мотивів, інтересів, орієнтацій.

 18. Джерела трудової активності та здатність людини передбачати результат своєї діяльності.

 19. Мотивація кар’єри як професійно орієнтована поведінка особистості.

 20. Сенс професійної кар’єри та кар’єрного успіху.

 21. Ціннісна система як головний фактор, що регулює, детермінує мотивацію й поведінку людини.

 22. Цілепокладання як механізм реалізації потреб людини.

 23. Роль професійної інформації у процесі цілепокладання.

 24. Усвідомлення внутрішніх та зовнішніх умов досягнення цілей професійної кар’єри.

 25. Ринок праці як сукупність соціально-економічних відносин.

 26. Основні компоненти ринку трудових ресурсів.

 27. Поняття конкуренції, конкурентів, конкурентних стратегій, конкурентоспроможності та конкурентоздатності на ринку праці.

 28. Об’єктивні та суб’єктивні чинники конкурентоздатності фахівця.

 29. Розвиток конкурентоздатності особистості.

 30. Психологічні аспекти працевлаштування фахівця.


^ ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


Для написання контрольної роботи студент заочної форми навчання має обрати один з наведених нижче варіантів контрольної роботи відповідно до порядкового номера у списку групи.


Варіант № 1

 1. У чому полягає особистісний сенс професійної кар’єри?

 2. Розвиток конкурентоздатності особистості.

 3. З’ясувати психологічний зміст поняття «цілепокладання». Усвідомити властивості цілей, провести їхній облік у процесі цілепокладання. Ознайомитися з технологією оцінювання системи цілей, усвідомити необхідність обов’язкової письмової фіксації цілей при розробці планів. Усвідомлення можливих цілей професійної кар’єри передбачає відповідь на запитання «Яка кар’єра мені потрібна?». Індивідуальні цілі кар’єри можуть бути наступні: наприклад, усвідомити, що цілі кар’єри проявляються в причині, за якою людина хотіла б мати конкретну роботу, займати певний ступінь у ієрархічній системі посад. В якості цілей кар’єри можуть виступати різноманітні прагнення працюючого, в тому числі й соціально значущі, й сугубо егоїстичні. Цілі професійної кар’єри мають більш глибокий зміст, ніж галузь діяльності, певна робота чи конкретне місце на службових позиціях.

Представити висновок за одержаними у завданні власними даними стосовно особливостей формування системи цілей професійної кар’єри.

 1. З’ясувати суттєві ознаки ринку праці, що повинні враховуватися фахівцем з метою оптимальної адаптації в професійному середовищі. Розглянути характеристики ринку праці в сучасному економічному просторі, які важливо розуміти при прийнятті рішень щодо працевлаштування, та представити їх у завданні. Зробити аналіз виділених характеристик, що має привести до розуміння складності поняття ринку праці, вміння розрізняти його окремі аспекти. Усвідомити актуальне положення сучасного ринку праці в конкретному економічному середовищі країни. Визначити умови, за якими мають прийматися рішення щодо місця працевлаштування, враховуючи подальшу перспективу його розвитку у відповідності до реального стану ринку праці. Визначити вплив характеристик ринку праці на характер відносин робітника з роботодавцем. Узагальнити отримані дані й розробити висновки-рекомендації майбутнім фахівцям.

 2. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 2

 1. Визначте широке та вузьке розуміння поняття професійної кар’єри.

 2. Яка роль професійної інформації у процесі цілепокладання?

 3. Завдання спрямоване на усвідомлення поняття сенсу життя, розуміння його важливості в життєдіяльності людини, визначення власної смислової структури, значущості професійної діяльності, засобів утворення нових сенсів, упорядкування системи смислів. Виконати завдання: відповісти на запитання «Чого я хочу?»; зробити аналіз причин особистісної активності, сенсу життєдіяльності. Усвідомити цінності і сенс життя в теперішньому, взаємопов’язаність зусиль сьогодення й майбутніх результатів, визначення резервів, не використаних на даний час. Визначте доцільність виконання даного завдання.

 4. Проаналізувати причини повільного кар’єрного просування фахівця. Встановити суб’єктивні та об’єктивні причини, що мають привести до усвідомлення та попередження можливих помилок у виробничій поведінці людини. Усвідомити ознаки, що вказують на вірогідність уповільнення кар’єрного просування в конкретній організації. Зробити відповідні висновки.

 5. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 3

 1. Визначте психологічні аспекти професійної діяльності особистості.

 2. Визначте цілепокладання як механізм реалізації потреб людини.

 3. Завдання пов’язане з усвідомленням власної мотивації трудової діяльності. Вибрати 10 мотивів, які являються найбільш важливими з вашої точки зору. Проведіть аналіз основних мотивів трудової діяльності людини: заробіток, стабільність, спілкування, визнання, самореалізація через професійну діяльність тощо. Потім проведіть ранжирування вибраних 10 мотивів за ступенем їхньої значущості.

 4. Встановити зв’язок мотивів діяльності та власних потреб, які мають задовольнятися. Усвідомити вибрані мотиви та визначити, чому саме вони були обрані, які потреби є актуальними, проаналізувати власне ранжирування мотивів та визначити, якого типу має бути місце майбутньої роботи, на якому можливо задовольнити визначені потреби, а також усвідомити міру реалістичності власних уявлень відносно місця роботи. Представте висновки виконаної роботи.

 5. Успішність професійної діяльності у значній мірі залежить від оптимального сполучення психологічного типу людини та умов конкретного професійного середовища, посадових вимог, особливостей організації тощо. В ситуації вибору конкретного місця працевлаштування важливо враховувати як його реальні характеристики, так і власні особливості, зокрема, належність до певного психологічного типу.

 6. Для визначення психологічного типу особистості застосуйте Психогеометричний тест (С. Делінгер), в якому передбачається вибір однієї з п’яти геометричних фігур – квадрата, трикутника, круга, прямокутника чи зигзага. Вибір фігури співвідноситься з певним типом особистості. Усвідомлення власних особливостей с точки зору психологічного типу дає змогу правильно оцінити оптимальні для себе виробничі умови, визначити міру співвідношення власних особливостей й особливостей робочого місця.

 7. Скористайтеся (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або іншим інтернет-сайтом.

 8. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 4

 1. Визначити поняття «професійне становлення» в психології.

 2. Психологічні аспекти працевлаштування фахівця.

 3. Особливості активності людини пов’язано з таким показником, як локус контролю або інтернальність/екстернальність особистості, що відбиває звичайні стратегії людини, за допомогою яких покладається причинність і відповідальність за результати своєї і чужої діяльності. Виділяють два полярних способи приписування причинності і відповідальності. В одному випадку причинність і відповідальність приписується самій діючий особистості (її зусиллям, способам, бажанням), в іншому випадку відповідальність покладається на фактори, що не залежать від особистості – зовнішні обставини, випадки, везіння, містичний фактор долі, фатальна дія спадковості тощо. За ступенем схильності до цих двох локусів контролю особистість поділяють на інтерналів і екстерналів. Проведіть вимірювання рівня власного локусу контролю за допомогою опитувальника РСК «Рівень суб’єктивного контролю» Дж.Роттера, та зробіть висновок. Скористайтеся (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або іншим інтернет-сайтом.

 4. Визначити поняття «безробіття» з точки зору робітника та організацій. Відповісти на запитання письмово: чи можливо в сучасних економічних умовах уникнути такого явища, як безробіття? що залежить від зусиль суб’єкта праці? як безробіття впливає на ставлення людини до професійної праці? чи можна виділити об’єктиви та суб’єктивні причини виникнення безробіття? як впливає безробіття на психологічний стан людини? які спостерігаються стратегії поведінки людини, що спрямовані на подолання безробіття? які стратегії поведінки можуть вважатися конструктивними в ситуації безробіття?

 5. Усвідомлення сутності різних аспектів безробіття, визначення власної позиції до цього явища, розуміння стратегій у випадку втрати роботи, засобів подолання ситуації безробіття представити у висновках завдання.

 6. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 5

 1. Роль соціальної ситуації та провідний вид діяльності як механізми психічного розвитку людини.

 2. Розкрийте поняття цілей розвитку як процесу активної саморегуляції людини.

 3. Здійсніть аналіз афоризму Б.Шоу: «Люди, яким щастить в житті, це ті, хто не встигнувши вскочити з ліжка, починають озиратися в пошуках сприятливих обставин, та не виявивши їх, одразу приймаються за їхнє створення». Відповісти на запитання: чи насправді людям, щоб бути щасливими, потрібні лише сприятливі обставини? чи необхідно людині, щоб бути щасливою, необхідно «організовувати» щастя, чи це залежить не від людини? що означає сприятливі обставини? чи однакові вони для всіх людей? як їх «впізнати»? чи завжди людина усвідомлює, що саме для неї мають бути сприятливими обставинами? яким чином це усвідомити? що означає «створювати» сприятливі для себе обставини? що отримує людина завдяки своїм активним діям? яку роль відіграє час у створенні сприятливих обставин? чому деякі люди скаржаться на “невезіння” у житті? що вони мають зробити для себе? навіщо Б.Шоу запропонував людям цей афоризм? Доведіть необхідність активних форм поведінки людини, важливості брати відповідальність за свої дії або бездіяльність, бути «автором» свого життя, формулювати свої бажання та визначати конкретні дії у соціальному просторі.

 4. Усвідомити сутність заробітної плати працівника та визначити її психологічний сенс. У виборі місця працевлаштування робітник найчастіше орієнтується на заробітну плату, рівень якої залежить від ряду факторів. Визначте відповідні фактори. Поняття заробітної плати складається з декількох ознак, що виявляють різні аспекти. Письмово представити основні форми заробітної плати працівника, витоки розміру та чинників оплати праці, існуючі системи оплати на сучасних підприємствах. Визначитися з оптимальною для себе формою оплати та знайти підстави для очікувань подальшого матеріального зросту в конкретній організації.

 5. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 6

 1. Професійна кар’єра як реалізація професійного потенціалу фахівця.

 2. Психологічні аспекти працевлаштування фахівця.

 3. Визначити й усвідомити внутрішні (психологічні, суб’єктивні, особистісні) умови та зовнішні (соціально-економічні, об’єктивні, організаційні) умови досягнення цілей професійної кар’єри. Розробити рекомендації щодо створення умов реалістичного кар’єрного планування. Врахувати суттєві чинники, що визначають «життєздатність» кар’єрних планів.

 4. Визначити поняття конкурентоздатності як системної характеристики особистості, яка забезпечує швидку адаптацію до навколишнього світу, її здатність успішно виконувати професійну та інші види діяльності за найвищими стандартами. Конкурентоздатність як готовність генерувати нові, оригінальні ідеї, аргументувати їх важливість для соціального, професійного та особистісного розвитку і створювати умови для їх ефективного втілення. Визначити характеристики конкурентоздатності особистості. Суб’єктивні, внутрішні складові конкурентоздатності особистості.

 5. Провести аналіз власної конкурентоздатності и представити письмово.

 6. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.

Варіант № 7

 1. Професійна кар’єра як реалізація професійного потенціалу фахівця.

 2. Об’єктивні та суб’єктивні чинники конкурентоздатності фахівця.

 3. Джерела трудової активності та здатність людини передбачати результат своєї діяльності.

 4. Вправа спрямована на дослідження уявлень працівника про оптимальну професійну діяльність. Уявлення відбивають ціннісні орієнтації, що виявляються у змісті роботи, суспільну корисність, оплату праці, статус робітника. Перелічіть ці аспекти, які є для вас найбільш бажанішими.

 5. У ситуації прийняття рішення щодо працевлаштування врахувати види стимулювання, що існують в конкретній організації, повинні бути враховані з тим, щоб вибрати найбільш прийнятний для себе варіант місця роботи. Перерахуйте існуючі види стимулювання працівників у організаціях різного типу. Визначте, що найбільш відповідає власним вимогам.

 6. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 8

 1. Визначте проблеми психології кар’єри.

 2. Внутрішні та зовнішні умови досягнення цілей професійної кар’єри.

 3. Сенс професійної кар’єри та кар’єрного успіху.

 4. Уявити собі ситуацію «Співбесіда», усвідомити задачі та особливості поведінки роботодавця й кандидата. Передбачте, які навички повинні проявитися в ситуації працевлаштування. Необхідно врахувати мету роботодавця і мету кандидата на працевлаштування. Підготувати запитання для виконання відповідних ролей, спрямованих на розкриття їхніх позицій.

 5. Ситуація працевлаштування передбачає взаємодію, тому важливо усвідомити необхідність активної позиції самого кандидата. Сформулювати запитання кандидата до роботодавця. Враховуючи специфіку співбесіди при працевлаштуванні, уявити особливості взаємодії учасників співбесіди. Сформулювати, які запитання можуть бути запропоновані кандидату зі сторони роботодавця.

 6. Запропонуйте оптимальні відповіді з обох сторін.

 7. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 9

 1. Кар’єрні очікування як емоційно-оціночне ставлення особистості до професійної кар’єри.

 2. Визначте роль професійної інформації у процесі цілепокладання.

 3. Мотивація кар’єри як професійно орієнтована поведінка особистості.

 4. Завдання спрямоване на усвідомлення наявності існуючих характеристик робочого місця. Співвіднести власні бажання та рівень професійної підготовки, зрозуміти принцип аналізу робочого місця та формулювати адекватні вимоги до місця майбутньої роботи. Виконати вправу «Робота моєї мрії», що спрямована на актуалізацію та усвідомлення уявлень про найбільш відповідне вимогам фахівця місце роботи, визначення ідеального з його точки зору варіанта. Вправа має визначити оптимального з точки зору фахівця місця працевлаштування, оцінки «життєздатності» цього місця, можливого коригування уявлень у випадку невідповідності критерію реальності.

 5. Письмово відповісти на запитання: де б ви хотіли працювати? що саме ви цінуєте в цій роботі? що в ній цікавого? які потреби вона задовольняє? чи сприяє ця робота вашому особистісному та професійному розвитку? що ви розраховуєте мати завдяки цій роботі через 5, 10 років? який час ви розраховуєте віддавати цій роботі, щоб отримати, що бажаєте? як довго ви планували б залишатися на цій роботі – 10, 20, 40 років? які ваші якості потрібні, щоб працювати на цій роботі? Узагальнити відповіді у висновках.

 6. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 10

 1. В чому проявляється ставлення до праці, мотивація трудової діяльності особистості.

 2. Ціннісна система як головний фактор, що регулює, детермінує мотивацію й поведінку людини.

 3. Основні компоненти ринку трудових ресурсів.

 4. Усвідомити підстави, за якими кандидат справляє небажане враження, та визначити оптимальні форми поведінки в ситуації працевлаштування. Передбачити типові особливості поведінки людини, що заважають справляти сприятливе враження, та потребують відповідної корекції. Вказати на помилки самопрезентації.

 5. Завдання передбачає підготовити міні-презентацію, що має розкривати професійні й особистісні якості кандидата, висвітлити: прізвище, ім’я, по-батькові; професійну освіту (додаткову підготовку); професійний досвід; найбільш значущі кар’єрні досягнення; захоплення. Передбачити відповіді на запитання, що можуть надійти від роботодавця.

 6. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 11

 1. Професійна компетентність як результат розвитку фахівця.

 2. Вимоги професії до людини, проблема відповідності вимогам.

 3. Ціннісна система як головний фактор, що регулює, детермінує мотивацію й поведінку людини.

 4. Вказати причини, які гальмують професійну кар’єру фахівця. У сукупності виділені причини можуть утворювати «синдром невдахи», тому важливо їх усвідомити з метою попередження появи, або спрямовувати зусилля на їхнє подолання. Аналіз причин, що заважають цілеспрямованому кар’єрному руху, спрямовано на усвідомлення конкретних ознак, поведінки, що уповільнюють кар’єру фахівця. Визначення цих ознак має сприяти розвитку здібності до більш критичного, більш уважного погляду на особливості власних дій в реалізації професійної кар’єри, а також оцінити особистісні особливості с точки зору їхньої кар’єрної ефективності.

 5. Така основа професійних дій дає змогу приймати відповідні рішення щодо реалізації професійної кар’єри. Висновки за виконаним аналізом.

 6. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 12

 1. Місце та значення професійної кар’єри у життєдіяльності людини.

 2. Індивідуальні особистісні фактори успішності професійної кар’єри.

 3. Мотивація кар’єри як професійно орієнтована поведінка особистості.

 4. Завдання спрямоване на усвідомлення необхідності прояву особистісної активності у професійному просторі.

 5. Визначити найбільш ефективні дії фахівця, що мають сприяти вдалому початку його професійної кар’єри, а також важливо усвідомлення того, що відповідні дії мають не одноразовий, випадковий характер, а передбачають регулярний, послідовний, продуманий рух у сторону усталення початківця в професійному середовищі. Що має діяти фахівець, щоб відбулося кар’єрне просування?

 6. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 13

 1. Вплив професійного середовища на розвиток особистісних якостей людини.

 2. Основні компоненти ринку трудових ресурсів.

 3. Сенс професійної кар’єри та кар’єрного успіху.

 4. Скласти текст “Моя пропозиція роботодавцю”, що передбачає оцінку ділових та особистісних якостей кандидата на посаду. Оцінити з точки зору роботодавця, чи буде корисним організації кандидат з визначеними особливостями, на якій посаді його доцільно використовувати. З точки зору працівника важливо усвідомити, на що він має розраховувати через наявність існуючих якостей, що заважає претендувати на більш вигідні умови роботи, яку програму дій для цього необхідно розробити.

 5. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 14

 1. Суб’єктивні й об’єктивні критерії кар’єрного успіху.

 2. Сенс професійної кар’єри та кар’єрного успіху.

 3. Роль професійної інформації у процесі цілепокладання.

 4. Завдання спрямовано на усвідомлення об’єктивних та суб’єктивних чинників конкурентоздатності фахівця.

 5. До об’єктивних чинників, що визначають конкурентоздатність фахівця в професійному просторі, належать рівень освіти та спеціальність. На початку професійної кар’єри у фахівця наявність диплому про отриману професійну освіту поєднується з відсутністю професійного досвіду. Визначити переваги і недоліки отриманої професійної освіти.

 6. Письмово провести аналіз пріоритетів отриманої спеціальності з точки зору її конкурентоспроможності на ринку праці та можливі негативні сторони. Проаналізувати ті позитивні аспекти професійної освіти, з яких починаючий фахівець може скласти свою пропозицію роботодавцю. Скласти письмово відповідний текст, що сприятиме підготовці фахівця до співбесіди в ситуації працевлаштування.

 7. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 15

 1. Ставлення до праці, мотивація трудової діяльності особистості.

 2. Джерела трудової активності та здатність людини передбачати результат своєї діяльності.

 3. Усвідомлення особистісних особливостей як умова реалістичної основи кар’єрних планів.

 4. На різних етапах життя спостерігається своєрідний зміст активності людини. У завданні потрібно визначити складові життя людини в теперішньому (студент) та в майбутньому (працівник). Для цього виділити основні сторони життя людини в період молодості (ранньої дорослості), наприклад, навчання, робота, спілкування з родиною, з друзями, хобі, вільний час для себе тощо; встановити частку часу життя, яка відведена для кожної зі складових, визначаючи, таким чином, її значущість у особистому житті (наприклад, у вигляді діаграми); визначити чинники, завдяки яким відбувається розвиток людини в період молодості. Потім необхідно припустити основні сторони життя людини в період дорослості, порівняти їхню кількісну представленість в житті, припустити часову представленість кожної з них; встановити чинники психічного розвитку людини в період дорослості; відмітити роль активності самої людини у будуванні власного життя за своїм «сценарієм» на відміну від попередніх етапів. Зробити висновки щодо спадкоємності етапів розвитку людини протягом життя, індивідуальних варіантів життєдіяльності людини, відповідальності за своє життя, «авторства» в організації середовища, що визначає рівень розвитку людини.

 5. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 16

 1. Вимоги професії до людини, проблема відповідності вимогам.

 2. Особистісна активність людини та система стійко домінуючих потреб, мотивів, інтересів, орієнтацій.

 3. Ринок праці як сукупність соціально-економічних відносин між державою, роботодавцями й робітниками.

 4. Визначте власні цілі щодо професійної кар’єри. Перевірте існуючі цілі с точки зору їхньої перспективності, активізуючого потенціалу, життєздатності. Письмово виконати наступне завдання, спрямоване на усвідомлення можливих перешкод у реалізації планів. Для цього письмово відповісти на запитання: що конкретно я мушу зробити, взнати, вивчити; чия допомога мені потрібна; що може утруднити просування планів; з ким я маю співробітничати, взаємодіяти; чи немає кращого шляху досягнення цілей.

 5. Аналіз особливостей власних цілей професійної кар’єри оформити у висновках.

 6. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 17

 1. Ставлення до праці, мотивація трудової діяльності особистості.

 2. Професійна компетентність як результат розвитку фахівця.

 3. Визначення сенсу професійної кар’єри та кар’єрного успіху.

 4. За допомогою повільних асоціацій до понять, що відбивають професійну діяльність людини, вивчити характер ставлення до професійної діяльності в цілому. До понять труд, робота, навчання, професія, кар’єра, бізнес, обов’язки, борг (обов’язок), освіта, безробіття знайти асоціативний рядок. Провести аналіз асоціацій до означених понять, відповівши на запитання: яка емоційна забарвленість характерна словам, що містяться у відповідному ряді понять? в якій мірі між пов’язаними певними зв’язками поняттями спостерігається узгодженість, чи відсутня між ними суперечливість? в якій мірі усвідомлюється зв’язок понять, що мають сутнісний зв’язок «мета-засіб»? Визначити засоби реалізації професіональних планів, дослідити уявлення про їхні внутрішні зв’язки, їхню взаємообумовленість.

 5. Зробіть висновки про рівень усвідомленості сутності понять, які стосуються професійної сфери людини; усуньте протиріччя між ними, якщо вони виявилися; встановіть причинно-наслідковий зв’язок між ними; з’ясуйте, за умови яких чинників можуть бути реалізовані професійні плани.

 6. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 18

 1. Індивідуальні особистісні фактори успішності професійної кар’єри.

 2. Умови реалізації індивідуальних цілей в конкурентній взаємодії.

 3. Принцип аналізу робочого місця та формулювання адекватних вимог до місця майбутньої роботи.

 4. Провести аналіз понять, пов’язаних з активізацією до дії, порівняти поняття, що впливають на діяльність людини, за критерієм їхнього активізуючого потенціалу: план, прогноз, надія, мрія, намір, віра, очікування, припущення, мета. Провести аналіз понять з точки зору раціональності/емоціональності їхньої основи (яка складова перебільшує). Усвідомити зв’язок кінцевого результату діяльності та характеру засади, на якій має ґрунтуватися діяльність. Визначити умови, за якими діяльність суб’єкта може мати активний, цілеспрямований та реалістичний характер. Зробити висновок про психологічні утворення: які з них за своєю суттю мають сприяти реалізації діяльності, або таких, що не містять в собі активізуючого, дійового потенціалу.

 5. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 19

 1. Суб’єктивні й об’єктивні критерії кар’єрного успіху.

 2. Визначення поняття цілей розвитку як процесу активної саморегуляції людини.

 3. Місце та значення професійної кар’єри у життєдіяльності людини.

 4. З’ясуйте принципи планування професійної кар’єри; визначте загальні закономірності планування, що мають призводити до бажаного результату. Запропонуйте конкретні кроки планування професійної кар’єри фахівця будь-якої професійної сфери. В ході розглядання та обговорення кроків планування професійної кар’єри визначте конкретні дії, які необхідно вживати фахівцю в найближчому й віддаленому майбутньому з тим, щоб забезпечити собі бажаний результат.

 5. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.


Варіант № 20

 1. Вимоги професії до людини, проблема відповідності вимогам.

 2. Місце та значення професійної кар’єри у життєдіяльності людини.

 3. Усвідомити актуальні для людини цінності, визначити їхній сенс, виявити взаємопов’язаність наявних цінностей, визначити їх як цілі майбутньої діяльності, визначити професійну діяльність як засіб реалізації цілей життєдіяльності, цінність майбутньої професії. Усвідомити власну систему цінностей, її ієрархію, взаємопов’язаність цінностей та потреб, цінностей та сенсу життя, цінностей і цілей діяльності; визначити свої цінності, аналізуючи свій життєвий досвід.

 4. Завдання дає змогу усвідомити особистісний сенс, який має кар’єра для суб’єкта, слугує основою для формування внутрішніх мотивів дій, дає можливість розглянути різні засоби їхньої реалізації, добрати необхідну інформацію для усвідомленого прийняття рішень щодо кар’єри.

 5. Усвідомити необхідність суб’єктивного визначення поняття “кар’єра” для подальшого моделювання кар’єрного маршруту. У завданні на першому етапі роботи необхідно відповісти на питання “Що таке кар’єра?”. Фіксуються будь-які визначення кар’єри. Другий етап передбачає аргументи власного визначення кар’єри, по можливості протилежні за смислом (наприклад, кар’єрний ріст - поспіх, інтриги – професіоналізм, успіх в роботі – завзята робота). На третьому етапі зробіть узагальнення питання, наприклад: що ж таке кар’єра; чому її можна визначити саме так; чи є край кар’єрному зросту; як відбувається просування по кар’єрних сходинах; чи завжди завзято працюючому вдається зробити кар’єру; чим ризикує людина, яка прагне кар’єри?

 6. Ознайомитися зі складовими, нормами та правилами складання резюме та представити власне резюме для подання вірогідному роботодавцю.ЗМІСТВСТУП…………………………………………………………………..….………

3

Робоча програма навчальної дисципліни………………………………………...

4

Тематичний план навчальної дисципліни……………………………………….

4

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………………………………………..

5

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ………………………………………………….………

6

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (до заліку)……………………………………………….…………………………


10

ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ………………………….………

11

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8). 01010401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Технологія проектування І адміністрування бд І сд" для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Технологія проектування І адміністрування бд...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8). 01010401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Психологія професійної праці» для студентів спеціальності 7(8). 01010401
«Психологія професійної праці» для студентів спеціальності 7(8). 01010401 – професійна освіта в металургії / Укл. М. В. Сурякова....
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8). 01010401 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Вступ до спеціальності"; розрахунки прикладів по відповідним розділам; додатковий матеріал зроблено у вигляді таблиць; індивідуальні завдання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів, які...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8). 01010401 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8). 01010401 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8). 01010401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогічні комунікації» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
«Педагогічні комунікації» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8). 01010401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Біокераміка" для студентів напряму 051301 хімічна технологія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Біокераміка” для студентів напряму 051301 –...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8). 01010401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Техніка та технологія галузі» для студентів напряму 030601 менеджмент
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Техніка та технологія галузі» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8). 01010401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання д о вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8). 01010401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи