Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет
Скачати 194.13 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет
Дата01.08.2012
Розмір194.13 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний технічний університет


Затверджую:

Декан факультету

О.І. Калініченко ________________


"____"________________2007 р.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ

Математична статистика в гірництві


Факультет

Гірничо-геологічний

Спеціальність

^ Маркшейдерська справа

Кафедра

Маркшейдерська справа

Курс

3

Група

М-05

Навчальний рік

2007-2008

Семестр

Осінній


^ Навантаження з дисципліни


Загальна кількість годин -

108

Аудиторне навантаження годин

-

60

Самостійна робота студента, годин

-

37

з них:з них:лекції

-

30

підготовка до аудиторних занять

-

37

лабораторні заняття

-
(не менше 50% від аудиторного навантаження)практичні заняття

-

30

курсовий проект (робота)

-
семінарські заняття

-
індивідуальні завдання

-

(не менше 9 годин на 1 завдання)Контрольні заходи, годин

-

11

самостійне вивчення розділів дисципліни

-
Семестровий контроль – екзамен


ГРАФІК

навчальних занять і самостійної роботи студентів

Види навчального

навантаження

Навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Аудиторні

Лекції
2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2
Лабораторні роботиПрактичні заняття
2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2
Семінарські заняттяКонтрольні заходи *

5

6

Загалом ауд. навантаж.
4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4
СРС

Підгот. до ауд. занять
2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

3

3

Курсове проектуванняІндивідуальні завданняСамост. вивч. розділівЗагалом СРС
2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

3

3

Всього
6

6

6

6

6

6

6

8

6

6

6

6

6

6

6

7

9

* Умовні позначення: МК – модульний контроль; ПК – поточний контроль

Розклад консультацій
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


Затверджено на засіданні кафедри 31 серпня 2007 р., протокол №1

Тематичний зміст дисципліни

Модуль 1

№ тижня

Дата

Найменування теми лекції

Кількість годин

Теми практичних і лабораторних занять

Кількість годин

Література

2

05.09.07

Випробування і події. Види випадкових подій. Класичне визначення імовірності. Основні формули комбінаторики. Приклади безпосереднього обчислення імовірностей. Відносна частота. Стійкість відносної часто­ти.

2

ЛР-1. Знаходженння статистичних характеристик ознаки

8

[1-12]

3

12.09.07

Обмеженість класичного визначення імовірності. Статистична імовірність. Геометричні імовірності. Теорема складання імовірностей несумісних подій. Повна група подій. Протилежні події. Принцип практичної неможливості малоімовірних подій.

2[1-12]

4

19.09.07

Добуток подій. Умовна імовірність. Теорема множення імовірностей. Незалежні події. Теорема множення для незалежних подій. Імовірність появи хоча би однієї події.

2[1-12]

5

26.09.07

Теорема складання імовірностей сумісних подій. Формула повної імовірності. Імовірність гіпотез. Формули Бейєса. Формула Бернуллі.

2

ЛР-2. Знаходження рівняння лінії регресії та оцінка його точності

8

[1-12]

6

03.10.07

Локальна теорема Лапласа. Интегральна теорема Лапласа. Імовірність відхилення відносної частоти від постій­ної імовірності в незалежних випробуваннях.

2[1-12]

7

10.10.07

Випадкова величина. Дискретні та безперервні випадкові величини. Закон розподілу імовірностей дискретної випадкової величини. Біноміальний розподіл. Розподіл Пуассона.

2[1-12]

8

17.10.07

Найпростіший потік подій. Геометричний розподіл. Гипергеометричний розподіл. Числові характеристики дискретних випадкових величин. Математичне очікування дискретної випадкової величини. Імовірностний смисл математичного очікування. Властивості математичного очікування. Математичне очікування кількості появ події в незалежних випробуваннях.

2[1-12]


^ Тематичний зміст дисципліни

Модуль 2

№ тижня

Дата

Найменування теми лекції

Кількість годин

Теми практичних і лабораторних занять

Кількість годин

Література

10

31.10.07

Відхилення випадкової величини від її математичного очікування. Дисперсія дискретної випадкової величини. Формула для обчислення дисперсії. Властивості дисперсії. Дисперсія кількості появ події в незалежних випробуваннях. Середньоквадратичне відхилення. Середньоквадратичне відхилення суми взаємно незалежних випадкових величин.

2

Перевірка статистичних гіпотез про рівність математичних очікувань

6

[1-12]

11

07.11.07

Однаково розподілені взаємно незалежні випадкові величини. Початкові та центральні теоретичні моменти. Визначення функції розподілу. Властивості функції розподілу. Графік функції розподілу. Визначення щільності розподілу. Імовірність попадання безперервної випадкової величини в заданий інтервал.

2[1-12]

12

14.11.07

Знаходження функції розподілу за звісною щільністю розподілу. Властивості щільності розподілу. Імовірностний смисл щільності розподілу. Закон рівномірного розподілу імовірностей. Числові характеристики безперервних випадкових величин. Нормальний розподіл. Нормальна крива. Вплив параметрів нормального розподілу на форму нормальної кривої.

2[1-12]

13

21.11.07

Імовірність попадання в заданий інтервал нормальної випадкової величини. Обчислення імовірності заданого відхилення. Правило трьох сигм. Поняття про теорему Ляпунова. Формулювання центральної граничної теореми. Оцінка відхилення теоретичного розподілу від нормального. Асиметрія и ексцес.

2

Перевірка статистичних гіпотез про рівність дисперсій

6

[1-12]

14

28.11.07

Функція одного випадкового аргумента та її розподіл. Математичне очікування функції одного випадкового аргумента. Функція двох випадкових аргументів. Розподіл суми незалежних доданків. Стійкість нормального розподілу.

2[1-12]
15

05.12.07

Розподіл «хі-квадрат». Розподіл Стьюдента. Розподіл F Фішера – Снедекора. Генеральна та вибіркова сукупності. Повторна та безповторна вибірки. Репрезентативна вибірка. Способи відбору.

2[1-12]

16

12.12.07

Статистичний розподіл вибірки. Эмпирична функція розподілу. Полігон і гістограма. Статистичні оцінки параметрів розподілу. Незміщені, ефективі та переконливі оцінки. Генеральна середня. Вибіркова середня. Оцінка генеральної середньої по вибірковій середній. Стійкість вибіркових середніх.

2

Перевірка статистичних гіпотез про закон розподілу

4

[1-12]

17

19.12.07

Групова та загальна середні. Відхилення від загальної середньої та його властивість. Генеральна дисперсія. Вибіркова дисперсія. Формула для обчислення дисперсії. Групова, внутрішньогрупова, міжгрупова та загальна дисперсії.

2[1-12]^ Тематичний зміст самостійної роботи студентів

Вид СРС

Зміст СРС

Дата початку

Дата закінчення

Кількість годин

Підготовка до аудиторних занять

1. Підготовка до лекційних занять

2. Підготовка до практичних і лабораторних занять

Протягом семестру

37

Курсове проектування

Індивідуальні завдання

Модуль 1

Модуль 2

Самостійне вивчення нового навчального матеріалу, який враховується в контрольних заходах

Модуль 1

Модуль 2^ Прізвища викладачів, які проводять заняття

Потік

Група

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні роботи

3

М-05

Назимко В.В.

Назимко В.В.

-


Перелік рекомендованої літератури

 1. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики: Учеб. пособие для вузов / А.Н. Бородин. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб: Лпнь, 2002. – 256 с.

 2. Бочаров П.П., Печенкин А.В. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов. – М.: Гардарика, 1998. – 326 с.

 3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов / В.Е. Гмурман. – 10-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2004. – 479 с.

 4. Горелова Г.В. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах и задачах с применением Excel: Учеб. пособие для вузов / Г.В. Горелова, И.А. Кацко. – 2-е изд., испр. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 400 с.

 5. Жлуктенко В.І. Теорія імовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник: У 2 ч. Ч. 2: Математична статистика / Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С.; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2001. – 336 с.

 6. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов / Под ред. В.А. Колемаева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 302 с.

 7. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов / Всерос. заоч. фин.-экон. ин-т. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 543 с.

 8. Прикладная статистика. Основы эконометрики: В 2 т: Учебник для вузов. – 2-е изд., испр. – М.: ЮНИТИ, 2001. -656 с.

 9. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов / В.С. Пугачев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 496 с.

 10. Теория вероятностей и математическая статистика: Базовый курс с примерами и задачами: Учеб. пособие для вузов / А.И. Кибзун, Е.Р. Горяинова, А.В. Наумов, А.Н. Сиротин; Под ред. А.И. Кибзуна. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 224 с.

 11. Теория статистики с основами теории вероятностей / Учеб. пособие для вузов / Елисеева И.И., Князевский В.С., Ниворожкина Л.И., Морозова З.А.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 446 с.

 12. Фигурин А.А. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов / Фигурин В.А., Оболонкин В.В. – Минск: Новое знание, 2000. – 208 с.Викладач ________________________ В.В.Назимко


Зав. кафедрою ________________________ М.М. Грищенков


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет, кафедра вищої математики ім. В. В. Пака запрошує вас взяти участь у роботі четвертої...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет icon«донецький національний технічний університет» 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58 телефон (062) 301 03 64
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18. 11. 11 р. Донецький національний технічний університет призначений...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет
Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії зі спеціальності 090500 «Теплоенергетика»
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет
Маркшейдерська справа (Маркшейдерські роботи при будівництві підземних споруд та шахт)
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний технічний університет Інститут гірництва та геології – Гірничо-геологічний факультет Кафедра Технології
Спеціальність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи