Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни
Скачати 444.65 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни
Сторінка2/3
Дата01.08.2012
Розмір444.65 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
^

ТЕМА 1. Сучасна психологія і суспільна практика.


Психологія як наука про закономірності виникнення, розвитку і функціонування психіки. Основні етапи розвитку представлень про предмет психології. Місце психології в системі наук про людину. Галузі психологічної науки. Основні школи і напрямки сучасної психології. Гуманістична функція психологічної науки. Прикладна спрямованість сучасних психологічних досліджень.

Методологічні принципи психології. Основні методи психології: спостереження й експеримент. Допоміжні методи: бесіда, опитування, тести, вивчення продуктів діяльності й ін. умови адекватного використання методів дослідження.


^ ТЕМА 2. Психологічна структура особистості.

Поняття особистості. Індивід, суб'єкт, особистість. Психологічні характеристики особистості: стійкість властивостей, єдність, активність. Структура особистості по К. Платонову.

Психічні властивості особистості. Темперамент як характеристика динамічної сторони психіки. Прояв властивостей нервової системи в темпераменті. Типи темпераменту і їхня характеристика. Роль темпераменту в навчальній і трудовій діяльності.

Характер і його структура. Формування характеру.

^ ТЕМА 3. Професійний розвиток особистості.

Співвідношення особистості і професії. Проблема професійного становлення особистості. Етапи професіоналізації особистості. Стадії професійного розвитку.

Прогресивна стадія професійного розвитку особистості. Формування мотивів професійної діяльності. Формування професійних знань і уявлень. Формування професійно важливих якостей особистості.

Регресивна стадія професійного розвитку особистості. Професійні деформації особистості.


^ ТЕМА 4. Активність особистості та її джерела.

Особистісна причинність як мотиваційний фактор. Внутрішній і зовнішній локуси контролю. Тренінг особистісної причинності.

Підвищення впевненості у своїх можливостях. Почуття компетентності та його чинники. Здібності, самооцінка, самоповага.

Успіх і невдача. Конструктивна і деструктивна реакції на невдачу. Роль ризику і сміливості в досягненні успіху.


^ ТЕМА 5. Мета й мотиви діяльності.

Поняття мотиву. Види мотивів. Мотиви і цілі. Спонукальний вплив цілей. Мотив як мета. Потяги і схильності. Інтереси. Переконання і світогляд. Установка особистості. Мотиваційна теорія Ф. Герцберга. Класифікація мотивів Мадсенома. Мотиваційний контроль дій.

^ ТЕМА 6. Вплив мотивації на безпеку життєдіяльності.

Мотиваційний контроль дій. Теорія мотиваційного контролю Д.Хайленда.

Основні структурні блоки контролю дій. Мотиваційна парадигма в теорії прийняття рішень. Цілеутворення та спрямованість дій.

Мотивація і готовність до ризику в психологічному профілі. Мотивація і готовність до ризику як особистісні передумови професійної діяльності.

^ ТЕМА 7. Афективна сфера особистості.

Сутність понять «почуття» і «емоції». Структура емоційного процесу.Функції почуттів. Фізіологічні основи почуттів.

Форми переживання почуттів. Емоції. Афекти. Настрої. Емоційний стрес. Емоційні стани. Динаміка почуттів.

Соціальна обумовленість людських почуттів. Почуття й особистість. Вищі почуття: моральні, інтелектуальні, естетичні.

Методи вивчення емоційної сфери людини. Можливості саморегуляції емоцій.


^ ТЕМА 8. Воля як особистісний рівень регуляції поведінки і діяльності людини.

Воля та її основні ознаки. Значення волі в житті людини, в організації та регуляції її діяльності і спілкування. Первинні вольові властивості особистості. Теорії волі.

Зв’язок вольової регуляції з мотивацією діяльності. Рефлексія і воля. Вольова регуляція поведінки. Природа вольової дії. Структура вольової дії. Прийняття та виконання вольового рішення. Розвиток волі у людини.


^ Розділ2

Когнітивна підструктура особистості.


ТЕМА 9. Пізнавальні процеси і професійна діяльність.

Операційно-змістовні структури професійного досвіду. Просторово-часові структури професійного досвіду. Оперативні одиниці сприйняття. Перцептивні дії.

Пам’ять і професійний досвід. Дії і пам’ять. Індивідуальний досвід людини і пам’ять.

Фахівець і професійна задача. Мислення професіонала.


^ ТЕМА 10. Методи підвищення ефективності пізнавальних процесів.

Інформаційна і концептуальна моделі “перцептивний світ”. Сприйняття, дії і структури досвіду. Фахівець і час. Час в аналізі трудового процесу. Упорядкування та синхронізація часових операцій.

Структурні і функціональні компоненти моделей пам’яті. Оперативна пам’ять. Дії і структури професійного досвіду.

Гнучкість мислення професіоналів. Прийняття рішення як когнітивний процес. Методика моделювання прийняття рішення.


^ ТЕМА 11. Сенсорно-перцептивний рівень пізнання.

Поняття відчуттів. Види відчуттів. Значення відчуттів в житті людини. Зв’язок різних відчуттів з об’єктивними властивостями середовища. Кількісні характеристики відчуттів. Поняття чутливості. Адаптація і сенсибілізація органів чуття.

Сприйняття як перцептивна діяльність суб'єкта. Характеристика сприйняття: предметність, цілісність, структурність, константність, свідомість. Залежність сприйняття від попереднього досвіду і характеру діяльності. .


^ ТЕМА 12. Мислення як раціональний рівень відображення.

Співвідношення понять мислення та інтелект. Мислення як вид пізнання. Види мислення. Технічне мислення. Етапи мислительного процесу. Процес рішення задач по Г.Саймону.

Інтелект і адаптація. Символічний інтелект. Індивідуальні особливості інтелекту. Креативність. Вікові, статеві і соціальні особливості інтелекту.

^ ТЕМА 13. Професійний інтелект.

Мислення в інтелектуальних стратегіях. Фактори професійної підготовки і індивідуальних можливостей мислення в регуляції прийняття рішень. Мислення в професійних задачах прийняття рішення. Можливості навчання професійному інтелекту в ситуаціях прийняття рішень. Поняття невизначеності і дослідження інтелекту. Пізнавальний ризик. Вплив ситуаційних факторів на інтелектуальну орієнтацію.


^ ТЕМА 14. Пам'ять і увага як обслуговуючі і самостійні процеси.

Основні мнемічні процеси. Класифікація видів пам”яті. Довільна і недовільна пам’ять. Короткочасна і довгочасна пам’ять. Оперативна пам’ять. “Ефект первинності і недавності”. Пам’ять і організація знань.

Проблема уваги в психології свідомості. Критерії уваги. Властивості уваги. Види уваги. Теорії уваги.


Розділ 3

Діяльність і особистість.


^ ТЕМА 15. Людина – техніка – середовище.

Система “людина техніка – середовище”. Загальна характеристика. Класифікація СЛТС. Показники якості СЛТС.

^ ТЕМА 16. Єдність соціалізації і саморозвитку людини.

Поняття соціалізації. Особливості сучасної соціалізації. Стадії розвитку особистості в процесі соціалізації. Механізми соціалізації. Перехід зовнішньої соціальної регуляції у внутрішню. Прийоми саморозвитку особистості.

Сутність професійної соціалізації. Поняття про професійну майстерність. Основні наукові підходи вивчення професійної готовності фахівця до включення в професійну діяльність: професійне мислення, професійна технологія і професійна техніка.

^ ТЕМА 17. Діяльність та її структура.

Діяльність як цілеспрямована й усвідомлена активність особистості. Структура діяльності: цілі, мотиви, дії. Етапи діяльності: постановка мети, планування, виконання, контроль результатів. Способи виконання діяльності. Уміння і навички. Види діяльності.

Поняття: «управлінська діяльність», «основні управлінські функції», «підсистеми поводження в управлінській діяльності». Типи взаємозв'язків різних статусів в організації.

^ ТЕМА 18. Психічні стани в професійній діяльності людини.

Проблема психічних функціональних станів (ПФС) в сучасній психології. Взаємозв”язок між ПФС і діяльністю. Види психічних станів. Динаміка психічних станів. Стани монотонії і стомлення. Фази стану стомлення.

Фактори, що зумовлюють динаміку функціональних станів людини. Стресогенні впливи.


^ ТЕМА 19. Психологія груп. Міжособистісні стосунки в групі.

Структура малої групи, причини її формування. Групові впливи. Мала група як сукупність суб'єктів спілкування. Мала група як сукупний суб'єкт спілкування.

Характеристика змісту поняття «групова динаміка». Елементи групової динаміки і її фактори. Механізми групової динаміки.

Диференціація й інтеграція в міжгрупових стосунках. Інтегративні міжгрупові феномени. Відносини між малими групами і їхній вплив на внутрішньо групові процеси.


^ ТЕМА 20. Психологічні закономірності спілкування - основи особистісного розвитку.

Спілкування як взаємодія соціальних об'єктів. Види спілкування. Рівні спілкування. Діалогічне і монологічне спілкування. Функції спілкування. Критерії задоволеності спілкуванням.

Поняття комунікації. Психологічний зворотний зв'язок. Комунікативні бар'єри і феномени міжособистісного впливу. Суб'єктивні канали сприйняття і передачі інформації. Специфіка міжособистісного інформаційного обміну.


^ ТЕМА 21. Сприйняття і розуміння людини людиною в процесі спілкування.

Сутність соціальної перцепції і її механізми. Емпатія. Аттракція. Ідентифікація. Соціальна рефлексія. Імідж особистості як сприйманий і переданий образ. Ефекти сприйняття. Соціальні стереотипи. Особливості формування соціальних установок. Основні етапи формування соціальних установок.

Сутність інтеракції. Психологічна сумісність. Акт і трансакція як функціональні одиниці взаємодії. Стратегія взаємодії. Асертивне поводження. Конфлікт.


^ ТЕМА 22. Керівництво і лідерство в системі управлінської діяльності.

Сутність понять «керівництво», «лідерство» і «стиль керування».Типи лідерів. Особливості взаємодії керівника і лідера. Відмінності в діяльності керівника і лідера.

Механізм керівництва кадрами. Психологічні якості особистості керівника.


^ ТЕМА 23. Керівник як організатор виробничої групи.

Психологія взаємодії керівника і підлеглих. Типи підлеглих. Феномен реактивного опору особистості. Проблема організаційних конфліктів. Особистісні риси керівника. Службовий етикет.


^ ТЕМА 24. Психологія взаємодії керівника з підлеглими.

Місце управлінської взаємодії в структурі діяльності керівника. Сфери управлінської взаємодії і його змістовні характеристики.

Суб'єкти управлінської взаємодії. Види управлінської взаємодії. Стратегії управлінської взаємодії. Психологічні механізми управлінської взаємодії.


^ СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

ТЕМА 1. Професійний розвиток особистості.

План семінарського заняття

  1. Основні напрямки професійного розвитку особистості.

  2. Стадіі професійного розвитку особистості.

  3. Мотиви професійної діяльності.

  4. Періоди професійного самовизначення людини.

  5. Основні етапи вибору професіі й типові помилки на кожному етапі.

Література

1.Кабаченко Т.С. Психология управления. - М., 1996.

2. Кричевский Р.Л. Если вы – руководитель… - М., 1993.

3.Лукашевич Н.П. Теорія і практика самоменеджмента. – К., 2002

4.Никифоров Г.С. Психология менеджмента. Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2004

5.Обозов Н.Н. Психология менеджмента. - Санкт-Петербург, 1994.

6.Райзберг Б.А. Психология в экономике и в управлении. – М: МПСИ,2005

7.Социальная психология и этика делового общения./ Под редакцией Лавриненко В.Н. - М., 1995.

ТЕМА 2. Мета й мотиви діяльності.

План семінарського заняття

   1. Межа та структура мотива.

   2. Класифікація мотивів.

   3. Співвідношення мотивів й цілей.

   4. Програми життєдіяльності людини.

   5. Психологічні теоріі мотиваціі.

Література

1.Введение в психологию / Под редакцией А.В. Петровского. - М.,1996.

2.Занюк С.С. Психологія мотивації: Навч. Посібник. – К.: Либідь,2002

3.Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. Посібник. – К.,2004

4.Психологія: Навч. Посібник / За наук.ред. О.В.Винославської. – К.: ІНКОС,2005

5.Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. - К.: Миллениум,2004

6.Френкин Р. Мотивация поведения: биологические, когнитивные и социальные аспекты. – СПб: Питер, 2004

7.Швалб Ю.М. Целеполагающее сознание. – К,2003

ТЕМА 3. Воля як особистісний рівень регуляції поведінки і діяльності людини.

План семінарського заняття

 1. Воля як вища психічна функція.

 2. Вольова регуляція поведінки.

 3. Класифікація вольових особливостей особистості.

 4. Розвиток і виховання вольової активності людини.

 5. Проблема волі.

Література

 1. Власенко И.И. Владеть умом и чувствами. – Ростов н /Д.,2005

 2. Ерчак Н.Т.Общая психология. – Минск, 2005

 3. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. - М., 1991.

 4. Калинин В.К. Классификация волевых качеств. Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности. - Симферополь, 1983.

 5. Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявления. - Душанбе,1983.

 6. Селиванов В.И. Психология волевой активности. -Рязань, 1974.

ТЕМА 4. Методи підвищення ефективності пізнавальних процесів.

План семінарського заняття

    1. Інформаційна і концептуальна моделі “перцептивний світ” у структурі професійного досвіду.

    2. Часова перспектива суб’єкта трудового процесу.

    3. Стратегія проблематизаціі у когнитивному процесі.

    4. Суб’єктивні настанови, продуктивність праці та задоволення професією.

    5. Професійна компетентність й життєва успішність.

Література

 1. Алиев М.А. Тренинг развития жизненных целей. – СПб: Питер, 2002

 2. Вагин В.О. Умейте мыслить гениально. – СПб: Питер, 2003

 3. Гірняк О.М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. – К.: Магнолія плюс,2003

 4. Карамушка Л.М. Психологія управління: Навч. Посібник. – К.: Міленіум,2003

 5. Москаленко В.В. Соціальна психологія. – К., 2005

 6. Налчаджян А.А. Социально-психическая адаптация личности. - СПб: Питер, 2007

ТЕМА 5. Професійний інтелект.

План семінарського заняття

     1. Формування образу професіі.

     2. Роль мислення у структурі інтелектуальних стратегій.

     3. Індивідуальні можливості мислення у регуляціі прийняття рішень.

     4. Зв’язок між коефіцієнтом інтелекта й професійними успіхами.

     5. Альтернативні підхіди до навчання професійному інтелекту у ситуаціі прийняття рішень.

Література

      1. Алиев М.А. Тренинг развития жизненных целей. – СПб: Питер, 2002

      2. Брушлинский А.В. Мышление: процесс, деятельность, общение. - М., 1977.

      3. Давыдов В.В. Виды общения в обучении. - М., 1972.

      4. Коваленко А.Б. Психологiя розумiння творчих задач. - Київ, 1994.

      5. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – К.: Ваклер,2003

      6. Тихомиров О.К. Психология мышления. - М., 1984.

      7. Юлов В.Ф. Мышление в контексте сознания. – М.,2005

ТЕМА 6. Пам'ять і увага як обслуговуючі і самостійні процеси.

План семінарського заняття

1.Значення пам’яті в житті людини.

2.Кількісні і якісні індивідуальні особливості пам’яті.

3.Фактори, що впливають на розвиток пам’яті людини.

 1. 4. Феномен уваги, його ознаки.

5. Увага та установка.


Література

1.Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. - М., 1960.

2.Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. –М.: Прогресс, 1980.

3.Власова О.І. Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку. – К.,2005

4.Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. –М.: Прогресс, 1980.

5.Дормышев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. – М.: Тривола, 1995.

6. Психологія: Навч. Посібник / За наук.ред. О.В.Винославської. – К.: ІНКОС,2005

7.Рубинштейн С.А. Основы общей психологии: В 2 т. - М., 1989.

ТЕМА 7. Єдність соціалізації і саморозвитку людини.

План семінарського заняття

 1. Роль соціалізації в системі професійного навчання.

 2. Суперечливість середовища, як чинник, що впливає на процеси соціалізації.

 3. Механізми і стадії соціалізації.

 4. Соціальні ролі й особистість.

 5. Самоактуалізація, як особистісна якість людини.Література

 1. Андриенко Е.В. Социальная психология /Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001. – 264с.

 2. Бандурка О.М., Тюріна В.О. Основи психології і педагогіки: Підручник. – Харків,2003

 3. Курс практической психологии или как научиться работать и добиваться успеха. Сост. Р.Р. Кашапов. - Екатеринбург, 1996.

 4. Максименко С.Д. Генезис существования личности. – К.,2006

 5. Санникова О.П. Феноменология личности. – Одесса,2005

6. Хьелл Л., Зиглер Д. Теория личности. - Санкт-Петербург, 1997.

ТЕМА 8. Сприйняття і розуміння людини людиною в процесі спілкування.

План семінарського заняття

 1. Проблеми і поняття соціальної перцепції.

 2. Механізм взаєморозуміння.

 3. “Я” та інші форми контакту й впливу.

 4. Помилки сприйняття.

 5. Психотехніка спілкування: безсловесні категорії дій.

Література

1. Андриенко Е.В. Социальная психология /Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001. – 264с.

2. Курс практической психологии или как научиться работать и добиваться успеха. Сост. Р.Р. Кашапов. - Екатеринбург, 1996.

3. Карамушка Л.М. Психологія управління: Навч. Посібник. – К.: Міленіум,2003

4. Москоленко В.В. Соціальна психологія: Підручник. – К.,2005

5.Ойстер К. Социальная психология групп. - Санкт-Петербург,2004

6.Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навч. Посібник. – К.: Академвидав,2005

^ ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Активність особистості та її джерела.

1. Особистісна причинність як мотиваційний фактор. Внутрішній і зовнішній локуси контролю. Тренінг особистісної причинності.

2. Підвищення впевненості у своїх можливостях. Почуття компетентності та його чинники. Здібності, самооцінка, самоповага.

3. Успіх і невдача. Конструктивна і деструктивна реакції на невдачу. Роль ризику і сміливості в досягненні успіху.

Додаткова література:

1. Бесчастный В.Н., Лифтёров В.А. Психология эффективного руководителя. – Донецк,2005

2. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения. //Педагогическое образование: опыт, проблемы, перспективы. - М. 1989.

3. Зайкверт Л. Ваше время – в ваших руках. - М., 1990.

4. Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. Частина 1. Психологія суб'єкта діяльності. - Київ, 2000.

5. Ксенчук М.К, Киянова М.К, Психология успеха. - М., 1993.

6. Курс практической психологии или как научиться работать и добиваться успеха. Сост. Р.Р. Кашапов. - Екатеринбург, 1996.


Тема 2. Вплив мотивації на безпеку життєдіяльності.

1. Мотиваційний контроль дій. Теорія мотиваційного контролю Д.Хайленда.

2. Основні структурні блоки контролю дій. Мотиваційна парадигма в теорії прийняття рішень. Цілеутворення та спрямованість дій.

3. Мотивація і готовність до ризику в психологічному профілі. Мотивація і готовність до ризику як особистісні передумови професійної діяльності.

4. Мотивація девіантної поведінки. Класифікація мотивів девіантної поведінки.

Додаткова література:

1. Коротов В.М. Введение в общую теорию развития личности. - М., 1991.

2. Ксенчук М.К,, Киянова М.К, Психология успеха. - М., 1993.

3. Курс практической психологии или как научиться работать и добиваться успеха. Сост. Р.Р. Кашапов. - Екатеринбург, 1996.

4. Леонтьев А.Н. Мотивы, эмоции и личность./ Психология личности. Тексты. - М., 1982.

5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. Посібник. – К.,2004

6. Рубинштейн С.А. Основы общей психологии: В 2 т. - М., 1989.

7. Хьел Л., Зиглер Д. Теория личности. - Санкт-Петербург, 1997.


Тема 3. Афективна сфера особистості.

1. Сутність понять «почуття» і «емоції». Структура емоційного процесу. Функції почуттів. Фізіологічні основи почуттів.

2. Форми переживання почуттів. Емоції. Афекти. Настрої. Емоційний стрес. Емоційні стани. Динаміка почуттів.

3. Соціальна обумовленість людських почуттів. Почуття й особистість. Вищі почуття: моральні, інтелектуальні, естетичні.

4. Методи вивчення емоційної сфери людини. Можливості саморегуляції емоцій.

Додаткова література:

1. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. - М., 1960.

2. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. - М., 1996.

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., 1996.

4. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. - М., 1978.

5. Изард К. Эмоция человека. Перевод с англ. - М., 1996.

6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975.

7. Леонтьев А.Н. Мотивы, эмоции и личность./ Психология личности. Тексты. - М., 1982.

8. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. Посібник. – К.,2004


1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
«Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Металорізальні...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет, кафедра вищої математики ім. В. В. Пака запрошує вас взяти участь у роботі четвертої...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний технічний університет Інститут гірництва та геології – Гірничо-геологічний факультет Кафедра Технології
Спеціальність
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний технічний університет Інститут гірництва та геології – Гірничо-геологічний факультет Кафедра Технології та техніки геологорозвідувальних робіт
Спеціальність
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний технічний університет Інститут гірництва та геології – Гірничо-геологічний факультет Кафедра Технології та техніки геологорозвідувальних робіт
Спеціальність
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни icon«донецький національний технічний університет» 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58 телефон (062) 301 03 64
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18. 11. 11 р. Донецький національний технічний університет призначений...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи