Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" icon

Робоча програма курсу „юридична герменевтика " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Скачати 461.03 Kb.
НазваРобоча програма курсу „юридична герменевтика " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Сторінка1/4
Дата05.11.2012
Розмір461.03 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________(Пацурківський П.С.)

31серпня 2009 р.


Робоча ПРограма

курсу „ЮРИДИЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА ”

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”

Спеціалізації філософія права

Факультет: юридичний

Кафедра теорії та історії держави і права

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний

Обсяг год.


К-ть креди-тів

У тому числі (год.):

Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи) (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабора-торні

Семінарські

Денна

V

ІX

108

3

24

-

10

74

-

-

-

-

9

Заочна

V

ІХ

108

3

8

-

2

98

-

-

-

-

9


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми

Напряму 06.01 “Право” спеціальності 8.06.01.01 “Право”


Робоча програма складена к.ю.н., доцентом Карвацькою С.Б.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол1 .

29” серпня 2009 р.

Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М.В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


“ 30”серпня 2009 р.

^ Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В./


ВСТУП


У сучасних умовах інтенсивність динаміки українського законодавства постійно зростає. Реалізація цього правового матеріалу потребує передусім усвідомлення змісту норм права, що містяться у прийнятих актах. Забезпе­чення правильного застосування норм права, утвердження законності у всіх сферах суспільних відносин є актуальним завданням державно-правового розвитку в умовах розбудови в Україні демократичної, соціально орієнтова­ної, правової держави. Без глибокого розуміння змісту норм права неможли­ва їх ефективна реалізація, систематизація, розроблення і прийняття нових соціально адекватних норм. І саме тлумачення забезпечує процес і результа­ти з'ясування і роз'яснення змісту правових норм. Важливе значення має та­кож єдність розуміння і реалізації норм у суспільстві, що відбивається на стані законності у державі і досягається завдяки тлумаченню. Зазначеного можливо досягти шляхом роз'яснення суб'єктам дійсного змісту норм права, ідей і понять, закладених законодавцем.

Використання тлумачення, його методології і принципів дозволяє ^адек­ватно усвідомлювати зміст правових норм, забезпечує їх ефективну реаліза­цію. Актуалізація місця і ролі тлумачення у правовій дійсності, його поши­рення на всі правові відносини, що виникають у державі, вимагають ком­плексного дослідження і викладання цього явища.

Проблема тлумачення норм права, що здійснюється різними суб'єктами інтерпретаційної діяльності, багатогранна, стосується різних аспектів життє­діяльності держави і суспільства, має теоретичну і практичну значимість. Можна виділити три основних типи герменевтичних проблем у праві: 1) тлумачення нормативно-правового тексту; 2) тлумачення факту; 3) тлумачення мотивів.

Мета цього курсу полягає у комплексному аналізі теоретичних і практи­чних проблем юридичної герменевтики, предметом якої є специфічні засоби і закономірності розв’язання правових ситуацій як наслідок застосування гносеологічно-лінгвістичних інтерпретацій.


Критерії оцінювання


У якості форм контролю за засвоєнням студентами знань під час занять використовуються:

  • усні опитування;

  • перевірка самостійної роботи;

  • залік за результатами семестру.


Сукупна оцінка за курс складається з наступних основних показників:

1) ступінь опрацювання теми:

 • відвідування занять і участь у дискусії;

 • самостійна робота;

 • залік за результатами семестру.


Особливостями освітнього процесу є:

 • орієнтованість програм на гуманізацію освіти, нові установки на сучасні функції права, на відношення до студента як до особистості;

 • раціональне сполучення лекційних курсів і практичних занять у навчальних планах;

 • індивідуалізація навчання, що забезпечується можливістю вибору із широкого спектра навчальних курсів: роботи з невеликими навчальними групами, складання індивідуальних планів і графіків занять; індивідуалізації при проходженні практики кожним студентом, що враховує спрямованість його професійної діяльності.

^ ПРОГРАМА КУРСУ

ЮРИДИЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА”


НЕ 1.1. Формування засад юридичної інтерпретації в герменевтиці

Становлення проблеми взаємозв’язку права і мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська герменевтика: історія виникнення, основні принципи, місце в сучасній світовій філософії.

Питання взаємодії права і мови історичної школи права.

Герменевтика як наука тлумачення нормативного тексту. Історія виникнення та розвиток герменевтики у працях Ф. Шлейєрмахера, М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера, В. Дільтея. Основні принципи герменевтики. Герменевтичне коло як методологічна проблема у концепції Ессера.

Специфіка предмету юридичної герменевтики. Двоякий характер розуміння правової об’єктивності в сучасній герменевтиці. Грунтування герменевтичного способу розуміння і тлумачення.

Література

Антонович М. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування // Ук­раїнський часопис прав людини. – 1998. – № 3-4. – С.19-26.

Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Часть 1. Учение о толковании и применении гражданских законов. – Одесса. 1901.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М: Прогресс, 1988.- 704 с. [Частина 2.II.2.с) «Показательное значение юридической герменевтики». – С.383-403.

Горбачева Е.В. Юридический текст как вид связного текста и возможности его формализации // Труды ВНИИСЗ. – М., 1978. – Вып.13.

Грязин И.Н. К вопросу о герменевтическом подходе в современной англо-американской философии права // Философские науки. – 1980. – № 2. – С. 137-141.

Грязин И. Текст права (Опыт методологического анализа конкурирующих теорий). – Таллин: ЭЭСТИ РААМАТ, 1983. – 187 с.

Губаева Т.В. Словесность в юриспруденции: Учебн.- казань, 1995. – 301 с.

Зеленцов А.Б. Герменевтика как проблема современной буржуазной философии права // Право и борьба идей в современном мире. (Критика современных буржуазных концепций права). – М., 1980. – С.90-96.

Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. – М.: МГУ, 1978. – С.85-101.

Катков В.Д. Jurisprudentiae novum organon (Реформированная общим языковедением логика и юриспруден­ция). – Т.1. – Цивилистика. – Одесса, 1913. – 509 с.

Катков В.Д. Наука и философия права? – Берлин, 1901. – 115 с.

Кравченко С. Про стиль законодавства // Право України. – 1998. – № 3. – С.62

Крашенинников Е.А., Иоффе Л.Ю. Выражение условия в юридических текстах // Основы правовой ки­бернетики. – М., 1976.

Малинова И.П. Философия права (от метафизики к герменевтики). – Екатеринбург, 1995. – 128 с.

Малинова И.П. Проблема понимания в праве // Реминисцентный анализ отчуждения форм существования: Сб. науч. тр. – Екатеринбург, 1997.

О понимании советского права // Сов. гос. и право. – 1979. – № 7.

Рабінович П.М. Герменевтика і правове регулювання // Вісник Академії правових наук. – 1999. – № 2 (17). – С.61-71; його ж: Проблемы понимания в правовом регулировании // Правоведение. – 1988. – № 5. – С.21-27.

Рикёр П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права // Вопросы фило­софии. – 1996. – № 4. – С. 27-36.

Суслов В.А. Герменевтический аспект законодательного толкования // Правоведение. – 1997. – № 1. – С.87-90.

Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование // Государство и право. – 1997. – № 6. – С.115-118.

Титов В., Марченко О., Острога С, Павленко Ж. Юридична герменевтика з погляду сучасної форма­льної логіки // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 1. – С.164-179.

Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. – Пермь, 1967.

Ушаков А.А. Право, язык, кібернетика // Правоведение. – 1991. – № 2.

Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М.: Юр.лит., 1979. – 166 с.

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. – Екатеринбург, 1993.

Юридические понятия и язык права в современных зарубежных исследованиях. Научно-аналитический обзор. – М.: ИНИОН,1986. – 70 с.

Язык закона / Под ред. А.С.Пиголкина. – М., 1990.


НЕ 1.2. Проблеми розуміння як основна проблема

герменевтики права

Проблема герменевтинчого плану: необхідність розуміння соціальної ситуації, роз’яснення основних положень законотворчого проекту, офіційне тлумачення прийнятого закону, неофіційної інтерпретації.

Юридична герменевтика і правова догматика. Проблема ефективного викладення думки законодавця. Юридичний текст як неформальне знання, транслятор традиції.

Герменевтична константа як специфічна форма загальних пізнавальних процесів у праві. Вплив герменевтичної константи на хід і результати правового дискурсу.

Значення інтерпретаційно-пізнавальних процесів у правозастосовчій діяльності.

Література

Хворостянкіна А. Дефініції в законотворчих текстах: питання теорії // Право України. – 2005. – № 11. – С. 28-32.

Антонович М. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування // Ук­раїнський часопис прав людини. – 1998. – № 3-4. – С.19-26.

Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Часть 1. Учение о толковании и применении гражданских законов. – Одесса. 1901.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М: Прогресс, 1988. – 704 с- [Частина 2.II.2.с) «Показательное значение юридической герменевтики». – С.383-403.

Горбачева Е.В. Юридический текст как вид связного текста и возможности его формализации // Труды ВНИИСЗ. – М., 1978. – Вып.13.

Грязин И.Н. К вопросу о герменевтическом подходе в современной англо-американской философии права // Философские науки. – 1980. – № 2. – С. 137-141.

Грязин И. Текст права (Опыт методологического анализа конкурирующих теорий). – Таллин: ЭЭСТИ РААМАТ, 1983. – 187 с.

Губаева Т.В. Словесность в юриспруденции: Учебн. – Казань, 1995. – 301 с.

Зеленцов А.Б. Герменевтика как проблема современной буржуазной философии права // Право и борьба идей в современном мире. (Критика современных буржуазных концепций права). – М., 1980. – С.90-96.

Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. – М.: МГУ, 1978. – С.85-101.

Карвацька С.Б. Системний підхід у дослідженні взаємодії національної державно-правової історії терміносистеми українського права / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім..М.В.Корецького НАН України, 2007. – С. 38-43.

Катков В.Д. Jurisprudentiae novum organon (Реформированная общим языковедением логика и юриспруден­ция). – Т.1. – Цивилистика. – Одесса, 1913. – 509 с.

Катков В.Д. Наука и философия права? – Берлин, 1901. – 115 с.

Козловський А.А. Проблеми філософії права: вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 2002. – 248 с.

Кравченко С. Про стиль законодавства // Право України. – 1998. – № 3. – С.62

Крашенинников Е.А., Иоффе Л.Ю. Выражение условия в юридических текстах // Основы правовой ки­бернетики. – М., 1976.

Малинова И.П. Философия права (от метафизики к герменевтики). – Екатеринбург, 1995. – 128 с.

Малинова И.П. Проблема понимания в праве // Реминисцентный анализ отчуждения форм существования: Сб. науч. тр.- Екатеринбург, 1997.

О понимании советского права // Сов. гос. и право. – 1979. – № 7.

Рабінович П.М. Герменевтика і правове регулювання // Вісник Академії правових наук. – 1999. – № 2 (17). – С.61-71; його ж: Проблемы понимания в правовом регулировании // Правоведение. – 1988. – № 5. – С.21-27.

Рикёр П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права // Вопросы фило­софии. – 1996. – № 4. – С. 27-36.

Суслов В.А. Герменевтический аспект законодательного толкования // Правоведение. – 1997. – № 1. – С.87-90.

Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование // Государство и право. – 1997. – № 6. – С.115-118.

Титов В., Марченко О., Острога С, Павленко Ж. Юридична герменевтика з погляду сучасної форма­льної логіки//Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 1. – С.164-179.

Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. – Пермь, 1967.

Ушаков А.А. Право, язык, кібернетика // Правоведение. – 1991. – № 2.

Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М.: Юр.лит.,1979. – 166 с.

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике.- Екатеринбург, 1993.

Юридические понятия и язык права в современных зарубежных исследованиях. Научно-аналитический обзор. – М.: ИНИОН,1986. – 70 с.

Язык закона / Под ред. А.С.Пиголкина. – М., 1990.


НЕ 1.3. Інтерпретаційна практика у сфері права

Місце термінологічної лексики в словникову в складі літературної мови. Термінологія як підсистема в лексичній системі мови. Науково-теоретичне та практично-прикладне юридичне тлумачення .

Проблема термінологічності номінативних засобів. Інтерпретаційна практика як єдність діяльності по встановленню змісту і форми правових явищ та правового досвіду. Зміст інтерпретаційної практики як інтерпретаційної діяльності і досвіду поєднання. Структура інтерпретаційної практики. Об’єкти інтерпретаційної практики.

Специфіка юридичного терміну. Юридична термінологія.

Правила граматичного тлумачення, вироблені інтерпретаційною наукою і практикою.

Класифікація юридичних термінів.

Література

Антонович M. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування // Ук­раїнський часопис прав людини. – 1998. – № 3-4. – С.19-26.

Вопленко Н.Н. Следственная деятельность и толкование права: Учебное пособие. М., 1978. – 79 с.

Губаева Т.В. Словесность в юриспруденции: Учебн. – Казань, 1995. – 301 с.

Ивакина Н. Порядок слов в правовых документах // Советская юстиция. – 1991. – №2. – С. 27-28.

Коркунов Н.М. Применение положительного права // Лекции по общей теории права. – СПб., 1886. – С. 342-354.

Ушаков А.А. Право, язык, кибернетика // Правоведение. – 1991. – № 2.

Хабриева Т.Я. Процессуальные вопросы толкование Конституции в деятельности Конституционного Суда // Государство и право. – 1996. – №10. – С. 21-22.

Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практи­ка. – М., 1998.

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. – Екатеринбург, 1993.

Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М., 1979. – 165 с.

Шершеневич Г.Ф. Толкование // Теория государства и права: Хрестоматия. – М., 1998. -С. 727-730.

Юридические понятия и язык права в современных зарубежных исследованиях. Научно-аналитический обзор. – М.: ИНИОН, 1986. – 70 с.

Яцюк Т.О. О точности словосочетаний в языке права // Советская юстиция. – 1991. – №5. – С.31.


НЕ 1.4. Поняття і сутність тлумачення у праві. Місце тлумачення

у правовій діяльності та механізмі правового регулювання


Становлення і розвиток теорії тлумачення. Гносеологічна природа тлу­мачення. Основні концептуальні підходи до визначення поняття "тлумачення норм права". З'ясування, роз'яснення та інтерпретація норм права. Об'єкт, метод і предмет тлумачення: їх співвідношення і зв'язок. Функції та принци­пи тлумачення у праві. Об'єктивний та суб'єктивний характер процесу тлу­мачення норм права. Науково-теоретичний та практико-прикладний рівні тлумачення права. Результати тлумачення.

Фундаментальні ознаки та особливості норм права, які актуалізують процес тлумачення. Деталізація та розкриття змісту норми права, вираженої у загальній та абстрактній формах. Особливості мовно-логічної зовнішньої фо­рми норм права. Специфіка юридичної форми норм права. Системність, фун­кціональність зв'язків норм права. Необхідність і значення тлумачення у пра­ві. Цільове призначення тлумачення права. Мета тлумачення у правотворчій діяльності. Використання тлумачення у формах реалізації норм права.

Основні підходи до визначення місця тлумачення у правовій діяльності. Місце тлумачення норм права у правотворчій діяльності. Тлумачення норм права і реалізація права. Проблеми тлумачення у процесі правозастосування.

Кореляція тлумачення і форм систематизації норм права. Місце тлумачення у правовому регулюванні. Тлумачення правових норм і заповнення прогалин у праві. Співвідношення юридичної конкретизації норм права з тлумаченням правових норм.

Література

Апурин А.Н. Толкование законов советским судом: Автореф. дис… канд. юр. наук: 12.00.01. – М., 1949. -16 с.

Васьковский Е.В. Учение о толковании и применении гражданских законов. – Одесса, 1901.

Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.

Гранат Н.Л. Толкование норм права в правоприменительной деятельности органов внутренних дел. – М., 1991.

Есипович Я.Г. О толковании законов // Журнал министерства юстиции. – 1994. – №2. – С. 105.

Кечекъян СО. О толковании законов судом // Право и жизнь. – 1928. – №1. – С. 3-14.

Михайловский И.В. Толкование юридических норм // Теория государства и права: Хрестоматия. – М., 1998. – С. 700-718.

Рабінович П.М. Герменевтика і правове регулювання // Вісник Академії правових наук. – 1999. – № 2 (17). – С.61-71; його ж: Проблемы понимания в правовом регулировании // Правоведение. – 1988. – № 5. – С.21-27.

Смородинський В. Деякі питання судового тлумачення // Вісник Академії право­вих наук України. – 2000. – №4 (23).

Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование // Государство и право. – 1997. – № 6. – С.115-118.

Титов В., Марченко О., Острога С, Павленко Ж. Юридична герменевтика з погляду сучасної форма­льної логіки//Вісник Академії правових наук України. -1999. – № 1. – С.164-179.

Черданцев А.Ф. Толкование права // Общая теория государства и права. Академи­ческий курс в 2-х томах. Том 2. Теория права. – М., 1998. – С. 323-327.

Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М., 1979. – 165 с.

Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М.: Юр.лит., 1979. – 166 с.

Шабуров А.С. Толкование норм права // Теория государства и права / Алексеев С.С, Архипов С.И., Корельский В.М. и др. / Под ред. В.М.Корельского и В.Д.Первалова. – М., 1997. – С. 358-375.

Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №3.

Шершеневич Г.Ф. Толкование // Теория государства и права: Хрестоматия. – М., 1998. -С. 727-730.

Эбзеев Б.С. Толкование права // Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В.Малько. – М, 2001. – С. 478-495.

Элькинд П.С. Толкование и применение уголовно-процессуального права. – М., 1967. -192 с.

Явич Л.С. Проблема правового регулирования советских общественных отноше­ний. – М., 1961.

  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «воля як категорія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «філософія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 " Правознавство "
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма куРСу „гносеологія права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-6405709
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „філософія громадянського суспільства" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „теорія управління освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) курсу "логіка права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-5654221
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „свобода як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи