Підвищення рівня капіталізації пат кб «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи icon

Підвищення рівня капіталізації пат кб «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи
Скачати 79.25 Kb.
НазваПідвищення рівня капіталізації пат кб «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи
Дата26.09.2012
Розмір79.25 Kb.
ТипДокументи

Дуброва К.Г.,

студентка 5-го курсу

Національного університету "Острозька академія"

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор Левицька С.О.


Підвищення рівня капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи


Ефективна діяльність банківської системи залежить від рівня її капіталізації. Загалом висококапіталізована банківська система — це важлива складова ринкової економіки, яка сприяє мобілізації й вільному руху капіталів, нагромадженню банківських ресурсів для структурної перебудови економіки й розвитку підприємництва.

Актуальність досліджуваної проблематики зумовлена тим, що розвиток банківської системи України в умовах нестабільності світового фінансового простору та необхідність впровадження антициклічного вітчизняного банківського регулювання визначає для комерційних банків потребу у залученні додаткових джерел капіталу для зміцнення фінансової стійкості, підвищення рівня капіталізації, зростання ефективності діяльності. В рамках розвитку банківського сектору України постала необхідність детальнішої та ґрунтовнішої оцінки процесів формування, структури, достатності, ефективності управління капіталом комерційного банку як важливої складової прибуткової діяльності фінустанови.

Питанням суті банківського капіталу, принципам та механізмам його формування, капіталізації банківської системи присвячено багато праць як вітчизняних, так зарубіжних авторів. Ці проблеми досліджували такі вітчизняні науковці: М.Алексєенко, І. Бланк, А. Васюренко, А. Вожжов, І. Гуцало, О. Дзюблюк, А. Мороз, М. Мирун, А. Пересада, Л. Примостка, М. Савлук, також зарубіжні — Ю.Бригхем, Л. Гапенскі, В. Колесников, В. Кисельов, Ф. Мишкін, М. Міллер, Г.Панова, Е. Рід, П. Роуз, Дж. Сінкі, В.Усоскин та інші.

Метою дослідження є виявлення пріоритетних напрямків підвищення рівня капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк» на основі вивчення теоретичних, оцінки практичних аспектів обраної проблематики та обґрунтування їх вдосконалення.

ПАТ КБ «Приватбанк», функціонуючи в умовах української банківської системи та підпадаючи під нормативно-правове регулювання НБУ, з метою забезпечення стабільності, фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності діяльності, зміцнення своїх лідируючих позицій на ринку потребує підвищення рівня капіталізації. На основі аналізу динаміки власного капіталу, який є основою формування ресурсної бази визначимо рівень достатності капіталу банку (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка складу власного капіталу ПАТ КБ «Приватбанк» за 2009-2011 роки, млн. грн.

Показники

Роки

Абсолютне відхилення, млн.грн.

Темп приросту, %

2009

2010

2011

2010-2009

2011-2010

2010/

2009

2011/

2010

Статутний капітал

7810,87

8860,20

13545,17

1049,33

4684,97

13,43

52,88

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1142,98

1499,98

1572,31

357,00

72,33

31,23

4,82

Резервні та інші фонди банку

1316,87

1519,79

1609,78

202,92

89,99

15,41

5,92

Усього власного капіталу

10270,72

11879,97

16746,98

1609,25

4867,25

15,67

40,97

Джерело: за даними [5]

Як свідчать дані таблиці 1, найголовнішою причиною зростання власного капіталу банку, було збільшення статутного капіталу «Приватбанку». Так у 2009 році він становив 7810,87 млн. грн., протягом 2010 року зріс на 13,43 % і становив 8860,2 млн. грн., а на кінець 2011 року збільшився ще на 52,88 % до значення показника 13545,17 млн. грн. Зростання статутного капіталу протягом досліджуваного періоду відбувалося у формі внесків за акціями нового випуску, капіталізації дивідендів акціонерів. Зріс також нерозподілений прибуток банку із значення 1142,98 млн. грн. у 2009 році до значення 1572,31 млн. грн., тобто на 37,56 %. Динаміка показника свідчить, що банк частину прибутку не розподіляв на виплату дивідендів акціонерам, а утримував з метою реінвестування в свою діяльність. У 2009 році резервні та інші фонди банку становили 1316,87 млн. грн., у 2010 році кошти резервних фондів призначені для покриття можливих збитків та інших витрат зросли на 15,41 % порівняно із 2009 роком, у 2011 році збільшилися ще на 5,92 % у порівнянні із 2010 роком і становили 1609,78 млн. грн. Зростання обсягу резервних фондів було пов`язано з підвищенням нормативних вимог Національного банку України до рівнів ризиковості банківської діяльності. Тому в досліджуваний період значно скоротились доходні операції банку на користь збільшення недоходних операцій, що відбилось на показниках доходності та ефективності діяльності в бік їх зниження. В загальному обсяг власного капіталу банку збільшився на 6476,26 млн. грн., або на 63,06 %, досягнув значення 16746,98 млн. грн. у 2011 році.

На основі проведеної оцінки стану капіталізації Приватбанку, варто зазначити, що ПАТ має потенціал до зростання прибутку, підвищення ефективності діяльності банку, збільшення спроможності власним капіталом генерувати чистий прибуток, проте це можливо за рахунок оптимізації структури джерел фінансових ресурсів, зростання обсягу власного капіталу, тобто підвищення його капіталізації як чинник збереження стабільності банку.

Рекомендації щодо зростання рівня капіталізації Приватбанку, зумовлені тим, що менеджери банку ставлять важливу стратегічну мету, досягнення якої потребує міцної ресурсної бази. Основний пріоритет у роботі банку - довгостроковий інтерес клієнтів. Стратегічна мета банку бути лідером в Україні з надання населенню і юридичним особам усіх форм власності платіжних та інших банківських послуг, маючи показники доходності, прибутковості і надійності найкращі серед найбільших банків країни [5].

Запропонуємо деякі джерела збільшення власного капіталу ПАТ КБ «Приватбанк», які є найбільш привабливими для банку з огляду на його фінансовий стан та забезпечать суттєве підвищення його рівня капіталізації:

 • Зростання обсягу статутного капіталу за рахунок розміщення акцій власної емісії

Наростити свій статутний капітал Приватбанк може шляхом збільшення номінальної вартості його акцій через реінвестування прибутку, а також внаслідок збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом залучення додаткових внесків від старих чи нових акціонерів.

Проте стимулюючим чинником прискорення капіталізації банку було б надання дозволу зборам акціонерів банків спрямовувати прибуток повністю або частково (наприклад, відповідно до рівня інфляції) на збільшення статутного капіталу пропорційно часткам засновників без справляння з них сум податків. Оподатковувати потрібно при продажі акцій чи паїв банку в установленому порядку, що посилить зацікавленість власників банків у спрямуванні прибутків на поповнення статутного капіталу [1, 43].

 • Нерозподілений прибуток банку.

Головним внутрішнім джерелом нарощення обсягів капіталізації для банку слід вважати прибуток, який водночас є функцією інвестиційної, фінансової та дивідендної політики.

 • Використання гібридних інструментів капіталу банку

Особливістю гібридних інструментів є те, що банк може залучити кошти інвесторів: не надаючи права власності, розміщуючи кошти на довгостроковій (іноді безстроковій) основі в обмін на сталість доходу [2, 33].

 • Залучення субординованого капіталу

Аналізуючи нормативно-законодавчу базу та досвід банків шодо використання коштів субординоваго боргу для нарощування власного капіталу, вважаємо, що банку доцільно використовувати це джерело підвищення рівня капіталізації.

 • Продаж активів та оренда нерухомості

Для поповнення капіталу Приватбанк може проводити продаж активів, зокрема будівель, споруд, офісів, котрі належать банку, з одночасною довгостроковою їх орендою у нових власників. Одним із можливих зовнішніх джерел зростання обсягу власного джерел зростання обсягу власного капіталу банку є бонусна емісія.

 • Ефективна система корпоративного управління банку

Міжнародні принципи корпоративного управління банків ґрунтуються на необхідності розроблення корпоративної концепції кожного банку на основі класичних функцій управління – планування показників діяльності, аналізу діяльності в контексті ефективних процедур надання банківських послуг, організації бізнес-процесів, координування дій між структурними підрозділами, ефективної мотивації працівників, контролю за виконання встановлених планових показників у банку. Така концепція має забезпечувати компроміс інтересів між менеджментом банку та його акціонерами (власниками), тобто забезпечувати ефективну структуру корпоративного управління у банку [3, 80].

Отже, в нестабільних умовах національної економіки ефективне управління власним капіталом банку є запорукою активізації його підприємницької діяльності, зміцнення фінансового стану, підвищення довіри економічних агентів до установи банківської системи і розширення кредитної підтримки розвитку реального сектору економіки. Нарощування власного капіталу Приватбанку може бути забезпечено за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел, вибір яких слід здійснювати з урахуванням усієї сукупності чинників, що визначають можливості та доцільність їх викорис­тання. Пріоритетними джерелами зростання рівня капіталізації на сьогодні для банку є збільшення статутного капіталу, що може бути забезпечено за рахунок коштів існуючих чи нових акціонерів, а також реінвестування чистого прибутку. Залучення банком коштів на умовах субординованого боргу доцільно здійснювати з урахуванням переваг і недоліків, що притаманні цьому джерелу нарощування власного капіталу банку.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Олійник Д. Ресурсна база українських комерційних банків як джерело ліквідності / Д. Олійник // Банківська справа. – 2009. – №2. – С. 42-44.

 2. Панасенко Г. Способи та інструменти формування ресурсного потенціалу банківської установи / Г. Панасенко, А. Резніченко // Банківська справа. – 2011. - №1. – С. 32-49.

 3. Правик Ю. Банківська система України в період фінансової кризи: впровадження антикризових заходів / Ю. Правик // Банківська справа. – 2011. - №1. – С. 76-88.

 4. Стукало Н.В. Розвиток банківської системи України в контексті прийняття рекомендацій Базельського комітету // Н.В. Стукало, М.В. Литвин // Фінанси України. – 2011. - № 7. – С. 62-72.

 5. ПАТ КБ «Приватбанк». – Режим доступу: http://privatbank.ua/

Схожі:

Підвищення рівня капіталізації пат кб «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи iconАнотація чайка В. Ю. Механізм оцінки фінансових ресурсів банківської установи та підвищення ліквідності І фінансової стійкості (на прикладі «пат кб приватбанк відділення Східне» ). – Рукопис
Чайка В. Ю. Механізм оцінки фінансових ресурсів банківської установи та підвищення ліквідності І фінансової стійкості (на прикладі...
Підвищення рівня капіталізації пат кб «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи iconЗаявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації
«Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації»
Підвищення рівня капіталізації пат кб «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи iconЗаявк а на участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації
«Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації»
Підвищення рівня капіталізації пат кб «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи iconБібліотека структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності
С 87 Структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності: реком список джерел (2005-2010) / Харків...
Підвищення рівня капіталізації пат кб «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи iconСигнально-індикативна модель оцінки стабільності банківської системи
Зважаючи на визначальну частку банківської системи у структурі фінансового сектору України, надзвичайно важливим є своєчасне виявлення...
Підвищення рівня капіталізації пат кб «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи iconВасильковський Д. О. магістрант, двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Однією з ключових умов ефективного функціонування банку будь-якої країни є забезпечення належного рівня його ліквідності. Наявність...
Підвищення рівня капіталізації пат кб «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи iconМетод діагностування рівня капіталізації страхових компаній з використанням теорії нечіткої логіки
Вних показників для діагностування рівня капіталізації страхових компаній за основними напрямами: достатність капіталу, ефективність...
Підвищення рівня капіталізації пат кб «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи iconФ.І. Шпиг дослідження факторів стабілізації та підвищення надійності банківської системи україни
Д'яконова, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу", Ф.І. Шпиг
Підвищення рівня капіталізації пат кб «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи iconОргкомітет конференції голова та співголова оргкомітету: новіков о.Є
«Особливості сучасного функціонування та розвитку фінансової системи: національні та міжнародні аспекти»
Підвищення рівня капіталізації пат кб «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи iconИсследование на получение образовательно-квалификационного уровня " Магистр" за специальностью 03050801 "Финансы и кредит". Тнту им. І. Пулюя. Тернополь, 2014
Целью данной работы является теоретическое обоснование и представления мероприятий, которые будут способствовать улучшению ликвидности...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи