Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет
Скачати 170.23 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет
Дата01.08.2012
Розмір170.23 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний технічний університет


Затверджую:

Декан факультету

О.І. Калініченко ________________


"____"________________2006 р.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ

Математична обробка маркшейдерсько-геодезичних вимірювань


Факультет

Гірничо-геологічний

Спеціальність

^ Маркшейдерська справа

Кафедра

Маркшейдерська справа

Курс

3

Група

М-04

Навчальний рік

2006-2007

Семестр

Осінній


^ Навантаження з дисципліни


Загальна кількість годин -

54

Аудиторне навантаження годин

-

32

Самостійна робота студента, годин

-

17

з них:з них:лекції

-

16

підготовка до аудиторних занять

-

17

лабораторні заняття

-

16

(не менше 50% від аудиторного навантаження)практичні заняття

-
курсовий проект (робота)

-
семінарські заняття

-
індивідуальні завдання

-

(не менше 9 годин на 1 завдання)Контрольні заходи, годин

-

6

самостійне вивчення розділів дисципліни

-
Семестровий контроль – екзамен


ГРАФІК

навчальних занять і самостійної роботи студентів

Види навчального

навантаження

Навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Аудиторні

Лекції
2
2
2
2
2
2
2
2Лабораторні роботиПрактичні заняття
2
2
2
2
2
2
2
2Семінарські заняттяКонтрольні заходи *

3

3

Загалом ауд. навантаж.
4
4
4
4

3

4
4
4
4
3

СРС

Підгот. до ауд. занять
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Курсове проектуванняІндивідуальні завданняСамост. вивч. розділівЗагалом СРС
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Всього
5

1

5

1

5

1

5

4

5

1

5

1

5

1

5

1

4

* Умовні позначення: МК – модульний контроль; ПК – поточний контроль

Розклад консультацій
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


Затверджено на засіданні кафедри 31 серпня 2006 р., протокол №1

Тематичний зміст дисципліни

Модуль 1

№ тижня

Дата

Найменування теми лекції

Кількість годин

Теми практичних і лабораторних занять

Кількість годин

Література

2

06.09.06

Задачі та методи порівнювальних обчислень. Суттєвість параметричного порівнювання. Теорія параметричного порівнювання в звичайному викладанні. Теорія параметричного порівнювання в матричному викладанні.

2

ЛР-1. Порівнювання тріангуляційної мережі корелатним способом

4

[1-15]

4

20.09.06

Послідовність виконання параметричного порівнювання. Складання нормальних рівнянь. Вирішення нормальних рівнянь способом Гаусса.

2[1-15]

6

04.10.06

Вирішення нормальних рівнянь за допомогою зворотної матриці. Еквівалентні перетворення параметричних рівнянь поправок. Загальні положення оцінки точності за результатами параметричного порівнювання. Обчислення дисперсії [pvv] в параметричному порівнюванні.

2

ЛР-2. Порівнювання кутових вимірювань у мережі полігонометричних ходів корелатним способом

4

[1-15]

8

18.10.06

Визначення зворотної ваги функції від порівняних параметрів. Параметричне порівнювання маркшейдерсько-геодезичних мереж. Загальні відомості про мережі. Складання параметричних рівнянь поправок планових мереж для виміряних напрямків. Складання параметричних рівнянь поправок планових мереж для виміряних відстаней.

2[1-12]


^ Тематичний зміст дисципліни

Модуль 2

№ тижня

Дата

Найменування теми лекції

Кількість годин

Теми практичних і лабораторних занять

Кількість годин

Література

10

01.11.06

Складання параметричних рівнянь поправок планових мереж для виміряних дирекційних кутів. Порівнювання вимірювань, пов'язаних єдиною поправкою. Кореляційна матриця координат планових мереж та її структура.

2

Порівнювання параметричним способом вставки пункту в тріангуляційну мережу

4

[1-15]

12

15.11.06

Оцінка точності елементів планових мереж. Оцінка точності положення пунктів по осях координат. Погрішності порівняних значень відстані та дирекційного кута. Еліпси похибок положення пунктів планових мереж. Загальні положення. Теорія еліпса похибок

2[1-15]

14

29.11.06

Обчислення параметрів еліпса похибок. Теоретичні основи коррелатного порівнювання. Поняття про умовні рівняння. Загальна теорія коррелатного порівнювання в звичайному викладанні. Теорія коррелатного порівнювання в матричному викладанні.

2

Порівнювання кутових вимірювань у полігономеричній мережі параметричним способом

4

[1-15]

16

13.12.06

Загальний контроль рішення нормальних рівнянь та визначення поправок. Оцінка точності за результатами коррелатного порівнювання. Визначення погрішності одиниці ваги за результатами порівнювання. Обчислення зворотної ваги оцінюваної функції.

2[1-15]^ Тематичний зміст самостійної роботи студентів

Вид СРС

Зміст СРС

Дата початку

Дата закінчення

Кількість годин

Підготовка до аудиторних занять

1. Підготовка до лекційних занять

2. Підготовка до практичних і лабораторних занять

Протягом семестру

17

Курсове проектування

Індивідуальні завдання

Модуль 1

Модуль 2

Самостійне вивчення нового навчального матеріалу, який враховується в контрольних заходах

Модуль 1

Модуль 2^ Прізвища викладачів, які проводять заняття

Потік

Група

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні роботи

3

М-04

Грищенков М.М.

-

Грищенков А.М.

Прудніков А.М.Перелік рекомендованої літератури

 1. Беляев Б.И. Практикум по математической обработке маркшейдерско-геодезических измерений: [Учеб. пособие для горно-геол. и геодез. спец.]. – М.: Недра, 1989. – 315 с.

 2. Беляев Б.И., Тевзадзе М.Н. Теория погрешностей и способ наименьших квадратов: Учеб. для вузов. – М.: Недра, 1992. – 286 с.

 3. Гордеев В.А. ТеТеория ошибок измерений и уравнительные вычисления: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2004. – 429 с.

 4. Голубко Б.П. Анализ точности маркшейдерских съемок: Учеб. пособие / Свердлов. горн. ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск, 1988. – 72 с.

 5. Гудков В.М., Хлебников А.В. Математическая обработка маркшейдерско-геодезических измерений: [Учеб. по спец. "Маркшейд. дело"]. – М.: Недра, 1990. – 334 с.

 6. Мазмишвили А.И. Теория ошибок и метод наименьших квадратов: [Учеб. пособие для вузов по спец. "Маркшейд. дело"]. – М.: Недра, 1978. – 311 с.

 7. Большаков В.Д., Маркузе Ю.И. Практикум по теории математической обработки геодезических измерений: [Учеб. пособие для геод. спец. вузов]. – М.: Недра, 1984. – 352 с.

 8. Большаков В.Д. Теория математической обработки геодезических измерений: [Учеб. для геод. спец. вузов] / В.Д. Большаков, П.А. Гайдаев. – 2-е изд., перераб., доп. – М.: Недра, 1977. – 367 с.

 9. Видуев Н.Г., Григоренко А.Г. Математическая обработка геодезических измерений: [Учеб. пособие для геод. спец. вузов]. – Киев: Вища школа, 1978. – 376 с.

 10. Журкин И.Г., Нейман Ю.М. Методы вычислений в геодезии: [Учеб. пособие для геод. спец.]. – М.: Недра, 1988. – 303 с.

 11. Маркузе Ю.И., Голубев В.В. Техника вычислений в геодезии: [Учеб. пособие для геод. спец. вузов]. – М.: Недра, 1980. – 121 с.

 12. Маркузе Ю.И. Уравнивание и оценка точности плановых геодезических сетей. – М.: Недра, 1982. – 187 с.

 13. Скейвалас И.М. Математическая обработка результатов геодезических измерений. – М.: Недра, 1991. – 157 с.

 14. Маркузе Ю.И. Основы уравнительных вычислений: [Учеб. пособие для геод. спец. вузов]. – М.: Недра, 1990. – 239 с.

 15. Папазов М.Г., Могильный С.Г. Теория ошибок и способ наименьших квадратов: [Учебник для вузов по спец. "Маркшейд. дело"]. – М.: Недра, 1968. – 303 с.Викладач ________________________ М.М. Грищенков


Зав. кафедрою ________________________ М.М. Грищенков


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет, кафедра вищої математики ім. В. В. Пака запрошує вас взяти участь у роботі четвертої...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет icon«донецький національний технічний університет» 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58 телефон (062) 301 03 64
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18. 11. 11 р. Донецький національний технічний університет призначений...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет
Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії зі спеціальності 090500 «Теплоенергетика»
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет
Маркшейдерська справа (Маркшейдерські роботи при будівництві підземних споруд та шахт)
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний технічний університет Інститут гірництва та геології – Гірничо-геологічний факультет Кафедра Технології
Спеціальність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи