Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" icon

Робоча програма курсу „юридична герменевтика " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Скачати 461.03 Kb.
НазваРобоча програма курсу „юридична герменевтика " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Сторінка3/4
Дата05.11.2012
Розмір461.03 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


НЕ 1.2. Проблема розуміння як основна проблема герменевтики права

(2 год.)

 1. Основні проблеми викладання думки законодавця.

 2. Юридичний текст як транслятор традиції.

 3. Герменевтика і правове регулювання.

Література

 1. Хворостянкіна А. Дефініції в законотворчих текстах: питання теорії // Право України. – 2005. – № 11. – С. 28-32.

 2. Антонович М. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування // Ук­раїнський часопис прав людини. – 1998. – № 3-4. – С.19-26.

 3. Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Часть 1. Учение о толковании и применении гражданских законов. – Одесса. 1901.

 4. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с. [Частина 2.II.2.с) «Показательное значение юридической герменевтики». – С.383-403.

 5. Гадамер Х.-Г. Истина и методологические основы философской герменевтики. – М., 1988.

 6. Губаева Т.В. Словесность в юриспруденции: Учебн. – Казань, 1995. – 301 с.

 7. Зеленцов А.Б. Герменевтика как проблема современной буржуазной философии права // Право и борьба идей в современном мире. (Критика современных буржуазных концепций права). – М., 1980. – С.90-96.

 8. Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. – М.: МГУ, 1978. – С.85-101.

 9. Карвацька С.Б. Системний підхід у дослідженні взаємодії національної державно-правової історії терміносистеми українського права / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім..М.В.Корецького НАН України, 2007. – С. 38-43.

 10. Катков В.Д. Jurisprudentiae novum organon (Реформированная общим языковедением логика и юриспруден­ция). – Т.1. – Цивилистика. – Одесса, 1913. – 509 с.

 11. Катков В.Д. Наука и философия права? – Берлин, 1901. – 115 с.

 12. Козловський А.А. Проблеми філософії права: вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 2002. – 248 с.

 13. Кравченко С. Про стиль законодавства // Право України. – 1998. – № 3. – С.62

 14. Рабинович П.М. Герменевтика і правове регулювання // Вісник Академії правових наук. – 1999. – № 2 (17). – С.61-71; його ж: Проблемы понимания в правовом регулировании // Правоведение. – 1988. – № 5. – С.21-27.

 15. Рикёр П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права // Вопросы фило­софии. – 1996. – № 4. – С. 27-36.

НЕ 1.4. Поняття і сутність тлумачення в праві. Місце тлумачення у правовій діяльності та механізмі правового регулювання (2 год.)


 1. Об’єкт, предмет та метод тлумачення.

 2. Науково-теоретичний та практико-прикладний рівні тлумачення.

 3. Місце тлумачення у правовому регулюванні.

 4. Тлумачення правових норм і заповнення прогалин у праві.

Література

 1. Васьковский Е.В. Учение о толковании и применении гражданских законов. – Одесса, 1901.

 2. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.

 3. Гранат Н.Л. Толкование норм права в правоприменительной деятельности органов внутренних дел. – М., 1991.

 4. Есипович Я.Г. О толковании законов // Журнал министерства юстиции. – 1994. – №2. – С. 105.

 5. Кечекъян СО. О толковании законов судом // Право и жизнь. – 1928. – №1. – С. 3-14.

 6. Михайловский И.В. Толкование юридических норм // Теория государства и права: Хрестоматия. – М., 1998. – С. 700-718.

 7. Рабинович П.М. Герменевтика і правове регулювання // Вісник Академії правових наук. – 1999. – № 2 (17). – С.61-71; його ж: Проблемы понимания в правовом регулировании // Правоведение. – 1988. – № 5. – С.21-27.

 8. Смородинський В. Деякі питання судового тлумачення // Вісник Академії право­вих наук України. – 2000. – №4 (23).

 9. Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование // Государство и право. – 1997. – № 6. – С.115-118.

 10. Титов В., Марченко О., Острога С, Павленко Ж. Юридична герменевтика з погляду сучасної форма­льної логіки//Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 1. – С.164-179.

 11. Черданцев А.Ф. Толкование права // Общая теория государства и права. Академи­ческий курс в 2-х томах. Том 2. Теория права. – М., 1998. – С. 323-327.

 12. Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. – М., 2003.

 13. Шабуров А.С. Толкование норм права // Теория государства и права / Алексеев С.С., Архипов С.И., Корельский В.М. и др. / Под ред. В.М.Корельского и В.Д.Первалова. – М., 1997. – С. 358-375.

 14. Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №3.

 15. Шершеневич Г.Ф. Толкование // Теория государства и права: Хрестоматия. – М., 1998. – С. 727-730.

 16. Эбзеев Б.С. Толкование права // Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В.Малько. – М., 2001. – С. 478-495.

НЕ 2.1. Роз’яснення норм права та його види (2 год.)


 1. Поняття та ознаки офіційного тлумачення.

 2. Стадії офіційного тлумачення.

 3. Види офіційного тлумачення.

 4. Співвідношення офіційного та неофіційного тлумачення норм права.

Література

  1. Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов для начи­нающих юристов. – М., 1913. – С. 43-139.

  2. Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Часть 1. Учение о толковании и применении гражданских законов. – Одесса. 1901.

  3. Вильнянский С.И. Толкование и применение гражданско-правовых норм // Методические материалы ВЮИЗ. – М., 1948. – Вып. 2. – С. 42.

  4. Грязин И. Текст права (Опыт методологического анализа конкурирующих теорий). – Таллин: ЭЭСТИ РААМАТ, 1983. – 187 с.

  5. Лазарев В.В. О роли доктринального толкования // Советская юстиция. – 1969. – С. 4.

  6. Лузин В.В. Методы толкования Конституции в деятельности Верховного Суда США // Государство и право. – 1997. – №10. – С. 92.

  7. Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса. – Петро­град, 1917.

  8. Михайловский И.В. Толкование юридических норм // Теория государства и права: Хрестоматия. – М., 1998. – С. 700-718.

  9. Насырова Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона: Теория и практика. – Казань, 1988.

  10. Осипов А.В. Толкование права // Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 1997.

  11. Сорокин П.А. Толкование закона // Элементарный учебник общей теории права в связи с теорией государства. – Ярославль, 1919. – С. 72.

  12. Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм права. – М., 2000.

  13. Спасов Б.П. Закон и его толкование. – М., 1986. – 143 с.

  14. Цвік М.В. Про офіційне тлумачення законів України // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – №4 (11). – С. 51.

  15. Шабуров А.С. Толкование норм права // Теория государства и права / Алексеев С.С., Архипов СИ., Корельский В.М. и др. / Под ред. В.М.Корельского и В.Д.Первалова. – М., 1997. – С. 358-375.

  16. Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №3.


НЕ 2.2. Суб’єкти тлумачення норм права в Україні (2 год.)


 1. Загальна характеристика суб’єктів тлумачення норм права в Україні.

 2. Індивідуальні та комплексні суб’єкти тлумачення.

 3. Суб’єкти офіційного тлумачення змісту норм права в Україні.

 4. Суб’єкти неофіційного тлумачення норм права.

Література

 1. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.

 2. Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государ­ство и право. – 1981. – №4. – С. 39.

 3. Захарова О. Тлумачення законодавства та проблеми захисту прав громадян // Юридичний вісник України. – 1999. – №48 (232).

 4. Козюбра МЛ. Науково-практичні проблеми тлумачення законів України, роз'яснень Пленуму Верховного Суду // Вісник програми сприяння парламенту України. – № 6 (28). 16 червня 1997 р.

 5. Лузин В.В. Методы толкования Конституции в деятельности Верховного Суда США // Государство и право. – 1997. – №10. – С. 92.

 6. Митрофанов Ю.А. Толкование закона в Великобритании и его нормативное регу­лирование // Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 1998. – С. 204-214.

 7. Смородинський В. Деякі питання судового тлумачення // Вісник Академії право­вих наук України. – 2000. – №4 (23).

 8. Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – №4.

 9. Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – №1.

 10. Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: Мо­нографія. – X.: Факт, 2001. – 328 с

 11. Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практи­ка. – М., 1998.

 12. Цвік М.В. Про офіційне тлумачення законів України // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – №4 (11). – С 51.

 13. Шабуров А.С. Толкование норм права // Теория государства и права / Алексеев С.С., Архипов С.И., Корельский В.М. и др. / Под ред. В.М.Корельского и В.Д.Первалова. – М., 1997. – С. 358-375.

 14. Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №3.^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 1. Становлення проблеми взаємозв’язку права і мови в історії правової думки.

 2. Філософська герменевтика: історія виникнення, основні принципи, місце в сучасній світовій філософії.

 3. Специфіка предмету юридичної герменевтики.

 4. Значення інтерпретаційно-пізнавальних процесів у правозастосовчій діяльності.

 5. Місце термінологічної лексики у словниковому складі літературної мови.

 6. Інтерпретаційна практика як єдність діяльності по встановленню змісту, форми правових явищ та правового досвіду.

 7. Юридична термінологія.

 8. Специфіка юридичного терміну.

 9. Класифікація юридичних термінів.

 10. Правила граматичного тлумачення, вироблені інтерпретаційною наукою і практикою.

 11. Необхідність і значення тлумачення у праві.

 12. Основні концептуальні підходи до визначення поняття "тлумачення норм права".

 13. З'ясування, роз'яснення та інтерпретація норм права.

 14. Об'єкт, метод і предмет тлумачення: їх співвідношення та взаємо­зв'язок.

 15. Функції та принципи тлумачення у праві.

 16. Науково-теоретичний та практико-прикладний рівні тлумачення права.

 17. Результати тлумачення норм права.

 18. Цільове призначення тлумачення права.

 19. Мета і місце тлумачення у правотворчій діяльності.

 20. 3'ясування норм права: стадії, прийоми і правила.

 21. Підстави визначення та об'єднання прийомів і правил з'ясування норм права у способи тлумачення.

 22. Класифікація тлумачення норм права за обсягом. Буквальне, розшире­не та обмежене тлумачення.

 23. Критерії правильності (адекватності) результату тлумачення норм пра­ва.

 24. Роз'яснення норм права. Підстави класифікації роз'яснення на види.

 25. Офіційне і неофіційне роз'яснення. Нормативне і казуальне роз'яснення.

 26. Зв'язок актів тлумачення з нормами права.

 27. Логічний спосіб тлумачення норм права: сутність, прийоми і правила.

 28. Мовний спосіб тлумачення норм права: сутність, етапи, прийоми і пра­вила.

 29. Системний (систематичний) спосіб тлумачення норм права: сутність, прийоми і правила.

 30. Історичний (історико-політичний) спосіб тлумачення норм права: сут­ність, прийоми і правила.

 31. Функціональний (соціологічний) спосіб тлумачення норм права: сут­ність, прийоми і правила.

 32. Спеціально-юридичний спосіб тлумачення норм права: сутність, при­йоми і правила.

 33. Термінологічний спосіб тлумачення норм права: сутність, прийоми і правила.

 34. Телеологічний (ціннісно-цільовий) спосіб тлумачення норм права: сут­ність, прийоми і правила.

 35. Логіко-юридичний спосіб тлумачення норм права (конструювання пра­вової норми): сутність, прийоми і правила.

 36. Офіційне тлумачення норм права: характерні ознаки.

 37. Стадії офіційного тлумачення норм права.

 38. Види офіційного тлумачення норм права.

 39. Нормативне і казуальне тлумачення норм права.

 40. Автентичне і делеговане тлумачення норм права.

 41. Акти офіційного тлумачення норм права: дія у часі, просторі та за ко­лом осіб.

 42. Правила залежності акта офіційного тлумачення від дії норми права.

 43. Неофіційне тлумачення норм права: характерні ознаки.

 44. Види неофіційного тлумачення норм права.

 45. Доктринальне, професійне та побутове тлумачення норм права.

 46. Акти неофіційного тлумачення норм права.

 47. Співвідношення офіційного і неофіційного тлумачення норм права.

 48. Вплив доктринального тлумачення норм права на офіційне.

 49. Індивідуальні та комплексні суб'єкти тлумачення норм права.

 50. Суб'єкти з'ясування змісту норм права.

 51. Суб'єкти офіційного та неофіційного роз'яснення змісту норм права.

 52. Характеристика суб'єктів офіційного тлумачення норм права в Україні (Верховна Рада України, Конституційний Суд, Президент України, ор­гани виконавчої влади та судові органи України).

 53. Мовні засоби у сфері права. Законодавча стилістика.

 54. Визначення поняття законодавчого стилю.

 55. Текст нормативно-правового акту як зразок мови та стилю.

 56. Мовне та стильове редагування нормативно-правового акту.

 57. Роль логіки в побудові законодавчого акту.

 58. Законодавчий синтаксис.

 59. Законодавчий стиль мови.

 60. Законодавча мовна культура.

 61. Конституційний Суд у механізмі тлумачення Конституції та законів України.

 62. Межі тлумачення Конституційним Судом Конституції і законів Украї­ни.

 63. Офіційне тлумачення Конституції і законів України та правова позиція Конституційного Суду.

 64. Стадії і процедури тлумачення Конституційним Судом Конституції і законів України.

 65. Способи тлумачення Конституції і законів Конституційним Судом: правова природа та специфіка.

 66. Акти тлумачення Конституційного Суду.

^ зАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Проблема взаємозв’язку права і мови в історії теоретично-правової думки.

 2. Історія виникнення та розвиток герменевтики у працях Ф.Шлейермахера, М.Хайдеггера, Х.-Г.Гадамера, В.Дільтея.

 3. Герменевтичне коло як методологічна проблема у концепції Ессера.

 4. Двоякий характер розуміння правової об’єктивності у сучасній герменевтиці.

 5. Юридичний текст як неформальне знання, транслятор традиції.

 6. Вплив герменевтичної константи на хід і результати правового дискурсу.

 7. Проблема термінологічності номінативних засобів.

 8. Інтерпретаційна практика як єдність діяльності по встановленню змісту і форми правових явищ та правового досвіду.

 9. Місце тлумачення у правовій діяльності та механізмі правового регулювання.

 10. Буквальне, розширене та обмежене тлумачення.

 11. Телеологічний (ціннісно-цільовй) спосіб тлумачення норм права: сутність, прийоми і правила.

 12. Спеціально-юридичний спосіб тлумачення норм права: сутність, прийоми і правила.

 13. Способи тлумачення Конституції і законів Конституційним Судом: правова природа та специфіка.

 14. Акти тлумачення Конституційного Суду.

 15. З’ясування, роз’яснення та інтерпретація норм права.

 16. Системни й (систематичний спосіб тлумачення норм права: сутність, прийоми і правила.

 17. Принципи конституційного судочинства та питання тлумачення Конституції і Законів України.

 18. Мовний спосіб тлумачення норм права: сутність, етапи, прийоми і правила.

 19. Логічний спосіб тлумачення норм права: сутність, прийоми і правила.

 20. Визначення поняття законодавчого стилю як завдання законодавчої стилістики.


СПИСОК

^ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Антонович M. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування // Ук­раїнський часопис прав людини. – 1998. – № 3-4. – С.19-26.

 2. Апурин А.Н. Толкование законов советским судом: Автореф. дис… канд. юр. наук: 12.00.01. – М., 1949. – 16 с.

 3. Безина А.К., Лазарев В.В. Конкретизация права в судебной практике // Советская юстиция. – 1968. – №2. – С. 6.

 4. Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов для начи­нающих юристов. – М., 1913. – С. 43-139.

 5. Васьковский Е.В. Учение о толковании и применении гражданских законов. – Одесса, 1901.

 6. Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Часть 1. Учение о толковании и применении гражданских законов. – Одесса. 1901.

 7. Венгеров А.Б. О прецеденте толкования правовой нормы // Учёные записки ВНИИ сов. зак-ва. – 1966. – Вып. 6. – С. 3-19.

 8. Вильнянский С.И. Толкование и применение гражданско-правовых норм // Методические материалы ВЮИЗ. – М., 1948. – Вып. 2. – С. 42.

 9. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.

 10. Воеводин Л.Д. Толкование норм советского социалистического права: Автореф. дис… канд. юр. наук: 12.00.01 / Моск. гос. ун-т. – М., 1950. – 16 с.

 11. Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государ­ство и право. – 1981. – №4. – С. 39.

 12. Вопленко Н.Н. Следственная деятельность и толкование права: Учебное пособие. М., 1978. – 79 с.

 13. Вопленко Н.Н. Юридическая природа актов официального толкования норм со­ветского права // Вопросы теории государства и права. – 1974. – Вып. 3. – С. 103.

 14. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с. [Частина 2.ІІ.2.С) «Показательное значение юридической герменевтики». – С.383-403.

 15. Горбачева Е.В. Юридический текст как вид связного текста и возможности его формализации // Труды ВНИИСЗ. – М., 1978. – Вып.13.

 16. Горский Д.П. Роль языка в познании // Мышление и язык. – М., 1957. – С. 74-75.

 17. Гранат Н.Л. Толкование норм права в правоприменительной деятельности органов внутренних дел. – М., 1991.

 18. Грязин И. Текст права (Опыт методологического анализа конкурирующих теорий). – Таллин: ЭЭСТИ РААМАТ, 1983. – 187 с.

 19. Грязин И.Н. К вопросу о герменевтическом подходе в современной англо-американской философии права // Философские науки. – 1980. – № 2. – С. 137-141.

 20. Губаева Т.В. Словесность в юриспруденции: Учебн. – Казань, 1995. – 301 с.

 21. Есипович Я.Г. О толковании законов // Журнал министерства юстиции. – 1994. – №2. – С. 105.

 22. Захарова О. Тлумачення законодавства та проблеми захисту прав громадян // Юридичний вісник України. – 1999. – №48 (232).

 23. Зеленцов А.Б. Герменевтика как проблема современной буржуазной философии права // Право и борьба идей в современном мире. (Критика современных буржуазных концепций права). – М., 1980. – С.90-96.

 24. Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. – М.: МГУ, 1978. – С.85-101.

 25. Зуев И.Ю. О противоречащих суждениях // Логико-грамматические очерки. – М., 1961. – С. 80.

 26. Ивакина Н. Порядок слов в правовых документах // Советская юстиция. – 1991. – №2. – С. 27-28.

 27. Катков В.Д. Jurisprudentiae novum organon (Реформированная общим языковедением логика и юриспруден­ция). – Т.1. – Цивилистика. – Одесса, 1913. – 509 с.

 28. Катков В.Д. Наука и философия права? – Берлин, 1901. – 115 с.

 29. Кечекъян СО. О толковании законов судом // Право и жизнь. – 1928. – №1. – С. 3-14.

 30. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999. – 295 с.

 31. Козюбра МЛ. Науково-практичні проблеми тлумачення законів України, роз'яснень Пленуму Верховного Суду // Вісник програми сприяння парламенту України. – № 6 (28). 16 червня 1997 р.

1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «воля як категорія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «філософія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 " Правознавство "
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма куРСу „гносеологія права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-6405709
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „філософія громадянського суспільства" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „теорія управління освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) курсу "логіка права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-5654221
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „свобода як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма курсу „юридична герменевтика \" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи