Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових icon

Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових
Скачати 123.71 Kb.
НазваБлагодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових
Дата07.11.2012
Розмір123.71 Kb.
ТипКонкурс

Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна)

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна)


Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів на честь 110 річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця


Формування ефективної стратегії адаптації нобелевських ідей для пояснення та прогнозування наслідків сучасних процесів у світовій економіці є безумовно найактуальнішою задачею, яку повинна вирішувати міжнародна наукова спільнота. Одним з компонентів такої стратегії є проведення Міжнародних наукових студентських конкурсів у галузях знань, що відмічаються Нобелевською премією.

Враховуючи винятковий авторитет Нобелівських лауреатів у суспільстві, організація такого заходу, що спрямований на популяризацію, глибоке вивчення та забезпечення практичного використання їх наукових доробок, саме на тлі перетворень у суспільній свідомості, які зумовлені швидкими змінами в світовій економіці, є нагальною потребою часу. Саме нобелевські ідеї, котрі витримали перевірку часом, можуть стати тим каталізатором, який буде сприяти принциповим змінам тенденції розвитку економіки та суспільства. Нобелівський рух наразі можна розглядати, як один з виключних факторів, що сприяє пришвидшенню процесу сприйняття та усвідомлення цих змін на загальносуспільному рівні та рівні окремих людей.

Виходячи з таких міркувань, Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля, що є одним з провідних вищих навчальних закладів України, прикладає великі зусилля для створення умов творчого розвитку юнацтва та молоді, формування на базі ідеалів Нобелевського руху самобутнього людського інтелектуального капіталу з початкових етапів становлення майбутніх вчених та практичних фахівців у школі та вищому навчальному закладі.

Мета Конкурсу - популяризація, глибоке вивчення та забезпечення практичного використання наукової спадщини Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця, активізація наукової роботи молодих вчених та студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу.

Завдання Конкурсу:

   • залучення наукової молоді до більш глибокого засвоєння теоретичної спадщини видатних вчених сучасності, до проведення наукових досліджень розвитку світової економіки на основі використання розробок лауреатів Нобелівської премії;

   • виявлення обдарованої молоді для розробки проектів її підтримки й присудження грантів;

   • сприяння міжнародній мобільності студентів та молодих науковців, встановлення контактів між молодими дослідниками різних країн, які будуть сприяти формуванню атмосфери згоди у світовому молодіжному середовищі;

   • виховання особистої відповідальності за проведення наукових досліджень;

   • формування традицій проведення наукових досліджень світового рівня;

   • використання наукового потенціалу молоді для вирішення актуальних проблем розвитку держави та світу.Умови участі в Конкурсі

Участь в Конкурсі можуть приймати студенти вищих навчальних закладів, аспіранти, молоді науковці.

^ Структура конкурсного завдання

1. Усі учасники Конкурсу виконують наукову роботу та есе. Есе виконується всіма учасниками Конкурсу на загальну тему «Роль наукових робіт лауреатів Нобелівської премії в сучасному глобальному світі», обсягом 1-2 друкованих сторінки (3 000 знаків з пробілами).

2. На Конкурс подаються наукові роботи: підготовлені індивідуально студентами або колективно студентськими творчими групами (не більше 3 осіб); підготовлені самостійно (індивідуально) аспірантами та молодими вченими. На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

Орієнтовні теми конкурсних робіт наведені в Додатку А. Перелік тем конкурсних робіт є відкритим і може бути доповнений за пропозиціями учасників Конкурсу.

Конкурсна робота повинна складатися з назви, анотації, ключових слів, вступної частини, основної частини та висновків. В анотації мовою роботи та англійською мовою стисло (3-5 речень) подаються основні результати дослідження. У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема, ставиться мета роботи, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються обрані конкурсантом методи. В основній частині стисло, але зрозуміло подається виклад самостійної роботи конкурсанта. У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе теоретичне і практичне застосування. Робота повинна містити посилання на використану літературу та супроводжуватися списком використаних джерел та літератури.

Обсяг роботи не повинен перевищувати 10-12 друкованих аркушів (16-20000 знаків з пробілами).

^ Перелік документів, необхідних для участі в Конкурсі

 • заява учасника (додаток Б «Заява учасника конкурсу»);

 • конкурсна робота, оформлена згідно вимогам (додаток В «Вимоги до конкурсної роботи»);

 • есе на тему «Роль наукових робіт лауреатів Нобелівської премії в сучасному глобальному світі». Подача цього есе є обов’язковою вимогою.

 • для студентів та аспірантів - відгук наукового керівника та рекомендація кафедри, для молодих вчених – відгук наукового керівника та рецензія доктора наук;

 • копія документа, що засвідчує особу учасника (копія паспорту);

 • копія документа, що засвідчує статус (студент, аспірант, працівник) та приналежність учасника до вищого навчального закладу, від імені якого представляється робота (може мати форму endorsement letter);

 • копії документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта (наприклад, копія публікацій, сертифікатів учасника наукових конференцій, копії дипломів про перемогу та призове місце на наукових конкурсах (олімпіадах), копії патентів тощо). Для участі у конкурсі достатньо подати відомості лише про один із зазначених вище елементів публічної апробації (на вибір: або публікацію, або перемогу на конкурсі);^ Критерії оцінювання

Конкурсні роботи оцінюються в балах за критеріями:

з/п

Критерії оцінки

Бали

1

Постановка проблемного питання, мети роботи

0 – 25 балів

2

Обґрунтування методів та підходів до вирішення поставленого завдання

0 – 25 балів

3

Системний підхід, вміння розкрити тему

0 – 25 балів

4

Самостійність суджень, оцінок та висновків

0 – 25 балів

5

Наукова новизна результатів роботи

0 – 25 балів

6

Практична значимість результатів роботи

0 – 25 балів

7

Науковий стиль викладення матеріалу

0 – 25 балів

8

Презентабельність роботи, відповідність вимогам

0 – 25 балів
^ Максимальна оцінка роботи

200 балів

Організаційний комітет Конкурсу проводить оцінювання наукової діяльності конкурсантів, відповідно до поданих на конкурс документів, що її підтверджують, а також оцінювання есе, яке подається конкурсантом:

-оцінювання наукової діяльності конкурсантів відбувається згідно до наступної класифікації:

-публікація в міжнародному науковому виданні, що видається поза межами країни, призове місце (1-3 місце) в міжнародному науковому конкурсі (олімпіаді); патент на винахід / корисну модель; – 25 балів;

-публікація в національному науковому виданні; призове місце (1-3 місце) в загальнонаціональному науковому конкурсі (олімпіаді) – 20 балів;

-участь в міжнародній / загальнонаціональній науковій конференції (підтверджується наявністю ПІБ конкурсанта в програмі конференції або наявністю опублікованих тез доповіді або сертифікатом про участь) – 15 балів;

-участь в інших наукових конференціях та інші наукові досягнення, які не увійшли до переліку попередніх – 10 балів.

-максимальна оцінка за есе конкурсантів становить 25 балів.

^ Максимальна кількість балів, які може отримати конкурсант дорівнює 250 балів.

Процедура проведення та формат визначення переможців

Усі роботи надсилаються електронною поштою на адресу nobelforum@duep.edu в термін з 01.02.2011 р. до 01.03.2011 р. Кінцевий термін подання робіт 1 березня 2011 року.

З 1 лютого 2011 р. усі конкурсні роботи розміщуються на сайті Благодійного фонду «Планета Альфреда Нобеля». Члени Наукового комітету знайомляться з запропонованими роботами та оцінюють їх. Результати оцінювання надсилаються організаторам до 1 квітня 2011 р. Організаційний комітет до 10 квітня 2011 р. узагальнює пропозиції членів Наукового комітету та оголошує підсумки Конкурсу на сайті Благодійного фонду «Планета Альфреда Нобеля».

^ Нагородження переможців

Переможці Конкурсу визначають в двох категоріях: перша – студенти, аспіранти; друга – молоді вчені. За результатами експертизи конкурсних робіт передбачено наступні нагороди: Дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів Благодійного Фонду «Планета Альфреда Нобеля», спеціальні призи і грошова винагорода, запрошення до участі у Міжнародному Нобелівському економічному форумі (Дніпропетровськ, Україна), публікація кращих конкурсних робіт в Бюлетені Міжнародного Нобелівського економічного форуму та інших фахових видання Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля.

За рішенням Організаційного комітету учасники Конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними (заохочувальними) призами.

Додаток А

Перелік наукових тем конкурсних робіт


 1. Економіко-статистичні методи досліджень С.Кузнеця.

 2. Еволюція норми накопичення капіталу в розвинених країнах.

 3. Обсяг та розподілення інвестицій як основа економічного розвитку країни.

 4. Циклічні коливання в міжнародній торгівлі.

 5. Динаміка виробництва та цін: сучасні тенденції та перспективи.

 6. Взаємозв’язок між економічними коливаннями та довгостроковим економічним ростом.

 7. Національний дохід та формування капіталу країни.

 8. Кількісні аспекти економічного росту країни.

 9. «Цикли Кузнеця» - сучасна інтерпретація.

 10. Структурні зміни в світовій економіці під впливом глобалізації.

 11. Дія «Закону Кузнеця» в країнах, що розвиваються.

 12. Вплив економічної та соціальної структури суспільства на процес розвитку.

 13. Трансформація ідей С.Кузнеця в сучасній теорії економічного росту.

 14. Роль системи національних рахунків С.Кузнеця в розвитку економічної теорії.

 15. Сучасна міжнародна система національних рахунків: шляхи розвитку.

 16. Міжнародні ринки: досвід подолання кризи.

 17. Глобалізація та її вплив на розвиток світового виробництва.

 18. Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізації.

 19. Економічні дослідження та аналіз інвестиційних процесів.

 20. Особливості формування інвестиційної політики в країнах світу.

 21. Особливості функціонування фінансових систем в посткризових умовах.

 22. Економіко-математичні моделі та інформаційні технології в дослідженнях соціально-економічних проблем.

 23. Модернізація системи державного регулювання економічного розвитку країн.

 24. Інноваційні методи економічних досліджень.

 25. Інтелектуальний потенціал сучасного світу.

Додаток А


Заява

учасника конкурсу наукових робіт молодих вчених та студентів на честь 110 річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця


Прізвище, ім’я, по батькові
Дата народження

Поштова адреса

Контактний телефон,

e-mail
Місце навчання / роботи

Курс, спеціальність / посада
Шифр роботи

Тема роботи

Науковий керівник, посада^ Перелік документів, які я подаю для участі у конкурсі (відмітити в сусідній чарунці що саме):
Заявка на участь у Конкурсі
Самостійна конкурсна робота
Есе
Відгук наукового керівника
Рекомендація кафедри Рецензія (потрібне підкреслити)
Копія паспорту (завірена підписом)
Копія документу, що засвідчує приналежність учасника до вищого навчального закладу
Копії документів, що підтверджують наукову діяльність за науковим напрямом, за яким подається конкурсна робота
Довідка про те, що робота, яка подається на конкурс, не була раніше удостоєна інших премій та нагород


Дата надання документів до Організаційного комітету _________________


Особистий підпис учасника _______________________________________


Додаток В

^ Вимоги до конкурсної роботи


Конкурсна робота надсилається електронною поштою безпосередньо оргкомітету Конкурсу разом з іншими документами.

^ Обсяг роботи – до 12 друкованих сторінок (20 000 знаків з пробілами) формату А4, віддрукованих через 1,5 інтервалу, розмір шрифту – 14, гарнітура – Тіmes New Roman, вирівнювання – по ширині листа. Параметри сторінки (поля): зверху – 2, знизу – 2, зліва – 3, справа – 1,5 см.

^ Робота повинна містити: назву, анотацію мовою роботи та англійською мовою, ключові слова, вступ, основну частину та висновки.

Назва повинна коротко та чітку відображати основний зміст роботи.

В анотації стисло (3-5 речень) подаються основні результати дослідження.

Після анотації розміщують перелік ключових слів (до 10 слів), який відображає основну проблематику роботи.

У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема, ставиться мета роботи, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються обрані конкурсантом методи.

В основній частині стисло, але зрозуміло подається виклад результатів дослідження, самостійних висновків та пропозицій конкурсанта.

У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе теоретичне і практичне застосування.

Робота повинна містити посилання на використану літературу та супроводжуватися списком використаних джерел та літератури.

^ Оформлення роботи включає (див. зразок):

 • шифр роботи - складається з перших літер прізвища та ім’я латиницею та двох цифр (наприклад, PI12 – Петров Іван)- і надається самим конкурсантом;

 • анотацію мовою роботи і англійською мовою;

 • ключові слова;

 • текст роботи;

 • список літератури в алфавітному порядку (на всі першоджерела повинні бути посилання у тексті статті).

Мови конкурсної роботи – українська, російська, англійська.

^ Зобов’язання автора (авторів): автор (и) зобов'язаний (і) ретельно вичитати роботу і на останній сторінці поставити свій підпис і дату. У випадку, коли авторів декілька, роботу підписують усі автори.

Відповідальність за науково-методичний рівень роботи, обґрунтованість висновків, достовірність фактів несуть автори, науковий керівник та рецензент.

Конкурсні роботи, які не відповідають встановленим вимогам, тематиці конкурсу або оформлені недбало, організаційним комітетом Конкурсу не приймаються.

^ Зразок оформлення роботи

PI12

ДІАГНОСТИКА ЗМІНИ організаційної структури в залежності від життєвого циклу компанії


В статті розглянуто типи організаційних структуру компаній, проаналізовано їх зміну протягом життєвого циклу. Виділені основні переваги та недоліки організаційних структур різних типів, розроблено діагностичну карту організаційних структур компанії відповідно до етапу життєвого циклу.

^ Ключові слова: організація, життєвий цикл, організаційна структура, діагностика

In the article the types of organizational are considered structure of companies; their change is analyses during a life cycle. Basic advantages and lacks of organizational structures of different types are selected. An author is developing the diagnostic card of organizational structures of company in accordance with the stage of life cycle.

Keywords: organization, life cycle, organizational structure, diagnostics


Поточне століття асоціюється з епохою змін, коли всі значущі події розвиваються прискореними темпами. ….……………………………………….

Формальні організації вважаються правовими формами підприємницької діяльності: "організація - це об'єднання двох або більше осіб, які є суб'єктами права" [5 с. 399].

Висновки. Теорія життєвого циклу та її практичний інструментарій дають змогу підприємствам адаптуватись до зовнішніх динамічних змін, які характерні для сучасної України………………………………………………….

Література

1.


 Молоді науковці – наукові, науково-педагогічні працівники наукових установ та вищих навчальних закладів віком до 35 років, які не мають наукового ступеню та вченого звання

Схожі:

Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових iconБлагодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права (Україна) Міжнародний нобелевський інформаційний центр (Росія) Всесвітня Нобелівська економічна студентська Інтернет-олімпіада
Нобелевський рух наразі можна розглядати, як один з виключних факторів, що сприяє пришвидшенню процесу сприйняття та усвідомлення...
Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових iconБлагодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна)
Одним з компонентів такої стратегії є проведення Міжнародних наукових студентських конкурсів у галузях знань, що відмічаються Нобелевською...
Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових iconІнформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) Інститут економіки І менеджменту внз «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м.
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових iconІнформаційний лист інститут економіки І менеджменту внз «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ) Кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м.
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових iconІнформаційний лист кафедра обліку І аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) Інститут економіки І менеджменту внз «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м.
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових iconДніпропетровський університет імені альфреда нобеля

Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових iconДніпропетровський університет імені альфреда нобеля

Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових iconДніпропетровський університет імені альфреда нобеля

Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових iconДніпропетровський університет імені альфреда нобеля

Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових iconДніпропетровський університет імені альфреда нобеля

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи