Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни
Скачати 444.65 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни
Сторінка1/3
Дата01.08.2012
Розмір444.65 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра соціології та політичних наук


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з дисципліни

"ПСИХОЛОГІЯ"


для студентів спеціальності «Машинобудування», «Комп’ютеризовані енергомеханічні системи», «Комп’ютерне проектування мехатронного гірничого обладнання» денної форми навчання


2011–


УДК 159. 9:371
Методичні вказівки з дисципліни «Психологія» для студентів спеціальності «Машинобудування», «Комп’ютеризовані енергомеханічні системи», «Комп’ютерне проектування мехатронного гірничого обладнання» денної форми навчання. Методичні вказівки проводяться згідно галузевим стандартам вищої освіти України, ОПП, навчального плану.

Методичні вказівки містять рекомендації до вивчення курсу «Психологія», вимоги до знань та умінь, критерії оцінки знань студентів при складанні заліку з навчальної дисципліни «Психологія», плани лекцій, плани семінарських занять, питання до заліку, завдання для виконання самостійної роботи, теми рефератів і список рекомендованої літератури, яка допоможе студентам засвоїти учбову програму з даної дисципліни. – Укл.: к.психол.н., доцент Т.О.Ломова. – Донецьк, 2010. – 26 с.
Укладач: Т.О.Ломова, к.психол.н., доцент кафедри соціології та політичних наук


Рецензент: Л.С.Яковицька канд., психол. наук, доцент кафедри соціології та політичних наук


УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри

соціології і політичних наук

протокол № 5 від 21.12. 2010 р.

Завідувач кафедри М.П.Рагозін


ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні навчально-видавничої

ради ДонНТУ

протокол № 1 від 13.01. 2011 р.


– 2011

Зміст

 1. Пояснювальна записка 3

 2. Розклад навчального навантаження 4

 3. Зміст і обсяг навчального навантаження 5

 4. Зміст навчальної дисципліни 7

 5. Семінарські заняття 12

 6. Завдання для виконання самостійної роботи 15

 7. Теми рефератів 20

 8. Критерії оцінювання знань по дисципліні «Психологія» 21

 9. Питання до заліку 23

 10. Рекомендована література 24
^
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Психологія” є теоретичною і науковою основою психологічної освіти студентів, що сприяє становленню професійної культури і формуванню професійної майстерності, що дозволяє майбутньому спеціалісту вийти за межі вузької фахової спеціалізації і стати високим професіоналом, готовим до рішення будь-яких виробничих задач.

У змісті даної дисципліни послідовно викладені ступені формування професійної свідомості, у рамках якої позначені області професійної соціалізації: аналіз того, що є “Я – фахівець ”; “який Я ”; до яких типів “Я” близький і “як можна розвинути свою особистість”. Описані шляхи удосконалювання професійної діяльності через дослідження ситуацій, в якій вона протікає, і виникаючих у ній проблем. Виділені підсистеми соціальних і трудових відносин, що складаються між конкретними індивідуумами чи співробітниками в організації.

^

Основні завдання навчальної дисципліни:

 1. вивчення основних теоретичних положень сучасної психології, а також напрямків їхнього практичного застосування в нових соціально-економічних умовах;

 2. ^

  розуміння своєї власної природи: сутності “Я”, своєї “самості”;


 3. формування уявлення про розвиток особистості фахівця;

 4. оволодіння знаннями про взаємини між “Я” і Вони” ,“Я” і “група”, через аналіз того, як “Вони” впливають на мене і “Я” на “Них”;

 5. знайомство з тим, як можна навчати і розвивати людину і яким повинний бути керівник .


В результаті вивчення цієї дисципліни студенти мають


Знати:

 • природу психіки людини;

 • основні психічні функції та їх фізіологічні механізми, співвідношення природних та соціальних факторів у розвитку психіки;

 • форми засвоєння людиною дійсності, роль свідомості та самосвідомості у поведінці, діяльності, формуванні особистості людини;

 • призначення волі, емоцій, потреб, мотивів;Вміти:

 • складати психологічну характеристику особистості, визначити тип її темпераменту, здібностей, характеру;

 • інтерпретувати власні психічні стани, усвідомлювати закономірності міжособистісних взаємовідносин в організації, та у побуті;

 • володіти елементарними навичками аналізу буттєвих і виробничих ситуацій, визначення та розв’язання соціально-психологічних завдань як у сім’ї, так і у виробничій групі.


^ РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

навчальної дисципліни "Психологія”

Види навчального навантаження

Всього

Семестр

Годин

Кредитів

ECTS

(36)

5-й

Форма контролю знаньзалік

Загальний обсяг навчального навантаження

72

2

72

1. Навчальні заняття

32
32

З них:

1.1. Лекції

16
16

1.2. Лабораторні заняття


1.3. Практичні заняття


1.4. Семінарські заняття

16
16
2. Самостійна робота

40
40

З них:


2.1. Опрацювання лекційного матеріалу.

8
6

2.2. Підготовка до лабораторних робіт.


2.3. Підготовка до практичних занять.


2.4. Підготовка до семінарів.

16
12

2.5. СРС у модульні тижні

(підготовка до модульного контролю та його складання).


2.6. Підготовка до заліків, які проводяться під час занять.4


2.7. Виконання курсового проекту.2.8. Виконання курсової роботи.


2.9.Виконання індивідуальних завдань.

9
9

2.10. Самостійне опрацювання розділів навчальної програми, які не викладаються на лекціях, але обов’язково виносяться на модульний контроль (іспит).

7
9


^ ЗМІСТ І ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

навчальної дисципліни „Психологія"

Семестр 5
Лекц.

Сем.

СРС аудит.

на вант.

СРС

Інд.

завд.

1

2

3

4

5

6

7
Розділ 1

Індивід. Особистість. Індивідуальність.

1

Сучасна психологія і суспільна практика.


2

12

Психологічна структура особистості.

2
13

Професійний розвиток особистості.

2


14

Активність особистості та її джерела.


3

1

5

Мета й мотиви діяльності.
2

1
1

6

Вплив мотивації на безпеку життєдіяльності.


3
7

Афективна сфера особистості.


3

1

8

Воля як особистісний рівень регуляції поведінки і діяльності людини.
2


1


Розділ 2

Когнітивна підструктура особистості.

9

Пізнавальні процеси і професійна діяльність.


3


1

10

Методи підвищення ефективності пізнавальних процесів.
2


1
1


11

Сенсорно-перцептивний рівень пізнання.3
12

Мислення як раціональний рівень відображення.

2
113

Професійний інтелект.
2

1
1

14

Пам'ять і увага як обслуговуючі і самостійні процеси.

2

1


Розділ 3

Діяльність і особистість.

15

Людина – техніка – середовище.


3
16

Єдність соціалізації і саморозвитку людини.

2

117

Діяльність та її структура.


3
18

Психічні стани в професійній діяльності людини.


3


1

19

Психологія груп. Міжособистісні стосунки в групі.

2
1
1

20

Психологічні закономірності спілкування-основи особистісного розвитку.


2

121

Сприйняття і розуміння людини людиною в процесі спілкування.

2

1
1

22

Керівництво і лідерство в системі управлінської діяльності.

2
123

Керівник як організатор виробничої групи.

2124

Психологія взаємодії керівника з підлеглими.

2
1

16

16

16

24

9


^ Зміст навчальної дисципліни


Розділ 1

Індивід. Особистість. Індивідуальність.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
«Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Металорізальні...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет, кафедра вищої математики ім. В. В. Пака запрошує вас взяти участь у роботі четвертої...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний технічний університет Інститут гірництва та геології – Гірничо-геологічний факультет Кафедра Технології
Спеціальність
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний технічний університет Інститут гірництва та геології – Гірничо-геологічний факультет Кафедра Технології та техніки геологорозвідувальних робіт
Спеціальність
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний технічний університет Інститут гірництва та геології – Гірничо-геологічний факультет Кафедра Технології та техніки геологорозвідувальних робіт
Спеціальність
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни icon«донецький національний технічний університет» 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58 телефон (062) 301 03 64
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18. 11. 11 р. Донецький національний технічний університет призначений...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи