Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ” icon

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Скачати 147.03 Kb.
НазваЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Дата05.11.2012
Розмір147.03 Kb.
ТипДокументи


Змістовно-діяльнісна структура модулів

навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види занять

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9^ Модуль 1. Наука як сфера соціальної дійсності та її методи.


НЕ

1.1

Наука як соціокультурний феномен

Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового знання.

Класифікація наук. Проблема періодизації історії науки. Наука як форма духовного виробництва та соціальний інститут. Наука та суспільство. Сцієнтизм та анти сцієнтизм. Філософські образи науки та її методів.

Література

 1. Кохановский В.П. и др. Философия науки. – М.: МарТ, 2005. – С. 7-24.

 2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 12-17.

 3. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного дослідження. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 7-19.

 4. Добронравова І.С. та ін. Новітня західна філософія науки. – К.: ПАРАПАН, 2008. – С. 7-30.

 5. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.: Знання-Пресс, 2003. – С. 11-38.

2
 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування
2


2

 1. Методологія як теорія організації пізнавального процесу.

 2. Методологічне значення концептуальних ідей.

 3. Парадигми - системи концептуальних ідей.
5

2

НЕ

1.2

Загальні закономірності розвитку науки.

Переємність у розвитку наукових знань. Єдність кількісних та якісних вимірювань у розвитку науки. Диференціація та інтеграція наук. Взаємодія наук та їх методів.

Поглиблення та розширення процесів математизації та комп’ютеризації. Теоретизація та діалектизація науки. Пришвидшений розвиток науки. Свобода критики. Недопустимість монополізму та догматизму. Проблема істини в науці.

Лiтература

 1. Кохановский В.П. и др. Философия науки. – М.: МарТ, 2005. – С. 24-67.

 2. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного дослідження. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 15-20.

 3. Добронравова І.С. та ін. Новітня західна філософія науки. – К.: ПАРАПАН, 2008. – С. 33-45.

2
 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

2


2 1. Історичні закономірності розвитку методології науки.

 2. Взаємодія методів науки.

5

2

НЕ

1.3

Емпіричні та теоретичні рівні наукового пізнання.

Емпіризм та схоластичне теоретизування. Особливості емпіричного дослідження.

Специфіка теоретичного пізнання та його форми. Структура та функції наукової теорії. Закон як ключовий елемент науки. Єдність емпіричного та теоретичного, теорії та практики. Проблема матеріалізації наукових теорій.

Лiтература

 1. Кохановский В.П. и др. Философия науки. – М.: МарТ, 2005. – С. 69-116.

 2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 31-49.

 3. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного дослідження. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 28-68.

 4. Добронравова І.С. та ін. Новітня західна філософія науки. – К.: ПАРАПАН, 2008. – С. 63-78.

2

2

 • термінологічний диктант

 • тестування

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
2


2

2


2


 1. Теорія як універсальне й необхідне знання.

 2. Дослідницькі процедури, за допомогою яких формується теоретичний світ.

 3. Емпіричне й теоретичне обґрунтування об'єктів. Складний об'єкт юридичної науки.
5

6

НЕ 1.4

Методологія наукового пізнання.

Метод та методологія. Предмет, теорія, метод. Метод як єдність об’єктивного та суб’єктивного. Класифікація методів.

Лiтература

 1. Кохановский В.П. и др. Философия науки. – М.: МарТ, 2005. - С.117-169.

 2. Бачинин В. А. Философия права и преступления. - Харьков: Фо­лио, 1999. - С. 10-23.

 3. Демидов А. И. О методологической ситуации в правоведении // Пра­воведение. - 2001. - № 4. - С. 14-22.

 4. Козловский А. А. Право як пізнання. Вступ до гносеології права. -Чернівці: Рута, 1999. - С. 4-Ю, 26-41.

 5. Лукич Р. Методология права. - М.: Прогресс, 1981. - С. 24-58.

 6. Малахов В.П. Философия права. - М.: Акад. проект, 2002. - С. 54-104.

 7. Нерсесянц В. С. Философия права. - М.: Норма-Инфра М, 1997. -С. 7-16, 61-67.

 8. Проблемы теории государства и права/ Под ред. М. Н. Марченко. -М.: Юристъ, 2001. - С.13-43.

 9. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. - К.: Аті-ка, 2001.-С. 168-173.

2
 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

2


2 1. Методологія права як експлікація евристичних можливостей певного гносеологічного підходу в засвоєнні правових явищ.

 2. Концептуальний механізм взаємоузгодженності онтології, гносеології і методології права.

5

2

НЕ

1.5

Філософський рівень методології науки.

Основні моделі співвідношення філософії та окремих наук. Функції філософії у науковому пізнанні.

Ідея створення «нової науки» Ф. Бекон, Р. Декарт. Концепція наукового знання Е. Канта. Філософія як «наука наук» Г. Гегель. Наука як філософія (О. Конт). Наука як продукт духовного розвитку (К. Маркс).

Діалектичні та метафізичні методи мислення в системі наукової діяльності.

Лiтература

 1. Кохановский В.П. и др. Философия науки. – М.: МарТ, 2005. – С. 170-235.

 2. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.: Знання-Пресс, 2003. – С. 57-63.

 3. Алексеев С.С. Право. Азбука, теория, философия. – М.: Статут, 1999. – С. 394-404.

2

2

 • термінологічний диктант

 • тестування

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
2


2

2


2


 1. Онто-гносеологічні й соціально-політичні підстави евристичної кризи марксистсько-ленінської методології права.

 2. Причини і способи використання застарілих методологічних схем в сучасному вітчизняному правознавстві.

 3. Еклектизм і взаємосуперечливість у використанні наявних методологій правового дослідження під виглядом плюралістично-синтетичних підходів.

5

6

НЕ

1.6

Загальнонаукові методи пізнання.

Наукові методи емпіричного дослідження. Наукові методи теоретичного дослідження.

Загальнологічні методи та прийоми пізнання.

Конкретнонаукова методологія. Взаємодія методів.

Філософсько-методологічні проблеми соціального пізнання. Філософсько-методологічні концепції У. Дільтея, У. Вільденбанда, Г. Ріккерта, М. Вебера, К. Поппера, Г. Гадамера, М. Фуко, Т. Куна, І. Лакатоса, П. Фейербенда.

Лiтература

 1. Кохановский В.П. и др. Философия науки. – М.: МарТ, 2005. – С. 149-169.

 2. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного дослідження. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 69-87.

 3. Жоль К.К. Методы научного познания и логика (для юристов). – К.: Атика, 2001. – С. 70-135.

 4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.: Знання-Пресс, 2003. – С. 59-66.

2

2

 • термінологічний диктант

 • тестування

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
2


2

2


1


 1. Загальнологічні методи та прийоми пізнання.

 2. Конкретнонаукова методологія

 3. Взаємодія методів.
5

7
Всього за модулем 1

25
^ Модуль 2. Джерела, норми правові відносини, санкції та відповідальність у релігійному праві.


НЕ

2.1

Методи пізнання права.

Метод як центральна категорія юридичної методології. Співвідношення понять «проблема» і «метод», «правова проблема» і «правовий метод». Метод права як похідна принципової гносеологічної позиції дослідника. Компліментарність методу конкретній правовій реальності. Взаємозалежність теорії і методу права: теорія як метод права і метод як розгорнута теорія права. Критерії евристичності методів права. Регулятивність права як основний критерій його ефективності.

Догматичний метод як основний метод права в романо-германській системі правового пізнання. Догматичний метод як метод логічного аналізу і тлумачення нормативно-правового акта в його співвідношенні з відповідним юридичним фактом. Відмінність і специфіка догматичного методу від використання формально-логічного методу в праві. Логіко-правова природа догматичного методу права. Вчення С. Муромцева про природу догм права і мистецтво використання догматичного методу в пізнанні і регулювання соціально-правових явищ.

Гносеологічна природа порівняльного методу в правознавстві. Виникнення та основні школи порівняльного правознавства. Порівняльне правознавство як напрям сучасної юридичної думки. Що є об'єктом порівняльного правознавства. Особливості предмета порівняльного правознавства та його значення для юридичної теорії і практики. Основні проблеми сучасного порівняльного правознавства як сфера використання евристичного потенціалу порівняльного методу права. Сутність історичного та географічного підходів у правопорівняльних дослідженнях. Теоретичне і практичне значення порівняльного правознавства.

Лiтература

 1. Жоль К.К. Методы научного познания и логика (для юристов). - К.: Атіка, 2001.-С. 70-107.

 2. Казимирчук В. П. Право и методы его изучения. - М.: Юрид. лит., 1965.-С.41-90.

 3. Карбонье Ж. Юридическая социология. - М.: Прогресс, 1986. - С.210-276. Кульчар К.

 4. Основы социологии права. - М.: Прогресс, 1981. - С.22-48.

 5. Тарасов Н. Н. Метод и методологический подход в правоведении (попытка проблемного анализа)// Правоведение. - 2001. - № 1. - С.31-50.

 6. Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. - М.: Межд. отн., 1995. - С.46-75.

2

2

 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
2


5


3

 1. Метод як центральна категорія юридичної методології.

 2. Метод права як похідна принципової гносеологічної позиції дослідника.

 3. Критерії евристичності методів права.

5

8

НЕ

2.2

Основні стадії правового дослідження. Загальні принципи наукового пізнання.

Природа і причини стадіального характеру теоретико-правового дослідження. Основні стадії наукового дослідження проблем права: 1. Виявлення проблеми та обгрунтування актуальності обраної теми. 2. Постановка мети і конкретних завдань дослідження. 3. Визначення об'єкту і предмету дослідження. 4. Вибір методу (методики) проведення дослідження. 5. Опис процесу дослідження. 6. Обговорення результатів дослідження. 7. Формулювання висновків і оцінка отриманих результатів. Умови, за якими можливе «перестрибування» етапів дослідницького процесу.

Лiтература

 1. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. – Т. 2. – М.: Юстицинформ, 2004. – С. 93-109.

 2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 18-30.

 3. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного дослідження. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 82-88.
2

2

 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

 • реферативні доповіді
2


5


3

 1. Стадії правового дослідження.

 2. Загальні принципи наукового пізнання.

5

8

НЕ

2.3

Методи збору та опрацювання інформації.

Конспектування наукових публікацій. Доктринальне тлумачення норм права. Доктринальне вивчення індивідуальних актів застосування права. Вивчення неофіційних документів. Підготовка анкет для соціологічного опитування. Основи теорії та методики вивчення ефективності норм права. Критика історичних джерел.

Лiтература

 1. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. – Т. 2. – М.: Юстицинформ, 2004. – С. 177-294.

 2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 49-65.

 3. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного дослідження. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 88-106.

 4. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда. – М.: Экономика, 1987. – С. 18-42.

 5. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.: Знання-Пресс, 2003. – С. 158-172.
2
 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

2


2 1. Класифікаціяметодів збору та опрацювання інформації.

5

4

НЕ

2.4

Методологічні засади формулювання наукової новизни.

Опис. Класифікація. Поняття та їх визначення. Пояснення. Аргументація. Науковий прогноз. Критика.

Обґрунтування як необхідна умова і критерій науковості проведеного дослідження права. Логічна структура процедури обґрунтування. Обгрунтування як логічний зв’язок і узгодження фундаментальних постулатів, аксіом, принципів і положень із випливаючими з них соціально-політичних і юридичних фактів і ситуацій, що характеризують наявну правову реальність. Динаміка процедур обґрунтування у зв’язку із динамікою правової реальності. Категорія справедливості як динаміка правового обґрунтування в концепції відродженого природного права Рудольфа Штаммлера.

Лiтература

 1. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. – Т. 2. – М.: Юстицинформ, 2004. – С. 295-434.

 2. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного дослідження. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 144-151.

2
 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

2


2 1. Логічна структура процедури обґрунтування.

 2. Категорія справедливості як динаміка правового обґрунтування в концепції відродженого природного права Рудольфа Штаммлера.

5

4

НЕ

2.5

Правова ерратологія: основні методологічні помилки правових досліджень.

Основні типи методологічних помилок, що допускаються на різних етапах правового дослідження.

Криза вітчизняної методологічної науки як наслідок системи гносеологічних і методологічних помилок правопізнання. Веріфікаціонізм і фальсифікаціонізм як логіко-методологічна основа правової ерратології та способи її подолання. Гносеологічна система взаємокорегування використовуваних методів правового пізнання.

Лiтература

 1. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. – Т. 2. – М.: Юстицинформ, 2004. – С. 488-505.

 2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 76-83.

 3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.: Знання-Пресс, 2003. – С. 117-138.

2
 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

2


2 1. Методологічні помилки правових досліджень.

5

4

НЕ

2.6

Інформаційне забезпечення та раціональна організація праці в процесі наукового дослідження.

Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. Національна система наукової інформації. Види, джерела інформації та режими доступу до неї.

Основи наукової організації дослідного процесу. Особливості творчої праці у дослідницькій діяльності. Організація праці науковця та її планування. Раціональний трудовий режим дослідника й організація робочого місця.

Лiтература

 1. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. – Т. 2. – М.: Юстицинформ, 2004. – С. 165-176.

 2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 66-103.

 3. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда. – М.: Экономика, 1987. – С. 83-106.

 4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.: Знання-Пресс, 2003. – С. 158-172.

2
 • термінологічний диктант

 • фронтальне опитування

2


1 1. Раціональний трудовий режим дослідника й організація робочого місця.

5

3
Всього за модулем 2

35
Всього балів

100

Схожі:

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
Предмет юридичної логіки. Історичні етапи розвитку логіки. Основні закони юридичного мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Розуміти І знати об'єкт І предмет країнознавчих досліджень, історію та функції країнознавства, методи країнознавчих досліджень
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи