«Економіка та підприємництво» icon

«Економіка та підприємництво»
Скачати 429.91 Kb.
Назва«Економіка та підприємництво»
Сторінка1/5
Дата01.08.2012
Розмір429.91 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки для студентів заочної форми навчання


ПсихологіЯ

для студентів заочної, денно-заочної форми навчання

^
Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»,
0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям(и) підготовки: ЕМС,ЕПР,ЕПІ,ЕПЕК,МПР,ФПР,БД,ЕФК,ОА, УПЕП, АМ, МПТ,МІДДонецьк, 2011

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки для студентів заочної форми навчання


ПсихологіЯ

для студентів заочної, денно-заочної форми навчання

^
Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»,
0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям(и) підготовки: ЕМС,ЕПР,ЕПІ,ЕПЕК,МПР,ФПР,БД,ЕФК,ОА, УПЕП, АМ, МПТ,МІД


Розглянуто

на засіданні кафедри

соціології і політології

Протокол №____ від «___» «____________» 20__р.


Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ


Протокол №___ від «___» «_____________» 20__р.


Донецьк, 2011


УДК 37:65.012


Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Психологія» для студентів заочної, денно-заочної форми навчання економічних галузей знань / Укл. Л.С.Яковицька, Ю.В. Кушнір. - Донецьк: ДоНТУ, 2011. – 28 с.


У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студенту при самостійному опрацюванні теоретичного та практичного матеріалу з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Психологія».


Укладач:

Л.С.Яковицька, доцент

Ю.В. Кушнір, ст. викладач


Відповідальний за випуск

^ Пояснювальна записка


Дисципліна «Психологія» є нормативною для підготовки бакалаврів економічного спрямування і являє собою цілісну систему психологічної освіти майбутнього фахівця. Вивчення даної дисципліни здійснюється на лекційних і семінарських заняттях. Значний обсяг при вивченні дисципліни відводиться на самостійну роботу студентів.

Програма дисципліни «Психологія» розроблена відповідно до Державного стандарту вищої професійної освіти підготовки фахівців економічного напряму.

Знання з психології допоможуть формуванню цілісного уявлення про психологічні закономірності розвитку, про особистісні властивості людини, що сприятиме активізації навчальної та майбутньої професійної діяльності. Уміння розбиратися в причинах, закономірності та особливості людської поведінки сприятимуть і глибшому засвоєнню економічних дисциплін прикладного характеру.

Важливою складовою частиною освітнього процесу у ВНЗ є самостійна робота студентів. Без активної пізнавальної діяльності неможливе формування повноцінних знань, умінь, навичок, розвиток здібностей. Самостійна робота студентів передбачає творче осмислення отриманих знань.

Метою організації самостійної роботи студентів є закріплення і розширення знань і умінь, отриманих на аудиторних заняттях, читання і освоєння основної та додаткової літератури з дисциплін, що вивчаються, розвиток пізнавальних здібностей, творчої активності та ініціативності студентів. Різні форми самостійної роботи прищеплюють навички організованості, самодисципліни, готовності повсякденно і планомірно працювати з підручниками та навчальними посібниками, першоджерелами та періодичною літературою.

Самостійна робота з дисципліни «Психологія» призначена для здійснення наступних цілей:

  • закріплення психолого-педагогічних знань і умінь, отриманих в рамках аудиторної роботи;

  • розширення та поглиблення знань з дисципліни;

  • формування навичок роботи з навчальною і науковою літературою, вміння аналізувати текст, виділяти в ньому головне, конспектувати;

  • освоєння умінь психологічного дослідження;

  • формування інтересу до психічних проявів людини, психологічній науці, майбутньої педагогічної діяльності:

  • розвиток таких особистісних якостей, як організованість, самостійність, творчість;

  • освоєння умінь самопізнання і саморозвитку.

Нормативно-правова база організації самостійної (індивідуальної) роботи студента

Організація самостійної (індивідуальної) роботи студента в технічному університеті базується на таких документах:

  • Законі України: «Про освіту» (Постанова Верховної Ради України від 23.03.96 р. № 100/ 96- ВР; Державній національній програмі «Освіта». Україна XXI століття. (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.93р., № 896); Законі України “Про вищу освіту” (№ 327, 21573/2002 від 17 січня 2002 року), Положенні про державний вищий заклад освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 5.09.1996 р., № 1074);

  • Рішенні колегії МОН України: Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні (вища школа) (рішення № 13/ 4-8 від 27.12.95 р).; “Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації”(рішення№5/5-4 від 24.04.03р.).

  • Наказах МОН України: № 161 від 02.06.1993 p. «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»; №450 від 07.08.2002 p. “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”; № 48 від 23.01.2004 р «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу», «Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців»; №49 від 23.01.2004 р. „Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки”; №774 від 30.12.2005 р. “Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу” ;

У Положенні враховано також положення міжнародних конвенцій, декларацій і рекомендацій ЮНЕСКО, Міжнародної організації праці та Європейського фонду освіти з неперервної освіти як світової тенденції.


  1   2   3   4   5

Схожі:

«Економіка та підприємництво» iconХарківська національна академія міського господарства ю. Ю. Леонт’єва конспект лекцій з курсу «страхування»
Економіка І підприємництво” (напрямом підготовки 0501 – «Економіка І підприємництво»), напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»...
«Економіка та підприємництво» icon«Економіка І підприємництво»
Розміщення продуктивний сил І регіональна економіка: Конспект лекцій для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки...
«Економіка та підприємництво» iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр» Полтава 2012 загальні положення
...
«Економіка та підприємництво» iconТ. А. Пушкар національна економіка методичні вказівки
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» І 030504 “Економіка підприємства”...
«Економіка та підприємництво» iconА.Є. Ачкасов А. П. Косяк методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни
«Економіка І підприємництво» галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво», спеціальності
«Економіка та підприємництво» icon4 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” напрям підготовки 030504 „Економіка підприємства”
Економіка та підприємництво” напрям підготовки 030504 „Економіка підприємства”
«Економіка та підприємництво» iconВ. Ф. Петрова С. С. Родченко В. Н. Циганок програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» І 030504 «Економіка підприємства», ( напрям підготовки 0501...
«Економіка та підприємництво» iconГ.І. Базецька С. С. Родченко програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» І 030504 «Економіка підприємства», ( напрям підготовки 0501...
«Економіка та підприємництво» iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) економіка та підприємництво, Економіка підприємства
Напрям підготовки (спеціальність) економіка та підприємництво, «Економіка підприємства»
«Економіка та підприємництво» iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) економіка та підприємництво, Міжнародна економіка
Напрям підготовки (спеціальність) економіка та підприємництво, «Міжнародна економіка»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи