Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" icon

Робоча програма курсу „юридична герменевтика " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Скачати 461.03 Kb.
НазваРобоча програма курсу „юридична герменевтика " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Сторінка2/4
Дата05.11.2012
Розмір461.03 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

НЕ 1.5. Загальна характеристика процесу тлумачення права

З'ясування норм права як процес мислення, спрямований на пізнання суб'єктом дійсного змісту правових норм, та як певний результат цього про­цесу. Стадії процесу з'ясування норм права. Способи тлумачення норм права. Прийоми і правила з'ясування норм права. Підстави визначення та об'єднання прийомів і правил з'ясування норм права у способи тлумачення. Логічний, мовний, системний та історичний способи тлумачення норм права. Характеристики результату з'ясування норм права. Класифікація тлумачення норм права за обсягом. Буквальне, розширене та обмежене тлумачення. Кри­терії правильності (адекватності) результату тлумачення.

Роз'яснення норм права як інтелектуально-вольовий процес, спрямова­ний на роз'яснення дійсного змісту норми права третім особам, і як результат цього процесу. Підстави класифікації роз'яснення на види. Офіційне і неофі­ційне роз'яснення. Нормативне і казуальне роз'яснення. Зв'язок актів тлума­чення з нормами права.

Література

Венгеров А.Б. О прецеденте толкования правовой нормы // Учёные записки ВНИИ сов. зак-ва. – 1966. – Вып. 6. – С. 3-19.

Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.

Гранат Н.Л. Толкование норм права в правоприменительной деятельности органов внутренних дел. – М., 1991.

Захарова О. Тлумачення законодавства та проблеми захисту прав громадян // Юридичний вісник України. – 1999. – №48 (232).

Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса. – Петро­град, 1917.

Михайловский И.В. Толкование юридических норм // Теория государства и права: Хрестоматия. – М., 1998. – С. 700-718.

Осипов А.В. Толкование права // Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 1997.

Перетерский И.С. Толкование международных договоров. – М., 1959.

Суслов В.А. Герменевтический аспект законодательного толкования // Правоведение. – 1997. – № 1. – С.87-90.

Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование // Государство и право. – 1997. – № 6. – С.115-118.

Ткаченко Ю.Г. Толкование юридических норм в СССР: Автореф. дис… канд. юр. наук: 12.00.01 /Моск. гос. ун-т. – М., 1950. – 15 с.

Ушаков А.А. Право, язык, кибернетика // Правоведение. – 1991. – № 2.

Черданцев А.Ф. Вопросы толкования советского права. – Свердловск, 1972.

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. – Екатеринбург, 1993.

Шабуров А.С. Толкование норм права // Теория государства и права / Алексеев С.С., Архипов СИ., Корельский В.М. и др. / Под ред. В.М.Корельского и В.Д.Первалова. – М., 1997. – С. 358-375.

Шершеневич Г.Ф. Толкование // Теория государства и права: Хрестоматия. – М, 1998. – С. 727-730.

Эбзеев Б.С. Толкование права // Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В.Малько. – М., 2001. – С. 478-495.


НЕ 2.1. З'ясування норм права.

Способи, результати та критерії тлумачення

Логічний спосіб тлумачення норм права. Зміст логічного способу тлума­чення норм права. Прийоми і правила логічного тлумачення норм права. Ло­гічне перетворення та висновки з норм як прийоми логічного тлумачення норм права. Висновки a fortiori (умовиводи ступеня). Висновки з понять. Ви­сновки за аналогією. Висновки від протилежного. Доведення до абсурду.

Мовний спосіб тлумачення норм права. Зміст мовного способу тлума­чення норм права. Офіційний характер, документальність зовнішнього вира­ження волі законодавця. Максимальна точність, ясність і простота мови пра­ва. Економічність використання мовних засобів. Експресивна нейтральність мови права. Формалізація мови права. Лексико-морфологічний і синтаксич­ний етапи мовного тлумачення норм права. Прийоми і правила мовного тлу­мачення норм права.

Системний (систематичний) спосіб тлумачення норм права. Зміст систе­много способу тлумачення норм права. Сутність системного тлумачення. Зв'язок норми права, що тлумачиться, з нормами, які розкривають зміст тер­міна, використаного в цій нормі. Зв'язок норми права, що тлумачиться, з оперативними нормами. Зв'язок норми права, що тлумачиться, з нормами права, виданими з спеціальною метою доповнити, змінити або уточнити таку правову норму. Зв'язки відсилкових статей. Зв'язок між загальними і спеціа­льними нормами права. Зв'язок між загальними і виключними нормами пра­ва. Зв'язок норм, що не перебувають у співвідношенні загальних і спеціаль­них, які регулюють однорідні або схожі суспільні відносини. Зв'язок бланке-тних норм права. Зв'язок норми права, що тлумачиться, з колізійними нор­мами. Зв'язок норми права, що тлумачиться, з принципами права.

Історичний (історико-політичний) спосіб тлумачення права. Зміст істо­ричного способу тлумачення права. Порівняльний прийом історичного тлу­мачення. Історичні умови та обставини видання норми права.

Функціональний (соціологічний) спосіб тлумачення норм права. Сут­ність функціонального способу тлумачення норм права.

Спеціально-юридичний (юридико-термінологічний) спосіб тлумачення норм права. Сутність та прийоми спеціально-юридичного способу тлумачен­ня норм права.

Термінологічний спосіб тлумачення норм права. Сутність термінологіч­ного способу тлумачення норм права.

Телеологічний (ціннісно-цільовий) спосіб тлумачення норм права. Особ­ливість телеологічного способу тлумачення норм права. Прийоми і правила телеологічного тлумачення.

Логіко-юридичний спосіб тлумачення норм права (конструювання пра­вової норми). Сутність логіко-юридичного способу тлумачення норм права.

Критерії адекватності результату тлумачення норм права. Юридична практика. Логічна правильність. Практика мовного спілкування.

Література

Лазарев В.В. О роли доктринального толкования // Советская юстиция. – 1969. – С. 4.

Лузин В.В. Методы толкования Конституции в деятельности Верховного Суда США // Государство и право. – 1997. – №10. – С. 92.

Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса. – Петро­град, 1917.

Михайловский И.В. Толкование юридических норм // Теория государства и права: Хрестоматия. – М., 1998. – С. 700-718.

Насырова Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона: Теория и практика. – Казань, 1988.

Осипов А.В. Толкование права // Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 1997.

Прокофьев Г.С. Анализ юридического текста: некоторые вопросы теории // Вест­ник московского университета. – 1995. – №2. – С. 80-86.

Рез Р.С. Толкование гражданско-правовых нормативных актов: Автореф. дис… канд. юр. наук: 12.00.01. – Л., 1958.-20 с.

Сорокин П.А. Толкование закона // Элементарный учебник общей теории права в связи с теорией государства. – Ярославль, 1919. – С. 72.

Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм права. – М., 2000.

Тарасов М.А. Применение и толкование специальных правовых норм // Тезисы докладов на межвузовской научной конференции «Социалистическая законность, толкование и применение советских законов». – К., 1961. – С. 11.

Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – №4.

Ушаков А.А. Право, язык, кибернетика // Правоведение. – 1991. – № 2.

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. – Екатеринбург, 1993.

Шабуров А.С. Толкование норм права // Теория государства и права / Алексеев С.С, Архипов СИ., Корельский В.М. и др. / Под ред. В.М.Корельского и В.Д.Первалова. – М., 1997. – С. 358-375.

Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №3.


НЕ 2.2. Роз'яснення норм права та його види.

Акти тлумачення та їх дія

Офіційне тлумачення норм права. Характерні ознаки офіційного тлума­чення. Стадії офіційного тлумачення. Види офіційного тлумачення. Норма­тивне і казуальне тлумачення. Автентичне і делеговане офіційне тлумачення норм права. Акти офіційного тлумачення. Дія актів офіційного тлумачення у часі, просторі та за колом осіб. Правила залежності акта офіційного тлума­чення від дії норми права.

Неофіційне тлумачення норм права. Класифікація неофіційного роз'яснення дійсного змісту норм права. Доктринальне, професійне та побу­тове тлумачення норм права. Акти неофіційного тлумачення.

Співвідношення офіційного і неофіційного тлумачення норм права.

Література

Безина А.К., Лазарев В.В. Конкретизация права в судебной практике // Советская юстиция. – 1968. – №2. – С. 6.

Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов для начи­нающих юристов. – М., 1913. – С. 43-139.

Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Часть 1. Учение о толковании и применении гражданских законов. – Одесса. 1901.

Вильнянский СИ. Толкование и применение гражданско-правовых норм // Методические материалы ВЮИЗ. – М., 1948. – Вып. 2. – С. 42.

Грязин И. Текст права (Опыт методологического анализа конкурирующих теорий). – Таллин: ЭЭСТИ РААМАТ, 1983. – 187 с.

Лазарев В.В. О роли доктринального толкования // Советская юстиция. – 1969. – С. 4.

Лузин В.В. Методы толкования Конституции в деятельности Верховного Суда США // Государство и право. – 1997. – №10. – С. 92.

Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса. – Петро­град, 1917.

Михайловский И.В. Толкование юридических норм // Теория государства и права: Хрестоматия. – М., 1998. – С. 700-718.

Насырова Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона: Теория и практика. – Казань, 1988.

Осипов А.В. Толкование права // Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 1997.

Сорокин П.А. Толкование закона // Элементарный учебник общей теории права в связи с теорией государства. – Ярославль, 1919. – С. 72.

Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм права. – М., 2000.

Спасов Б.П. Закон и его толкование. – М., 1986. – 143 с.

Цвік М.В. Про офіційне тлумачення законів України // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – №4 (11). – С 51.

Шабуров А.С. Толкование норм права // Теория государства и права / Алексеев С.С., Архипов С.И., Корельский В.М. и др. / Под ред. В.М.Корельского и В.Д.Первалова. – М., 1997. – С. 358-375.

Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №3.


НЕ 2.3. Суб'єкти тлумачення норм права в Україні

Співвідношення системи суб'єктів тлумачення з системою суб'єктів права. Основні категорії системи суб'єктів тлумачення України. Індивідуаль­ні та комплексні суб'єкти тлумачення. Суб'єкти з'ясування змісту норм пра­ва. Суб'єкти офіційного і неофіційного роз'яснення змісту норм права. Хара­ктеристика суб'єктів офіційного тлумачення норм права в Україні. Верховна Рада України. Конституційний Суд України. Президент України. Органи ви­конавчої влади України. Судові органи України.

Література

^ Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.

Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государ­ство и право. – 1981. – №4. – С. 39.

Вопленко Н.Н. Следственная деятельность и толкование права: Учебное пособие. М., 1978. – 79 с.

Захарова О. Тлумачення законодавства та проблеми захисту прав громадян // Юридичний вісник України. – 1999. – №48 (232).

^ Козюбра МЛ. Науково-практичні проблеми тлумачення законів України, роз'яснень Пленуму Верховного Суду // Вісник програми сприяння парламенту України. – № 6 (28). 16 червня 1997 р.

Лузин В.В. Методы толкования Конституции в деятельности Верховного Суда США // Государство и право. – 1997. – №10. – С. 92.

Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса. – Петро­град, 1917.

Митрофанов Ю.А. Толкование закона в Великобритании и его нормативное регу­лирование // Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 1998. – С. 204-214.

Смородинський В. Деякі питання судового тлумачення // Вісник Академії право­вих наук України. – 2000. – №4 (23).

Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – №4.

Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – №1.

Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: Мо­нографія. – X.: Факт, 2001. – 328 с

Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практи­ка. – М., 1998.

Цвік М.В. Про офіційне тлумачення законів України // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – №4 (11). – С 51.

Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М.: Юр.лит., 1979. – 166 с.

Шабуров А.С. Толкование норм права // Теория государства и права / Алексеев С.С., Архипов С.И., Корельский В.М. и др. / Под ред. В.М.Корельского и В.Д.Первалова. – М., 1997. – С. 358-375.

Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №3.


НЕ 2.4. Правова стилістика: поняття, значення, функції

Мовні засоби у сфері права. Законодавча стилістика. Визначення поняття законодавчого стилю як завдання законодавчої стилістики. Співвідношення законодавчої стилістики, юриспруденції та законодавчої техніки.

Роль права у розвитку мови. Мова законодавства, її офіціно-документальний стиль.

Текст нормативно-правового акту як зразок мови та стилю. Композиція законодавчого акту та її функція. Зв’язок ”сюжету” законодавчого акту із системою права. Мовне та стильове редагування нормативно-правового акту.

Література

Антонович M. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування // Ук­раїнський часопис прав людини. – 1998. – № 3-4. – С.19-26.

Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государ­ство и право. – 1981. – №4. – С. 39.

Вопленко Н.Н. Юридическая природа актов официального толкования норм со­ветского права // Вопросы теории государства и права. – 1974. – Вып. 3. – С. 103

Горбачева Е.В. Юридический текст как вид связного текста и возможности его формализации // Труды ВНИИСЗ. – М., 1978. – Вып.13.

Горский Д.П. Роль языка в познании // Мышление и язык. – М., 1957. – С. 74-75.

Грязин И. Текст права (Опыт методологического анализа конкурирующих теорий).- Таллин: ЭЭСТИ РААМАТ, 1983. 187 с.

Губаева Т.В. Словесность в юриспруденции: Учебн. – Казань, 1995. – 301 с.

Зеленцов А.Б. Герменевтика как проблема современной буржуазной философии права // Право и борьба идей в современном мире. (Критика современных буржуазных концепций права). – М., 1980. – С.90-96.

Ивакина Н. Порядок слов в правовых документах // Советская юстиция. – 1991. – №2. – С. 27-28.

Катков В.Д. Jurisprudentiae novum organon (Реформированная общим языковедением логика и юриспруден­ция). – Т.1. – Цивилистика. – Одесса, 1913. – 509 с.

Кравченко С. Про стиль законодавства // Право України. – 1998. – № 3. – С.62

Крашенинников Е.А., Иоффе Л.Ю. Выражение условия в юридических текстах // Основы правовой ки­бернетики. – М, 1976.

Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса. – Петро­град, 1917.

Прокофьев Г.С. Анализ юридического текста: некоторые вопросы теории // Вест­ник московского университета. – 1995. – №2. – С. 80-86.

Рикёр П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права // Вопросы фило­софии. – 1996. – № 4. – С. 27-36.

Суслов В.А. Герменевтический аспект законодательного толкования // Правоведение. – 1997. – № 1. – С. 87-90.

Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование // Государство и право. – 1997. – № 6. – С. 115-118.

Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. – Пермь, 1967.

Ушаков А.А. Право, язык, кибернетика // Правоведение. – 1991. – № 2.

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. – Екатеринбург, 1993.

Юридические понятия и язык права в современных зарубежных исследованиях. Научно-аналитический обзор. – М.: ИНИОН, 1986. – 70 с.


НЕ 2.5. Тлумачення закону як засіб з’ясування змісту правової норми

Роль логіки у побудові законодавчого акту. Тлумачення закону як інтелектуально-вольова діяльність. Граматичний та систематичний способи аналізу тексту. Законодавчі композиційні стандартні форми.

Специфіка мови і законів. Законодавчий синтаксис. Зв’язок між законами логіки та мовою. Вираження у синтаксисі законодавця законодавчого акту. Відмінність між логікою висловлювання та логікою нормативних приписів.

Законодавчий стиль мови. Вплив структури права на синтаксис законодавця. Герменевтика як методологія правотворчості. Законодавча мовна культура.

Література

Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов для начи­нающих юристов. – М., 1913. – С. 43-139.

Васьковский Е.В. Учение о толковании и применении гражданских законов. – Одесса, 1901.

Вильнянский СИ. Толкование и применение гражданско-правовых норм // Методические материалы ВЮИЗ. – М., 1948. – Вып. 2. – С. 42.

Есипович Я.Г. О толковании законов // Журнал министерства юстиции. – 1994. – №2. – С. 105.

Захарова О. Тлумачення законодавства та проблеми захисту прав громадян // Юридичний вісник України. – 1999. – №48 (232).

Кечекъян СО. О толковании законов судом // Право и жизнь. – 1928. – №1. – С. 3-14.

Марчук В.П. О так называемом распространительном и ограничительном толко­вании советских уголовных законов: Социалистическая законность, толкование и применение советских законов // Материалы научной конференции. – К., 1961. – С. 26.

Митрофанов Ю.А. Толкование закона в Великобритании и его нормативное регу­лирование // Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 1998. – С. 204-214.

Недбайло П.Е. О толковании советских законов // Доклады и сообщения Львов­ского университета. – 1957. – Вып. 7. – Ч. 2. – С. 179-188.

Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. – М., 1962. – 166 с.

Семёнова Л.И. Толкование советских законов и судебная практика по граждан­ским делам // Тезисы докладов на межвузовской научной конференции «Социали­стическая законность, толкование и применение советских законов» . – К., 1961. – С. 78.

Сорокин П.А. Толкование закона // Элементарный учебник общей теории права в связи с теорией государства. – Ярославль, 1919. – С. 72.

Спасов Б.П. Закон и его толкование. – М., 1986. – 143 с.

Трубецкой Е.Н. Толкование закона // Лекции по энциклопедии права. – М., 1917. – С. 140-147.

Фарбер И.Е. Толкование законов и социалистическое правосознание // Тезисы докладов на межвуз. науч. конф. «Социалистическая законность, толкование и применение советских законов». – К., 1961. – С. 11.

Цвік М.В. Про офіційне тлумачення законів України // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – №4 (11). – С 51.

Шляпочников А.С. Толкование уголовного закона. – М., 1960.

Язык закона / Под ред. А.С.Пиголкина. – М., 1990.


НЕ 2.6. Діяльність Конституційного Суду з тлумачення

Конституції та законів України

Конституція України як особливий нормативно-правовий акт офіційного тлумачення. Конституційний Суд у механізмі тлумачення Конституції та за­конів України. Вплив доктринального тлумачення на офіційне. Межі тлума­чення Конституційним Судом Конституції і законів України. Офіційне тлу­мачення Конституції і законів України та правова позиція Конституційного Суду. Принципи конституційного судочинства та питання тлумачення Кон­ституції і законів України. Стадії і процедури офіційного тлумачення. Спосо­би тлумачення Конституції і законів Конституційним Судом: правова приро­да і специфіка. Практика офіційного тлумачення Конституційним Судом Конституції і законів України. Акти тлумачення Конституційного Суду.

Література

Венгеров А.Б. О прецеденте толкования правовой нормы // Учёные записки ВНИИ сов. зак-ва. – 1966. – Вып. 6. – С. 3-19.

Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.

Захарова О. Тлумачення законодавства та проблеми захисту прав громадян // Юридичний вісник України. – 1999. – №48 (232).

^ Козюбра МЛ. Науково-практичні проблеми тлумачення законів України, роз'яснень Пленуму Верховного Суду // Вісник програми сприяння парламенту України. – № 6 (28). 16 червня 1997 р.

Лузин В.В. Методы толкования Конституции в деятельности Верховного Суда США // Государство и право. – 1997. – №10. – С. 92.

Митрофанов Ю.А. Толкование закона в Великобритании и его нормативное регу­лирование // Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 1998. – С. 204-214.

Смородинський В. Деякі питання судового тлумачення // Вісник Академії право­вих наук України. – 2000. – №4 (23).

Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – №4.

Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – №1.

Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: Мо­нографія. – X.: Факт, 2001. – 328 с

Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практи­ка. – М., 1998.

Цвік М.В. Про офіційне тлумачення законів України // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – №4 (11). – С. 51.

Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М.: Юр.лит., 1979. – 166 с.

Шабуров А.С. Толкование норм права // Теория государства и права / Алексеев С.С, Архипов С.И., Корельский В.М. и др. / Под ред. В.М.Корельского и В.Д.Первалова. – М., 1997. – С. 358-375.

Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №3.

Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным Судом Российской Феде­рации: теоретические и практические проблемы // Государство и право. – 1998. – №5.

1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «воля як категорія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «філософія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 " Правознавство "
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма куРСу „гносеологія права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-6405709
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „філософія громадянського суспільства" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „теорія управління освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) курсу "логіка права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-5654221
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „свобода як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи