Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет
Скачати 166.9 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет
Дата01.08.2012
Розмір166.9 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний технічний університет


Затверджую:

Декан факультету

О.І. Калініченко ________________


"____"________________2006 р.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ

Інформаційні технології в маркшейдерії


Факультет

Гірничо-геологічний

Спеціальність

^ Маркшейдерська справа

Кафедра

Маркшейдерська справа

Курс

5

Група

М-06с

Навчальний рік

2006-2007

Семестр

Осінній


^ Навантаження з дисципліни


Загальна кількість годин -

146

Аудиторне навантаження годин

-

28

Самостійна робота студента, годин

-

118

з них:з них:лекції

-

14

підготовка до аудиторних занять

-

82

лабораторні заняття

-

14

(не менше 50% від аудиторного навантаження)практичні заняття

-
курсовий проект (робота)

-

36

семінарські заняття

-
індивідуальні завдання

-

(не менше 9 годин на 1 завдання)Контрольні заходи, годин

-
самостійне вивчення розділів дисципліни

-
Семестровий контроль – екзамен


ГРАФІК

навчальних занять і самостійної роботи студентів

Види навчального

навантаження

Навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Аудиторні

Лекції
2
2
2
2
2
2
2

Лабораторні роботи
2
2
2
2
2
2
2

Практичні заняттяСемінарські заняттяКонтрольні заходи *Загалом ауд. навантаж.
4
4
4
4
4
4
4

СРС

Підгот. до ауд. занять
6

6

7

6

6

7

6

6

7

6

6

7

6

Курсове проектування3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Індивідуальні завданняСамост. вивч. розділівЗагалом СРС
6

9

10

9

9

10

9

9

10

9

9

10

9

Всього
10

9

14

9

13

10

13

9

14

9

13

10

13

* Умовні позначення: МК – модульний контроль; ПК – поточний контроль

Розклад консультацій
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


Затверджено на засіданні кафедри 31 серпня 2006 р., протокол №1

Тематичний зміст дисципліни

Модуль 1

№ тижня

Дата

Найменування теми лекції

Кількість годин

Теми практичних і лабораторних занять

Кількість годин

Література

6

02.10.06

^ Поняття банка даних. Визначення банка даних. Переваги банків даних. Передумови широкого використання банків даних. Вимоги до банків даних.

2

Вивчення команд інтегрованого середовища СУБД MS Access 2000

2

[1-7]

8

16.10.06

^ Компоненти банка даних. Склад банка даних. Інформаційна компонента. Програмні засоби. Мовні засоби. Технічні засоби. Організаційно-методичні засоби. Адміністратори банка даних. Користувачі банків даних. Категорії користувачів. Функції адміністратора банка даних. Зв'язки адміністратора банка даних.

2

Створення і редагування баз даних в MS Access 2000

2

[1-7]

10

30.10.06

^ Класифікація банків даних. Класифікація баз даних. Класифікація систем управління базами даних (СУБД). Класифікація банків даних за за економіко-організаційними ознаками. Етапи проектування баз даних. Даталогічна модель бази даних. Фізична модель бази даних. Зовнішня модель. Інфологічна модель предметної області. Взаємозв'язок етапів проектування баз даних.

2

Сортування та індексування баз даних в MS Access 2000

2

[1-7]


^ Тематичний зміст дисципліни

Модуль 2

№ тижня

Дата

Найменування теми лекції

Кількість годин

Теми практичних і лабораторних занять

Кількість годин

Література

12

13.11.06

^ Загальні відомості про інфологічне моделювання. Поняття інфологічної моделі. Вимоги до інфологічної моделі. Компоненти інфологічної моделі. Побудова моделі "об'єкт–властивість–відношення". Типи зв'язків між об'єктом і його властивостями. Діаграми E–R екземплярів і типів. Характеристики різновидностей об'єктів. Узагальнені об'єкти. Агрегіровані об'єкти.

2

Злиття баз даних, з'єднання таблиць в MS Access 2000

2

[1-7]

14

27.11.06

^ Загальні відомості про даталогічне проектування. Вихідні дані та результат даталогічного проектування. Підхід до даталогічного проектування. Визначення складу бази даних. Введення штучних ідентифікаторів при опису об'єктів. Внутрішньозаписна структура бази даних. Характеристика запису. Міжзаписна структура бази даних.

2

Підготовка звітів в MS Access 2000

2

[1-7]

16


11.12.06


^ Проектування реляційних схем. Простий об'єкт з одиничними властивостями. Простий об'ект з множинними властивостями. Простий об'єкт з умовними зв'язками. Зв'язки між об'єктами типів 1:1, 1:М, М:М. Схема для агрегірованого об'єкту. Схема для узагальненого об'єкту.

2

Підготовка екранних форм для введення даних в MS Access 2000

2

[1-7]

18

25.12.06

Зв'яок типу "ціле-частина". Нормалізація відношень. Вертикальні та горизонтальні розбивки відношень. Взаємозв'язок між інфологічною та даталогічною моделями бази даних.

2

Формування запитів за допомогою SQL в MS Access 2000

2

[1-7]


^ Тематичний зміст самостійної роботи студентів

Вид СРС

Зміст СРС

Дата початку

Дата закінчення

Кількість годин

Підготовка до аудиторних занять

1. Підготовка до лекційних занять

2. Підготовка до практичних і лабораторних занять

Протягом семестру

82

Курсове проектування

1. Аналіз предметної області, визначення відношень.

2. Визначення та опис об'єктів відношень та їх властивостей

3. Визначення зв'язків між об'єктами відношень

4. Формування бази даних в MS Access 2000

5. Підготовка звіту за запитом до бази даних

6. Підготовка екранної форми для введення даних

7. Підготовка інструкції користувача бази даних

02.10

25.12

36

Індивідуальні завдання

Модуль 1

Модуль 2

Самостійне вивчення нового навчального матеріалу, який враховується в контрольних заходах

Модуль 1

Модуль 2^ Прізвища викладачів, які проводять заняття

Потік

Група

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні роботи

5

М-06с

Грищенков М.М.

-

Грищенков М.М.

Прудніков А.М.


^ Перелік рекомендованої літератури

1. Информационные системы и технологии в экономике: Учебник для высш. с/х учеб. заведений/ Т.П. Барановская, В.И. Лойко, М.И. Семенов, А.И. Трубилин; Под ред. В.И. Лойко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Фин. и стат., 2003. – 416 с.

2. Информационные технологии в радиотехнических системах: Учеб. пособие для вузов/ В.А. Васин, И.Б. Власов, Ю.М. Егоров и др.; Под ред. И.Б. Федорова. – 2 е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 768 с.

3. Информационные технологии в статистике: Учеб. для вузов/ Божко В.П., Гаспариан М.С., Гулидов А.П. и др.; Под ред. В.П. Божко, А.В. Хорошилова. – М.: Финстатинформ: КноРус, 2002. – 144 с.

4. Информационные технологии управления: Учеб. пособие для вузов/ Титоренко Г.А., Коноплева И.А., Макарова Г.Л. и др.; Под ред. Г.А. Титоренко; Всерос. заоч. фин.-экон. ин-т. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 280 с.

5. Информационные технологии управления: Учеб. пособие/ Под ред. Ю.М. Черкасова. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 216 с.

6. Ревунков Г.И. и др. Базы и банки данных и знаний: Учеб для вузов по спец. "Автоматизирован. системы обраб. информ. и упр."/ Г.И. Рекунков, Э.Н. Самохвалов, В.В. Чистов; Под ред. В.Н. Четверикова. – М.: Высш. шк., 1992. – 367 с.

7. Вейскас Дж. Эффективная работа: Microsoft Office Access 2003. – СПб.: Питер, 2005. – 1168 с.: ил.


Викладач ________________________ М.М. Грищенков


Зав. кафедрою ________________________ М.М. Грищенков


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет, кафедра вищої математики ім. В. В. Пака запрошує вас взяти участь у роботі четвертої...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет icon«донецький національний технічний університет» 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58 телефон (062) 301 03 64
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18. 11. 11 р. Донецький національний технічний університет призначений...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет
Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії зі спеціальності 090500 «Теплоенергетика»
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет
Маркшейдерська справа (Маркшейдерські роботи при будівництві підземних споруд та шахт)
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний технічний університет Інститут гірництва та геології – Гірничо-геологічний факультет Кафедра Технології
Спеціальність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи