Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
Скачати 212.7 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
Дата01.08.2012
Розмір212.7 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра соціології та політичних наук


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи студентів з дисципліни

"ПСИХОЛОГІЯ"


для студентів спеціальності «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Металорізальні верстати та системи», «Технологія машинобудування», «Електричні станції», «Електричні системи і мережі»


РОЗГЛЯНУТО:

на засіданні кафедри

соціології і політичних наук

протокол № 4 від 01.12. 2010 р.

Завідувач кафедри М.П.Рагозін


ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні навчально-видавничої

ради ДонНТУ

протокол № 5 від 06.12. 2010 р.


Донецьк –2010

УДК 159. 9:371
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія» для студентів спеціальності «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Металорізальні верстати та системи», «Технологія машинобудування», «Електричні станції», «Електричні системи і мережі» денної форми навчання. Методичні вказівки проводяться згідно галузевим стандартам вищої освіти України, ОПП, навчального плану.

Методичні вказівки містять структуру виконання самостійної роботи, навчально-тематичний план її проведення, плани конкретних тем, теми рефератів, питання до заліку і список рекомендованої літератури. – Укл.: к.психол.н., доцент Т.О.Ломова. – Донецьк, 2010. – 14 с.
Укладач: Т.О.Ломова, к.психол.н., доцент кафедри соціології та політичних наук


Рецензент: Л.С.Яковицька канд., психол. наук, доцент кафедри соціології та політичних наук


Донецький національний технічний

університет (ДонНТУ), 2010


Зміст

 1. Пояснювальна записка 2

 2. Навчально-тематичний план проведення самостійної роботи 3

 3. Тематичний зміст самостійної роботи 4

 4. Теми рефератів 8

 5. Питання до заліку 10

 6. Рекомендована література 11^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Студентам слід звернути увагу на те, що ефективність вивчення дисципліни «Психологія» залежить від правильної організації самостійної роботи. Самостійне навчання повинне придбати характер постійно діючої системи. Досягнення цієї мети можливо тільки завдяки комплексному підходу до її організації.

Вивчення рекомендованої наукової літератури дисципліни «Психологія» є головною складовою системи самостійного навчання студента:

- забезпечує справжнє засвоєння науки;

- надає міцний науковий фундамент під майбутню професійну діяльність;

- органічно пов’язане з іншими елементами системи (вивченням лекційного матеріалу і підручника, написанням реферату, виконанням контрольної роботи, підготовкою до семінарських занять).

При вивченні психологічної літератури дуже важливо звіряти здобуті знання із життєвими фактами, реальними психічними явищами, оскільки засвоєння студентом науки означає не просто гарне знання її змісту, але і вміння застосовувати це знання у практичних ситуаціях.

^ Підготовка до лекцій

Перед початком вивчення дисципліни «Психологія» студент повинний ознайомитися із програмою курсу, видами і формами контролю. Підготовка до чергової лекції передбачає вивчення матеріалу попередньої лекції і джерел наукової літератури.

^ Підготовка до семінарських занять

Підготовка до занять проводиться після прослуховування лекцій і ознайомлення із темою і методичними рекомендаціями до семінарських занять. Студент повинний вивчити теоретичні питання згідно з планом заняття та ознайомитися з рекомендованою літературою.

^ Підготовка до виконання поточної контрольної роботи і реферату

Написання контрольної роботи або реферату є своєрідним підсумком оволодіння теорією. Готовити їх слід у процесі вивчення літератури, накопичуючи матеріал в міру засвоєння відповідних ідей, що допомагають глибше зрозуміти психологію досліджуваних питань. Написана за такою науковою базою контрольна робота буде першим досвідом застосування теорії до життя. Написання реферату надає можливість студенту більш досконало вникнути у теоретичні і практичні питання, що пов’язані з даною темою, самостійно працювати з різними літературними джерелами, осмислювати фактичні дані, систематизувати зібраний матеріал і оформлювати його у письмовій формі, робити власні висновки і висувати припущення.

Реферат повинний мати зміст, введення (актуальність обраної теми, мету, завдання), посилання на літературні джерела, висновки, список літератури. Обсяг реферату – не менш 15 сторінок.

^ Навчально-тематичний план проведення

самостійної роботи студентівКількість

годин

Форма звіту

Додаткова література за списком

1

2

3

4

5
Розділ 1

Індивід. Особистість. Індивідуальність.

1

Активність особистості та її джерела.

4

доповідь

4, 10, 13, 20, 24, 26, 30, 32, 39, 52

2

Вплив мотивації на безпеку життєдіяльності.

4

доповідь

21, 24, 26, 29, 30, 38, 49

3

Афективна сфера особистості.

4


конспект

1, 6, 8, 12, 17, 28, 29, 30, 38
Розділ 2

Когнітивна підструктура особистості.


4

Пізнавальні процеси і професійна діяльність.

4

доповідь

2, 8, 13, 30, 32, 38, 52

5

Сенсорно-перцептивний рівень пізнання.

4

конспект

1, 8, 21, 27, 30, 38, 45
Розділ 3

Діяльність і особистість.

6

Людина – техніка – середовище.

6


доповідь

42, 43, 45, 51, 52

7

Діяльність та її структура.

4


конспект

3, 38, 42, 51, 52

8

Психічні стани в професійній діяльності людини.

5

доповідь

3, 6, 12, 15, 16, 17, 29, 40

9

Керівник як організатор виробничої групи.

5

конспект

3, 11, 13, 15, 39, 52
Усього

40^ ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Активність особистості та її джерела.

1. Особистісна причинність як мотиваційний фактор. Внутрішній і зовнішній локуси контролю. Тренінг особистісної причинності.

2. Підвищення впевненості у своїх можливостях. Почуття компетентності та його чинники. Здібності, самооцінка, самоповага.

3. Успіх і невдача. Конструктивна і деструктивна реакції на невдачу. Роль ризику і сміливості в досягненні успіху.

Додаткова література:

1. Бесчастный В.Н., Лифтёров В.А. Психология эффективного руководителя. – Донецк,2005

2. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения. //Педагогическое образование: опыт, проблемы, перспективы. - М. 1989.

3. Зайкверт Л. Ваше время – в ваших руках. - М., 1990.

4. Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. Частина 1. Психологія суб'єкта діяльності. - Київ, 2000.

5. Ксенчук М.К, Киянова М.К, Психология успеха. - М., 1993.

6. Курс практической психологии или как научиться работать и добиваться успеха. Сост. Р.Р. Кашапов. - Екатеринбург, 1996.


Тема 2. Вплив мотивації на безпеку життєдіяльності.

1. Мотиваційний контроль дій. Теорія мотиваційного контролю Д.Хайленда.

2. Основні структурні блоки контролю дій. Мотиваційна парадигма в теорії прийняття рішень. Цілеутворення та спрямованість дій.

3. Мотивація і готовність до ризику в психологічному профілі. Мотивація і готовність до ризику як особистісні передумови професійної діяльності.

4. Мотивація девіантної поведінки. Класифікація мотивів девіантної поведінки.

Додаткова література:

1. Коротов В.М. Введение в общую теорию развития личности. - М., 1991.

2. Ксенчук М.К,, Киянова М.К, Психология успеха. - М., 1993.

3. Курс практической психологии или как научиться работать и добиваться успеха. Сост. Р.Р. Кашапов. - Екатеринбург, 1996.

4. Леонтьев А.Н. Мотивы, эмоции и личность./ Психология личности. Тексты. - М., 1982.

5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. Посібник. – К.,2004

6. Рубинштейн С.А. Основы общей психологии: В 2 т. - М., 1989.

7. Хьел Л., Зиглер Д. Теория личности. - Санкт-Петербург, 1997.


Тема 3. Афективна сфера особистості.

1. Сутність понять «почуття» і «емоції». Структура емоційного процесу. Функції почуттів. Фізіологічні основи почуттів.

2. Форми переживання почуттів. Емоції. Афекти. Настрої. Емоційний стрес. Емоційні стани. Динаміка почуттів.

3. Соціальна обумовленість людських почуттів. Почуття й особистість. Вищі почуття: моральні, інтелектуальні, естетичні.

4. Методи вивчення емоційної сфери людини. Можливості саморегуляції емоцій.

Додаткова література:

1. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. - М., 1960.

2. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. - М., 1996.

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., 1996.

4. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. - М., 1978.

5. Изард К. Эмоция человека. Перевод с англ. - М., 1996.

6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975.

7. Леонтьев А.Н. Мотивы, эмоции и личность./ Психология личности. Тексты. - М., 1982.

8. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. Посібник. – К.,2004


Тема 4. Пізнавальні процеси і професійна діяльність.

1. Операційно-змістовні структури професійного досвіду. Просторово-часові структури професійного досвіду.

2. Оперативні одиниці сприйняття. Перцептивні дії.

3. Пам’ять і професійний досвід. Дії і пам’ять. Індивідуальний досвід людини і пам’ять.

4. Фахівець і професійна задача. Мислення професіонала.

Додаткова література:

1. Артамонов И.Д. Иллюзия зрения. - М., 1960.

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., 1996.

3. Зайкверт Л. Ваше время – в ваших руках. - М., 1990.

4. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. Посібник. – К.,2004

5. Обозов Н.Н. Психология менеджмента. - Санкт-Петербург, 1994.

6. Рубинштейн С.А. Основы общей психологии: В 2 т. - М., 1989.

7. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. - Киев,1994.


Тема 5. Сенсорно-перцептивний рівень пізнання.

1. Поняття відчуттів. Види відчуттів. Значення відчуттів в житті людини. Зв’язок різних відчуттів з об’єктивними властивостями середовища.

2. Кількісні характеристики відчуттів. Поняття чутливості. Адаптація і сенсибілізація органів чуття.

3. Сприйняття як перцептивна діяльність суб'єкта. Характеристика сприйняття: предметність, цілісність, структурність, константність, свідомість.

4. Залежність сприйняття від попереднього досвіду і характеру діяльності.

Додаткова література:

1. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. - М., 1960.

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., 1996.

3. Коротов В.М. Введение в общую теорию развития личности. - М., 1991.

4. Ладыгина – Катс Н.Н. Развитие психики в процессе эволюции организмов. - М., 1965.

5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. Посібник. – К.,2004

6. Рубинштейн С.А. Основы общей психологии: В 2 т. - М., 1989.

7. Столяренко А.М. Психология и педагогика.- М., 2001


Тема 6. Людина – техніка – середовище.

1. Система “людина техніка – середовище”. Загальна характеристика.

2. Класифікація СЛТС.

3. Показники якості СЛТС.

Додаткова література:

1. Сережникова Р.К. Психология, педагогика и логика управленческой деятельности. – Донецк, 1997.

2. Сережникова Р.К. Роль психологии и педагогики в системе профессиональной подготовки технического университета // Проблемы вдосконалення викладання гуманiтарних дисциплiн в вищому навальному закладi. - Херсон, 1998.

3. Столяренко А.М. Основы психологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 736с.

4. Столяренко А.М. Психология и педагогика. – М., 2001


Тема 7. Діяльність та її структура.

1. Діяльність як цілеспрямована й усвідомлена активність особистості. Структура діяльності: цілі, мотиви, дії. Етапи діяльності: постановка мети, планування, виконання, контроль результатів.

2. Способи виконання діяльності. Уміння і навички. Види діяльності.

3. Поняття: «управлінська діяльність», «основні управлінські функції», «підсистеми поводження в управлінській діяльності».

4. Типи взаємозв'язків різних статусів в організації.

Додаткова література:

1. Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. - М., 1997.

2. Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. Частина 1. Психологія суб'єкта діяльності. - Київ, 2000.

3. Рубинштейн С.А. Основы общей психологии: В 2 т. - М., 1989.

4. Сережникова Р.К. Психология, педагогика и логика управленческой деятельности. – Донецк, 1997.

5. Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельностьи. - М., 1996.

6. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. - Киев,1994.


Тема 8. Психічні стани в професійній діяльності людини.

1. Проблема психічних функціональних станів (ПФС) в сучасній психології. Взаємозв’язок між ПФС і діяльністю.

2. Види психічних станів. Динаміка психічних станів.

3. Стани монотонії і стомлення. Фази стану стомлення.

4. Фактори, що зумовлюють динаміку функціональних станів людини. Стресогенні впливи.

Додаткова література:

1. Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. - М., 1997.

2. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. - М., 1996.

3. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. - М., 1978.

4. Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. - М., 1990.

5. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. - М., 1991.

6. Изард К. Эмоция человека. Перевод с англ. - М., 1996.

7. Леонтьев А.Н. Мотивы, эмоции и личность./ Психология личности. Тексты. - М., 1982.

8. Селиванов В.И. Психология волевой активности. - Рязань, 1974.


Тема 9. Керівник як організатор виробничої групи.

1. Психологія взаємодії керівника і підлеглих. Типи підлеглих.

2. Феномен реактивного опору особистості.

3. Проблема організаційних конфліктів.

4. Особистісні риси керівника. Службовий етикет.

Додаткова література:

1. Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. - М., 1997.

2. Добрович Л.Л. Общение: наука и искусство. - М.,1980.

3. Зайкверт Л. Ваше время – в ваших руках. - М., 1990.

4. Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. - М., 1990.

5. Секреты умелого руководителя / Сост. И Липсиц. - М., 1991.

6. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. - Киев,1994.


Теми рефератів


 1. Особистість, її вивчення у психологічній науці.

 2. Сучасні психологічні теорії особистості.

 3. Психологічна концепція особистості З.Фрейда.

 4. Концепція самоактуалізації А. Маслоу.

 5. Типологічний підхід до структури особистості.

 6. Проблема темпераменту у психологічній науці.

 7. Характер. Акцентуації характеру.

 8. Проблема походження і розвитку здібностей.

 9. Індивідні характеристики та поведінка людини.

 10. Девіація як можлива форма прояву індивідуально-типологічних особливостей особистості.

 11. Проблема творчої особистості у психології.

 12. Девіація як процес розвитку.

 13. Соціальний контроль.

 14. Ригідність як особистісна якість.

 15. Діагностика та корекція ригідності.

 16. Психологічні якості та поведінка тривожної особистості.

 17. Діагностика та корекція тривожності.

 18. Види емоційних станів, які впливають на поведінку.

 19. Мотивація девіантної поведінки.

 20. Класифікація мотивів девіантної поведінки.

 21. Організація як інструмент для досягнення групової мети.

 22. Вплив культури на ефективність організаційної діяльності.

 23. Проблема міжгрупових відносин у рамках організації.

 24. Моделі і динаміка організаційних конфліктів.

 25. Конфлікт акціонування в сучасній Україні.

 26. Потенціал організаційних конфліктів у перехідному суспільстві (на прикладі України).

27. Переваги і недоліки корпоративної форми господарської організації.

28. Психологічні особливості різних моделей затвердження авторитету менеджменту усередині господарської організації.

29. Ритуали і ритуальна поведінка в трудовому колективі.

30. Соціально-демографічні і психологічні особливості працівників як фактор їх професійної діяльності.

31. Впровадження інноваційної культури в організації.

32. Проблема психологічних критеріїв творчості.

33. Проблема творчого мислення і рефлексії.

34. Сутність і природа відносин творчості і діяльності.

35. Психологічні механізми здійснення діяльності і творчості як принципово протилежних форм людської активності.

36. Основні підходи до проблеми творчих здібностей.

37. Концепція інтелектуальної обдарованості як необхідної, але недостатньої умови творчої активності особистості.

38. Концепція інтелектуального порога.

39. Теорія незалежності креативності від інтелекту.

40. Концепція креативності як компонента інтелектуальної обдарованості.

41. Специфіка творчого типу особистості і сучасних уявлень про природу творчості.

42. Творча активність як результат сублімації.

43. Творчість як підсумок компенсації комплексу неповноцінності.

44. Мрія і фантазія як особливий вид уяви.

45. Мотивація особистісного росту як первісне джерело творчості.

46. Особливості взаємодії суб’єкта свідомої діяльності і несвідомого творчого суб’єкта як критерії визначення обдарованої особистості.

47. Міжособистісні відносини в малих групах.

48. Феноменологія лідерства.

49. Соціально-психологічні явища в малих групах.

50. Розвиток свідомості і самосвідомості.

51. Любов як моральне почуття.

52. Природа людських страхів.

53. Розв’язання професійних завдань в екстремальних умовах.

54. Совість як вище емоційно-моральне почуття.

55. Психологічні якості та поведінка агресивної особистості.

56. Залежність стилю спілкування від властивостей темпераменту.

57. Порівняльний аналіз спілкування у людини і тварин.

58. Вікові і професійні особливості прийомів спілкування.


Питання до заліку.


1. Загальне поняття про психіку, основні форми прояву психіки.

2. Визначення психології як науки, її задачі і основні галузі.

3. Психіка і свідомість.

4. Трудова діяльність людей і її роль у розвитку свідомості.

5. Відмінність свідомості людини від психіки тварин.

6. Самосвідомість людини, її виникнення і розвиток.

7. Рушійні сили психічного розвитку людини і формування її особистості.

8. Психологічна структура і розвиток особистості.

9. Особистість і індивідуальність.

10. Загальне поняття про темперамент, його основні властивості.

11. Психологічна характеристика типів темпераменту.

12. Поняття про характер. Спрямованість особистості і характер.

13. Структура і класифікація рис характеру.

14. Акцентуація характеру.

15. Поняття про спілкування. Структура, функції, рівні і місце спілкування в системі стосунків людини.

16. Механізми сприйняття людини людиною. Ефекти сприйняття.

17. Комунікативна сторона спілкування. Бар'єри комунікації.

18. Міжособистісні і міжгрупові відносини, методи їх вивчення.

19. Структурна організація взаємин у трудовому колективі.

20. Керування трудовим процесом і взаєминами в колективі.

21. Поняття про керування. Причини виникнення керування як наукової дисципліни.

22. Функції процесу керування.

23. Оцінка особистісних і ділових якостей працівників, підбор і розміщення кадрів.

24. Характер, причини конфліктних ситуацій і засоби їхнього розвязання в колективі.

25. Критика у взаєминах керівника і підлеглого.

26. Керівництво і лідерство як діяльність по організації і контролю за групою.

27. Поводження керівника і лідера в групі.

28. Особисті якості керівника.

29. Стиль керівника і формування трудового колективу.

30. Специфіка управлінського спілкування.

31. Професійна етика керівника.

32. Соціалізація і виховання: загальне й особливе.

33. Професійна соціалізація.


Рекомендована література

Основна література:

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.

2. Введение в психологию./ Под редакцией А.В. Петровского. – М., 1995.

3. Немов Р.С. Психология: учеб. пособ. в 3 кн. [для студ. высш. пед. учеб. завед.] / Р.С.Немов. – М.: ВЛАДОС, 1997. – Кн. 1: Психология. – 1997. – 632 с.

4. Сережникова Р.К. Основы психологии и педагогики. Методические рекомендации. – Донецк, 1999.

5. Столяренко А.М. Основы психологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 736с.

Додаткова література:

1. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. - М., 1960.

2. Артамонов И.Д. Иллюзия зрения. - М., 1960.

3. Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. - М., 1997.

4. Бесчастный В.Н., Лифтёров В.А. Психология эффективного руководителя. – Донецк,2005

5. Введение в психологию./ Под редакцией А.В. Петровского. - М., 1995.

6. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. - М., 1996.

7. Выготский А.С. Проблемы развития психики. Собр.соч. т.3. - М., 1991.

8. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., 1996.

9. Готт В.С. и др. Категории современной науки. - М., 1984.

10. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения. //Педагогическое образование: опыт, проблемы, перспективы. - М. 1989.

11. Добрович Л.Л. Общение: наука и искусство. - М.,1980.

12. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. - М., 1978.

13. Зайкверт Л. Ваше время – в ваших руках. - М., 1990.

14. Зеленевский Я. Организация трудовых коллективов. Введение в теорию организации и управления. - М., 1971.

15. Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. - М., 1990.

16. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. - М., 1991.

17. Изард К. Эмоция человека. Перевод с англ. - М., 1996.

18. Калинин В.К. Классификация волевых качеств. Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельности. - Симферополь, 1983.

19. Калинская В.Г. Психология общения. - Санкт-Петербург,1993.

20. Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. Частина 1. Психологія суб'єкта діяльності. - Київ, 2000.

21. Коротов В.М. Введение в общую теорию развития личности. - М., 1991.

22. Корнев М.Н., Коваленко А.Б. Социальна психологiя. - Киïв, 1995.

23. Кричевский Р.Л. Если вы – руководитель… - М., 1993.

24. Ксенчук М.К,, Киянова М.К, Психология успеха. - М., 1993.

25. Кэссон Г. 16 аксиом делового человека. - М., 1992.

26. Курс практической психологии или как научиться работать и добиваться успеха. Сост. Р.Р. Кашапов. - Екатеринбург, 1996.

27. Ладыгина – Катс Н.Н. Развитие психики в процессе эволюции организмов. - М., 1965.

28. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975.

29. Леонтьев А.Н. Мотивы, эмоции и личность./ Психология личности. Тексты. - М., 1982.

30. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. Посібник. – К.,2004

31. Москаленко В.В. Соціальна психологія. – Київ,2005

32. Обозов Н.Н. Психология менеджмента. - Санкт-Петербург, 1994.

33. Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявления. - Душанбе,1983.

34 Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, проекции, практики. - М., 1995.

35. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. - М., 1991.

36. Петровская Л.А. Компетентность в общении. - М., 1989.

37. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. - М., 1979.

38. Рубинштейн С.А. Основы общей психологии: В 2 т. - М., 1989.

39. Секреты умелого руководителя / Сост. И Липсиц. - М., 1991.

40. Селиванов В.И. Психология волевой активности. - Рязань, 1974.

41. Сережникова Р.К. Основы психологии и педагогики. Методические рекомендации. – Донецк, 1999.

42. Сережникова Р.К. Психология, педагогика и логика управленческой деятельности. – Донецк, 1997.

43. Сережникова Р.К. Роль психологии и педагогики в системе профессиональной подготовки технического университета // Проблемы вдосконалення викладання гуманiтарних дисциплiн в вищому навальному закладi. - Херсон, 1998.

44. Ситников А.Б. Акмеологический тренинг. Теория, методика, психотехнология. - М., 1996.

45. Столяренко А.М. Психология и педагогика.- М., 2001

46. Спиркин А.Г. Происхождение сознания. - М., 1960.

47. Фостор Ф. Обновление производства. - М., 1990.

48. Фридман Л.М., Волков К.Н. Психологическая наука – учителю. М., 1985.

49. Хьел Л., Зиглер Д. Теория личности. - Санкт-Петербург, 1997.

50. Хрестоматия по социальной психологии. Составитель Кутасова Т.В. - М.,1994.

51. Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельностьи. - М., 1996.

52. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. - Киев,1994.


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки з дисципліни
«Машинобудування», «Комп’ютеризовані енергомеханічні системи», «Комп’ютерне проектування мехатронного гірничого обладнання» денної...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет, кафедра вищої математики ім. В. В. Пака запрошує вас взяти участь у роботі четвертої...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Вінницький державний технічний університет методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Організація виробництва. Основи менеджменту І маркетингу для студентів...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний технічний університет Інститут гірництва та геології – Гірничо-геологічний факультет Кафедра Технології
Спеціальність
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний універсітет
Навчальний посібник до самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей з дисципліни “Фізика”
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний універсітет
Навчальний посібник до самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей з дисципліни “Фізика”
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний технічний університет Інститут гірництва та геології – Гірничо-геологічний факультет Кафедра Технології та техніки геологорозвідувальних робіт
Спеціальність
Міністерство освіти І науки україни донецький національний технічний університет кафедра соціології та політичних наук методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний технічний університет Інститут гірництва та геології – Гірничо-геологічний факультет Кафедра Технології та техніки геологорозвідувальних робіт
Спеціальність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи